Menettely : 2016/0254(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0274/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0274/2017

Keskustelut :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0491

MIETINTÖ     ***I
PDF 649kWORD 100k
28.7.2017
PE 599.596v02-00 A8-0274/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Czesław Hoc

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0528),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0344/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 30. maaliskuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0274/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (EU-OSHA) perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2062/943 edistämään työympäristön parantamista työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisen osalta toimilla, joilla on tarkoitus lisätä ja levittää tätä kehitystä todennäköisesti tukevaa tietämystä.

(1)  Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2062/943 edistämään työympäristön parantamista työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisen osalta toimilla, joilla on tarkoitus lisätä ja levittää tätä kehitystä todennäköisesti tukevaa tietämystä ja tutkimuksiin perustuvia toimintapoliittisia ehdotuksia. EU-OSHAn päätavoitteena olisi oltava tarjota erityistietoa, jolla on huomattavaa merkitystä sen erikoisalalla.

__________________

__________________

3 Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1).

3 Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Perustamisvuodestaan 1994 lähtien EU-OSHAlla on ollut merkittävä rooli työterveyden ja -turvallisuuden parantamisen tukemisessa kaikkialla Euroopan unionissa. Samaan aikaan työterveyden ja -turvallisuuden alalla on tapahtunut kehitystä. Tästä syystä EU-OSHAn tavoitteiden ja tehtävien kuvaukseen on tehtävä joitakin muutoksia neuvoston asetukseen (EY) N:o 2062/94 sisältyviin säännöksiin verrattuna.

(2)  Perustamisvuodestaan 1994 lähtien EU-OSHAlla on asiantuntemuksensa ansiosta ollut merkittävä rooli työterveyden ja -turvallisuuden parantamisen tukemisessa kaikkialla Euroopan unionissa. Samaan aikaan työterveyden ja -turvallisuuden alalla sekä työympäristöissä on tapahtunut kehitystä, mukaan lukien tekninen kehitys erityisesti digitaalisella alalla, mikä lisää painetta korkeiden työterveys- ja -turvallisuusnormien edistämiseen. Tästä syystä EU-OSHAn tavoitteiden ja tehtävien kuvaukseen on tehtävä joitakin muutoksia neuvoston asetukseen (EY) N:o 2062/94 sisältyviin säännöksiin verrattuna.

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Niinpä tällä asetuksella kumotaan asetus (EY) N:o 2062/94 ja pyritään päivittämään EU-OSHAn toimeksiantoa ja tehtäviä, jotta ne vastaisivat paremmin sen nykyistä toimintaa, muun muassa tarvetta kiinnittää enemmän huomiota mikro- ja pk-yrityksiin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Koska kaikki kolme nk. kolmikantaista virastoa eli EU-OSHA, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) käsittelevät työmarkkinoihin ja työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, näiden kolmen viraston välillä olisi tiivistettävä koordinointia ja hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja. Lisäksi viraston olisi tapauksen mukaan pyrittävä tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan komission sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

(5)  Koska kaikki kolme nk. kolmikantaista virastoa eli EU-OSHA, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) käsittelevät työmarkkinoihin ja työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, niiden välillä olisi tiivistettävä koordinointia ja hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja. Virastojen olisi sen vuoksi täydennettävä toistensa työtä, kun niillä on samankaltaisia kiinnostuksen kohteita, parantaen samalla hyvin toimivia työkaluja, kuten EU-OSHAn ja Eurofoundin välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa. Niiden olisi hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja ja vältettävä päällekkäisyyttä toimeksiannoissaan, tavoitteissaan ja toimissaan keskenään sekä niiden ja komission välillä. Lisäksi EU-OSHAn olisi tapauksen mukaan pyrittävä tekemään tehokkaasti yhteistyötä unionin toimielinten sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  EU-OSHAn, Eurofoundin ja Cedefopin kolmikantainen luonne ilmentää erittäin arvokkaalla tavalla laaja-alaista lähestymistapaa, joka perustuu työmarkkinaosapuolten sekä unionin ja kansallisten viranomaisten väliseen sosiaaliseen vuoropuheluun ja joka on erityisen tärkeää yhteisten ja kestävien sosiaalisten ja taloudellisten ratkaisujen löytämiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  EU-OSHAn hallintotavan osalta hallintoneuvoston olisi harkittava jäsentensä peräkkäisten toimikausien määrän rajoittamista toimintasääntöjensä tai muiden järjestelyjen avulla, jotta voitaisiin varmistaa sen kokoonpanon muuttuminen ajan kuluessa.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Jotta taataan EU-OSHAn täysi itsenäisyys ja riippumattomuus ja mahdollistetaan se, että EU-OSHA voi asianmukaisesti toteuttaa sille tässä asetuksessa asetetut tavoitteet ja tehtävät, sillä olisi oltava riittävä oma talousarvio, jonka varat muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin yleisestä talousarviosta saatavasta rahoitusosuudesta. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava EU-OSHAan siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus ja muut unionin yleisestä talousarviosta maksettavat avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen olisi tarkastettava EU-OSHAn tilit.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen, jäljempänä ’käännöskeskus’, olisi mahdollisuuksien mukaan huolehdittava EU-OSHAn toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista. Tapauksen mukaan, kuten käännöksen kiireellisyyden tai käännöskeskuksen suuren työmäärän vuoksi tai kun käännös on erottamaton osa laajempaa hanketta, myös muiden käännöspalvelujen tarjoajien olisi voitava huolehtia käännöspalveluista. Tällaisten muiden käännöspalvelujen tarjoajien olisi varmistettava samantasoinen laatu kuin käännöskeskuksessa siten, että kustannukset eivät ole korkeampia, niiden olisi noudatettava unionin ympäristö-, työ- ja sosiaalisia normeja, ja niiden olisi soveltuvissa tapauksissa noudatettava julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Viraston tavoitteena on antaa Euroopan unionin instituutioille ja elimille, jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille ja muille työterveyden ja -turvallisuuden alalla toimiville alaa koskevaa teknistä, tieteellistä, oikeudellista ja taloudellista tietoa ja asiantuntemusta.

2.  Työympäristön parantamiseksi työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisen osalta kolmikantaisen viraston tavoitteena on antaa Euroopan unionin toimielimille ja elimille, jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille ja muille työterveyden ja -turvallisuuden alalla toimiville alaa koskevaa teknistä, tieteellistä, oikeudellista ja taloudellista tietoa ja asiantuntemusta.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kerää, analysoi ja levittää teknistä, tieteellistä ja taloudellista tietoa työterveydestä ja -turvallisuudesta jäsenvaltioissa voidakseen toimittaa näitä tietoja Euroopan unionin instituutioille ja elimille, jäsenvaltioille ja asianomaisille osapuolille; tietoja kerätään, jotta voidaan yksilöidä riskejä ja hyviä toimintatapoja samoin kuin olemassa olevia kansallisia prioriteetteja ja ohjelmia ja antaa tarvittava panos Euroopan unionin prioriteetteja ja ohjelmia varten;

a)  kerää, analysoi ja levittää teknistä, tieteellistä ja taloudellista tietoa työturvallisuudesta ja fyysisestä ja henkisestä työterveydestä jäsenvaltioissa voidakseen toimittaa näitä tietoja Euroopan unionin toimielimille ja elimille, jäsenvaltioille ja asianomaisille osapuolille; tietoja kerätään, jotta voidaan yksilöidä riskejä ja hyviä toimintatapoja samoin kuin olemassa olevia kansallisia prioriteetteja ja ohjelmia ja antaa tarvittava panos unionin prioriteetteja ja ohjelmia varten;

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kerätä ja analysoida teknisiä, tieteellisiä ja talouteen liittyviä tietoja työturvallisuutta ja -terveyttä koskevasta tutkimuksesta sekä muusta tutkimustoiminnasta, johon kuuluu työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä näkökohtia, sekä jakaa tietoa tutkimusten tuloksista ja tutkimustoiminnasta;

b)  kerätä ja analysoida teknisiä, tieteellisiä ja talouteen liittyviä tietoja työturvallisuutta ja fyysistä ja henkistä työterveyttä koskevasta tutkimuksesta sekä muusta tutkimustoiminnasta, johon kuuluu työturvallisuuteen ja -terveyteen ja osallisuuteen työpaikalla liittyviä näkökohtia, sekä jakaa tietoa tutkimusten tuloksista ja tutkimustoiminnasta;

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edistää ja tukea jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tietojen ja kokemusten vaihtoa työturvallisuuden ja -terveyden alalla, mukaan lukien koulutusohjelmia koskevat tiedot;

c)  edistää ja tukea jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tietojen ja kokemusten vaihtoa työturvallisuuden ja fyysisen ja henkisen työterveyden alalla, mukaan lukien koulutusohjelmia koskevat tiedot;

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  tarjota Euroopan unionin instituutioille ja elimille sekä jäsenvaltioille objektiivista ja saatavilla olevaa teknistä, tieteellistä, oikeudellista ja taloudellista tietoa ja asiantuntemusta, jota ne tarvitsevat voidakseen muotoilla ja panna täytäntöön harkittua ja vaikuttavaa politiikkaa, joka on suunniteltu työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi; tarjota tätä varten Euroopan komissiolle etenkin teknistä, tieteellistä, oikeudellista ja taloudellista tietoa ja asiantuntemusta, jota se tarvitsee voidakseen hoitaa lainsäädännön ja toimenpiteiden kartoittamiseen, valmisteluun ja arviointiin liittyvät tehtävänsä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun alalla, etenkin siltä osin kuin on kyse lainsäädännön vaikutuksista, lainsäädännön mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen ja lainsäädännön käytännön täytäntöönpanosta yrityksissä, varsinkin mikroyrityksissä ja pienissä ja keskisuurissa yrityksissä;

e)  tarjota unionin toimielimille ja elimille sekä jäsenvaltioille objektiivista ja saatavilla olevaa teknistä, tieteellistä, oikeudellista ja taloudellista tietoa ja asiantuntemusta, jota ne tarvitsevat voidakseen muotoilla ja panna täytäntöön harkittua ja vaikuttavaa politiikkaa, joka on suunniteltu osallisuuden edistämiseksi työpaikalla ja työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi, mahdollisten vaarojen ennaltaehkäisy ja ennakointi mukaan lukien; tarjota tätä varten komissiolle etenkin teknistä, tieteellistä, oikeudellista ja taloudellista tietoa ja asiantuntemusta, jota se tarvitsee voidakseen hoitaa lainsäädännön ja toimenpiteiden kartoittamiseen, valmisteluun ja arviointiin liittyvät tehtävänsä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun alalla, etenkin siltä osin kuin on kyse lainsäädännön vaikutuksista, lainsäädännön mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen ja lainsäädännön käytännön täytäntöönpanosta yrityksissä, varsinkin mikroyrityksissä ja pienissä ja keskisuurissa yrityksissä;

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  tarjoaa analyysiensä ja tutkimustensa perusteella päättäjille, mukaan lukien työmarkkinaosapuolet, tutkimuksiin perustuvia toimintapoliittisia ehdotuksia työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden alalla;

Perustelu

OSHA pystyy hyvin ottamaan askeleen analysoinnista ja tiedon välittämisestä sen siirtämiseen arvokkaiksi ehdotuksiksi päätöksentekoa varten. Tämän pitäisi näkyä selvästi sen tehtävissä ja toimeksiannossa.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  kerätä terveys- ja turvallisuusasioita koskevaa tietoa kolmansista maista ja kansainvälisistä järjestöistä ja asettaa sitä näiden saataville;

g)  kerätä fyysiseen ja henkiseen terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita koskevaa tietoa kolmansista maista ja kansainvälisistä järjestöistä ja asettaa sitä näiden saataville;

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  antaa teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia tietoja ennalta ehkäisevien toimien toteuttamiseen käytettävistä menetelmistä ja välineistä, määritellä hyviä toimintatapoja ja edistää ennalta ehkäiseviä toimia kiinnittäen erityistä huomiota pienten ja keskisuurten yritysten erityisongelmiin. Hyvien toimintatapojen osalta viraston on keskityttävä erityisesti käytännön välineitä muodostaviin toimintatapoihin, joiden avulla voidaan laatia arvioita työturvallisuudelle ja työterveydelle aiheutuvista riskeistä, sekä niiden toimenpiteiden määrittelemiseen, joilla riskeihin voidaan puuttua;

h)  antaa teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia tietoja ennalta ehkäisevien toimien toteuttamiseen käytettävistä menetelmistä ja välineistä, määritellä hyviä toimintatapoja ja edistää ennalta ehkäiseviä toimia kiinnittäen erityistä huomiota pienten ja keskisuurten yritysten erityisongelmiin. Hyvien toimintatapojen osalta viraston on keskityttävä erityisesti käytännön välineitä muodostaviin toimintatapoihin, joiden avulla voidaan laatia arvioita työturvallisuudelle ja fyysiselle ja henkiselle työterveydelle aiheutuvista riskeistä, sekä niiden toimenpiteiden määrittelemiseen, joilla riskeihin voidaan puuttua;

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  laatia strategia suhteista kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin asioissa, joissa virasto on toimivaltainen;

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  toteuttaa valistus- ja tiedotustoimia ja -kampanjoita työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä aiheista.

j)  toteuttaa valistus- ja tiedotustoimia ja -kampanjoita fyysiseen ja henkiseen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvistä aiheista.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  laatia viestintästrategia, joka on johdonmukainen ja tarkoituksenmukainen komission sekä muiden toimielinten ja virastojen strategioihin ja toimiin verrattuna.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ennen selvitysten tilaamista ulkopuoliselta organisaatiolta viraston asiantuntemuksen piiriin kuuluvilla aloilla unionin toimielimet kuulevat virastoa selvittääkseen, onko se käytettävissä, ja myöntävät virastolle resurssit tätä tarkoitusta varten.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tehtäviensä hoitamisessa virasto käy tiivistä vuoropuhelua etenkin sekä julkisten että yksityisten asiantuntijaelinten, viranomaisten ja työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa. Virasto varmistaa yhteistyön muiden Euroopan unionin virastojen kanssa, etenkin Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen ja tarpeen mukaan muiden EU-virastojen kanssa, jotta vältetään päällekkäisyys ja edistetään synergiaa ja täydentävyyttä toiminnassa, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteuttamista.

3.  Tehtäviensä hoitamisessa virasto käy tiivistä vuoropuhelua etenkin sekä julkisten että yksityisten kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijaelinten, viranomaisten, koulutuslaitosten, työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen sekä kansallisten kolmikantaisten elinten, jos sellaisia on olemassa, kanssa. Virasto varmistaa yhteistyön muiden unionin virastojen kanssa, etenkin Eurofoundin, Cedefopin ja tarpeen mukaan muiden unionin virastojen kanssa, jotta vältetään päällekkäisyys ja edistetään synergiaa ja täydentävyyttä toiminnassa, mukaan luettuna mahdollisuus yhteiseen työskentelyyn, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteuttamista.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kolme Euroopan parlamentin nimittämää riippumatonta asiantuntijaa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean9 jäsenten ja varajäsenten keskuudesta.

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean9 jäsenten ja varajäsenten keskuudesta jäsenvaltioiden ja Euroopan tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen toimittamien ehdokasluetteloiden pohjalta.

__________________

__________________

9 Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta (EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1).

9 Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta (EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä a alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään jäsenvaltioiden ehdotuksen perusteella.

Poistetaan.

Perustelu

Tämän ja kahden seuraavan komission ehdotuksen alakohdan poistaminen takaa johdonmukaisuuden kolmen viraston nimitysprosesseissa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään kyseisiä ryhmiä komiteassa edustavien edustajien ehdotuksen perusteella.

Poistetaan.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotukset komitean kolmelta ryhmältä on toimitettava neuvostolle; ehdotukset on myös toimitettava komissiolle tiedoksi.

Poistetaan.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta nimittää ensimmäisen alakohdan d a alakohdassa tarkoitetut asiantuntijat tarkistettuaan, ettei nimityksiin liity eturistiriitoja.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän työterveyden ja -turvallisuuden alaa koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettujen osapuolten on pyrittävä varmistamaan naisten ja miesten tasapuolinen edustus ja rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus.

3.  Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän työterveyden ja -turvallisuuden alaa koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettujen osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Euroopan parlamentti, komissio, jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet varmistavat naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen nimittäessään edustajiaan ja varajäseniä hallintoneuvostoon.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kunkin jäsenen ja varajäsenen on allekirjoitettava kirjallinen ilmoitus sidonnaisuuksistaan aloittaessaan tehtävässä ja päivitettävä sitä olosuhteiden muuttuessa. Virasto julkaisee sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja päivitykset verkkosivustollaan.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia. Jos jäsenen toimikausi päättyy tai jäsen eroaa tai erotetaan, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

4.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi on mahdollista uusia. Jos jäsenen toimikausi päättyy tai jäsen eroaa tai erotetaan, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Yhdellä Eurofoundin edustajalla, yhdellä Cedefopin edustajalla ja yhdellä Euroopan koulutussäätiön edustajalla on oikeus osallistua tarkkailijoina hallintoneuvoston kokouksiin, jotta voidaan parantaa virastojen tehokkuutta ja niiden välistä synergiaa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ohjaa yleisesti viraston toimintaa ja hyväksyy vuosittain viraston ohjelma-asiakirjan äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä 6 artiklan mukaisesti;

a)  ohjaa strategisesti viraston toimintaa ja hyväksyy vuosittain viraston ohjelma-asiakirjan äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä 6 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  hyväksyy jäsentensä ja riippumattomien asiantuntijoiden eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt;

f)  hyväksyy jäsentensä ja riippumattomien asiantuntijoiden sekä 20 artiklassa tarkoitettujen kansallisten asiantuntijoiden tai muun henkilöstön, joka ei ole viraston palveluksessa, eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt, mukaan lukien toimenpiteet mahdollisten riskien havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja päivittää niitä säännöllisesti;

g)  hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja päivittää niitä säännöllisesti ja ottaa tämän huomioon viraston ohjelma-asiakirjassa;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, suoritusindikaattorit mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 5 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Vuotuisessa ja/tai monivuotisessa ohjelmassa on esitettävä strategia suhteiden järjestämiseksi 30 artiklassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin sekä tähän strategiaan liittyvät toimet.

3.  Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, suoritusindikaattorit mukaan lukien, sekä toimet ja ohjelmat, joista on tehtävä ennakko- tai jälkiarviointi. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 5 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Vuotuisessa ja monivuotisessa ohjelmassa on esitettävä strategia suhteiden järjestämiseksi 30 artiklassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä tähän strategiaan liittyvät toimet.

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Resursseja koskeva ohjelmasuunnittelu saatetaan ajan tasalle vuosittain. Strategista ohjelmaa on päivitettävä tarvittaessa ja erityisesti 28 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi.

6.  Resursseja koskeva ohjelmasuunnittelu saatetaan ajan tasalle vuosittain. Strategista ohjelmaa on päivitettävä tarvittaessa ja erityisesti 28 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi. Kun unionin toimielimet antavat tai unionin säädöksissä annetaan virastolle uusia tehtäviä, tämä on otettava huomioon resursseja ja rahoitusta koskevassa ohjelmasuunnittelussa.

Perustelu

EU:n päätöksenteko voi aiheuttaa uusia tehtäviä virastolle. Jos tätä ei oteta huomioon talousarviossa ja resurssien suunnittelussa, virasto ei voi hoitaa uusia tehtäviä tyydyttävästi eikä mukautua uusiin vaatimuksiin.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa seuraavasti: yhden jäsenvaltioita edustavista jäsenistä, yhden työnantajajärjestöjä edustavista jäsenistä, yhden työntekijäjärjestöjä edustavista jäsenistä ja yhden komissiota edustavista jäsenistä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

1.  Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa seuraavasti: yhden jäsenvaltioita edustavista jäsenistä, yhden työnantajajärjestöjä edustavista jäsenistä, yhden työntekijäjärjestöjä edustavista jäsenistä ja yhden komissiota edustavista jäsenistä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä. Hallintoneuvosto varmistaa naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnassa kokonaisuutena tarkasteltuna.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Virasto julkaisee verkkosivustollaan tietoja hallintoneuvoston kokouksista hyvissä ajoin ja avoimesti.

Tarkistus     39

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Johtokunta tekee tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta, erityisesti hallinnollisista kysymyksistä, mukaan lukien nimittävän viranomaisen toimivallan siirron keskeyttäminen, sekä talousarvioon liittyvistä kysymyksistä.

3.  Johtokunta tekee tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Johtokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa, 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kolmen ryhmän koordinaattorit sekä yksi komission edustaja. Kukin 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu ryhmä voi nimetä enintään kaksi varajäsentä, jotka osallistuvat johtokunnan kokouksiin varsinaisten jäsenten poissaollessa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on myös johtokunnan puheenjohtaja. Pääjohtaja osallistuu johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

4.  Johtokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa, 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kolmen ryhmän koordinaattorit sekä yksi komission edustaja. Kukin 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu ryhmä voi nimetä enintään kaksi varajäsentä, jotka osallistuvat johtokunnan kokouksiin varsinaisten jäsenten poissaollessa, siten että varmistetaan naisten ja miesten tasapuolinen edustus. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on myös johtokunnan puheenjohtaja. Pääjohtaja osallistuu johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi voidaan uusia. Johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy.

5.  Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi on mahdollista uusia. Johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy.

Tarkistus     42

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Johtokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai jäsentensä pyynnöstä.

6.  Johtokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai jäsentensä pyynnöstä. Koordinaattorit tiedottavat oman ryhmänsä jäsenille kunkin kokouksen jälkeen keskustelun sisällöstä ajoissa ja avoimesti.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtaja vastaa viraston johtamisesta. Pääjohtaja on vastuussa hallintoneuvostolle.

1.  Pääjohtaja vastaa viraston yleisestä johtamisesta hallintoneuvoston vahvistaman strategisen linjauksen mukaisesti ja on vastuussa hallintoneuvostolle.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  sellaisen tehokkaan seurantajärjestelmän laatiminen, jonka avulla voidaan suorittaa 28 artiklassa tarkoitetut säännölliset arvioinnit, sekä raportointijärjestelmä, jolla tehdään yhteenveto niiden tuloksista;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteja ja arviointeja koskeviin päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja raportoiminen suunnitelman edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti hallintoneuvostolle ja johtokunnalle;

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteja ja 28 artiklassa tarkoitettuja arviointeja koskeviin päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja raportoiminen suunnitelman edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti hallintoneuvostolle ja johtokunnalle;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  sukupuolten tasapainoisen edustuksen varmistaminen virastossa;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen mukaisesti henkilöstöhallintoa koskevien päätösten tekeminen;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j b)  viraston sisäisten rakenteiden perustamista ja tarvittaessa niiden muuttamista koskevien päätösten tekeminen ottaen huomioon viraston toimintatarpeet ja moitteettoman varainhoidon.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pääjohtajan vastuulla on myös päättää, onko viraston tehtävien tehokkaan ja toimivan toteuttamisen kannalta tarpeellista perustaa yksi tai useampi paikallistoimisto yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Tällainen päätös edellyttää etukäteen annettua suostumusta komissiolta, hallintoneuvostolta ja siltä jäsenvaltiolta, johon paikallistoimisto on tarkoitus perustaa. Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä.

6.  Pääjohtajan vastuulla on myös päättää, onko viraston tehtävien tehokkaan ja toimivan toteuttamisen kannalta tarpeellista perustaa yksi paikallistoimisto Brysseliin yhteystoimistoksi viraston ja asiaankuuluvien unionin toimielinten välisen yhteistyön tehostamiseksi. Tällaiseen päätökseen on saatava etukäteen suostumus komissiolta, hallintoneuvostolta ja siltä jäsenvaltiolta, johon paikallistoimisto on tarkoitus perustaa. Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alustava ennakkoarvio perustuu 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset resurssit tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle ja virastolle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komission tilinpitäjä toimittaa viraston alustavan tilinpäätöksen konsolidoituna komission tilinpäätökseen tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä.

Komission tilinpitäjä toimittaa viraston alustavan tilinpäätöksen konsolidoituna komission tilinpäätökseen Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä.

Perustelu

Tekstin on oltava johdonmukainen muiden virastoja koskevien ehdotusten ja tämän tekstin muiden viitteiden kanssa.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Saatuaan tilintarkastustuomioistuimelta varainhoitoasetuksen 148 artiklassa tarkoitetut huomautukset viraston alustavasta tilinpäätöksestä pääjohtaja laatii viraston lopullisen tilinpäätöksen, josta hän vastaa, ja toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa varten.

3.  Saatuaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta varainhoitoasetuksen 148 artiklassa tarkoitetut huomautukset viraston alustavasta tilinpäätöksestä pääjohtaja laatii viraston lopullisen tilinpäätöksen, josta hän vastaa, ja toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa varten.

Tarkistus     54

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tilinpitäjä toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

5.  Tilinpitäjä toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

Tarkistus     55

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella. Pääjohtajan työsopimusta tehtäessä virastoa edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

2.  Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella. Komissio kuulee hallintoneuvostoa ja pyytää sen suostumuksen tarvittaessa kirjallisena menettelynä ennen kuin se laatii luettelon esittämistään ehdokkaista. Nimittämisen jälkeen pääjohtaja osallistuu kuulemiseen Euroopan parlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa. Pääjohtajan työsopimusta tehtäessä virastoa edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Tarkistus     56

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

6.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella kyseisen henkilön toimintaa pääjohtajana koskevan perustellun arvion pohjalta.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto voi perustaa paikallistoimistoja jäsenvaltioihin 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti, jos jäsenvaltiot siihen suostuvat.

4.  Virasto voi perustaa yhteystoimiston Brysseliin 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus tai tapauksen mukaan muu käännöspalvelu huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Viraston toiminnan on oltava erittäin avointa.

Tarkistus     60

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Virasto tekee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20121 a 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennakkoarvioinnit niistä toimistaan, joista aiheutuu huomattavia menoja, sekä jälkiarvioinnit.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Tarkistus     61

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee viimeistään viiden vuoden kuluttua 35 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Komissio toimittaa viimeistään viiden vuoden kuluttua 37 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Komissio kuulee hallintoneuvostoa arviointinsa aikana. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja siihen liittyviä taloudellisia, talousarvioon sisällytettäviä ja henkilöstöä koskevia lisäresursseja, jos virastolle annetaan uusia tehtäviä tai sen olemassaoleviin tehtäviin liittyvä työmäärä lisääntyy.

Tarkistus     62

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioiden ja unionin instituutioiden toimivaltaa virasto voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa. Virasto voi tätä varten vahvistaa työjärjestelyt näiden kolmansien maiden viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, edellyttäen että komissio antaa tähän ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille.

1.  Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten toimivaltaa virasto voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa. Virasto voi tätä varten vahvistaa työjärjestelyt näiden kolmansien maiden viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille.

(1)

  EUVL C 209, 30.7.2017, s 49.


PERUSTELUT

I. EU-OSHA

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tavoitteena on tehdä eurooppalaisista työpaikoista entistä turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia. Se edistää riskien ehkäisyn kulttuuria ja jakaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa tietoa ja parhaita käytäntöjä. Virasto toimii yhteistyössä hallitusten, työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen, unionin toimielinten ja verkostojen sekä yksityisten yritysten kanssa.

Kun EU-OSHA perustettiin sen perustamisasetuksen hyväksymisellä vuonna 1994, tarkoituksena oli antaa unionin elimille, jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille ja muille alan toimijoille hyödyllistä teknistä, tieteellistä ja taloudellista tietoa työturvallisuudesta ja -terveydestä. Perustamisasetusta on sittemmin muutettu useita kertoja, viimeksi vuonna 2005.

Virasto on määritellyt tehtävänsä seuraavasti: ”Kehitämme, keräämme ja tuotamme luotettavia ja merkityksellisiä tietoja, analyysejä ja työkaluja tiedon lisäämiseksi, valistuksen antamiseksi ja sellaisten työsuojeluun liittyvien tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi, joilla vastataan työsuojeluun osallistuvien tarpeisiin.” Se on määritellyt myös yleisen tavoitteensa seuraavalle jaksolle: ”Olla tunnustettu johtaja turvallisten ja terveellisten työpaikkojen edistämisessä Euroopassa kolmikantaisuuden, osallistumisen ja työterveys- ja työturvallisuusriskien ennaltaehkäisykulttuurin kehittämisen mukaisesti ja varmistaa älykäs, kestävä, tuottava ja osallistava talous.

Komission ehdotuksessa säilytetään EU-OSHAn kolmikantainen rakenne, mikä näkyy sen tavoitteissa ja sen hallintoneuvoston kokoonpanossa. Sidosryhmät ovat antaneet tukensa tälle lähestymistavalle. Esittelijä on samaa mieltä siitä, että viraston kolmikantainen luonne on olennaisen tärkeä, jotta se voisi olla perillä jäsenvaltioiden tilanteesta. Sen ansiosta virasto voi myös jakaa hyviä käytäntöjä ja saavuttaa työtekijät hyvin kohdennetusti koko Euroopassa.

II. Yhteinen lausuma hajautetuista virastoista

Parlamentti, neuvosto ja komissio allekirjoittivat 19. heinäkuuta 2012 yhteisen lausuman, jossa vahvistettiin yhteinen lähestymistapa, joka ei ole oikeudellisesti sitova mutta joka otetaan huomioon hajautettuja virastoja koskevissa tulevissa päätöksissä. Komission ehdotuksessa pyritään yhdenmukaistamaan EU-OSHAn perustamisasetus monien tähän yhteiseen lähestymistapaan sisältyvien kohtien kanssa.

EU-OSHAa käsittelevä esittelijä toimii yhteistyössä Cedefopia (ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus) ja Eurofoundia (elin- ja työolojen kehittämissäätiö) käsittelevien esittelijöiden kanssa pyrkien varmistamaan, että nämä kolme asetusta vastaavat täysin yhteisen lausuman periaatteita sekä muita uudistuksia, jotka on jo sisällytetty joitakin muita EU:n virastoja koskeviin asetuksiin.

Komissio tekee parhaillaan monialaista arviointia, jossa tarkastellaan viraston tavoitteita, toimeksiantoja, hallintotapaa ja tehtäviä, myös suhteessa muihin työmarkkinoiden, työolojen sekä ammatillisen koulutuksen ja osaamisen alalla toimiviin virastoihin. Näin ollen tässä mietinnössä ei pyritä muuttamaan 2 artiklassa vahvistettuja tehtäviä.

Kyseisiä muutoksia voidaan harkita sen jälkeen, kun arvioinnin tulokset ovat tiedossa. On kuitenkin tärkeää varmistaa, etteivät tällaiset muutosehdotukset vaikuta haitallisesti OSHAn nyt meneillään olevaan työhön.

III. Ehdotetut tarkistukset

Komission ehdotuksessa näkyvät jo jotkut tärkeät kohdat, joihin puututaan yhteisessä lausumassa ja yhteisessä lähestymistavassa. Näihin kuuluvat:

•  hallintoneuvoston rakenne

•  johtokunta, joka korvaa nykyisen puheenjohtajiston, jotta voidaan auttaa hallintoneuvoston päätösten valmistelussa ja seurannassa sekä tehdä tiettyjä kiireellisiä, väliaikaisia päätöksiä

•  EU-OSHAn suhteet muihin EU:n elimiin, erityisesti Cedefopiin ja Eurofoundiin

•  toimet, joilla torjutaan petoksia tai mahdollisia eturistiriitoja, ja

•  ohjelmien ja varainkäytön arviointi.

Ehdotettujen tarkistusten tarkoituksena on vahvistaa ja selkeyttää joitakin näistä kysymyksistä ja kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen välttää virastojen välisiä päällekkäisyyksiä.

Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon julkisiin menoihin kohdistuva yleinen paine sekä tarve saada kansalaiset vakuuttuneiksi siitä, että heidän verorahansa käytetään mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Virastojen toimien mahdollisten päällekkäisyyksien tutkimisen lisäksi ovat vuosittaiseen talousarvio- ja suunnittelumenettelyyn sisällytetty, tehokas ennakko- ja jälkiarviointi sekä suoritusindikaattoreiden tehokas käyttö aivan yhtä tärkeitä vaikuttavuuden maksimoimisessa.

Joissakin tarkistuksissa korostetaan tarvetta lisätä viestintää ja avoimuutta hyödyntäen täysin nykyaikaisia viestintämenetelmiä. Tämä on tärkeää, jotta EU-OSHAn työ saavuttaisi mahdollisimman suuren määrän potentiaalisia edunsaajia, mukaan lukien mikro- ja pienyritykset ja niiden työntekijät.

Muissa tarkistuksissa tarkastellaan tehokasta viestintää päätöksenteon eri tasojen välillä, erityisesti johtokunnan ja hallintoneuvoston välillä sekä sidosryhmien kanssa.

IV. Päätelmät

EU-OSHAn perustamisasetuksen tarkistus sekä samanaikaisesti tehtävä Cedefopia ja Eurofoundia koskevien asetusten päivittäminen ovat tärkeä mutta rajallinen uudistus. Se tarjoaa mahdollisuuden virtaviivaistaa joitakin viraston organisaatiota koskevia seikkoja sekä vahvistaa tärkeitä periaatteita, kuten arviointia, avoimuutta ja kustannustehokkuutta. Esittelijä on pyrkinyt saavuttamaan nämä tavoitteet ja välttämään turhia muutoksia ottaen huomioon työn, jota EU-OSHA jo tekee auttaessaan varmistamaan mahdollisimman korkeat työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat normit.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.5.2017)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Valmistelija: Jens Geier

LYHYET PERUSTELUT

EU-OSHAn perustamisasetuksen tarkistuksella mukautetaan nykyisen EU-OSHA-asetuksen tietyt säännökset erillisvirastoja koskevaan yhteiseen lähestymistapaan. Tarkistus tarjoaa myös mahdollisuuden päivittää EU-OSHAn tavoitteet ja tehtävät.

Myös Euroopan unionin kahden muun nk. kolmikantaisen viraston eli Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisasetuksia tarkistetaan samaan aikaan kuin EU-OSHA-asetusta

Henkilöresursseihin ja rahoitukseen liittyvät talousarviovaikutukset esitetään yksityiskohtaisemmin säädökseen liittyvässä rahoitusselvityksessä, ja ne ovat komission tiedonannon COM(2013)0519 mukaiset.

Valmistelija ehdottaa, että tiettyjä, kolmikantaisten virastojen välistä yhteistyötä koskevia säännöksiä tarkistetaan yhteistyön vahvistamiseksi.

Lisäksi valmistelija ehdottaa, että parlamentti nimeäisi viraston hallintoneuvostoon yhden edustajansa yhden komission edustajan tilalle. Tämä lähestymistapa on Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 antaman yhteisen julkilausuman mukainen.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Koska kaikki kolme nk. kolmikantaista virastoa eli EU-OSHA, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) käsittelevät työmarkkinoihin ja työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, näiden kolmen viraston välillä olisi tiivistettävä koordinointia ja hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja. Lisäksi viraston olisi tapauksen mukaan pyrittävä tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan komission sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

(5)  Koska kaikki kolme nk. kolmikantaista virastoa eli EU-OSHA, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) käsittelevät työmarkkinoihin ja työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, näiden kolmen viraston välillä olisi tiivistettävä koordinointia ja hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja. Erityisesti harkitaan hallinnollisten tehtävien jakamista tai yhdistämistä näiden kolmen viraston välillä, ja virastojen olisi hyväksyttävä vuotuiset työohjelmansa tiiviissä yhteistyössä keskenään päällekkäisyyksien välttämiseksi. Lisäksi viraston olisi tapauksen mukaan pyrittävä parempaan resurssienhallintaan ryhmittämällä omaisuutta, laitteita ja henkilöstöä käyttäjien riskien minimoimiseksi ja hyötyjen maksimoimiseksi sekä tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan komission sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Koordinoinnin toteuttamiseksi, säästöjen aikaansaamiseksi, päällekkäisyyksien välttämiseksi ja synergian ja täydentävyyden edistämiseksi viraston olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä ja yhteistyösopimuksia muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Viraston talousarviota laadittaessa olisi noudatettava tulosbudjetoinnin periaatetta ja otettava huomioon viraston tavoitteet ja siltä odotetut tulokset.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tehtäviensä hoitamisessa virasto käy tiivistä vuoropuhelua etenkin sekä julkisten että yksityisten asiantuntijaelinten, viranomaisten ja työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa. Virasto varmistaa yhteistyön muiden Euroopan unionin virastojen kanssa, etenkin Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen ja tarpeen mukaan muiden EU-virastojen kanssa, jotta vältetään päällekkäisyys ja edistetään synergiaa ja täydentävyyttä toiminnassa, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteuttamista.

3.  Tehtäviensä hoitamisessa virasto käy tiivistä vuoropuhelua etenkin sekä julkisten että yksityisten asiantuntijaelinten, viranomaisten ja työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Virasto tekee yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa, erityisesti Euroopan kemikaaliviraston, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen kanssa, jotta voidaan koordinoida niiden toimia, saada aikaan säästöjä, välttää päällekkäisyyksiä ja edistää toimien synergiaa ja täydentävyyttä, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteutumista.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Virasto tekee yhteistyösopimuksia muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa, jotta voidaan helpottaa ja edistää yhteistyötä niiden kanssa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu

a)  yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta edustava jäsen;

a)  yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta edustava jäsen;

b)  yksi kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöjä edustava jäsen;

b)  yksi kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöjä edustava jäsen;

c)  yksi kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestöjä edustava jäsen;

c)  yksi kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestöjä edustava jäsen;

d)  kolme komissiota edustavaa jäsentä.

d)  kaksi komissiota edustavaa jäsentä;

 

d a)  yksi Euroopan parlamenttia edustava riippumaton jäsen.

Kaikilla a–d alakohdassa tarkoitetuilla jäsenillä on äänioikeus.

Kaikilla a–d a alakohdassa tarkoitetuilla jäsenillä on äänioikeus.

 

Nimitys tulee voimaan, kun kyseinen henkilö on allekirjoittanut ilmoituksen eturistiriidattomuudesta.

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean jäsenten ja varajäsenten keskuudesta.

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean jäsenten ja varajäsenten keskuudesta.

Edellä a alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään jäsenvaltioiden ehdotuksen perusteella.

Edellä a alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään jäsenvaltioiden ehdotuksen perusteella.

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään kyseisiä ryhmiä komiteassa edustavien edustajien ehdotuksen perusteella.

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään kyseisiä ryhmiä komiteassa edustavien edustajien ehdotuksen perusteella.

Ehdotukset komitean kolmelta ryhmältä on toimitettava neuvostolle; ehdotukset on myös toimitettava komissiolle tiedoksi.

Ehdotukset komitean kolmelta ryhmältä on toimitettava neuvostolle; ehdotukset on myös toimitettava komissiolle tiedoksi.

Komissio nimittää omat edustajansa.

Komissio ja Euroopan parlamentti nimittävät omat edustajansa.

 

Hallintoneuvoston kokouksiin osallistuu tarkkailijoina yksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen edustaja ja yksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön edustaja.

Perustelu

Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 antamassa julkilausumassa esitetään, että parlamentti voisi nimetä hallintoneuvostoon yhden jäsenen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Sen vastuulla on välttää päällekkäisyydet unionin muiden kolmikantaisten virastojen ohjelmasuunnittelun kanssa ja varmistaa, että toimien uudelleenpriorisointia harkitaan aina varteenotettavana vaihtoehtona ennen mahdollisen lisärahoituksen myöntämistä. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  yhteistyö ja yhteistyösopimusten tekeminen muiden unionin virastojen kanssa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alustava ennakkoarvio perustuu 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseksi tarvittavat rahoitusvarat tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa. Se toimittaa tämän ennakkoarvion samanaikaisesti virastolle.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus tai yksi tai useampi muu käännöspalvelun tarjoaja huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti ja asiaa koskevien varainhoitosääntöjen rajoissa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee viimeistään viiden vuoden kuluttua 35 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Komissio antaa viimeistään viiden vuoden kuluttua 35 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jens Geier

15.9.2016

Hyväksytty (pvä)

25.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (EU-OSHA)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.8.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.7.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.7.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö