ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου

  28.7.2017 - (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) - ***I

  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Czesław Hoc


  Διαδικασία : 2016/0254(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0274/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0274/2017
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου

  (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0528),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8 0344/2016),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2017[1],

  –  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0274/2017),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου3 για να συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας, όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, αναπτύσσοντας δράση που αποβλέπει στην ανάπτυξη και τη διάδοση κατάλληλων γνώσεων για την υποβοήθηση αυτής της βελτίωσης.

  (1)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου3 για να συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας, όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, αναπτύσσοντας δράση που αποβλέπει στην ανάπτυξη και τη διάδοση κατάλληλων γνώσεων και προτάσεων πολιτικής που βασίζονται στην έρευνα για την υποβοήθηση αυτής της βελτίωσης. Κύριος στόχος του EU-OSHA είναι να παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες που να συμβάλλουν ουσιαστικά στον συγκεκριμένο τομέα εμπειρογνωμοσύνης.

  __________________

  __________________

  3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1).

  3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1).

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  Από την ίδρυσή του το 1994, ο EU-OSHA έχει συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, έχουν σημειωθεί εξελίξεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Στα πλαίσια αυτά, είναι απαραίτητη η σε κάποιο βαθμό προσαρμογή της περιγραφής των στόχων και των καθηκόντων του EU-OSHA σε σύγκριση με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου.

  (2)  Από την ίδρυσή του το 1994, ο EU-OSHA έχει συμβάλει σημαντικά, χάρη στην εμπειρογνωμοσύνη του, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, έχουν σημειωθεί εξελίξεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), καθώς και του εργασιακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, οι οποίες εντείνουν την πρόκληση της προώθησης υψηλών προτύπων στον τομέα της ΕΑΥ. Στα πλαίσια αυτά, είναι απαραίτητη η σε κάποιο βαθμό προσαρμογή της περιγραφής των στόχων και των καθηκόντων του EU-OSHA σε σύγκριση με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου.

  Τροπολογία     3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α)  Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό αριθ. 2062/94, με στόχο την επικαιροποίηση της εντολής και των καθηκόντων του EU-OSHA, προκειμένου να αντανακλούν καλύτερα τις τρέχουσες δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης απόδοσης ιδιαίτερης προσοχής στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Καθώς οι τρεις αποκαλούμενοι τριμερείς οργανισμοί —ο EU-OSHA, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)— επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ των τριών, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας με το ερευνητικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  (5)  Καθώς οι τρεις αποκαλούμενοι τριμερείς οργανισμοί —ο EU-OSHA, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)— επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ αυτών. Οι οργανισμοί θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται στο έργο τους όποτε έχουν παρόμοια πεδία ενδιαφέροντος και να προωθούν τα εργαλεία που λειτουργούν καλά, όπως το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του EU-OSHA και του Eurofound. Θα πρέπει να αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών και να αποφεύγουν κάθε επικάλυψη των εντολών τους, των στόχων τους και των δραστηριοτήτων τους, μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής. Επιπλέον, ο EU-OSH θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, την αποτελεσματική συνεργασία με το ερευνητικό δυναμικό των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

  Τροπολογία     5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α)  Ο τριμερής χαρακτήρας του του EU-OSHA, του Eurofound, και του Cedefop, συνιστά υψηλή έκφραση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης βασισμένης στον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των ενωσιακών και εθνικών αρχών, διάλογο εξαιρετικά σημαντικό για την εξεύρεση κοινών και βιώσιμων λύσεων σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  6α)  Όσον αφορά τη διακυβέρνηση του EU-OSHA, προκειμένου να διασφαλιστεί μια αλλαγή στη σύνθεση των μελών του με την πάροδο του χρόνου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβλέψει περιορισμό του αριθμού των διαδοχικών θητειών των μελών του, μέσω των κανόνων λειτουργίας του ή άλλων μηχανισμών.

  Τροπολογία     7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  6β)  Προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη αυτονομία και ανεξαρτησία του και να μπορεί να υλοποιεί σωστά τους στόχους και τα καθήκοντά του δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο EU-OSHA θα πρέπει να διαθέτει επαρκή και αυτόνομο προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονται κυρίως από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Για τη συνεισφορά της Ένωσης, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται στον EU-OSHA. Ο λογιστικός έλεγχος των λογαριασμών του EU-OSHA θα πρέπει να ασκείται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  8α)  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του EU-OSHA θα πρέπει να παρέχονται στο μέτρο του δυνατού από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μεταφραστικό Κέντρο). Όποτε είναι σκόπιμο, π.χ. λόγω επείγοντος χαρακτήρα μιας μετάφρασης ή υψηλού φόρτου εργασίας του Μεταφραστικού Κέντρου, ή όταν μια μετάφραση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, θα πρέπει να μπορούν και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μετάφρασης να παρέχουν μετραφραστικές υπηρεσίες υπηρεσίες. Οι εν λόγω άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μετάφρασης θα πρέπει να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο ποιότητας με το Μεταφραστικό Κέντρο, με κόστος όχι υψηλότερο, να τηρούν τα ενωσιακά περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα, και να σέβονται τους κανονισμούς περί δημοσίων συμβάσεων, όπου αυτό απαιτείται.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Στόχος του Οργανισμού είναι να παρέχει στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη μέλη, στους κοινωνικούς εταίρους και σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, τις τεχνικές, επιστημονικές, νομικές και οικονομικές πληροφορίες καθώς και την εξειδικευμένη εμπειρογνωσία που είναι χρήσιμα στον εν λόγω τομέα.

  2.  Στόχος του τριμερούς οργανισμού είναι να παρέχει στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, στα κράτη μέλη, στους κοινωνικούς εταίρους και σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, τις τεχνικές, επιστημονικές, νομικές και οικονομικές πληροφορίες καθώς και την εξειδικευμένη εμπειρογνωσία που είναι χρήσιμα στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον εργασίας όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

  Τροπολογία     10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  συλλογή, ανάλυση και διάδοση τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στα κράτη μέλη, με σκοπό τη διαβίβασή τους στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη· η εν λόγω συλλογή πραγματοποιείται με σκοπό τον προσδιορισμό των κινδύνων και των ορθών πρακτικών, καθώς και των υφιστάμενων εθνικών προτεραιοτήτων και προγραμμάτων, και παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τις προτεραιότητες και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  α)  συλλογή, ανάλυση και διάδοση τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και την ψυχική και σωματική υγεία στην εργασία στα κράτη μέλη, με σκοπό τη διαβίβασή τους στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη· η εν λόγω συλλογή πραγματοποιείται με σκοπό τον προσδιορισμό των κινδύνων και των ορθών πρακτικών, καθώς και των υφιστάμενων εθνικών προτεραιοτήτων και προγραμμάτων, και παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τις προτεραιότητες και τα προγράμματα της Ένωσης·

  Τροπολογία     11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  συλλογή και ανάλυση τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την έρευνα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, καθώς και σχετικά με άλλες ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, και διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των ερευνητικών δραστηριοτήτων·

  β)  συλλογή και ανάλυση τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την έρευνα για την ασφάλεια και την ψυχική και σωματική υγεία στην εργασία, καθώς και σχετικά με άλλες ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, την ένταξη στον χώρο εργασίας και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των ερευνητικών δραστηριοτήτων·

  Τροπολογία     12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  προαγωγή και υποστήριξη της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης·

  γ)  προαγωγή και υποστήριξη της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και της ψυχικής και σωματικής υγείας στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης·

  Τροπολογία     13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε)  παροχή στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κράτη μέλη των αντικειμενικών διαθέσιμων τεχνικών, επιστημονικών, νομικών και οικονομικών πληροφοριών καθώς και της εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας που απαιτούνται για τη χάραξη και εφαρμογή συνετών και αποτελεσματικών πολιτικών με σκοπό την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων· για τον σκοπό αυτό, παροχή κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τεχνικών, επιστημονικών, νομικών και οικονομικών πληροφοριών και της εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της όσον αφορά τον προσδιορισμό, την εκπόνηση και την αξιολόγηση της νομοθεσίας και των μέτρων στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο της νομοθεσίας, την προσαρμογή της νομοθεσίας στις τεχνικές, επιστημονικές ή νομοθετικές εξελίξεις καθώς και την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

  ε)  παροχή στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και στα κράτη μέλη των αντικειμενικών διαθέσιμων τεχνικών, επιστημονικών, νομικών και οικονομικών πληροφοριών καθώς και της εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας που απαιτούνται για τη χάραξη και εφαρμογή συνετών και αποτελεσματικών πολιτικών με σκοπό την προστασία της ασφάλειας και σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και πρόβλεψης πιθανών κινδύνων· για τον σκοπό αυτό, παροχή κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τεχνικών, επιστημονικών, νομικών και οικονομικών πληροφοριών και της εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της όσον αφορά τον προσδιορισμό, την εκπόνηση και την αξιολόγηση της νομοθεσίας και των μέτρων στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο της νομοθεσίας, την προσαρμογή της νομοθεσίας στις τεχνικές, επιστημονικές ή νομοθετικές εξελίξεις καθώς και την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

  Τροπολογία     14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  με βάση τις αναλύσεις και έρευνές του, παροχή στους φορείς χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, προτάσεων πολιτικής βάσει ερευνών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων·

  Αιτιολόγηση

  Ο OSHA είναι κάλλιστα σε θέση να προχωρήσει πέραν της παροχής αναλύσεων και πληροφοριών και να τις μετατρέψει σε πολύτιμες προτάσεις για τη χάραξη πολιτικής. Αυτό θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στα καθήκοντα και την εντολή του.

  Τροπολογία     15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ)  συλλογή και κοινοποίηση πληροφοριών για θέματα ασφάλειας και υγείας από και προς τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

  ζ)  συλλογή και κοινοποίηση πληροφοριών για θέματα ασφάλειας, καθώς και ψυχικής και σωματικής υγείας από και προς τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

  Τροπολογία     16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η)  παροχή τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών για τις μεθόδους και τα μέσα υλοποίησης των προληπτικών δραστηριοτήτων, προσδιορισμός ορθών πρακτικών και προώθηση προληπτικών ενεργειών, με ιδιαίτερη έμφαση στα ειδικά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις ορθές πρακτικές, ο Οργανισμός επικεντρώνεται ιδίως σε πρακτικές οι οποίες συνιστούν πρακτικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, καθώς και στον προσδιορισμό των μέτρων που θα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών·

  η)  παροχή τεχνικών, επιστημονικών και οικονομικών πληροφοριών για τις μεθόδους και τα μέσα υλοποίησης των προληπτικών δραστηριοτήτων, προσδιορισμός ορθών πρακτικών και προώθηση προληπτικών ενεργειών, με ιδιαίτερη έμφαση στα ειδικά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις ορθές πρακτικές, ο Οργανισμός επικεντρώνεται ιδίως σε πρακτικές οι οποίες συνιστούν πρακτικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια και την ψυχική και σωματική υγεία στην εργασία, καθώς και στον προσδιορισμό των μέτρων που θα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών·

  Τροπολογία     17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  θ α)  θέσπιση μιας στρατηγικής για τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς σχετικά με ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο Οργανισμός·

  Τροπολογία     18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ι)  υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας και διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

  ι)  υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας και διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ι α)  θέσπιση μιας στρατηγικής επικοινωνίας η οποία είναι συνεπής και συναφής με τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών.

  Τροπολογία     20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Πριν να αναθέσουν σε εξωτερικό φορέα τη διενέργεια μελετών στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης του Οργανισμού, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης απευθύνονται στον Οργανισμό προκειμένου να ελέγξουν τη διαθεσιμότητά του και διαθέτουν προς τούτο πόρους στον Οργανισμό.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, με δημόσιες αρχές και οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, διασφαλίζει τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης και, κατά περίπτωση, με άλλους οργανισμούς της ΕΕ.

  3.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εθνικούς ή διεθνείς, με δημόσιες αρχές, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και, όπου υπάρχουν, με εθνικούς τριμερείς φορείς. Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, διασφαλίζει τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας από κοινού εργασίας, ιδίως με το EU-OSHA, με το Cedefop και, όποτε χρειάζεται, με άλλους οργανισμούς της Ένωσης.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δ α)  τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο μεταξύ των μελών και των αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας9.

  Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο μεταξύ των μελών και των αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας βάσει καταλόγων υποψηφίων που υποβάλλουν, αντίστοιχα, τα κράτη μέλη, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των εργοδοτών και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των εργαζομένων.

  __________________

  __________________

  9 Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας (ΕΕ C 218 της 13.9.2003, σ. 1-4).

  9 Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας (ΕΕ C 218 της 13.9.2003, σ. 1-4).

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα μέλη που αναφέρονται στο στοιχείο α) διορίζονται μετά από πρόταση των κρατών μελών.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η διαγραφή του παρόντος εδαφίου της πρότασης της Επιτροπής και των δύο επομένων εδαφίων θα εξασφαλίσει συνοχή στη διαδικασία διορισμού μεταξύ των τριών οργανισμών.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) διορίζονται μετά από πρόταση των εκπροσώπων των αντίστοιχων ομάδων στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι προτάσεις από τις τρεις ομάδες της Συμβουλευτικής Επιτροπής υποβάλλονται στο Συμβούλιο· οι προτάσεις διαβιβάζονται επίσης στην Επιτροπή προς ενημέρωσή της.

  διαγράφεται

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διορίζει τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο στοιχείο (δα) του πρώτου εδαφίου, αφού εξακριβώσει ότι οι διορισμοί δεν δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κριτήριο τα γνωστικά προσόντα τους στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ενώ συνεκτιμώνται οι σχετικές δεξιότητές τους σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης και προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου.

  3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κριτήριο τα γνωστικά προσόντα τους στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ενώ συνεκτιμώνται οι σχετικές δεξιότητές τους σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης και προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου. Κατά τον διορισμό των αντίστοιχων εκπροσώπων τους και των αναπληρωτών τους στο διοικητικό συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι μεριμνούν για την ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών·

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3 α.  κάθε μέλος και κάθε αναπληρωματικό μέλος υπογράφει γραπτή δήλωση συμφερόντων κατά την ανάληψη των καθηκόντων και την ενημερώνει όποτε υπάρξει οποιαδήποτε σχετική αλλαγή. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί στον ιστότοπό του τις δηλώσεις συμφερόντων και τις σχετικές επικαιροποιήσεις.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Η διάρκεια της θητείας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών είναι τέσσερα έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί. Μετά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησης, τα μέλη παραμένουν εν υπηρεσία έως την ανανέωση του διορισμού τους ή την αντικατάστασή τους.

  4.  Η διάρκεια της θητείας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών είναι τέσσερα έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί. Μετά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησης, τα μέλη παραμένουν εν υπηρεσία έως την ανανέωση του διορισμού τους ή την αντικατάστασή τους.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Ένας εκπρόσωπος του Eurofound, ένας εκπρόσωπος του Cedefop και ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των οργανισμών και οι μεταξύ τους συνέργειες.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες του Οργανισμού και εγκρίνει σε ετήσια βάση το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 6·

  α)  παρέχει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες του Οργανισμού και εγκρίνει σε ετήσια βάση το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 6·

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ)  θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες·

  στ)  θεσπίζει κανόνες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων σε πρώιμο στάδιο, για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και άλλο προσωπικό μη απασχολούμενο από τον Οργανισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20·

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης, βάσει ανάλυσης των αναγκών·

  ζ)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά την επικοινωνία και τα σχέδια διάδοσης, βάσει ανάλυσης των αναγκών, και αποτυπώνει τη διαδικασία αυτή στο έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού·

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συμβαδίζει με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ο ετήσιος και ο πολυετής προγραμματισμός περιλαμβάνει τη στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που αναφέρεται στο άρθρο 27 και τις δράσεις που συνδέονται με την εν λόγω στρατηγική.

  3.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων, καθώς και δραστηριότητες και προγράμματα που υπόκεινται σε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συμβαδίζει με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ο ετήσιος και ο πολυετής προγραμματισμός περιλαμβάνουν τη στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς που αναφέρεται στο άρθρο 30 και τις δράσεις που συνδέονται με την εν λόγω στρατηγική.

  Τροπολογία     36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Ο προγραμματισμός των πόρων επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση κατά το άρθρο 28.

  6.  Ο προγραμματισμός των πόρων επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση κατά το άρθρο 28. Σε περίπτωση ανάθεσης νέων καθηκόντων στον Οργανισμό από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή από νομικές πράξεις της Ένωσης, αυτό λαμβάνεται υπόψη στον προγραμματισμό των πόρων και τον δημοσιονομικό προγραμματισμό.

  Αιτιολόγηση

  Στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ ενδέχεται να ανατεθούν νέα καθήκοντα στον Οργανισμό. Εάν αυτό δεν ληφθεί υπόψη στον δημοσιονομικό προγραμματισμό και στον προγραμματισμό των πόρων, ο Οργανισμός δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει ικανοποιητικά τα νέα καθήκοντα ούτε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και τρεις αναπληρωτές προέδρους ως εξής —έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργοδοτών, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργαζομένων και έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν την Επιτροπή. Ο πρόεδρος και οι αναπληρωτές πρόεδροι εκλέγονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

  1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και τρεις αναπληρωτές προέδρους ως εξής —έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργοδοτών, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργαζομένων και έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν την Επιτροπή. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος εκλέγονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά για την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις θέσεις του προέδρου και των αναπληρωτών προέδρων συνολικά.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α.  Ο Οργανισμός δημοσιεύει στον ιστότοπό του πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου εγκαίρως και με διαφάνεια.

  Τροπολογία     39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, λόγω έκτακτης ανάγκης, το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να λάβει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως σε θέματα διοικητικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της μεταβίβασης εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, καθώς και σε θέματα προϋπολογισμού.

  3.  Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, λόγω έκτακτης ανάγκης, το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να λάβει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τους τρεις αναπληρωτές προέδρους, τους συντονιστές των τριών ομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Κάθε ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 δύναται να ορίζει έως δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία παρίστανται στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου όταν απουσιάζουν τα τακτικά μέλη. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

  4.  Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τους τρεις αναπληρωτές προέδρους, τους συντονιστές των τριών ομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Κάθε ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 δύναται να ορίζει έως δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία παρίστανται στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου όταν απουσιάζουν τα τακτικά μέλη, μεριμνώντας για την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η διάρκεια της θητείας των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου είναι διετής. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί. Η θητεία των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου λήγει όταν παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

  5.  Η διάρκεια της θητείας των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου είναι διετής. Η θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί. Η θητεία των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου λήγει όταν παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

  Τροπολογία     42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Το εκτελεστικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος των μελών του.

  6.  Το εκτελεστικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος των μελών του. Μετά το πέρας της συνεδρίασης, κάθε συντονιστής ενημερώνει εγκαίρως και με διαφάνεια τα μέλη της ομάδας του σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων.

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

  1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη γενική διαχείριση του Οργανισμού σύμφωνα με τη στρατηγική κατεύθυνση που έχει ορίσει το διοικητικό συμβούλιο και λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  την θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης που επιτρέπει τη διεξαγωγή της τακτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 28 και ένα σύστημα υποβολής έκθεσης που συνοψίζει τα αποτελέσματά της·

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ)  την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και την υποβολή έκθεσης προόδου στην Επιτροπή δις ετησίως και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό και στο εκτελεστικό συμβούλιο·

  στ)  την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και των αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 28, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και την υποβολή έκθεσης προόδου στην Επιτροπή δις ετησίως και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό και στο εκτελεστικό συμβούλιο·

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στ α)  διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ φύλων μέσα στον Οργανισμό·

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ι α)  σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι βα (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ι β)  τη λήψη αποφάσεων για τις εσωτερικές δομές του Οργανισμού και, όπου απαιτείται, τροποποίησή τους λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και τη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού·

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού η εγκαθίδρυση ενός ή περισσοτέρων τοπικών γραφείων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Γι’ αυτήν την απόφαση απαιτείται η εκ των προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του κράτους μέλους όπου πρόκειται να εγκαθιδρυθεί το τοπικό γραφείο. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού.

  6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού η εγκαθίδρυση ενός τοπικού γραφείου στις Βρυξέλλες το οποίο θα εκτελεί χρέη γραφείου σύνδεσης, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας του Οργανισμού με τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης. Αυτή η απόφαση υπόκειται στην εκ των προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του κράτους μέλους όπου πρόκειται να εγκαθιδρυθεί το τοπικό γραφείο. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού.

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων βασίζεται στους στόχους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του ετησίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή της εγγραφής στον προϋπολογισμό με γνώμονα τις επιδόσεις.

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  4.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και στον Οργανισμό μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς του Οργανισμού, αφού τους έχει ενοποιήσει με τους λογαριασμούς της Επιτροπής.

  Μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς του Οργανισμού, αφού τους έχει ενοποιήσει με τους λογαριασμούς της Επιτροπής.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους συνέπειας με άλλες προτάσεις του Οργανισμού και άλλες αναφορές στο κείμενο αυτό.

  Τροπολογία    53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους προσωρινούς λογαριασμούς του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 148 του δημοσιονομικού κανονισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του Οργανισμού με δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει για διατύπωση γνώμης στο διοικητικό συμβούλιο.

  3.  Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους προσωρινούς λογαριασμούς του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 148 του δημοσιονομικού κανονισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του Οργανισμού με δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει για διατύπωση γνώμης στο διοικητικό συμβούλιο.

  Τροπολογία     54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Την 1η Ιουλίου το αργότερο μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο υπόλογος διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

  5.  (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

  Τροπολογία     55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής.Για τον σκοπό της σύναψης της σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

   

  2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. Η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο και λαμβάνει την έγκρισή του, εάν χρειασθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, προτού υποβάλει τον οικείο κατάλογο υποψηφίων. Μετά τον διορισμό του, ο νέος εκτελεστικός διευθυντής θα παραστεί σε ακρόαση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τον σκοπό της σύναψης της σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

  Τροπολογία     56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

  6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής βασισμένης σε αιτιολογημένη αξιολόγηση των επιδόσεών του ως εκτελεστικού διευθυντή.

  Τροπολογία    57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Ο Οργανισμός δύναται να εγκαθιδρύει τοπικά γραφεία στα κράτη μέλη, με τη συγκατάθεσή τους και σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6.

  4.  Ο Οργανισμός δύναται να εγκαθιδρύσει γραφείο σύνδεσης στις Βρυξέλλες σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6.

  Τροπολογία    58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, όπου απαιτείται, από άλλες μεταφραστικές υπηρεσίες.

  Τροπολογία    59

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 24 – παράγραφος -1 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  - 1.  Ο Οργανισμός ενεργεί με υψηλό επίπεδο διαφάνειας.

  Τροπολογία     60

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 28 – παράγραφος -1 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -1.  Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, ο Οργανισμός προβαίνει σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες, καθώς και σε εκ των υστέρων αξιολογήσεις.

   

  __________________

   

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

  Τροπολογία     61

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 28 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 35 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή διενεργεί, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

  1.  Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 37 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής της, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο· Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι σχετικοί πρόσθετοι χρηματοοικονομικοί, δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται σε περίπτωση ανάθεσης νέων καθηκόντων στον Οργανισμό ή αύξησης του φόρτου εργασίας σε σχέση με τα υφιστάμενα καθήκοντα.

  Τροπολογία     62

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 30 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ο Οργανισμός δύναται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός δύναται, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής, να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με τις εν λόγω αρχές και διεθνείς οργανισμούς. Οι συμφωνίες αυτές δεν δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις στην Ένωση και τα κράτη μέλη της.

  1.  Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ο Οργανισμός δύναται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και/ή με διεθνείς οργανισμούς. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός δύναται να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με τις εν λόγω αρχές και διεθνείς οργανισμούς. Οι συμφωνίες αυτές δεν δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις στην Ένωση και τα κράτη μέλη της.

  • [1]    ΕΕ C209 της 30.7.2017, σ 49.

  ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  I. EU-OSHA

  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) έχει στόχο να καταστήσει τους ευρωπαϊκούς εργασιακούς χώρους πιο ασφαλείς, πιο υγιείς και πιο παραγωγικούς. Προωθεί μια νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων και διάδοσης των γνώσεων και των ορθών πρακτικών για την υγεία και την ασφάλεια. Ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με κυβερνήσεις, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, φορείς και δίκτυα της ΕΕ, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες.

  Με την έγκριση του ιδρυτικού κανονισμού του το 1994, ο EU-OSHA ιδρύθηκε με στόχο να παρέχει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στα κράτη μέλη, στους κοινωνικούς εταίρους και όσους εμπλέκονται στον τομέα αυτό χρήσιμες τεχνικές, επιστημονικές και οικονομικές πληροφορίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ο ιδρυτικός αυτός κανονισμός στη συνέχεια τροποποιήθηκε αρκετές φορές, με τελευταία τροποποίηση το 2005.

  Σύμφωνα με τη δήλωση της αποστολής του, σκοπός του Οργανισμού είναι «η ανάπτυξη, η συλλογή και η παροχή αξιόπιστων και χρήσιμων πληροφοριών, ανάλυσης και εργαλείων για την προαγωγή των γνώσεων, την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ)». Έχει επίσης θέσει τον εξής συνολικό στόχο για την τρέχουσα περίοδο: «Να αναγνωριστεί ως κορυφαίος οργανισμός που προάγει τους υγιείς και ασφαλείς χώρους εργασίας στην Ευρώπη με βάση την τριμερή προσέγγιση, τη συμμετοχή και την ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας πρόληψης των κινδύνων που αφορούν την ΕΑΥ, με σκοπό τη διασφάλιση μιας έξυπνης, βιώσιμης και παραγωγικής οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς.»

  Η πρόταση της Επιτροπής διατηρεί την τριμερή διάρθρωση του EU-OSHA, η οποία αντικατοπτρίζεται στους στόχους του και τη σύνθεση του διοικητικού του συμβουλίου. Η προσέγγιση αυτή εγκρίθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο εισηγητής συμφωνεί ότι ο τριμερής χαρακτήρας του Οργανισμού είναι απαραίτητος, προκειμένου να είναι ο Οργανισμός καλά ενημερωμένος σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε όλα τα κράτη μέλη. Επίσης, επιτρέπει στον Οργανισμό να μοιράζεται τις ορθές πρακτικές και να έρχεται σε επαφή με τους εργαζόμενους ανά την Ευρώπη με καλά στοχευμένο τρόπο.

  II. Κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς

  Στις 19 Ιουλίου του 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν κοινή δήλωση η οποία όριζε μια κοινή προσέγγιση η οποία, αν και νομικώς μη δεσμευτική, θα λαμβανόταν υπόψη στις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί να ευθυγραμμίσει τον ιδρυτικό κανονισμό του EU-OSHA με διάφορα σημεία που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κοινή προσέγγιση.

  Ο εισηγητής για τον EU-OSHA συνεργάζεται με τους εισηγητές για τον CEDEFOP (τον οργανισμό που ασχολείται με την επαγγελματική κατάρτιση) και το Eurofound (το ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας) για να εξασφαλίσουν ότι οι τρεις κανονισμοί θα αντικατοπτρίζουν πλήρως τις αρχές της κοινής δήλωσης, καθώς και άλλες εξελίξεις που έχουν ήδη ενσωματωθεί στους κανονισμούς που ισχύουν για ορισμένους άλλους οργανισμούς της ΕΕ.

  Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος μια εγκάρσια αξιολόγηση, όχι μόνο των στόχων, των εντολών, της διακυβέρνησης και των καθηκόντων του Οργανισμού, αλλά και σε σχέση με άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγοράς εργασίας, των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δεξιοτήτων. Για τον λόγο αυτό, το παρόν σχέδιο έκθεσης δεν επιδιώκει να τροποποιήσει τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 2.

  Οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Ωστόσο θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε τέτοιες προτεινόμενες αλλαγές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις υφιστάμενες εργασίες που διεξάγει ήδη ο OSHA.

  III. Προτεινόμενες Τροπολογίες

  Η πρόταση της Επιτροπής αντικατοπτρίζει ήδη ορισμένα σημαντικά ζητήματα που εξετάζονται στην κοινή δήλωση και την κοινή προσέγγιση. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

  •  η δομή του διοικητικού συμβουλίου·

  •  ένα εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο αντικαθιστά το υπάρχον προεδρείο, για να βοηθήσει στην προετοιμασία και την παρακολούθηση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να λάβει ορισμένες επείγουσες προσωρινές αποφάσεις·

  •  οι σχέσεις του EU-OSHA με άλλα όργανα της ΕΕ, ιδίως το CEDEFOP και το Eurofound·

  •  μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης ή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων· και

  •  η αξιολόγηση των προγραμμάτων και των δαπανών.

  Οι προτεινόμενες τροπολογίες έχουν στόχο να ενισχύσουν και να αποσαφηνίσουν ορισμένα από αυτά τα ζητήματα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να αποφευχθεί οποιαδήποτε επικάλυψη μεταξύ των οργανισμών.

  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της συνολικής πίεσης που ασκείται στις δημόσιες δαπάνες και της ανάγκης να διαβεβαιωθούν οι πολίτες ότι οι φόροι δαπανώνται με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

  Εκτός από την εξέταση των πιθανών επικαλύψεων στις δραστηριότητες των οργανισμών, εξίσου σημαντικό για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης είναι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης, το οποίο θα είναι ενσωματωμένο στην ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού και προγραμματισμού, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική χρήση των δεικτών επιδόσεων.

  Ορισμένες τροπολογίες επισημαίνουν την ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία και διαφάνεια, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικά αν πρόκειται το έργο του EU-OSHA να φτάσει στον μέγιστο αριθμό δυνητικών δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.

  Άλλες τροπολογίες επιδιώκουν να συμβάλουν στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα του εκτελεστικού και του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

  IV. Συμπέρασμα

  Η τρέχουσα αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του EU-OSHA, μαζί με τους κανονισμούς του CEDEFOP και του Eurofound, οι οποίοι επικαιροποιούνται παράλληλα, συνιστά μια σημαντική, πλην όμως περιορισμένη μεταρρύθμιση. Παρέχει μια ευκαιρία για τον εξορθολογισμό πτυχών της οργάνωσης του Οργανισμού και την ενίσχυση σημαντικών αρχών, όπως η αξιολόγηση, η διαφάνεια και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Ο εισηγητής επεδίωξε να επιτύχει αυτούς τους στόχους αποφεύγοντας άσκοπες αλλαγές, δεδομένων των εργασιών που διεξάγει ήδη ο EU-OSHA για να διασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (10.5.2017)

  προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου
  (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Με την αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του EU-OSHA θα εναρμονιστούν ορισμένες διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού που διέπει τον EU-OSHA με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Κατά δεύτερο λόγο, η αναθεώρηση προσφέρει την ευκαιρία να επικαιροποιηθούν οι στόχοι και τα καθήκοντα του EU-OSHA.

  Ταυτόχρονα με την αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του EU-OSHA, θα υποβληθούν σε αναθεώρηση και οι αντίστοιχοι ιδρυτικοί κανονισμοί των άλλων δύο τριμερών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Eurofound και του CEDEFOP.

  Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις όσον αφορά τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, όπως παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο, είναι εναρμονισμένες με την ανακοίνωση (2013)519 της Επιτροπής.

  Ο συντάκτης προτείνει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των τριμερών οργανισμών, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας αυτής.

  Ακόμη, ο συντάκτης προτείνει να τοποθετηθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ένας εκπρόσωπος που θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντικατάσταση ενός εκπροσώπου της Επιτροπής. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2012, για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Καθώς οι τρεις αποκαλούμενοι τριμερείς οργανισμοί —ο EU-OSHA, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)— επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ των τριών, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας με το ερευνητικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  (5)  Καθώς οι τρεις αποκαλούμενοι τριμερείς οργανισμοί —ο EU-OSHA, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)— επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ των τριών, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών. Συγκεκριμένα, μελετάται η δυνατότητα κοινών ή συνενωμένων διοικητικών καθηκόντων μεταξύ των οργανισμών αυτών, ενώ θα πρέπει οι οργανισμοί να εγκρίνουν τα αντίστοιχα ετήσια προγράμματα εργασίας τους σε στενή συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγονται αλληλοεπικαλύψεις. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται τους πόρους συγκεντρώνοντας τα περιουσιακά του στοιχεία, τις υποδομές του και το προσωπικό του προκειμένου να μειωθούν στο μέτρο του δυνατού οι κίνδυνοι για τους χρήστες και να βελτιστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα, και την ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας με το ερευνητικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α)  Με σκοπό τον συντονισμό και προκειμένου να πραγματοποιούνται οικονομίες, να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να προωθούνται οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης και να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με αυτούς.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  7α)  Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να καταρτίζεται τηρουμένης της αρχής της εγγραφής στον προϋπολογισμό με γνώμονα τις επιδόσεις και λαμβανομένων υπόψη των στόχων του και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, με δημόσιες αρχές και οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, διασφαλίζει τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης και, κατά περίπτωση, με άλλους οργανισμούς της ΕΕ.

  3.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, με δημόσιες αρχές και οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, με σκοπό τον συντονισμό, την πραγματοποίηση οικονομιών, την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση συνεργειών και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3β.  Ο Οργανισμός συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης προκειμένου να διευκολύνει και να προωθεί τη συνεργασία με αυτούς.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

  1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

  α)  ένα μέλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους·

  α)  ένα μέλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους·

  β)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργοδοτών από κάθε κράτος μέλος·

  β)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργοδοτών από κάθε κράτος μέλος·

  γ)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργαζομένων από κάθε κράτος μέλος·

  γ)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργαζομένων από κάθε κράτος μέλος·

  δ)  τρία μέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή.

  δ)  δύο μέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή.

   

  δ α)  ένα ανεξάρτητο μέλος που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Όλα τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) έχουν δικαίωμα ψήφου.

  Όλα τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ α) έχουν δικαίωμα ψήφου.

   

  Ο διορισμός ισχύει από τη στιγμή που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπογράψει δήλωση απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων.

  Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο μεταξύ των μελών και των αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας.

  Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο μεταξύ των μελών και των αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας.

  Τα μέλη που αναφέρονται στο στοιχείο α) διορίζονται μετά από πρόταση των κρατών μελών.

  Τα μέλη που αναφέρονται στο στοιχείο α) διορίζονται μετά από πρόταση των κρατών μελών.

  Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) διορίζονται μετά από πρόταση των εκπροσώπων των αντίστοιχων ομάδων στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

  Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) διορίζονται μετά από πρόταση των εκπροσώπων των αντίστοιχων ομάδων στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

  Οι προτάσεις από τις τρεις ομάδες της Συμβουλευτικής Επιτροπής υποβάλλονται στο Συμβούλιο· οι προτάσεις διαβιβάζονται επίσης στην Επιτροπή προς ενημέρωσή της.

  Οι προτάσεις από τις τρεις ομάδες της Συμβουλευτικής Επιτροπής υποβάλλονται στο Συμβούλιο· οι προτάσεις διαβιβάζονται επίσης στην Επιτροπή προς ενημέρωσή της.

  Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν.

  Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζουν τα μέλη που τους εκπροσωπούν.

   

  Ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης και ένας εκπρόσωπος του Eurofound έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

  Αιτιολόγηση

  Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2012, για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, αναφέρεται στο ενδεχόμενο να διορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

  Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το καθήκον να αποφεύγει προγραμματικές αλληλεπικαλύψεις με τους άλλους τριμερείς οργανισμούς της Ένωσης και να εξασφαλίζει ότι η τροποποίηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητες θεωρείται πάντοτε μια επιλέξιμη εναλλακτική λύση πριν να χορηγηθούν ενδεχομένως πρόσθετοι οικονομικοί πόροι. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ι α)  τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτούς.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων βασίζεται στους στόχους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του ετησίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή της εγγραφής στον προϋπολογισμό με γνώμονα τις επιδόσεις.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει ταυτοχρόνως στον Οργανισμό αυτά τα σχέδια προβλέψεων.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23 – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τις προμήθειες και εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι δημοσιονομικοί κανόνες.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 28 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 35 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή διενεργεί, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

  1.  Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 35 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  EMPL

  12.9.2016

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  12.9.2016

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Jens Geier

  15.9.2016

  Ημερομηνία έγκρισης

  25.4.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  30

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

  PPE

  Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  2

  -

  ENF

  Stanisław Żółtek

  NI

  Ελευθέριος Συναδινός

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  23.8.2016

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  EMPL

  12.9.2016

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  12.9.2016

  ENVI

  12.9.2016

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  ENVI

  31.8.2016

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Czesław Hoc

  28.9.2016

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  22.3.2017

  25.4.2017

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  12.7.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  46

  3

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

  Ημερομηνία κατάθεσης

  28.7.2017

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  46

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

   

  PPE

   

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

  Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

  Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

  David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

  Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

  Jean Lambert, Terry Reintke

  3

  -

  ENF

  NI

  Dominique Martin, Joëlle Mélin

  Λάμπρος Φουντούλης

  1

  0

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή