Betänkande - A8-0273/2017Betänkande
A8-0273/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75

28.7.2017 - (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Anne Sander


Förfarande : 2016/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0273/2017
Ingivna texter :
A8-0273/2017
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75

(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0532),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 166.4, 165.4 och 149 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0343/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 30 mars 2017[1],

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0273/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I enlighet med artikel 149, artikel 165.4 och artikel 166.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) främjar Cedefop samarbete mellan medlemsstaterna och stöder deras verksamhet genom initiativ som syftar till att utveckla informationsutbyte och bästa praxis inom yrkesutbildning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Sedan Cedefop inrättades har centrumet aktivt arbetat för att utveckla en gemensam strategi för yrkesutbildning och annan utbildning. Samtidigt har begreppet yrkesutbildning och dess betydelse utvecklats till följd av förändringarna på arbetsmarknaden, den tekniska utvecklingen, särskilt på det digitala området, och den ökade rörligheten på arbetsmarknaden. Strategier för yrkesutbildning och annan utbildning har utarbetats i samma takt och omfattar en rad instrument och initiativ, och vissa av dessa, nämligen de som rör kompetens och kvalifikationer, inklusive validering av lärande, går utöver de traditionella gränserna för yrkesutbildning och annan utbildning. Därför bör det finnas klara riktlinjer för Cedefops verksamhet och relevant terminologi bör anpassas samtidigt som bestämmelserna rörande yrkesutbildning och annan utbildning i fördraget respekteras.

(2)  Sedan Cedefop inrättades har centrumet, genom sin expertis, aktivt arbetat för att utveckla en gemensam strategi för yrkesutbildning och annan utbildning. Samtidigt har begreppet yrkesutbildning och dess betydelse utvecklats till följd av förändringarna på arbetsmarknaden, den ökade rörligheten på arbetsmarknaden, unionens åtaganden om hållbarhet och den tekniska utvecklingen, särskilt på det digitala området, vilka ytterligare bidrar till utmaningen med att bättre matcha kompetens och kvalifikationer med en ständigt ökande efterfrågan. Strategier för yrkesutbildning och annan utbildning har utarbetats i samma takt och omfattar en rad instrument och initiativ, och vissa av dessa, nämligen de som rör kompetens och kvalifikationer, inklusive validering av lärande, går utöver de traditionella gränserna för yrkesutbildning och annan utbildning. Därför bör det finnas klara riktlinjer för Cedefops verksamhet och relevant terminologi bör anpassas samtidigt som bestämmelserna rörande yrkesutbildning och annan utbildning i fördraget respekteras.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Genom denna förordning upphävs förordning (EEG) nr 337/1975 i syfte att uppdatera Cedefops uppdrag och uppgifter så att de bättre återspeglar byråns nuvarande verksamhet som går utöver yrkesutbildning, och inbegriper arbete med kompetens och kvalifikationer, och att anpassa byråns uppdrag och uppgifter till nuvarande politiska prioriteringar och strategier, samtidigt som hänsyn tas till den senaste politiska utvecklingen inom yrkesutbildning, kompetens samt kvalifikationer.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  När strategierna för yrkesutbildning och annan utbildning genomförs måste tonvikten ligga på förbindelselänken mellan utbildning och arbetslivet, och kunskap, kompetens och färdigheter måste stödja anställbarheten på en arbetsmarknad i förändring och motsvara medborgarnas och samhällets behov.

(4)  När strategierna för yrkesutbildning och annan utbildning genomförs måste tonvikten ligga på förbindelselänken och övergången mellan utbildning och arbetslivet, och kunskap, kompetens och färdigheter måste stödja integrationen på en arbetsmarknad i förändring och motsvara medborgarnas och samhällets behov.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Rådets förordning (EEG) nr 337/75 har ändrats flera gånger. Eftersom fler ändringar måste göras bör den upphävas av tydlighetsskäl.

(5)  Förordning (EEG) nr 337/75 har ändrats flera gånger. Eftersom fler ändringar måste göras bör den upphävas av tydlighetsskäl utan att några avvikelser görs från dess grundläggande syften och utan att de ursprungliga målen äventyras.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  När det gäller Cedefops styrning bör styrelsen, för att garantera en förändrad sammansättning över tiden, överväga att begränsa antalet på varandra följande mandatperioder för styrelsens ledamöter, med hjälp av sina operativa regler eller andra mekanismer.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I de s.k. tre trepartsorganen, dvs. Cedefop, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning och annan utbildning och kompetens. Därför behövs en nära samordning av de tre byråerna, och olika sätt att öka effektiviteten och synergieffekterna bör utnyttjas. Där så är lämpligt bör byrån dessutom sträva efter att bedriva effektivt samarbete med Europeiska kommissionens interna forskningskapacitet.

(7)  I de tre trepartsorganen, dvs. Cedefop, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning och annan utbildning och kompetens. Därför behövs en nära samordning av dem och olika sätt att öka effektiviteten och synergieffekterna bör utnyttjas och all överlappning av deras verksamheter sinsemellan och mellan dem och kommissionen bör undvikas. Där så är lämpligt bör Cedefop dessutom sträva efter att samarbeta effektivt med den interna forskningskapacitet som finns inom unionens institutioner.

Motivering

Gemensamma kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 4, 30, 31 och 32 (Cedefop), 2, 50, 51, 52 (Eurofound), 3, 30, 31 och 32 (EU-Osha)

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Den trepartsstruktur som präglar Cedefop, Eurofound och EU-Osha innebär en heltäckande strategi som bygger på en social dialog mellan arbetsmarknadens parter och unionen samt nationella myndigheter, vilket är mycket värdefullt när det gäller att komma fram till gemensamma och hållbara lösningar.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  De översättningar som krävs för Cedefops verksamhet ska i så stor utsträckning som möjligt tillhandahållas av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ. I förekommande fall, om exempelvis en översättning behövs mycket snabbt, på grund av översättningens pris eller om arbetsbelastningen för Översättningscentrum är hög, bör andra leverantörer av översättningstjänster också kunna tillhandahålla översättningar. Dessa andra leverantörer bör hålla samma kvalitet som Översättningscentrum till samma eller ett lägre pris, de bör uppfylla unionens miljönormer, arbetsrättsliga normer och sociala standarder, och i förekommande fall respektera upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  Vid sina upphandlingsförfaranden bör Cedefop respektera standarder av hög kvalitet när det gäller miljö, arbetsrättsliga frågor och sociala frågor samt en hög nivå av transparens och rättvisa konkurrensregler.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)  Cedefops budget bör utarbetas med respekt för principen om resultatbaserad budgetering och med beaktande av dess mål och förväntade resultat.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  De bestämmelser om Cedefops personal som finns i förordning (EEG) nr 337/75 bör anpassas till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, som fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/687.

(9)  De bestämmelser om Cedefops personal som finns i förordning (EEG) nr 337/75 bör anpassas till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, som fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/687. Med tanke på sitt förnyade uppdrag bör Cedefop förses med tillräcklig personal för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

__________________

__________________

7  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

7  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byråns mål ska vara att bistå kommissionen när det gäller att utforma och genomföra en politik för yrkesutbildning och annan utbildning, kompetens samt kvalifikationer. Byrån ska därför tillhandahålla underlag och tjänster för beslutsfattande och kunskapsdelning inom unionen och bland nationella aktörer samt mellan unionen och dessa aktörer, särskilt regeringar och arbetsmarknadens parter.

2.  Byråns mål ska vara att stödja unionens politik inom yrkesutbildning och annan utbildning, kompetens samt kvalifikationer. Byrån ska därför tillhandahålla oberoende underlag, analyser, tjänster och stöd för beslutsfattande och kunskapsdelning inom unionen och bland nationella aktörer samt mellan unionen och dessa aktörer.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Tillhandahålla beslutsfattarna med forskningsunderstödda åtgärdsförslag inom yrkesutbildning och annan utbildning utifrån egna analyser och efterforskningar.

Motivering

Cedefop har god kapacitet att ta steget från att tillhandahålla analys och information till att överföra detta till värdefulla politiska förslag. Detta bör tydligt framgå i dess uppgifter och uppdrag.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Förvalta och ta fram tillgängliga verktyg, dataset och tjänster för kompetens, yrken och kvalifikationer för medborgare, företag, beslutsfattare, arbetsmarknadens parter och övriga aktörer.

(h)  I samarbete med kommissionen förvalta och ta fram tillgängliga verktyg, dataset och tjänster för kompetens, yrken och kvalifikationer för medborgare, företag, beslutsfattare, arbetsmarknadens parter och övriga aktörer.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog, särskilt med specialiserade organ, såväl offentliga som privata, nationella eller internationella, med offentliga myndigheter och utbildningsanstalter samt med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Byrån ska, utan att det påverkar dess egna mål, säkerställa samarbete med övriga EU-byråer som syftar till att undvika överlappningar och främja synergieffekter och komplementaritet i sin verksamhet, särskilt med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Eurofound och EU-Osha.

3.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog särskilt med specialiserade organ, såväl offentliga som privata, nationella eller internationella, som arbetar med en politik för yrkesutbildning och annan utbildning, kompetens samt kvalifikationer, med offentliga myndigheter, med utbildningsanstalter, med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, och om sådana finns, med nationella trepartsorgan. Byrån ska, utan att det påverkar dess egna mål, säkerställa samarbete med övriga unionsbyråer som syftar till att förebygga och undvika överlappningar och främja synergieffekter och komplementaritet i sin verksamhet, däribland möjligheten att arbeta tillsammans, särskilt med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Eurofound och EU-Osha.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Byrån kan delta i alla offentliga upphandlingar som arrangeras av kommissionen på dess expertisområde samtidigt som den respekterar regler för öppenhet, rättvis konkurrens och sociala rättigheter.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  tre oberoende experter som utses av Europaparlamentet,

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet på grundval av de förteckningar över kandidater som lämnats in av medlemsstaterna och de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Kommissionen ska utse de ledamöter som ska företräda den.

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet på grundval av de förteckningar över kandidater som lämnats in av medlemsstaterna och de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Kommissionen ska utse de ledamöter som avses i led d. Europaparlamentets ansvariga utskott ska utse de experter som avses i led da.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses med hänsyn till deras kunskaper om yrkesutbildning och annan utbildning, kompetens och kvalifikationer, med hänsyn till relevanta förvaltningsmässiga, administrativa och finansiella färdigheter. Alla parter ska öka ansträngningarna för att begränsa omsättningen av företrädare i styrelsen i syfte att säkerställa kontinuiteten i styrelsens arbete, och alla parter bör sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses med hänsyn till deras kunskaper om yrkesutbildning och annan utbildning, kompetens och kvalifikationer, med hänsyn till relevanta förvaltningsmässiga, administrativa och finansiella färdigheter. Alla parter ska öka ansträngningarna för att begränsa omsättningen av företrädare i styrelsen i syfte att säkerställa kontinuiteten i styrelsens arbete. Europaparlamentet, kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter ska säkerställa en jämn könsfördelning när de utser sina företrädare och suppleanter till styrelsen.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Varje ledamot och varje suppleant ska underteckna en skriftlig intresseförklaring vid anställningstillfället eller när ett förordnande förnyas, och ska uppdatera den när det sker en förändring i detta avseende. Byrån ska offentliggöra intresseförklaringarna och uppdateringarna på sin webbplats.

Motivering

Gemensamma kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 53, 62, 69 och 70 (Cedefop).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period får förlängas. Vid mandattidens utgång eller om de avgår ska ledamöterna sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts.

4.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period kan förnyas. Vid mandattidens utgång eller om de avgår ska ledamöterna sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts.

Motivering

Anpassning till styrelseordförandens och vice ordförandenas mandatperiod (förnyad en gång) (Artikel 7 - punkt 2). Gemensamma kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 9, 71, 72, 73, 74, 75 (Cedefop), (105), 106, 107, 108 (Eurofound), 11, (74), 75, 76, 77, 78 (EU-Osha).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  En företrädare för Eurofound och en företrädare för EU-Osha ska ha observatörsstatus vid styrelsens möten för att öka trepartsorganens effektivitet och synergierna mellan dem samt undvika överlappningar i deras verksamhet.

Motivering

Gemensamma kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 10, 15, 77, 78, 79, 101 och 102 (Cedefop).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ge allmänna riktlinjer för byråns verksamhet och varje år anta byråns programplaneringsdokument med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna och i enlighet med artikel 6,

(a)  ge strategiska riktlinjer för byråns verksamhet i överensstämmelse med behoven för de viktigaste berörda parterna och varje år anta byråns programplaneringsdokument med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna och i enlighet med artikel 6,

Motivering

Gemensamma kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 11 och 80 (Cedefop)

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  anta regler för att förebygga och hantera intressekonflikter bland ledamöterna,

(f)  anta regler, bland annat åtgärder för identifiering av potentiella risker i ett tidigt skede, för att förebygga och hantera intressekonflikter bland ledamöterna och oberoende experter samt för utstationerade nationella experter och övrig personal som inte är anställd av byrån enligt artikel 19,

Motivering

Gemensamma kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 11 och 81 (Cedefop)

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  anta och regelbundet uppdatera planerna för kommunikation och informationsspridning efter behovsanalys,

(g)  anta och regelbundet uppdatera planerna för kommunikation och informationsspridning efter behovsanalys och återspegla detta i byråns programplaneringsdokument,

Motivering

Gemensamma kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 12 (Cedefop).

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  utse en verkställande direktör och, när så är nödvändigt, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod eller säga upp vederbörande i enlighet med artikel 18,

(k)  utse en verkställande direktör och, när så är nödvändigt, förnya den verkställande direktörens mandatperiod eller säga upp vederbörande i enlighet med artikel 18,

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led n

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  fatta alla beslut som rör inrättandet av byråns interna strukturer och, vid behov, ändringar av dessa, med beaktande av byråns verksamhetsbehov och en sund budgetförvaltning.

utgår

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det årliga arbetsprogrammet ska innehålla detaljerade mål och förväntade resultat, inklusive resultatindikatorer. Programmet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 4. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår.

3.  Det årliga arbetsprogrammet ska innehålla detaljerade mål och förväntade resultat, inklusive resultatindikatorer, samt verksamhet och program som ska omfattas av en förhands- eller efterhandsutvärdering. Programmet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras, däribland planerade åtgärder som syftar till att öka effektiviteten, och en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 4. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får någon ny uppgift. Styrelsen får till den verkställande direktören delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet.

1.   Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får någon ny uppgift. Den har ansvar för att undvika överlappningar med EU-Oshas och Eurofunds programplanering och för att säkerställa att man överväger en omprioritering av verksamheten innan några ytterligare finansiella medel beviljas. Styrelsen får till den verkställande direktören delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska välja en ordförande och tre vice ordförande: en bland ledamöterna som företräder medlemsstaterna, en bland ledamöterna som företräder arbetstagarorganisationerna, en bland ledamöterna som företrädare arbetsgivarorganisationerna och en bland ledamöterna som företräder kommissionen. Ordföranden och vice ordförandena ska väljas med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna i styrelsen.

1.  Styrelsen ska välja en ordförande och tre vice ordförande: en bland ledamöterna som företräder medlemsstaterna, en bland ledamöterna som företräder arbetstagarorganisationerna, en bland ledamöterna som företrädare arbetsgivarorganisationerna och en bland ledamöterna som företräder kommissionen. Ordföranden och vice ordförandena ska väljas med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna i styrelsen. Styrelsen ska säkerställa en jämn könsfördelning vid valet av ordföranden och vice ordförandena, sett som en helhet.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid behov kan direktionen, i brådskande fall, fatta vissa interimistiska beslut på styrelsens vägnar, särskilt i administrativa frågor, inklusive om tillfälligt upphävande av delegering av tillsättningsbefogenheter och budgetära frågor.

3.  Vid behov kan direktionen, i brådskande fall, fatta vissa interimistiska beslut på styrelsens vägnar, särskilt i administrativa frågor, inklusive om tillfälligt upphävande av delegering av tillsättningsbefogenheter, i enlighet med villkoren i artikel 5.2, och budgetära frågor.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, de tre vice ordförandena, samordnarna för de tre grupper som avses i artikel 4.5 och en företrädare för kommissionen. Varje grupp som avses i artikel 4.5 får utse högst två suppleanter som ska delta i direktionens möten vid ordinarie ledamöters frånvaro. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens möten, men ska inte ha rätt att rösta.

4.  Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, de tre vice ordförandena, samordnarna för de tre grupper som avses i artikel 4.5 och en företrädare för kommissionen. Varje grupp som avses i artikel 4.5 får utse högst två suppleanter som ska delta i direktionens möten vid ordinarie ledamöters frånvaro, och en jämn könsfördelning ska säkerställas. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens möten, men ska inte ha rätt att rösta.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska vara två år. Denna period får förlängas. Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska löpa ut när uppdraget som styrelseledamot upphör.

5.  Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska vara två år. Denna period kan förnyas. Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska löpa ut när uppdraget som styrelseledamot upphör.

Motivering

Gemensamma kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 16, 109, 110, 111 (Cedefop), 31, 149, 150, 151 (Eurofound), 15, 109, 110, 111 och 112 (EU-Osha)

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Direktionen ska sammanträda tre gånger om året. Ordföranden kan dessutom sammankalla till ytterligare möten på eget initiativ eller på begäran av ledamöterna.

6.  Direktionen ska sammanträda tre gånger om året. Ordföranden kan dessutom sammankalla till ytterligare möten på eget initiativ eller på begäran av ledamöterna. Varje samordnare ska efter varje möte, utan dröjsmål och på ett insynsvänligt sätt, informera ledamöterna i sin egen grupp om innehållet i diskussionerna.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den verkställande direktören ska förvalta byrån. Den verkställande direktören är ansvarig inför styrelsen.

1.  Den verkställande direktören ska ansvara för den övergripande förvaltningen av byrån i enlighet med den strategiska inriktning som fastställts av styrelsen och vara ansvarig inför styrelsen.

Motivering

Gemensamt kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 114 (Cedefop).

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Fatta beslut om förvaltningen av mänskliga resurser i enlighet med det beslut som avses i artikel 5.2.

Motivering

Gemensamt kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 18, 120 och 121 (Cedefop).

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led bb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Fatta sådana beslut som rör byråns interna strukturer, och vid behov ändringar av dessa, med hänsyn tagen till behov i samband med byråns verksamhet och sunda budgetförvaltning.

Motivering

Gemensamt kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 18, 120 och 121 (Cedefop).

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Utarbetande av ett utkast till beräkning av byråns inkomster och utgifter och genomförande av dess budget.

(j)  Utarbetande av ett utkast till beräkning av byråns inkomster och utgifter och genomförande av dess budget som en del av byråns programplaneringsdokument.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Samarbete med andra unionsbyråer och ingående av samarbetsavtal med dem.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den verkställande direktören ska också ansvara för att besluta huruvida det är nödvändigt att inrätta ett eller flera lokala kontor i en eller flera medlemsstater för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ett sådant beslut kräver förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den medlemsstat där det lokala kontoret ska inrättas. I beslutet ska anges omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas i det lokala kontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och dubbelarbete i byråns administrativa uppgifter.

6.  Den verkställande direktören ska också ansvara för att besluta huruvida det är nödvändigt att inrätta ett lokalt kontor i Bryssel som i egenskap av sambandskontor ska främja byråns samarbete med de relevanta unionsinstitutionerna, för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ett sådant beslut ska vara föremål för förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den medlemsstat där det lokala kontoret ska inrättas. I beslutet ska anges omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas i det lokala kontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och dubbelarbete i byråns administrativa uppgifter.

Motivering

Gemensamt kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 19, 124, 125, 126 och 127 (Cedefop).

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Den verkställande direktören får, efter samråd med direktionen, utse en vice verkställande direktör som ska godkännas med enkel majoritet i styrelsen. Den vice verkställande direktören ska väljas ut bland byråns personal i högre ställning och hans eller hennes mandatperiod ska löpa ut samtidigt som den verkställande direktörens mandatperiod, eller tidigare av disciplinära skäl, och godkännas med enkel majoritet i styrelsen. Den verkställande direktören ska ange skäl som motiverar behovet av att utse en vice verkställande direktör samt anslå tillräckliga resurser för detta ändamål. Den vice verkställande direktörens uppgifter ska vara klart definierade, endast omfatta ledningen av byråns löpande verksamhet och godkännas av direktionen utifrån den verkställande direktörens förslag. Den vice verkställande direktören ska delta i styrelsens och direktionens möten.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det preliminära förslaget till budgetberäkning ska baseras på målen och det förväntade resultatet av det årliga programplaneringsdokument som avses i artikel 6.1 och ska beakta de finansiella resurser som behövs för att uppnå dessa mål och förväntade resultat, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det preliminära förslaget till budgetberäkning ska säkerställa att utgifterna för personal är tillräckliga för att byrån ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget.

4.  Kommissionen ska överlämna utkastet till beräkning till budgetmyndigheten och byrån, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Senast den 1 juli efter utgången av budgetåret ska räkenskapsföraren överlämna den slutliga redovisningen tillsammans med styrelsens yttrande till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

5.  Senast den 1 juli efter utgången av budgetåret ska räkenskapsföraren överlämna den slutliga redovisningen tillsammans med styrelsens yttrande till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska revisionsrätten.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande.

Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande som garanterar en grundlig utvärdering av kandidaterna och en hög nivå av oberoende. När den nya verkställande direktören är utsedd ska han/hon närvara vid en diskussion i Europaparlamentets ansvariga utskott.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärdering som avses i punkt 3, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

4.  Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärdering som avses i punkt 3, förnya den verkställande direktörens mandatperiod en gång.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En verkställande direktör vars mandatperiod har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet av den sammantagna mandatperioden.

5.  En verkställande direktör vars mandatperiod har förnyats får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet av den sammantagna mandatperioden.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den verkställande direktören kan endast avsättas från sin post efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

6.  Den verkställande direktören kan endast avsättas från sin post efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen, på grundval av en motiverad bedömning av hans eller hennes prestationer som verkställande direktör.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån får inrätta lokala kontor i en eller flera medlemsstater, med deras samtycke och i enlighet med artikel 11.6.

4.  Byrån får inrätta ett sambandskontor i Bryssel i enlighet med artikel 11.6.

Motivering

Gemensamma kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 22, 140, 141 och 142 (Cedefop).

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ eller, vid behov, av andra översättningstjänster.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Byrån ska agera med en hög grad av öppenhet.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  I enlighet med artikel 30.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20121a, ska byrån göra både förhands- och efterhandsutvärderingar av de områden av dess verksamhet som ger upphov till stora utgifter.

 

__________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om kommissionen anser att byråns fortsatta existens inte längre är motiverad med avseende på de mål, uppdrag och uppgifter som den tilldelats, kan kommissionen föreslå att denna förordning ändras eller upphävs.

2.  Om kommissionen anser att byråns fortsatta existens inte längre är motiverad med avseende på de mål, uppdrag och uppgifter som den tilldelats, kan kommissionen föreslå att denna förordning ändras eller upphävs. Ett sådant förslag ska endast kunna presenteras efter en noggrann bedömning och efter information till och samråd med Europaparlamentet, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter.

  • [1]  EUT C 209, 30.7.2017, s. 4.

MOTIVERING

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) är en av unionens äldsta byråer. Kvaliteten på uppgifterna i byråns analyser och avseende systemen och strategierna för yrkesutbildningen, samt byråns förmåga att främja utbyte av idéer och god praxis har gjort byrån känd och trovärdig i de politiska beslutsfattarnas ögon.

Cedefop hör till de ledande expertorganen, som under årens lopp har utvidgat sin verksamhet till kompetens och kvalifikationer utifrån bl.a. den ekonomiska, sociala, politiska och teknologiska utvecklingen. Övergången till den digitala tidsåldern är en vändpunkt för hur politiken för yrkesutbildningen utformas. I framtiden kommer man säkert att utöva sådana yrken som ännu inte existerar. Detta kräver att man fortlöpande anpassar kompetens och kvalifikationer för att tillgodose företagens nya behov. Dessutom bör man också uppmuntra livslångt lärande.

I detta syfte, och på grundval av uppgifter och analyser från Cedefop, lanserade kommissionen i juni 2016 En ny kompetensagenda för Europa för att hjälpa de 70 miljoner européer som inte kan läsa, skriva, räkna eller behärskar digitala verktyg tillräckligt bra. Kommissionen vill att man ska utnyttja Cedefops expertis och redskap för att genomföra detta viktiga projekt. Samtidigt bör man precisera exakt vilken roll byrån kommer att spela, för att upprätthålla ett gott samarbete mellan de berörda parterna och inte snedvrida Cedefops uppdrag.

I detta sammanhang föreslog kommissionen den 23 augusti 2016 att man ser över förordningen om inrättandet av byrån från 1975, som är årtalet då byrån inrättades.

Denna översyn har två syften: dels att harmonisera vissa bestämmelser i förordningen för en gemensam strategi för de decentraliserade byråerna, dels att uppdatera Cedefops mål och uppgifter i syfte att anpassa inrättandeförordningen till byråns verkliga verksamhet.

I sitt förslag till betänkande gläder sig föredraganden över att en gemensam strategi slutligen antogs i form av ett kraftfullt gemensamt uttalande av kommissionen, rådet och Europaparlamentet i Strasbourg den 12 juni 2012, där man förespråkar en bättre förvaltning och effektivisering av byråernas verksamhet, så att de i framtiden bättre kan stödja genomförandet av den offentliga politiken.

Föredraganden välkomnar dessutom att byråns mål och uppgifter har uppdaterats när det gäller sådan verksamhet som byrån redan genomför och som är fullt förenlig med de nuvarande prioriteringarna för den europeiska politiken avseende yrkesutbildning. Föredraganden ser också positivt på det faktum att man bevarar byråns trepartsförvaltning, som sammanför myndigheterna, arbetsgivar- och löntagarorganisationerna.

Däremot ifrågasätter föredraganden tidsplanen för översynen. Även om den i hög grad skulle göra Cedefop mer välfungerande och effektiv skulle det ha varit ändamålsenligare att organisera arbetsprogrammet så att man i samband med översynen bättre skulle kunna beakta de slutsatser som ges om byrån i slutet av året, vid den externa utvärderingen av byrån.

YTTRANDE från budgetutskottet (27.4.2017)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75
(COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))

Föredragande av yttrande: Jens Geier

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen lade fram det aktuella förslaget till förordning för att anpassa vissa bestämmelser i den befintliga förordningen om Cedefop till den gemensamma ansatsen för decentraliserade organ. Översynen innebär också en möjlighet att uppdatera Cedefops mål och uppgifter.

Samtidigt med översynen av Cedefop-förordningen genomgår även förordningarna om inrättande av EU:s två andra så kallade trepartsorgan, dvs. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), en översyn.

Budgetkonsekvenserna när det gäller mänskliga och ekonomiska resurser, som redovisas mer ingående i finansieringsöversikten för rättsakten, ligger i linje med kommissionens meddelande COM(2013) 519.

Föredraganden föreslår att vissa bestämmelser om samarbetet mellan trepartsorganen ska ändras i syfte att förbättra samarbetet.

Föredraganden föreslår dessutom att Europaparlamentet ska utse en företrädare till byråns styrelse, som ska ersätta en företrädare från kommissionen. Detta förslag ligger i linje med det gemensamma uttalandet från rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I de s.k. tre trepartsorganen, dvs. Cedefop, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning och annan utbildning och kompetens. Därför behövs en nära samordning av de tre byråerna, och olika sätt att öka effektiviteten och synergieffekterna bör utnyttjas. Där så är lämpligt bör byrån dessutom sträva efter att bedriva effektivt samarbete med Europeiska kommissionens interna forskningskapacitet.

(7)  I de s.k. tre trepartsorganen, dvs. Cedefop, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning och annan utbildning och kompetens. Därför behövs en nära samordning av de tre byråerna, och olika sätt att öka effektiviteten och synergieffekterna bör utnyttjas. Framför allt planeras ett gemensamt utnyttjande eller en sammanslagning av de administrativa uppgifterna mellan dessa byråer, och byråerna bör anta sina respektive årliga arbetsprogram i nära samarbete med varandra för att undvika överlappningar. Där så är lämpligt bör byrån dessutom sträva efter att bedriva effektivt samarbete med Europeiska kommissionens interna forskningskapacitet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Byråns budget bör utarbetas med respekt för principen om resultatbaserad budgetering och med beaktande av dess mål och förväntade resultat.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Byråns mål ska vara att bistå kommissionen när det gäller att utforma och genomföra en politik för yrkesutbildning och annan utbildning, kompetens samt kvalifikationer. Byrån ska därför tillhandahålla underlag och tjänster för beslutsfattande och kunskapsdelning inom unionen och bland nationella aktörer samt mellan unionen och dessa aktörer, särskilt regeringar och arbetsmarknadens parter.

2.  Byråns mål ska vara att bistå kommissionen, andra EU-institutioner, medlemsstater och arbetsmarknadens parter när det gäller att hjälpa till att utforma och genomföra en politik för yrkesutbildning och annan utbildning, kompetens samt kvalifikationer. Byrån ska därför tillhandahålla underlag och analyser för beslutsfattande och kunskapsdelning inom unionen och bland nationella aktörer samt mellan unionen och dessa aktörer, särskilt regeringar och arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog, särskilt med specialiserade organ, såväl offentliga som privata, nationella eller internationella, med offentliga myndigheter och utbildningsanstalter samt med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Byrån ska, utan att det påverkar dess egna mål, säkerställa samarbete med övriga EU-byråer som syftar till att undvika överlappningar och främja synergieffekter och komplementaritet i sin verksamhet, särskilt med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Eurofound och EU-Osha.

3.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog, särskilt med specialiserade organ, såväl offentliga som privata, nationella eller internationella, med offentliga myndigheter och utbildningsanstalter samt med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Byrån ska, utan att det påverkar dess egna mål, samarbeta med övriga EU-byråer, särskilt med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och Europeiska arbetsmiljöbyrån, i syfte att säkra samordning och besparingar samt att undvika dubbelarbete och främja synergier och komplementaritet i sin verksamhet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Byrån ska ingå samarbetsavtal med andra relevanta EU-byråer för att underlätta och främja samarbete.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska bestå av

1.  Styrelsen ska bestå av

(a)  en ledamot som företräder regeringen i varje medlemsstat,

(a)  en ledamot som företräder regeringen i varje medlemsstat,

(b)  en ledamot som företräder arbetsgivarnas organisationer i varje medlemsstat,

(b)  en ledamot som företräder arbetsgivarnas organisationer i varje medlemsstat,

(c)  en ledamot som företräder arbetstagarnas organisationer i varje medlemsstat,

(c)  en ledamot som företräder arbetstagarnas organisationer i varje medlemsstat,

(d)  tre ledamöter som företräder kommissionen.

(d)  två ledamöter som företräder kommissionen,

 

(da)  en oberoende ledamot som företräder Europaparlamentet.

Alla ledamöter som avses i leden a–d ska ha rösträtt.

Alla ledamöter som avses i leden a–da ska ha rösträtt.

 

Utnämningen ska börja gälla när personen i fråga har undertecknat en förklaring om att det inte föreligger några intressekonflikter.

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet på grundval av de förteckningar över kandidater som lämnats in av medlemsstaterna och de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Kommissionen ska utse de ledamöter som ska företräda den.

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet på grundval av de förteckningar över kandidater som lämnats in av medlemsstaterna och de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Kommissionen och Europaparlamentet ska utse de ledamöter som ska företräda dem.

 

En företrädare för Europeiska arbetsmiljöbyrån och en företrädare för Eurofound ska ha observatörsstatus i styrelsen.

Motivering

I det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer föreslås möjligheten för parlamentet att utse en ledamot till styrelsen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får någon ny uppgift. Styrelsen får till den verkställande direktören delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet.

Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får någon ny uppgift. Den ska ha ansvar för att undvika överlappningar i programmet med de övriga trepartsorganen och för att säkerställa att omprioritering av verksamhet alltid övervägs som ett fullgott alternativ innan den eventuellt anslår extra medel. Styrelsen får till den verkställande direktören delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 11 – led 5 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Samarbeta med andra EU-byråer och ingå samarbetsavtal med dem.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det preliminära förslaget till budgetberäkning ska baseras på målen och det förväntade resultatet enligt det årliga programplaneringsdokument som avses i artikel 6.1 och ska beakta de finansiella medel som behövs för att uppnå dessa mål och förväntade resultat, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget.

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget. Kommissionen ska samtidigt skicka detta utkast till beräkning till byrån.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ eller andra översättningsleverantörer i enlighet med upphandlingsreglerna och inom de gränser som fastställs genom relevanta finansiella bestämmelser.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast fem år efter den dag som avses i artikel 36, och därefter vart femte år, ska kommissionen genomföra en utvärdering i enlighet med kommissionens riktlinjer, för att granska byråns resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och arbetsuppgifter. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de finansiella följderna av sådana ändringar.

1.  Senast fem år efter den dag som avses i artikel 36, och därefter vart femte år, ska kommissionen lägga fram en utvärdering i enlighet med kommissionens riktlinjer, för att granska byråns resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och arbetsuppgifter. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de finansiella följderna av sådana ändringar.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Referensnummer

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.9.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jens Geier

15.9.2016

Antagande

25.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Referensnummer

COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD)

Framläggande för parlamentet

23.8.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Anne Sander

22.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Antagande

12.7.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Ingivande

28.7.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

47

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster