Procedure : 2016/0254(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0274/2017

Indgivne tekster :

A8-0274/2017

Forhandlinger :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0491

BETÆNKNING     ***I
PDF 565kWORD 100k
28.7.2017
PE 599.596v02-00 A8-0274/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Czesław Hoc

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0528),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0344/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ... fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0274/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 med det formål at bidrage til forbedring af arbejdsmiljøet hvad angår arbejdstagernes sikkerhed og sundhed gennem foranstaltninger til udvikling og udbredelse af viden, der skal fremme denne udvikling.

(1)  Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2062/943 med det formål at bidrage til forbedring af arbejdsmiljøet hvad angår arbejdstagernes sikkerhed og sundhed gennem foranstaltninger til udvikling og udbredelse af viden og forskningsbaserede politiske forslag, der skal fremme denne udvikling. EU-OSHA's væsentligste mål bør være at levere oplysninger, der er specialiserede, og som yder et væsentligt bidrag til dens fagområde.

__________________

__________________

3Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1).

3 Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Siden oprettelsen i 1994 har EU-OSHA spillet en vigtig rolle ved at støtte forbedringen af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i hele Den Europæiske Union. I samme periode har arbejdsmiljøområdet udviklet sig. På denne baggrund er det nødvendigt med visse tilpasninger af beskrivelsen af EU-OSHA's mål og opgaver i forhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2062/94.

(2)  Siden oprettelsen i 1994 har EU-OSHA i kraft af sin ekspertise spillet en vigtig rolle ved at støtte forbedringen af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i hele Den Europæiske Union. I samme periode er der sket en udvikling på området for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsmiljøområdet, hvilket omfatter den teknologiske udvikling, navnlig på det digitale område, som øger den udfordring, det er at fremme høje standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. På denne baggrund er det nødvendigt med visse tilpasninger af beskrivelsen af EU-OSHA's mål og opgaver i forhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2062/94.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Denne forordning ophæver derfor forordning (EF) nr. 2062/94 med det formål at opdatere EU-OSHA's mandat og opgaver for bedre at kunne afspejle dets nuværende aktiviteter, herunder behovet for at lægge særlig vægt på mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Da de tre trepartsorganer (EU-OSHA, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem de tre agenturer, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi. Når det er relevant, bør agenturet desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med Europa-Kommissionens interne forskningskapacitet.

(5)  Da de tre trepartsorganer (EU-OSHA, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem dem. Agenturerne bør derfor supplere hinanden i deres arbejde, hvor de har lignende interesseområder, og samtidig fremme værktøjer, der fungerer godt, f.eks. aftalememorandummet mellem EU-OSHA og Eurofound. De bør udnytte metoder til at forbedre effektivitet og synergi og undgå overlapning i deres mandater, mål og aktiviteter indbyrdes og mellem dem og Kommissionen. Når det er relevant, bør EU-OSHA desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med EU-institutionernes interne forskningskapacitet.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Den tresidede struktur, som EU-OSHA, Eurofound og Cedefop danner, er et særdeles værdifuldt udtryk for en samlet tilgang, der bygger på den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter og EU og de nationale myndigheder, hvilket er yderst vigtigt med henblik på at finde frem til fælles og bæredygtige sociale og økonomiske løsninger.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  For så vidt angår EU-OSHA's styring for at sikre en ændring af dens medlemskab over tid, bør bestyrelsen overveje at begrænse antallet af på hinanden følgende perioder, som dens medlemmer kan fungere i, ved hjælp af sin forretningsorden eller andre mekanismer;

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  For at sikre OSHA's fulde selvstændighed og uafhængighed og for at sætte det i stand til på behørig vis at opfylde sine målsætninger og opgaver i henhold til denne forordning, bør det tildeles et passende og selvstændigt budget med indtægter, der hovedsageligt kommer fra et bidrag fra Unionens almindelige budget. Unionens budgetprocedure bør finde anvendelse for EU-OSHA, for så vidt angår Unionens bidrag og enhver anden støtte, som ydes over Unionens almindelige budget. EU-OSHA's regnskaber bør revideres af Revisionsretten.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med EU-OSHA's virksomhed, bør så vidt muligt udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Oversættelsescentret). Hvis det er relevant, f.eks. på grund af det akutte behov for en oversættelse eller den store arbejdsbyrde for Oversættelsescentret, eller når en oversættelse er en integreret del af et større projekt, bør andre udbydere af oversættelsestjenester også være i stand til at levere oversættelsestjenester. Disse andre udbydere af oversættelsestjenester bør sikre samme kvalitetsniveau som Oversættelsescentret til en pris, der ikke er højere, bør være i overensstemmelse med EU's miljømæssige, arbejdsmæssige og sociale standarder og bør overholde reglerne for offentlige indkøb, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet har til formål at give EU-institutionerne og -organerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og dem, der beskæftiger sig med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, oplysninger af teknisk, videnskabelig, juridisk og økonomisk art og tilbyde ekspertise vedrørende området.

2.  For at forbedre arbejdsmiljøet med hensyn til at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed har det tredelte agentur til formål at give EU-institutionerne og -organerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og dem, der beskæftiger sig med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, oplysninger af teknisk, videnskabelig, juridisk og økonomisk art og tilbyde ekspertise vedrørende området.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  indsamle, analysere og formidle oplysninger af teknisk, videnskabelig og økonomisk art om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i medlemsstaterne med henblik på at give dem videre til EU-institutionerne og -organerne, medlemsstaterne og interesserede parter; formålet med indsamlingen er at kortlægge risici og god praksis samt eksisterende programmer og prioriterede områder i de enkelte lande og at fremskaffe de nødvendige data til Unionens programmer og prioriterede områder

a)  indsamle, analysere og formidle oplysninger af teknisk, videnskabelig og økonomisk art om sikkerhed og fysisk og mental sundhed på arbejdspladsen i medlemsstaterne med henblik på at give dem videre til EU-institutionerne og -organerne, medlemsstaterne og interesserede parter; formålet med indsamlingen er at kortlægge risici og god praksis samt eksisterende programmer og prioriterede områder i de enkelte lande og at fremskaffe de nødvendige data til Unionens programmer og prioriterede områder

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indsamle og analysere tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om forskning vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt andre forskningsaktiviteter omfattende aspekter vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og formidle resultaterne af nævnte forskning og forskningsaktiviteter

b)  indsamle og analysere tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om forskning vedrørende sikkerhed og fysisk og mental sundhed på arbejdspladsen samt andre forskningsaktiviteter omfattende aspekter vedrørende sikkerhed, sundhed og inklusion på arbejdspladsen og formidle resultaterne af nævnte forskning og forskningsaktiviteter

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fremme og støtte samarbejde og udveksling af oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder oplysninger om uddannelsesprogrammer

c)  fremme og støtte samarbejde og udveksling af oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne vedrørende sikkerhed og fysisk og mental sundhed på arbejdspladsen, herunder oplysninger om uddannelsesprogrammer

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  give EU-institutionerne og -organerne og medlemsstaterne disponible, objektive oplysninger af teknisk, videnskabelig, juridisk og økonomisk art og tilbyde den ekspertise, de har behov for til at udforme og gennemføre fornuftige og effektive politikker med henblik på at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed; i det øjemed navnlig give Kommissionen oplysninger af teknisk, videnskabelig, juridisk og økonomisk art og tilbyde den ekspertise, den har behov for til at kortlægge, udarbejde og evaluere lovgivning og foranstaltninger vedrørende beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, især hvad angår lovgivningens virkninger, tilpasning af lovgivningen til den tekniske, videnskabelige og lovgivningsmæssige udvikling samt gennemførelsen i praksis af lovgivningen hos virksomhederne, i særdeleshed med hensyn til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder

e)  give EU-institutionerne og -organerne og medlemsstaterne disponible, objektive oplysninger af teknisk, videnskabelig, juridisk og økonomisk art og tilbyde den ekspertise, de har behov for til at udforme og gennemføre fornuftige og effektive politikker med henblik på at fremme inklusion på arbejdspladsen og beskytte arbejdstagernes sikkerhed og fysiske og mentale sundhed, herunder forebyggelse og foregribelse af potentielle farer; i det øjemed navnlig give Kommissionen oplysninger af teknisk, videnskabelig og økonomisk art og tilbyde den ekspertise, den har behov for til at kortlægge, udarbejde og evaluere lovgivning og foranstaltninger vedrørende beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, især hvad angår lovgivningens virkninger, tilpasning af lovgivningen til den tekniske, videnskabelige og lovgivningsmæssige udvikling samt gennemførelsen i praksis af lovgivningen hos virksomhederne, i særdeleshed med hensyn til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder;

