ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета

  28.7.2017 - (COM(2016)0528 – C8‑0344/2016 – 2016/0254(COD)) - ***I

  Комисия по заетост и социални въпроси
  Докладчик: Чеслав Хоц


  Процедура : 2016/0254(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0274/2017
  Внесени текстове :
  A8-0274/2017
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета

  (COM(2016)0528 – C8‑0344/2016 – 2016/0254(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0528),

  –  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0344/2016),

  –  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.[1],

  –  след консултация с Комитета на регионите,

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0274/2017),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение    1

  Предложение за регламент

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1)  Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) беше създадена с Регламент (ЕО) № 2062/943 на Съвета, за да допринесе за подобряване на работната среда, що се отнася до защитата на безопасността и здравето на работниците, чрез мерки за увеличаване и разпространяване на знания, които могат да подпомогнат това подобряване.

  (1)  Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) беше създадена с Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета3, за да допринесе за подобряване на работната среда, що се отнася до защитата на безопасността и здравето на работниците, чрез мерки за увеличаване и разпространяване на знания и основани на научни изследвания предложения за политики, които могат да подпомогнат това подобряване. Основната цел на EU-OSHA следва да бъде предоставянето на специализирана информация, която има съществен принос в нейната област на експертни знания.

  __________________

  __________________

  3 Регламент № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1).

  3 Регламент № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1).

  Изменение    2

  Предложение за регламент

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2)  От създаването си през 1994 г. EU-OSHA е играла важна роля в подкрепата за подобряване на безопасността и здравето при работа в целия Европейски съюз. В същото време е имало развития в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР). С оглед на това са необходими терминологични корекции в описанието на целите и задачите на EU-OSHA в сравнение с Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета.

  (2)  От създаването си през 1994 г., със своя експертен потенциал EU-OSHA е играла важна роля в подкрепата за подобряване на безопасността и здравето при работа в целия Европейски съюз. В същото време е имало развития в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) и работната среда, в това число развитие на технологиите, особено в цифровата област, което увеличава предизвикателствата на насърчаването на високи стандарти за БЗР. С оглед на това са необходими някои корекции в описанието на целите и задачите на EU-OSHA в сравнение с Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета.

  Изменение     3

  Предложение за регламент

  Съображение 3 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a)  Ето защо настоящият регламент отменя Регламент (ЕС) № 2062/94, с цел да се актуализират мандатът и задачите на EU-OSHA, така че те да отразяват по-добре нейните настоящи дейности, в това число необходимостта да се обърне особено внимание на микро-, малките и средните предприятия.

  Изменение    4

  Предложение за регламент

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5)  Тъй като трите тристранни агенции Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) се занимават с въпроси, свързани с пазара на труда, работната среда и професионалното образование, обучение и умения, е необходимо тясно сътрудничество между трите агенции и следва да бъдат използвани начините за подобряване на ефективността и синергиите. В допълнение, когато е уместно, Агенцията следва да се стреми да установи ефективно сътрудничество със собствения вътрешен научноизследователски капацитет на Европейската комисия.

  (5)  Тъй като трите тристранни агенции Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) се занимават с въпроси, свързани с пазара на труда, работната среда и професионалното образование, обучение и умения, е необходимо тясно сътрудничество между тях. В тази връзка агенциите следва да се допълват взаимно в работата си, когато имат сходни области на интерес, като същевременно насърчават инструменти, които функционират добре, като например Меморандума за разбирателство между EU-OSHA и Eurofound. Те следва да използват възможностите за подобряване на ефективността и на полезните взаимодействия и да избягват всякакво припокриване на мандати, цели и дейности помежду им и между тях и Комисията. В допълнение, когато е уместно, EU-OSHA следва да се стреми да си сътрудничи ефективно със собствения вътрешен научноизследователски капацитет на институциите на Съюза.

  Изменение     5

  Предложение за регламент

  Съображение 5 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5a)  Тристранният характер на EU-OSHA, Eurofound и Cedefop е много ценен израз на цялостен подход, основан на социалния диалог между социалните партньори, Съюза и националните органи, което е изключително важно за намирането на съвместни и устойчиви социални и икономически решения.

  Изменение    6

  Предложение за регламент

  Съображение 6 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6а)  По отношение на управлението на EU-OSHA, за да се гарантира смяната на членовете с течение на времето, управителният съвет следва да разгледа възможността за ограничаване на броя на последователните мандати, които неговите членове могат да изпълняват, посредством своите правила за работа или други механизми.

  Изменение     7

  Предложение за регламент

  Съображение 6 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6б)  За да се гарантират пълната самостоятелност и независимост на EU-OSHA, и за да може тя да изпълнява правилно целите и задачите си в съответствие с настоящия регламент, на EU-OSHA следва да се предостави адекватен и самостоятелен бюджет, като приходите се формират главно от вноски от общия бюджет на Съюза. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима спрямо EU-OSHA дотолкова, доколкото става въпрос за вноската на Съюза и за всички други субсидии, изплащани от общия бюджет на Съюза. Сметките на EU-OSHA следва да се одитират от Европейската сметна палата.

  Изменение    8

  Предложение за регламент

  Съображение 8 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (8а)  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на EU-OSHA, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (Центъра за преводи). Когато е целесъобразно, като например при неотложност на даден превод, поради голямо работно натоварване на Центъра за преводи или когато преводите представляват неразделна част от по-голям проект, следва да е възможно преводачески услуги да се предоставят и от други доставчици на преводачески услуги. Тези доставчици на преводачески услуги следва да гарантират същото ниво на качество като Центъра за преводи на цена, която не е по-висока, и следва да изпълняват екологичните, трудовите и социалните стандарти на Съюза и да спазват, когато е целесъобразно, правилата за възлагане на обществени поръчки.

  Изменение    9

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Целта на Агенцията е да предоставя на институциите и органите на Европейския съюз, държавите членки, социалните партньори и участниците в областта на безопасността и здравето при работа техническа, научна, правна и икономическа информация и квалифициран експертен опит в тази област.

  2.  С оглед на подобряване на работната среда по отношение на защитата на безопасността и здравето на работниците, целта на тристранната агенция е да предоставя на институциите и органите на Европейския съюз, държавите членки, социалните партньори и участниците в областта на безопасността и здравето при работа техническа, научна, правна и икономическа информация и квалифициран експертен опит в тази област.

  Изменение     10

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a)  да събира, анализира и разпространява техническа, научна и икономическа информация относно безопасността и здравето при работа в държавите членки, за да я предава на институциите и органите на Европейския съюз, държавите членки и заинтересованите страни; това събиране се извършва с цел да се идентифицират рисковете и добрите практики, както и съществуващите национални приоритети и програми, както и да се предоставят необходимите данни за приоритетите и програмите на Европейския съюз;

  a)  да събира, анализира и разпространява техническа, научна и икономическа информация относно безопасността и физическото и психичното здраве при работа в държавите членки, за да я предава на институциите и органите на Европейския съюз, държавите членки и заинтересованите страни; това събиране се извършва с цел да се идентифицират рисковете и добрите практики, както и съществуващите национални приоритети и програми, както и да се предоставят необходимите данни за приоритетите и програмите на Съюза;

  Изменение     11

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б)  да събира и анализира техническа, научна и икономическа информация относно изследвания в областта на безопасността и здравето при работа и относно други изследователски дейности, които включват аспекти, свързани с безопасността и здравето при работа, и да разпространява резултатите от изследванията и изследователските дейности;

  б)  да събира и анализира техническа, научна и икономическа информация относно изследвания в областта на безопасността и физическото и психичното здраве при работа и относно други изследователски дейности, които включват аспекти, свързани с безопасността и здравето при работа и приобщаването към работното място, и да разпространява резултатите от изследванията и изследователските дейности;

  Изменение     12

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква в

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  да насърчава и подкрепя сътрудничеството и обмена на информация и опит между държавите членки в областта на безопасността и здравето при работа, включително и на информация за програмите за обучение;

  в)  да насърчава и подкрепя сътрудничеството и обмена на информация и опит между държавите членки в областта на безопасността и физическото и психичното здраве при работа, включително и на информация за програмите за обучение;

  Изменение     13

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква д

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д)  да предоставя на институциите и органите на Европейския съюз и държавите членки обективна налична техническа, научна, правна и икономическа информация и квалифициран експертен опит, от която те се нуждаят за формиране и прилагане на разумна и ефективна политика за опазване на безопасността и здравето на работниците; за тази цел по-специално да предоставя на Европейската комисия техническата, научна, правна и икономическа информация и квалифициран експертен опит, от които тя се нуждае за изпълнението на своите задачи за идентифициране, подготовка и оценка на законодателството и мерките в областта на защитата на безопасността и здравето на работниците, особено по отношение на въздействието на законодателството, адаптирането на законодателството към техническия, научния или законодателния напредък, както и при практическото прилагане на законодателството в предприятия, особено що се отнася до микро, малки и средни предприятия;

  д)  да предоставя на институциите и органите на Съюза и държавите членки обективна налична техническа, научна, правна и икономическа информация и квалифициран експертен опит, от която те се нуждаят за формиране и прилагане на разумна и ефективна политика за насърчаване на приобщаването към работното място и опазване на безопасността и физическото и психичното здраве на работниците, включително за предотвратяване и предвиждане на потенциални опасности; за тази цел по-специално да предоставя на Комисията техническата, научна, правна и икономическа информация и квалифициран експертен опит, от които тя се нуждае за изпълнението на своите задачи за идентифициране, подготовка и оценка на законодателството и мерките в областта на защитата на безопасността и здравето на работниците, особено по отношение на въздействието на законодателството, адаптирането на законодателството към техническия, научния или законодателния напредък, както и при практическото прилагане на законодателството в предприятията, особено що се отнася до микро-, малки и средни предприятия;

  Изменение     14

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  да)  въз основа на своите анализи и научни изследвания предоставя на създателите на политики, в това число на социалните партньори, основаващи се на научни изследвания предложения за политики в областта на безопасността и здравето на работниците;

  Обосновка

  OSHA е напълно способна да пристъпи от предоставяне на анализи и информация, които да станат основа за ценни предложения за осъществяването на политики. Това следва да бъде изрично посочено в нейните задачи и мандат.

  Изменение     15

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква ж

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж)  да събира и предоставя информация по въпроси, свързани с безопасността и здравето, от и на трети държави и международни организации;

  ж)  да събира и предоставя информация по въпроси, свързани с безопасността и физическото и психичното здраве, от и на трети държави и международни организации;

  Изменение     16

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква з

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з)  да предоставя техническа, научна и икономическа информация относно методите и инструментите за изпълнение на превантивни дейности, да идентифицира добрите практики и да насърчава превантивни действия, като обръща особено внимание на специфичните проблеми на малките и средните предприятия. Що се отнася до добрите практики, Агенцията по-специално се концентрира върху практиките, съставляващи практични инструменти, които да се използват при съставянето на оценка на рисковете за безопасност и здраве при работа и при идентифицирането на мерките, които трябва да се вземат, за да се справи с тях;

  з)  да предоставя техническа, научна и икономическа информация относно методите и инструментите за изпълнение на превантивни дейности, да идентифицира добрите практики и да насърчава превантивни действия, като обръща особено внимание на специфичните проблеми на малките и средните предприятия. Що се отнася до добрите практики, Агенцията по-специално се концентрира върху практиките, съставляващи практични инструменти, които да се използват при съставянето на оценка на рисковете за безопасността и физическото и психичното здраве при работа и при идентифицирането на мерките, които трябва да се вземат, за да се справи с тях;

  Изменение     17

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква и а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  иa)  да създава стратегия за отношенията с трети държави и международни организации, отнасящи се до въпроси от компетентността на Агенцията;

  Изменение     18

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква й

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  й)  да извършва дейности за повишаване на осведомеността и комуникационни дейности и кампании по въпросите на безопасността и здравето при работа.

  й)  да извършва дейности за повишаване на осведомеността и комуникационни дейности и кампании по въпросите на безопасността и физическото и психичното здраве при работа;

  Изменение    19

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква й а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  йа)  да създаде стратегия за комуникации, която е съгласувана със и релевантна за стратегиите и дейностите на Комисията и на другите институции и агенции.

  Изменение     20

  Предложение за регламент

  Член 2, параграф 1 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a.  Преди да възложат проучвания на външна организация в областите на експертни знания на Агенцията, институциите на Съюза се консултират с Агенцията, за да проверят до каква степен тя е на разположение, и разпределят ресурси за Агенцията за тази цел.

  Изменение    21

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  При изпълнението на задачите си Агенцията поддържа тесен диалог по-специално със специализираните органи, независимо дали публични или частни, публичните органи, синдикатите и организациите на работодателите. Агенцията, без да се засягат нейните собствени цели, осигурява сътрудничество с други агенции на Европейския съюз с цел избягване на припокриванията и насърчаване на синергията и взаимното допълване на техните дейности, по-специално с Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, Европейския център за развитие на професионалното обучение и, когато е приложимо, с други агенции на ЕС.

  3.  При изпълнението на задачите си Агенцията поддържа тесен диалог по-конкретно със специализираните органи, независимо дали са публични или частни, национални или международни, с публичните органи, с образователните институции, със синдикатите и организациите на работодателите и с националните тристранни органи, когато такива съществуват. Агенцията, без да се засягат нейните собствени цели, осигурява сътрудничество с други агенции на Съюза с цел избягване на припокриванията и насърчаване на полезното взаимодействие и взаимното допълване на техните дейности, включително възможността за съвместна работа, по-специално с Eurofound, със Cedefop и, когато е приложимо, с други агенции на Съюза.

  Изменение    22

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква г a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  гa)  трима независими експерти, назначени от Европейския парламент.

  Изменение    23

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – алинея 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават от Съвета от членовете и алтернативните членове на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място9.

  Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават от Съвета измежду членовете и алтернативните членове на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място9 въз основа на листи на кандидатите, представени от държавите членки и от европейските организации съответно на работодателите и работниците.

  __________________

  __________________

  9Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място, ОВ C 218, 13.9.2003 г., стр. 1—4.

  9Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място, ОВ C 218, 13.9.2003 г., стр. 1—4.

  Изменение    24

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – алинея 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Членовете, посочени в буква a), се назначават по предложение на държавите членки.

  заличава се

  Обосновка

  Заличаването на тази алинея от предложението на Комисията, както и на следващите две алинеи, ще осигури последователност в процедурата по назначаване между трите агенции.

  Изменение    25

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – алинея 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Членовете, посочени в букви б) и в), се назначават по предложение на говорителите на съответните групи в Комитета.

  заличава се

  Изменение    26

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – алинея 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Предложенията на трите групи в рамките на Комитета се представят на Съвета; предложенията се изпращат и на Комисията за информация.

  заличава се

  Изменение    27

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1 – алинея 6 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Компетентната комисия на Европейския парламент назначава експертите, посочени в първа алинея, буква га), след като се увери, че назначенията не създават никакви конфликти на интереси.

  Изменение    28

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областта на безопасността и здравето при работа, като се вземат предвид съответните им умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането. Всички страни, представени в управителния съвет, полагат усилия да осигурят балансирано представителство на мъжете и жените и да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на съвета.

  3.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областта на безопасността и здравето при работа, като се вземат предвид съответните им умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането. Всички страни, представени в управителния съвет, полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на съвета. Когато назначават съответните си представители и техните заместници в управителния съвет, Европейския парламент, Комисията, държавите членки и социалните партньори осигуряват балансирано представителство на мъжете и жените.

  Изменение    29

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 3 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а.  При встъпването си в длъжност всеки член и алтернативен член подписва писмена декларация за интереси и я актуализира при промяна в релевантните обстоятелства. Агенцията публикува декларациите за интереси и актуализациите им на своя уебсайт.

  Изменение    30

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години. Той може да се подновява. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

  4.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години. Този срок може да се подновява. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

  Изменение    31

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 5 a (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5a.  Представител на Eurofound, представител на Cedefop и представител на Европейската фондация за обучение имат право да участват като наблюдатели на заседанията на управителния съвет, за да се подобрят ефективността на агенциите и полезните взаимодействия между тях.

  Изменение    32

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a)  дава обща насоченост на дейностите на Агенцията и приема всяка година програмния документ на Агенцията с мнозинство от две трети от членовете, имащи право на глас, и в съответствие с член 6;

  a)  дава стратегическите насоки на дейностите на Агенцията и приема всяка година програмния документ на Агенцията с мнозинство от две трети от членовете, имащи право на глас, и в съответствие с член 6;

  Изменение    33

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – буква е

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е)  приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси по отношение на своите членове и независимите експерти;

  е)  приема правила, включително мерки за откриване на потенциални рискове на ранен етап, за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси по отношение на своите членове и независими експерти, както и за командированите национални експерти и други служители, които не са на работа в Агенцията, както е посочено в член 20;

  Изменение    34

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – буква ж

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация въз основа на анализ на нуждите;

  ж)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация въз основа на анализ на нуждите и отразява това в програмния документ на Агенцията;

  Изменение    35

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнение. В нея също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 5. В годишната работна програма се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година. Годишното и/или многогодишното програмиране включва стратегията за отношенията с трети държави или международни организации, посочени в член 30, и действията, свързани с тази стратегия.

  3.  Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението, както и дейности и програми, които ще подлежат на предварителна или последваща оценка. В нея също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 5. В годишната работна програма се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година. Годишното и многогодишното програмиране включва стратегията за отношенията с трети държави и международни организации, посочена в член 30, и действията, свързани с тази стратегия.

  Изменение     36

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.  Планирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира при необходимост, и най-вече, за да се реагира на констатациите в оценката по член 28.

  6.  Планирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира при необходимост, и най-вече, за да се реагира на констатациите в оценката по член 28. Когато на Агенцията бъдат възложени нови задачи от институциите на Съюза или със законодателни актове на Съюза, това се взема под внимание при планирането на нейните ресурси и финанси.

  Обосновка

  Законодателството на ЕС може да възложи нови задачи на Агенцията. Ако това не бъде взето под внимание при планирането на бюджета и ресурсите, Агенцията може да не е в състояние да изпълни задоволително новите задачи или да се адаптира към новите изисквания.

  Изменение    37

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Управителният съвет избира председател и трима заместник-председатели както следва – един измежду членовете, представляващи държавите членки, един измежду членовете, представляващи организациите на работодателите, един измежду членовете, представляващи синдикатите, както и един измежду членовете, представляващи Комисията. Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас.

  1.  Управителният съвет избира председател и трима заместник-председатели както следва – един измежду членовете, представляващи държавите членки, един измежду членовете, представляващи организациите на работодателите, един измежду членовете, представляващи синдикатите, както и един измежду членовете, представляващи Комисията. Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас. Управителният съвет гарантира балансирано представителство на мъжете и жените на равнище председател и заместник председатели, взети заедно.

  Изменение    38

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 5 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5a.  Агенцията публикува на своя уебсайт навременно и по прозрачен начин информация за заседанията на управителния съвет.

  Изменение     39

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Когато е необходимо, при спешни случаи изпълнителният съвет може да приема временни решения от името на управителния съвет, особено по въпроси на административното управление, включително за оттегляне на делегираните правомощия на орган по назначаването и в областта на бюджета.

  3.  Когато е необходимо, при спешни случаи изпълнителният съвет може да приема временни решения от името на управителния съвет.

  Изменение    40

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Изпълнителният съвет се състои от председателя на управителния съвет, тримата заместник-председатели, координаторите на трите групи, посочени в член 4, параграф 5, и един представител на Комисията. Всяка група, посочена в член 4, параграф 5, може да определи до двама заместници, които да присъстват на заседанията на изпълнителния съвет в отсъствието на пълноправните членове. Председателят на управителния съвет е също така председател на изпълнителния съвет. Изпълнителният директор взима участие в заседанията на Изпълнителния съвет, но няма право на глас.

  4.  Изпълнителният съвет се състои от председателя на управителния съвет, тримата заместник-председатели, координаторите на трите групи, посочени в член 4, параграф 5, и един представител на Комисията. Всяка група, посочена в член 4, параграф 5, може да определи до двама заместници, които да присъстват на заседанията на изпълнителния съвет в отсъствието на пълноправните членове, като се осигурява балансирано представителство на мъжете и жените. Председателят на управителния съвет е също така председател на изпълнителния съвет. Изпълнителният директор взима участие в заседанията на Изпълнителния съвет, но няма право на глас.

  Изменение    41

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е две години. Този срок може да бъде продължен. Мандатът на членовете на Изпълнителния съвет изтича, когато те престанат да бъдат членове на Управителния съвет.

  5.  Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е две години. Този срок може да се подновява. Мандатът на членовете на Изпълнителния съвет изтича, когато те престанат да бъдат членове на Управителния съвет.

  Изменение     42

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.  Управителният съвет заседава най-малко три пъти годишно. В допълнение, той се свиква по инициатива на председателя или по искане на неговите членове.

  6.  Управителният съвет заседава най-малко три пъти годишно. В допълнение, той се свиква по инициатива на председателя или по искане на неговите членове. След всяко заседание всеки координатор информира своевременно и при условия на прозрачност членовете на своята собствена група за съдържанието на обсъжданията.

  Изменение    43

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Изпълнителният директор ръководи Агенцията. Изпълнителният директор се отчита за действията си пред управителния съвет.

  1.  Изпълнителният директор отговаря за общото управление на Агенцията в съответствие със стратегическите насоки, определени от управителния съвет, и се отчита за действията си пред управителния съвет.

  Изменение    44

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 5 – буква д a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  да)  въвежда ефективна система за мониторинг, която да позволи извършването на редовната оценка, посочена в член 28, и на система за докладване, с която да се обобщават резултатите от тази оценка;

  Изменение    45

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 5 – буква е

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е)  изготвянето на план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и докладването за напредъка два пъти годишно на Комисията и редовно на управителния съвет и изпълнителния съвет;

  е)  изготвянето на план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценките, посочени в член 28, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и докладването за напредъка два пъти годишно на Комисията и редовно на управителния съвет и изпълнителния съвет;

  Изменение    46

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 5 – буква e a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  еa)  осигуряването на баланс между мъжете и жените в Агенцията;

  Изменение    47

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 5 – буква й а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  йа)  в съответствие с решението, посочено в член 5, параграф 2, вземането на решения по отношение на управлението на човешките ресурси;

  Изменение    48

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 5 – буква й б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  йб)  вземането на решения относно вътрешните структури на Агенцията и, когато е необходимо, относно тяхната промяна, като се отчитат потребностите, свързани с дейността на Агенцията и доброто бюджетно управление.

  Изменение    49

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.  Изпълнителният директор решава също дали е необходимо за целите на ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на Агенцията да се установят едно или повече представителства в една или повече държави членки. За посоченото решение се изисква предварителното съгласие на Комисията, Управителния съвет и държавата членка, в която се планира да бъде установено представителство. В това решение се уточнява обхватът на дейностите на посоченото представителство, които ще бъдат извършвани, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на Агенцията.

  6.  Изпълнителният директор решава също дали е необходимо за целите на ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на Агенцията да се установи едно представителство в Брюксел като бюро за връзка, което да подпомага сътрудничеството на Агенцията със съответните институции на Съюза. Посоченото решение се взема след предварителното съгласие на Комисията, управителния съвет и държавата членка, в която се планира да бъде установено представителство. В това решение се уточнява обхватът на дейностите на посоченото представителство, които ще бъдат извършвани, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на Агенцията.

  Изменение    50

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Предварителният проект на бюджетна прогноза се основава на целите и очакваните резултати, заложени в годишния програмен документ, посочен в член 6, параграф 1, и отчита финансовите ресурси, необходими за постигането на тези цели и очаквани резултати, в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението.

  Изменение    51

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Комисията изпраща проектите на разчети на бюджетния орган заедно с проекта за общ бюджет на Съюза.

  4.  Комисията представя проектите на разчети на бюджетния орган и на Агенцията заедно с проекта за общ бюджет на Съюза.

  Изменение    52

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  До 31 март на следващата финансова година счетоводителят на Комисията изпраща на Сметната палата междинните отчети на Агенцията, консолидирани с отчетите на Комисията.

  До 31 март на следващата финансова година счетоводителят на Комисията изпраща на Европейската сметна палата междинните отчети на Агенцията, консолидирани с отчетите на Комисията.

  Обосновка

  С цел съгласуваност с другите предложения на Агенцията и с други препращания в настоящия текст.

  Изменение    53

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  След получаване на констатациите и оценките Сметната палата относно предварителните счетоводни отчети на Агенцията, съгласно член 148 от Финансовия регламент, изпълнителният директор изготвя окончателните счетоводни отчети на Агенцията на своя собствена отговорност и ги представя на управителния съвет за становище.

  3.  След получаване на забележките на Европейската сметна палата относно предварителните счетоводни отчети на Агенцията съгласно член 148 от Финансовия регламент, изпълнителният директор изготвя окончателните счетоводни отчети на Агенцията на своя собствена отговорност и ги представя на управителния съвет за становище.

  Изменение     54

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  До 1 юли след всяка финансова година счетоводителят изпраща окончателните отчети заедно със становището на управителния съвет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

  5.  До 1 юли след всяка финансова година счетоводителят изпраща окончателните отчети заедно със становището на управителния съвет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейската сметна палата.

  Изменение     55

  Предложение за регламент

  Член 19 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията, след открита и прозрачна процедура по подбор.За целите на сключване на договора с изпълнителния директор Агенцията се представлява от председателя на Управителния съвет.

   

  2.  Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията, след открита и прозрачна процедура по подбор. Преди да предложи своя окончателен списък на избраните кандидати, Комисията се консултира с управителния съвет и трябва да получи съгласието му, при необходимост чрез писмена процедура. След назначаването му изпълнителният директор се явява на изслушване пред компетентната комисия на Европейския парламент. За целите на сключване на договора с изпълнителния директор Агенцията се представлява от председателя на Управителния съвет.

  Изменение     56

  Предложение за регламент

  Член 19 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията.

  6.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията въз основа на обоснована оценка на неговата работа като изпълнителен директор.

  Изменение    57

  Предложение за регламент

  Член 21 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Агенцията може да установява местни представителства в държавите членки при съгласие от тяхна страна и в съответствие с член 11, параграф 6.

  4.  Агенцията може да установи бюро за връзка в Брюксел в съответствие с член 11, параграф 6.

  Изменение    58

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

  3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз или, когато е целесъобразно, от други преводачески служби.

  Изменение    59

  Предложение за регламент

  Член 24 – параграф -1 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  - 1.  Агенцията извършва дейността си при високо ниво на прозрачност.

  Изменение     60

  Предложение за регламент

  Член 28 – параграф -1 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -1.  Съгласно член 30, параграф 4 от Регламент (EС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета Агенцията извършва предварителни оценки на тези свои дейности, които предполагат значителни разходи, както и последващи оценки.

   

  __________________

   

  1a Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

  Изменение     61

  Предложение за регламент

  Член 28 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член 39, и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи. По-конкретно, в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

  1.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член 37, и на всеки пет години след това Комисията представя оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В процеса на оценяване Комисията се консултира с управителния съвет. По-конкретно, в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и свързаните допълнителни финансови, бюджетни и човешки ресурси, ако на Агенцията бъдат възложени нови задачи или ако се увеличи работната натовареност, свързана със съществуващите задачи.

  Изменение     62

  Предложение за регламент

  Член 30 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Дотолкова, доколкото това е необходимо за постигането на целите, посочени в настоящия регламент, и без да се засягат съответните компетентности на държавите членки и институциите на Съюза, Агенцията може да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации. За тази цел Агенцията може, след предварително одобрение от Комисията, да установява работни договорености с органите на трети държави и международните организации. Тези договорености не създават правни задължения за Съюза и неговите държави членки.

  1.  Дотолкова, доколкото това е необходимо за постигането на целите, посочени в настоящия регламент, и без да се засягат съответните компетентности на държавите членки и институциите на Съюза, Агенцията може да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации. За тази цел Агенцията може да установява работни договорености с органите на трети държави и международни организации. Тези договорености не създават правни задължения за Съюза и неговите държави членки.

  • [1]    OВ C 209, 30.7.2017 г., стр. 49.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  I. EU-OSHA

  Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) се стреми към създаването на по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни работни места в Европа. Тя насърчава подход, насочен към предотвратяване на рисковете и споделя с други субекти знания и добри практики в областта на безопасността и здравето при работа. Агенцията работи рамо до рамо с правителства, организации на работодателите и на работниците, органи и мрежи на ЕС и частни предприятия.

  При създаването на EU-OSHA с приемането на Регламента за нейното учредяване през 1994 г. държавите членки, социалните партньори и други участници, допринасящи в тази област с полезна техническа, научна и икономическа информация във връзка с безопасността и здравето при работа. Впоследствие учредителният регламент претърпя няколко изменения, последното от които датира от 2005 г.

  Съгласно декларацията за мисията на EU-OSHA целта на Агенцията е „да развива, събира и предоставя надеждна и съответна информация, анализ и инструменти за задълбочаване на познанията, да повишава осведомеността и да обменя информация относно безопасността и здравето при работа и относно добрите практики, които ще удовлетворят нуждите на лицата, работещи в областта на безопасността и здравето при работа“. В декларацията се определя и общата цел за настоящия период: „Визията на EU-OSHA е да бъде признат лидер, който насърчава здравословните и безопасни работни места в Европа въз основа на тристранността, участието и развитието на култура на превенция на риска в областта на безопасността и здравето при работа, за да се гарантира интелигентна, устойчива, продуктивна и приобщаваща икономика“.

  В предложението на Комисията се запазва тристранната структура на EU-OSHA, което намира отражение в нейните цели и в структурата на нейния управителен съвет. Този подход се подкрепя от заинтересованите субекти. Докладчикът изразява съгласието си, че тристранната структура на Агенцията е от съществено значение за нейната добра информираност за положението във всички държави членки. Тази структура също така позволява на Агенцията да споделя добри практики и да достига работниците в цяла Европа по добре насочен начин.

  II. Съвместно изявление относно децентрализираните агенции

  На 19 юли 2012 г. Парламентът, Съветът и Комисията подписаха съвместно изявление за създаването на общ подход, който, макар да не е правно обвързващ, ще бъде взет под внимание в бъдещите решения относно децентрализираните агенции. Предложението на Комисията се стреми да съобрази Регламента за учредяването на EU-OSHA с различните аспекти, включени в посочения общ подход.

  Докладчикът за EU-OSHA работи заедно с докладчиците за CEDEFOP (агенцията, занимаваща се с въпросите на професионалното обучение) и Eurofound (Фондацията за подобряване на условията на живот и труд) с цел да се гарантира, че трите регламента изцяло отразяват принципите, посочени в съвместното изявление, както и други разработки, които вече са включени в регламентите, приложими за някои други агенции на ЕС.

  Понастоящем Комисията извършва хоризонтална оценка на целите, мандатите, управлението и задачите на Агенцията, включително във връзка и с други агенции, осъществяващи дейности в областта на пазара на труда, условията на труд, професионалното образование, обучение и умения. Поради това настоящото предложение няма за цел изменение на задачите, определени в член 2.

  Такива промени биха могли да бъдат разгледани, след като са известни резултатите от оценката. При все това ще бъде важно да се гарантира, че такива предложени промени не оказват влияние на съществуващата работа, която ОSHA вече осъществява.

  III. Предложени изменения

  В предложението на Комисията вече са отразени някои важни аспекти, разгледани в съвместното изявление и в общия подход. Те включват:

  •  структурата на управителния съвет;

  •  изпълнителен съвет, заменящ съществуващото бюро, за да се подпомогнат подготовката и изпълнението на решенията на управителния съвет, както и за да се вземат определени временни решения в спешни ситуации;

  •  отношенията между EU-OSHA и други органи на ЕС, и по-специално CEDEFOP и Eurofound;

  •  мерките за борба с измамите и с потенциални случаи на конфликт на интереси; както и

  •  оценката на програмите и разходите.

  Предложените изменения целят да се засилят и уточнят някои от тези аспекти, като се обръща особено внимание на необходимостта да се избягва дублиране между агенциите.

  Това е особено важно, като се има предвид общият натиск върху публичните разходи и необходимостта от създаване на усещане за сигурност в гражданите, че платените от тях данъци се разходват по възможно най-ефективен начин.

  Освен това следва да се направи проверка за възможно припокриване в дейността на агенциите, като една ефективна програма за предварителна и последваща оценка, интегрирана в годишния бюджетен процес и в процеса на планиране, заедно с ефективно използване на показатели за изпълнение са еднакво важни фактори за постигането на възможно най-голяма ефикасност.

  Някои изменения подчертават необходимостта от ефективна комуникация и прозрачност, като използват в максимална степен модерните методи за комуникация. Това е важно, ако в работата си EU-OSHA се стреми към достигане на максимален брой потенциални бенефициенти, включително микро- и малки предприятия и техните служители.

  Други изменения се стремят да подпомогнат ефективната комуникация между различните равнища на вземане на решения, особено на изпълнителния съвет и на управителния съвет, съвместно със заинтересованите субекти.

  IV. Заключение

  Настоящото преразглеждане на регламента за учредяване на EU-OSHA, заедно с регламентите за CEDEFOP и Eurofound, които също бяха междувременно актуализирани, представлява важна, но ограничена реформа. Тя дава възможност да се рационализират аспекти на организацията на Агенцията и да бъдат утвърдени важни принципи, като принципите за оценка, прозрачност и ефективност на разходите. Докладчикът се опита да преследва тези цели, като същевременно избягва ненужни промени, като се има предвид настоящата работа на EU-OSHA, с която тя вече се ангажира в усилията за гарантиране на възможно най-високи стандарти в областта на безопасността и здравето при работа.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (10.5.2017)

  на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета
  (COM(2016)0528 – C8‑0344/2016 – 2016/0254(COD))

  Докладчик по становище: Йенс Гайер

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Преразглеждането на учредителния регламент за създаването на EU-OSHA ще приведе в съответствие някои разпоредби на съществуващия регламент, уреждащ EU-OSHA, с Общия подход относно децентрализираните агенции. Второ, преразглеждането също така предоставя възможност за актуализиране на целите и задачите на EU-OSHA.

  Другите две тристранни агенции на Европейския съюз — Eurofound и CEDEFOP — също ще бъдат подложени на преразглеждане на техните съответни учредителни регламенти по същото време като EU-OSHA.

  Отражението върху бюджета по отношение на човешките и финансовите ресурси, представено по-подробно в законодателната финансова обосновка, е в съответствие със Съобщение на Комисията COM(2013)519.

  Докладчикът предлага да се изменят някои разпоредби относно сътрудничеството между тристранните агенции с оглед на подобряването на това сътрудничество.

  Освен това докладчикът предлага да се въведе фигурата на представител, определен от Европейския парламент, в управителния съвет на Агенцията, който да замени един от представителите на Комисията. Този подход е в съответствие със съвместното изявление на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

  Изменение    1

  Предложение за регламент

  Съображение 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5)  Тъй като трите тристранни агенции — Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) — се занимават с въпроси, свързани с пазара на труда, работната среда и професионалното образование, обучение и умения, е необходимо тясно сътрудничество между трите агенции и следва да бъдат използвани начините за подобряване на ефективността и синергиите. В допълнение, когато е уместно, Агенцията следва да се стреми да установи ефективно сътрудничество със собствения вътрешен научноизследователски капацитет на Европейската комисия.

  (5)  Тъй като трите тристранни агенции — Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) — се занимават с въпроси, свързани с пазара на труда, работната среда и професионалното образование, обучение и умения, е необходимо тясно сътрудничество между трите агенции и следва да бъдат използвани начините за подобряване на ефективността и синергиите. Предвижда се по-специално споделяне или обединяване на административни задачи между трите агенции, като те следва да приемат годишните си работни програми в тясно сътрудничество, за да се избягва дублиране. В допълнение, когато е уместно, Агенцията следва да се стреми да подобрява управлението на своите ресурси, като групира активите, оборудването и персонала с цел намаляване на рисковете за ползвателите и увеличаване на ползите, и да установи ефективно сътрудничество със собствения вътрешен научноизследователски капацитет на Европейската комисия.

  Изменение    2

  Предложение за регламент

  Съображение 5 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5a)  С цел осъществяване на координация и финансови икономии, избягване на дублирането и насърчаване на взаимодействието и взаимната допълняемост Агенцията следва тясно да си сътрудничи с други агенции на Съюза и да сключва с тях споразумения за сътрудничество.

  Изменение    3

  Предложение за регламент

  Съображение 7 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7a)  Бюджетът на Агенцията следва да бъде изготвян съгласно принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, като се отчитат неговите цели и очакваните резултати.

  Изменение    4

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  При изпълнението на задачите си Агенцията поддържа тесен диалог по-специално със специализираните органи, независимо дали публични или частни, публичните органи, синдикатите и организациите на работодателите. Агенцията, без това да засяга собствените ѝ цели, осигурява сътрудничество с други агенции на Европейския съюз с цел избягване на припокриванията и насърчаване на синергията и взаимната допълняемост на техните дейности, по-специално с Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, Европейския център за развитие на професионалното обучение и, когато е приложимо, с други агенции на ЕС.

  3.  При изпълнението на задачите си Агенцията поддържа тесен диалог по-специално със специализираните органи, независимо дали публични или частни, публичните органи, синдикатите и организациите на работодателите.

  Изменение    5

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 3 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3a.  Агенцията, без това да засяга собствените ѝ цели, си сътрудничи с други агенции на Съюза, по-специално с Европейската агенция по химикалите, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд и Европейския център за развитие на професионалното обучение с цел осъществяване на координация и финансови спестявания, избягване на дублирането и насърчаване на синергията и взаимната допълняемост на техните дейности.

  Изменение    6

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 3 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3б.  Агенцията сключва споразумения за сътрудничество с други агенции на Съюза с цел да се улеснява и насърчава сътрудничеството с тях.

  Изменение    7

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Управителният съвет е съставен от:

  1.  Управителният съвет е съставен от:

  a)  един член, представляващ правителството на всяка държава членка;

  a)  един член, представляващ правителството на всяка държава членка;

  б)  един член, представляващ организациите на работодателите на всяка държава членка;

  б)  един член, представляващ организациите на работодателите на всяка държава членка;

  в)  един член, представляващ синдикатите на всяка държава членка;

  в)  един член, представляващ синдикатите на всяка държава членка;

  г)  трима членове, представляващи Комисията.

  г)  двама членове, представляващи Комисията.

   

  гa)  един независим член, представляващ Европейския парламент,

  Всички членове, посочени в букви а) – г), имат право на глас.

  Всички членове, посочени в букви а) — га), имат право на глас.

   

  Назначаването поражда действие от момента, в който назначеното лице подпише декларация за липса на конфликт на интереси.

  Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават от Съвета от членовете и алтернативните членове на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

  Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават от Съвета от членовете и алтернативните членове на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

  Членовете, посочени в буква a), се назначават по предложение на държавите членки.

  Членовете, посочени в буква a), се назначават по предложение на държавите членки.

  Членовете, посочени в букви б) и в), се назначават по предложение на говорителите на съответните групи в Комитета.

  Членовете, посочени в букви б) и в), се назначават по предложение на говорителите на съответните групи в Комитета.

  Предложенията на трите групи в рамките на Комитета се представят на Съвета; предложенията се изпращат и на Комисията за информация.

  Предложенията на трите групи в рамките на Комитета се представят на Съвета; предложенията се изпращат и на Комисията за информация.

  Комисията назначава членовете, които я представляват.

  Комисията и Европейският парламент назначават членовете, които ги представляват.

   

  Представител на Европейския център за развитие на професионалното обучение и представител на Eurofound имат статута на наблюдатели на заседанията на управителния съвет.

  Обосновка

  Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. предвижда възможност за Парламента да определи един от членовете на управителния съвет.

  Изменение    8

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 4 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Агенцията бъде възложена нова задача. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

  Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Агенцията бъде възложена нова задача. Той е отговорен за недопускането на припокриване с програмите на другите тристранни агенции на Съюза, както и за гарантирането, че преди да се искат допълнителни финансови ресурси, като приемлива алтернатива се разглежда промяната в приоритетите на дейностите. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

  Изменение    9

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 5 – буква йа (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  йa)  сътрудничеството с други агенции на Съюза и сключването на споразумения за сътрудничество с тях.

  Изменение    10

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Предварителният проект на разчета се основава на целите и очакваните резултати, заложени в годишния програмен документ, посочен в член 6, параграф 1, и отчита необходимите за постигането на тези цели и очаквани резултати финансови ресурси в съответствие с принципа на за бюджетирането, основано на изпълнението.

  Изменение    11

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Комисията изпраща проектите на разчети на бюджетния орган заедно с проекта за общ бюджет на Съюза.

  4.  Комисията изпраща проектите на разчети на бюджетния орган заедно с проекта за общ бюджет на Съюза. Комисията изпраща тези проекти на разчети едновременно и на Агенцията.

  Изменение    12

  Предложение за регламент

  Член 23 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

  3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз или от други доставчици на преводачески услуги в съответствие с правилата за обществените поръчки и съобразно лимитите, установени в приложимите финансови правила.

  Изменение    13

  Предложение за регламент

  Член 28 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член 39, и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи. По-конкретно, в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

  1.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член 35, и на всеки пет години след това Комисията представя оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи. По-конкретно, в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

  ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

  Позовавания

  COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  EMPL

  12.9.2016

   

   

   

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  12.9.2016

  Докладчик по становище:

         Дата на назначаване

  Jens Geier

  15.9.2016

  Дата на приемане

  25.4.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  30

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  2

  -

  ENF

  Stanisław Żółtek

  NI

  Eleftherios Synadinos

  0

  0

   

   

  Легенда:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

  Позовавания

  COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  23.8.2016

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  EMPL

  12.9.2016

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  12.9.2016

  ENVI

  12.9.2016

   

   

  Неизказани становища

         Дата на решението

  ENVI

  31.8.2016

   

   

   

  Докладчици

         Date appointed

  Czesław Hoc

  28.9.2016

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  22.3.2017

  25.4.2017

   

   

  Дата на приемане

  12.7.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  46

  3

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

  Дата на внасяне

  28.7.2017

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  46

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

   

  PPE

   

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

  Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

  Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

  David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

  Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

  Jean Lambert, Terry Reintke

  3

  -

  ENF

  NI

  Dominique Martin, Joëlle Mélin

  Lampros Fountoulis

  1

  0

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“