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  på grundlag af sin egen analyse og forskning give politiske beslutningstagere, herunder arbejdsmarkedets parter, forskningsbaserede politikforslag vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

Begrundelse

OSHA er i stand til at tage skridtet fra analyse og formidling af oplysninger til at overføre dette til værdifulde politiske forslag. Dette bør fremgå tydeligt af dets opgaver og mandat.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  indsamle disponible oplysninger om sikkerheds- og sundhedsspørgsmål fra tredjelande og internationale organisationer og stille sådanne oplysninger til rådighed for dem

g)  indsamle disponible oplysninger om sikkerhedsspørgsmål og fysiske og mentale sundhedsspørgsmål fra tredjelande og internationale organisationer og stille sådanne oplysninger til rådighed for dem

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  levere tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om metoder og hjælpemidler til at gennemføre forebyggende aktiviteter, kortlægge god praksis og fremme forebyggende foranstaltninger, idet der skal tages særligt hensyn til små og mellemstore virksomheders specifikke problemer. Med hensyn til god praksis skal agenturet navnlig fokusere på sådanne former for praksis, som udgør praktiske hjælpemidler til brug for vurdering af risici for sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen, og finde frem til de foranstaltninger, der kan træffes for at imødegå disse risici

h)  levere tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om metoder og hjælpemidler til at gennemføre forebyggende aktiviteter, kortlægge god praksis og fremme forebyggende foranstaltninger, idet der skal tages særligt hensyn til små og mellemstore virksomheders specifikke problemer. Med hensyn til god praksis skal agenturet navnlig fokusere på sådanne former for praksis, som udgør praktiske hjælpemidler til brug for vurdering af risici for sikkerheden og den fysiske og mentale sundhed på arbejdspladsen, og finde frem til de foranstaltninger, der kan træffes for at imødegå disse risici

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  fastlægge en strategi for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer angående spørgsmål, der hører under agenturets kompetenceområde

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  gennemføre oplysnings- og kommunikationsaktiviteter og -kampagner om emner vedrørende sundhed og sikkerhed.

j)  gennemføre oplysnings- og kommunikationsaktiviteter og -kampagner om emner vedrørende fysisk og mental sundhed og sikkerhed.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ja)  etablere en kommunikationsstrategi, som er sammenhængende med og relevant for Kommissionens og de andre institutioners og organers strategier og aktiviteter.

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Inden en ekstern organisation anmodes om at foretage undersøgelser på agenturets ekspertiseområder, bør EU-institutionerne konsultere agenturet for at undersøge, om det er disponibelt, og afsætte midler til agenturet til dette formål.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved udførelsen af sine opgaver skal agenturet opretholde en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private organer, med offentlige myndigheder og med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Uden at agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer det samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter, navnlig med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse og, hvor det er relevant, med andre EU-agenturer.

3.  Ved udførelsen af sine opgaver skal agenturet opretholde en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private, nationale eller internationale organer, med offentlige myndigheder, med uddannelsesinstitutioner, med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og med nationale trepartsorganer, hvor disse findes. Uden at agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer det samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter, herunder muligheden for at arbejde i fællesskab, navnlig med Eurofound, med Cedefop og, hvis det er relevant, med andre EU-agenturer.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

d a)  tre uafhængige eksperter, der er udpeget af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet blandt medlemmerne af og suppleanterne til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen9.

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet blandt medlemmerne af og suppleanterne til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen9 på grundlag af lister over kandidater, som forelægges af henholdsvis medlemsstaterne og de europæiske arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

__________________

__________________

9Rådets afgørelse af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1).

9 Rådets afgørelse af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1-4.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), udnævnes på forslag af medlemsstaterne.

udgår

Begrundelse

Sletning af dette afsnit i Kommissionens forslag og de to følgende afsnit vil sikre sammenhæng i udnævnelsesproceduren mellem de tre agenturer.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De medlemmer, der er omhandlet i litra b) og c), udnævnes på forslag af de respektive gruppers talsmænd i udvalget.

udgår

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslagene fra de tre grupper i udvalget forelægges Rådet; forslagene sendes også til Kommissionen til orientering.

udgår

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg udnævner de eksperter, der er omhandlet i litra da) i første afsnit, efter at have kontrolleret, at de ikke giver anledning til interessekonflikter.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter udnævnes på baggrund af deres kendskab til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at sikre en ligelig repræsentation af mænd og kvinder og begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde.

3.  Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter udnævnes på baggrund af deres kendskab til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Ved udvælgelsen af deres respektive repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen sikrer Europa-Parlamentet, Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Hvert medlem og hver suppleant underskriver en skriftlig interesseerklæring ved tiltrædelsen og opdaterer, når der sker en ændring i omstændighederne i denne henseende. Agenturet offentliggør interesseerklæringerne og opdaterer dem på sit websted.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan forlænges. Ved mandatperiodens udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne med at varetage deres hverv, indtil deres mandat fornyes, eller de afløses af andre.

4.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan fornys. Ved mandatperiodens udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne med at varetage deres hverv, indtil deres mandat fornyes, eller de afløses af andre.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  En repræsentant for Eurofound, en repræsentant for Cedefop og en repræsentant for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut har ret til at deltage som observatører i bestyrelsens møder med henblik på at forbedre effektiviteten af agenturerne og synergierne mellem dem.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udstikke de overordnede retningslinjer for agenturets aktiviteter og hvert år vedtage agenturets programmeringsdokument med to tredjedeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med artikel 6

a)  udstikke de strategiske retningslinjer for agenturets aktiviteter og hvert år vedtage agenturets programmeringsdokument med to tredjedeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med artikel 6

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der gælder for medlemmerne og uafhængige eksperter

f)  vedtage regler, herunder foranstaltninger til påvisning af potentielle risici på et tidligt tidspunkt, for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der gælder for medlemmerne og uafhængige eksperter, samt til udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af agenturet, jf. artikel 20

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  vedtage og regelmæssigt ajourføre kommunikations- og formidlingsplanerne baseret på en behovsanalyse

g)  vedtage og regelmæssigt ajourføre kommunikationsaktiviteterne og formidlingsplanerne baseret på en behovsanalyse og lade dette fremgå af agenturets programmeringsdokument

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 5 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår. Den årlige eller flerårige programmering skal indeholde strategien for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer, jf. artikel 30, og de foranstaltninger, der er knyttet til denne strategi.

3.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer samt aktiviteter og programmer, der skal underkastes forudgående eller efterfølgende evaluering. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 5 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår. Den årlige og flerårige programmering skal indeholde strategien for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer, jf. artikel 30, og de foranstaltninger, der er knyttet til denne strategi.

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Ressourceplanen ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres efter behov, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af den evaluering, der er nævnt i artikel 28.

6.  Ressourceplanen ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres efter behov, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af den evaluering, der er nævnt i artikel 28. Når nye opgaver pålægges agenturet af EU-institutioner eller EU-retsakter, skal der tages hensyn til dette i den finansielle og ressourcemæssige programmering.

Begrundelse

EU's lovgivning kan tildele agenturet nye opgaver. Hvis der ikke tages hensyn til dette i budgettet og den ressourcemæssige planlægning, kan agenturet ikke på tilfredsstillende vis leve op til de nye opgaver eller tilpasse sig nye anmodninger.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen vælger en formand og tre næstformænd således: én blandt de medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne, og én blandt de medlemmer, der repræsenterer Kommissionen. Formanden og næstformændene vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

1.  Bestyrelsen vælger en formand og tre næstformænd således: én blandt de medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne, og én blandt de medlemmer, der repræsenterer Kommissionen. Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen sørger for en ligelig repræsentation af mænd og kvinder for formanden og næstformændene, betragtet som en helhed.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Agenturet offentliggør oplysninger om bestyrelsens møder på sin hjemmeside på en rettidig og gennemsigtig måde.

Ændringsforslag     39

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan forretningsudvalget træffe visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne, navnlig vedrørende den administrative forvaltning, herunder suspendering af delegationen af ansættelsesmyndighedsbeføjelser og budgetanliggender.

3.  Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan bestyrelsen vedtage visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, de tre næstformænd og koordinatorerne for de tre grupper, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, og en repræsentant for Kommissionen. Hver gruppe, jf. artikel 4, stk. 5, kan udpege op til to suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende. Bestyrelsens formand er også formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder, men har ikke stemmeret.

4.  Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, de tre næstformænd og koordinatorerne for de tre grupper, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, og en repræsentant for Kommissionen. Hver gruppe, jf. artikel 4, stk. 5, kan udpege op til to suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende, idet der sikres en ligelig repræsentation mellem mænd og kvinder. Bestyrelsens formand er også formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder, men har ikke stemmeret.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Forretningsudvalgsmedlemmerne udpeges for to år. Denne periode kan forlænges. Mandatperioden for forretningsudvalgets medlemmer udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører.

5.  Forretningsudvalgsmedlemmerne udpeges for to år. Denne periode kan fornys. Mandatperioden for forretningsudvalgets medlemmer udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører.

Ændringsforslag     42

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Forretningsudvalget mødes mindst tre gange om året. Det træder desuden sammen på formandens initiativ eller efter anmodning fra sine medlemmer.

6.  Forretningsudvalget mødes mindst tre gange om året. Det træder desuden sammen på formandens initiativ eller efter anmodning fra sine medlemmer. Hver koordinator underretter medlemmerne af sin gruppe efter hvert møde om indholdet af drøftelserne på en rettidig og gennemsigtig måde.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den administrerende direktør forestår ledelsen af agenturet. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

1.  Den administrerende direktør er ansvarlig for den generelle ledelse af agenturet i overensstemmelse med de strategiske retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen og er ansvarlig over for bestyrelsen.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  at indføre et effektivt overvågningssystem til at muliggøre regelmæssige evalueringer som omhandlet i artikel 28 og et rapporteringssystem til at sammenfatte resultaterne heraf

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen og forretningsudvalget

f)  at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og de i artikel 28 omhandlede evalueringer samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen og forretningsudvalget

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  at sikre den ligelige fordeling mellem kønnene i agenturet

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  at træffe beslutninger med hensyn til forvaltning af de menneskelige ressourcer i overensstemmelse med den afgørelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – point j b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

jb)  at træffe alle beslutninger vedrørende agenturets interne strukturer, og om nødvendigt ændringer heraf, idet der tages hensyn til behovene i forbindelse med agenturets aktiviteter og forsvarlig budgetmæssig forvaltning.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrerende direktør er også ansvarlig for at beslutte, om det er nødvendigt at etablere et eller flere lokale kontorer i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre agenturets opgaver på en effektiv måde. Denne beslutning kræver forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den medlemsstat, hvor et lokalt kontor skal oprettes. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner undgås.

6.  Den administrerende direktør er også ansvarlig for at beslutte, om det med henblik på at udføre agenturets opgaver på en effektiv måde er nødvendigt at etablere et lokalt kontor i Bruxelles som forbindelseskontor med henblik på at fremme agenturets samarbejde med de relevante EU-institutioner. Denne beslutning kræver forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og det medlemsland, hvor et lokalt kontor skal oprettes. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner undgås.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og forventede resultater, der er fastlagt i det årlige programmeringsdokument, jf. artikel 6, stk. 1, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgettering.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

4.  Kommissionen forelægger udkastet til overslag for budgetmyndigheden og for agenturet sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionens regnskabsfører sender senest den 31. marts i det følgende regnskabsår agenturets foreløbige årsregnskab konsolideret med Kommissionens årsregnskab til Revisionsretten.

Kommissionens regnskabsfører sender senest den 31. marts i det følgende regnskabsår agenturets foreløbige årsregnskab konsolideret med Kommissionens årsregnskab til Den Europæiske Revisionsret.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med andre agenturforslag og andre henvisninger i denne tekst.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør, i henhold til finansforordningens artikel 148, på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

3.  Ved modtagelsen af Den Europæiske Revisionsrets bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør, i henhold til finansforordningens artikel 148, på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

Ændringsforslag     54

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Regnskabsføreren sender senest den 1. juli efter hvert regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret.

5.  Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag     55

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres agenturet af formanden for bestyrelsen.

 

2.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Kommissionen rådfører sig med bestyrelsen og indhenter dens samtykke, om nødvendigt ved skriftlig procedure, før den foreslår sin liste over kandidater Når den administrerende direktør er udnævnt, deltager denne i en høring i Europa-Parlamentets kompetente udvalg. Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres agenturet af formanden for bestyrelsen.

Ændringsforslag     56

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

6.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen på grundlag af en begrundet vurdering af hans eller hendes varetagelse af hvervet som administrerende direktør.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet kan oprette lokale kontorer i medlemsstaterne under forudsætning af disses samtykke, jf. artikel 11, stk. 6.

4.  Agenturet kan oprette et forbindelseskontor i Bruxelles, jf. artikel 11, stk. 6.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer eller, hvis det er relevant, andre oversættelsestjenester.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- 1.  Agenturet handler med en høj grad af gennemsigtighed.

Ændringsforslag     60

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- 1.  I henhold til artikel 30, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20121a skal agenturet foretage forudgående evalueringer af de af dets aktiviteter, der medfører store udgifter, såvel som efterfølgende evalueringer.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag     61

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 35, og hver femte år herefter gennemfører Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

1.  Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 37, og hvert femte år herefter forelægger Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Kommissionen rådfører sig med bestyrelsen under sin evaluering. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de tilknyttede supplerende finansielle, budgetmæssige og menneskelige ressourcer, hvis agenturet pålægges nye opgaver, eller hvis arbejdsbyrden i forbindelse med en eksisterende opgave øges.

Ændringsforslag     62

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive beføjelser, kan agenturet samarbejde med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer. I det øjemed kan agenturet, forudsat at Kommissionens giver sin forhåndsgodkendelse, etablere samarbejdsordninger med myndigheder i tredjelande og internationale organisationer. Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.

1.  I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive beføjelser, kan agenturet samarbejde med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer. I det øjemed kan agenturet etablere samarbejdsordninger med myndigheder i tredjelande og internationale organisationer. Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.


BEGRUNDELSE

I. EU-OSHA

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har til formål at gøre de europæiske arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Det er med til at fremme en kultur af risikoforebyggelse og deler viden og god praksis vedrørende sundhed og sikkerhed. Agenturet arbejder side om side med regeringerne, arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer, EU-organer og netværk og private virksomheder.

Da EU-OSHA blev oprettet med vedtagelsen af forordningen om dets oprettelse i 1994, var det med det formål at give EU-organerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og de berørte kredse alle relevante tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger vedrørende arbejdsmiljø. Denne oprettelsesforordning er siden blevet ændret flere gange, senest i 2005.

I beskrivelsen af agenturets arbejdsopgaver erklæres det, at "vi udvikler, indsamler og leverer pålidelige og relevante oplysninger, analyser og redskaber med henblik på at give større viden, lave oplysningsarbejde og udveksle oplysninger vedrørende arbejdsmiljø og god praksis, som imødekommer behovene hos dem, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø". Der er også formuleret et overordnet mål for den indeværende periode: "At blive anerkendt som spydspids i indsatsen for at fremme sunde og sikre arbejdspladser i Europa baseret på trepartssamarbejde, inddragelse og udvikling af en arbejdsmiljøorienteret risikoforebyggelseskultur med henblik på at sikre en intelligent, bæredygtig, produktiv og inklusiv økonomi."

Kommissionens forslag opretholder EU-OSHA's trepartsstruktur, afspejlet i dets mål og sammensætningen af dets bestyrelse. Denne tilgang nyder opbakning fra interessenternes side. Ordføreren er enig i, at agenturets trepartsstruktur er afgørende for, at det kan være velinformeret om situationen i alle medlemsstater. Den giver også agenturet mulighed for at udveksle god praksis og nå ud til arbejdstagere i hele Europa på en målrettet måde.

II. Fælles erklæring om decentraliserede agenturer

Den 19. juli 2012 undertegnede Parlamentet, Rådet og Kommissionen en fælles erklæring, som indeholdt en fælles tilgang, der ganske vist ikke er juridisk bindende, men som vil blive taget i betragtning i forbindelse med fremtidige beslutninger om decentraliserede agenturer. Kommissionens forslag har til formål at tilpasse EU-OSHA's oprettelsesforordning til forskellige punkter i denne fælles tilgang.

Ordføreren for EU-OSHA samarbejder med ordførerne for Cedefop (det organ, der beskæftiger sig med erhvervsuddannelse) og Eurofound (instituttet til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene) med henblik på at sikre, at de tre forordninger fuldt ud afspejler principperne i den fælles erklæring samt andre udviklinger, der allerede er blevet indarbejdet i de regler, der gælder for visse andre EU-agenturer.

Kommissionen er i øjeblikket i gang med at foretage en tværgående evaluering for at vurdere agenturets mål, mandater, ledelse og opgaver, også set i forhold til andre agenturer, der er aktive på området for arbejdsmarkedet, arbejdsvilkår, erhvervsuddannelse og færdigheder. Af denne grund sigter dette udkast til betænkning ikke mod at ændre de i artikel 2 nævnte opgaver.

Sådanne ændringer kan overvejes, når resultaterne af evalueringen er kendt. Det vil dog være vigtigt at sikre, at sådanne eventuelle ændringer ikke griber ind i det nuværende arbejde, som OSHA allerede har iværksat.

III. Forslag til ændringer

Kommissionens forslag afspejler allerede nogle vigtige punkter, der er behandlet i den fælles erklæring og fælles tilgang. Dette omfatter:

•  bestyrelsens sammensætning

•  et forretningsudvalg, som erstatter det eksisterende præsidium med henblik på at hjælpe med at forberede og følge op på bestyrelsens afgørelser samt træffe visse uopsættelige og foreløbige afgørelser

•  EU-OSHA's forbindelser til EU's øvrige organer, navnlig Cedefop og Eurofound

•  foranstaltninger til bekæmpelse af svig eller potentielle interessekonflikter; og

•  evalueringen af programmer og udgifter.

De foreslåede ændringer har til formål at styrke og præcisere nogle af disse spørgsmål, idet der lægges særlig vægt på behovet for at undgå overlapninger mellem agenturer.

Dette er særlig vigtigt i betragtning af den samlede pres på de offentlige udgifter og behovet for at forsikre borgerne om, at deres skattepenge bliver brugt på den mest omkostningseffektive måde.

Ud over at undersøge eventuelle overlapninger i agenturernes aktiviteter er et effektivt program af ex ante- og ex post-evaluering, der er integreret i den årlige budgetprocedure og planlægningsproces, sammen med en effektiv anvendelse af resultatindikatorer lige så vigtigt for at skabe størst mulig effektivitet.

Nogle ændringsforslag understreger behovet for effektiv kommunikation og gennemsigtighed ved at drage fuld fordel af de moderne kommunikationsmidler. Dette er vigtigt, hvis EU-OSHA's arbejde skal nå ud til det maksimale antal potentielle modtagere, herunder mikrovirksomheder og små virksomheder og deres ansatte.

Andre ændringsforslag søger at fremme en effektiv kommunikation mellem de forskellige niveauer af beslutningstagningen, navnlig forretningsudvalget og bestyrelsen, og med de berørte parter.

IV. Konklusion

Den nuværende revision af forordningen om oprettelse af EU-OSHA udgør sammen med forordningerne om Cedefop og Eurofound, som samtidig er ved at blive opdateret, en vigtig, men begrænset reform. Den giver mulighed for at strømline aspekter af agenturets organisation og styrke vigtige principper såsom evaluering, gennemsigtighed og omkostningseffektivitet. Ordføreren har forsøgt at forfølge disse mål, men samtidig undgå unødvendige ændringer med tanke på det arbejde, EU-OSHA allerede udfører med henblik på at sikre de højeste mulige arbejdsmiljøstandarder.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (27.4.2017)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Ordfører for udtalelse: Jens Geier

KORT BEGRUNDELSE

Revisionen af EU-OSHA's oprettelsesforordning vil bringe visse bestemmelser i den eksisterende forordning om EU-OSHA i tråd med den fælles tilgang til decentrale agenturer. Revisionen giver også mulighed for at ajourføre EU-OSHA's mål og opgaver.

De øvrige to af EU's trepartsorganer, Eurofound og Cedefop vil også få revideret deres respektive oprettelsesforordninger samtidig med EU-OSHA.

De budgetmæssige virkninger i form af menneskelige og finansielle ressourcer, som nærmere beskrevet i finansieringsoversigten, er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse (COM(2013)0519).

Ordføreren foreslår at ændre visse bestemmelser vedrørende samarbejdet mellem trepartsorganerne med henblik på at styrke dette samarbejde.

Endvidere foreslår ordføreren at indføre en repræsentant udpeget af Europa-Parlamentet i agenturets bestyrelse til erstatning af en af Kommissionens repræsentanter. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Da de tre trepartsorganer (EU-OSHA, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem de tre agenturer, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi. Når det er relevant, bør agenturet desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med Europa-Kommissionens interne forskningskapacitet.

(5)  Da de tre trepartsorganer (EU-OSHA, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem de tre agenturer, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi. Navnlig bør de tre agenturer dele eller sammenlægge deres administrative opgaver, ligesom de bør vedtage deres respektive årlige arbejdsprogrammer i tæt samarbejde med hinanden for at undgå overlapninger. Når det er relevant, bør agenturet desuden bestræbe sig på at forbedre sin ressourceforvaltning ved at samle aktiver, udstyr og personale for at mindske risiciene for brugere og maksimere fordelene og på at indgå i et effektivt samarbejde med Europa-Kommissionens interne forskningskapacitet.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  For at opnå koordination og økonomiske besparelser, undgå overlapninger og fremme synergi og komplementaritet bør agenturet arbejde tæt sammen med andre relevante EU-agenturer og indgå samarbejdsaftaler med dem.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Agenturets budget bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til dets mål og forventede resultater.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved udførelsen af sine opgaver skal agenturet opretholde en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private organer, med offentlige myndigheder og med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Uden at agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer det samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter, navnlig med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse og, hvor det er relevant, med andre EU-agenturer.

3.  Ved udførelsen af sine opgaver skal agenturet opretholde en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private organer, med offentlige myndigheder og med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Agenturet skal, uden at tilsidesætte sine egne mål, samarbejde med andre EU-agenturer, navnlig med Det Europæiske Kemikalieagentur, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, med henblik på at sikre koordinering og økonomiske besparelser, undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Agenturet skal indgå samarbejdsaftaler med andre relevante EU-agenturer med henblik på at lette og fremme samarbejdet med disse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af:

1.  Bestyrelsen består af:

a)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

a)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

b)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

b)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

c)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

c)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

d)  tre medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

d)  to medlemmer, der repræsenterer Kommissionen

 

da)  et uafhængigt medlem, der repræsenterer Europa-Parlamentet.

Alle medlemmer, der er omhandlet i litra a)-d), har stemmeret.

Alle medlemmer, der er omhandlet i litra a)-da), har stemmeret.

 

Udnævnelsen træder i kraft, når den pågældende har underskrevet en erklæring om, at der ikke foreligger interessekonflikter.

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet blandt medlemmerne af og suppleanterne til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet blandt medlemmerne af og suppleanterne til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), udnævnes på forslag af medlemsstaterne.

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), udnævnes på forslag af medlemsstaterne.

De medlemmer, der er omhandlet i litra b) og c), udnævnes på forslag af de respektive gruppers talsmænd i udvalget.

De medlemmer, der er omhandlet i litra b) og c), udnævnes på forslag af de respektive gruppers talsmænd i udvalget.

Forslagene fra de tre grupper i udvalget forelægges Rådet; forslagene sendes også til Kommissionen til orientering.

Forslagene fra de tre grupper i udvalget forelægges Rådet; forslagene sendes også til Kommissionen til orientering.

Kommissionen udnævner selv de medlemmer, der repræsenterer den.

Kommissionen og Europa-Parlamentet udnævner selv de medlemmer, der repræsenterer dem.

 

En repræsentant for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse samt en repræsentant for Eurofound har observatørstatus på bestyrelsens møder.

Begrundelse

Den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012 giver mulighed for, at Parlamentet kan udnævne et medlem af bestyrelsen.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 6 - stk. 4 - afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Den har ansvaret for at undgå overlapninger med de øvrige EU-trepartsorganers programmer og for at sikre, at en omprioritering af aktiviteter altid overvejes som et gyldigt alternativ forud for en eventuel tildeling af yderligere finansielle midler. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  samarbejde med andre EU-agenturer og indgåelse af samarbejdsaftaler med disse.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og forventede resultater, der er fastlagt i det årlige programmeringsdokument, jf. artikel 6, stk. 1, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgettering.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

4.  Kommissionen sender udkastene til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget. Kommissionen sender samtidig disse udkast til overslag til agenturet.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer eller andre oversættelsestjenesteydere i henhold til reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter og inden for de grænser, de relevante finansielle regler fastlægger.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 35, og hver femte år herefter gennemfører Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

1.  Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 35, og hver femte år herefter fremlægger Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Referencer

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

BUDG

12.9.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jens Geier

15.9.2016

Dato for vedtagelse

25.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Referencer

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Dato for høring af EP

23.8.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Dato for vedtagelse

12.7.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Dato for indgivelse

28.7.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik