Postupak : 2016/0254(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0274/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0274/2017

Rasprave :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0491

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 833kWORD 101k
28.7.2017
PE 599.596v02-00 A8-0274/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Izvjestitelj: Czesław Hoc

POGREŠKE/DODACI
AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0528),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 153. stavak 2. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0344/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 30. ožujka 2017.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i mišljenje Odbora za proračune (A8-0274/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) osnovana je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2062/943 radi doprinosa poboljšanju radnog okruženja, u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika, aktivnostima osmišljenima radi povećanja i širenja znanja koje bi moglo pridonijeti tom poboljšanju.

(1)  Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) osnovana je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2062/943 radi doprinosa poboljšanju radnog okruženja, u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika, aktivnostima osmišljenima radi razvijanja i širenja znanja i prijedloga politika utemeljenih na istraživanju koji bi mogli pridonijeti tom poboljšanju. Glavni cilj agencije EU-OSHA trebao bi biti pružanje specijaliziranih informacija kojima se daje znatan doprinos u njezinu području djelovanja.

__________________

__________________

3 Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (SL L 216, 20.8.1994., str. 1.).

3 Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (SL L 216, 20.8.1994., str. 1.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  EU-OSHA je od osnivanja 1994. imala važnu ulogu u potpori poboljšanju životnih i radnih uvjeta diljem Europske unije. Istovremeno se područje sigurnosti i zdravlja na radu razvijalo. U tom su smislu nužne prilagodbe opisa ciljeva i zadaća Agencije u usporedbi s odredbama iz Uredbe (EZ) br. 2062/94.

(2)  EU-OSHA je, s obzirom na stručno znanje kojim raspolaže, od osnivanja 1994. imala važnu ulogu u potpori poboljšanju životnih i radnih uvjeta diljem Europske unije. Istovremeno se područje sigurnosti i zdravlja na radu te radnog okruženja razvijalo, uključujući tehnološka dostignuća, ponajprije digitalna dostignuća, a taj razvoj dodatno povećava izazov promicanja visokih standarda sigurnosti i zdravlja na radu. U tom su smislu nužne prilagodbe opisa ciljeva i zadaća Agencije u usporedbi s odredbama iz Uredbe (EZ) br. 2062/94.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Ovom se Uredbom stoga stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 2062/94 u cilju ažuriranja mandata i zadaća agencije EU-OSHA kako bi se bolje uzele u obzir njezine sadašnje aktivnosti, uključujući potrebu da se posebna pozornost posveti mikropoduzećima i malim i srednjim poduzećima.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Budući da se tri tzv. tripartitne agencije – EU-OSHA, Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) i Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) – bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem i strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem te vještinama, potrebna je uska koordinacija između tri agencije te bi trebalo iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija. K tomu, Agencija bi trebala nastojati uspostaviti učinkovitu suradnju s internim istraživačkim kapacitetima Europske komisije kad god je to relevantno.

(5)  Budući da se tri tzv. tripartitne agencije – EU-OSHA, Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) i Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) – bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem i strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem te vještinama, potrebna je uska koordinacija među njima. Te agencije bi se stoga trebale međusobno nadopunjavati u svom radu ako imaju slična područja interesa, uz istodobno jačanje alata koji dobro funkcioniraju, kao što je memorandum o razumijevanju između agencija EU-OSHA i Eurofound. Trebale bi iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija, a među agencijama, kao i između agencija i Komisije, trebalo bi izbjegavati svako preklapanje u pogledu njihovih mandata, ciljeva i aktivnosti. K tomu, kad god je to relevantno, agencija EU-OSHA trebala bi nastojati učinkovito surađivati s internim istraživačkim kapacitetima institucija Unije.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Tripartitna priroda agencija EU-OSHA, Eurofound i Cedefop predstavlja visokovrijedan rezultat sveobuhvatnog pristupa utemeljenog na socijalnom dijalogu između socijalnih partnera i tijela Unije i nacionalnih tijela, što je iznimno važno radi pronalaženja zajedničkih i održivih socijalnih i ekonomskih rješenja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Kada je riječ o upravljanju agencijom EU-OSHA, Upravni odbor trebao bi razmotriti ograničavanje broja uzastopnih mandata svojih članova preko svojih operativnih pravila ili drugih mehanizama kako bi se osigurale izmjene njegova sastava tijekom vremena.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Kako bi se osigurala njezina potpuna autonomija i neovisnost te kako bi joj se omogućilo pravilno ostvarivanje ciljeva i obavljanje zadaća u skladu s ovom Uredbom, agenciji EU-OSHA trebalo bi odobriti dostatan i neovisan proračun s prihodima koji ponajprije potječu iz doprinosa iz općeg proračuna Unije. Na agenciju EU-OSHA trebao bi se primjenjivati proračunski postupak Unije u pogledu doprinosa Unije i svih drugih subvencija koje se isplaćuju iz općeg proračuna Unije. Reviziju računa agencije EU-OSHA trebao bi obavljati Europski revizorski sud.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Usluge prevođenja potrebne za rad agencije EU-OSHA pruža, koliko je to moguće, Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (Prevoditeljski centar). Ako je to potrebno, primjerice zbog hitnosti prijevoda ili velikog radnog opterećenja Prevoditeljskog centra, ili u slučaju da je prijevod bitan dio većeg projekta, usluge prevođenja također bi trebali moći pružati i drugi pružatelji prevoditeljskih usluga. Spomenuti pružatelji prevoditeljskih usluga trebali bi jamčiti istu razinu kvalitete koju jamči Prevoditeljski centar, po cijeni koja ne bi smjela biti viša, i usluge bi trebali pružati u skladu s ekološkim, radnim i socijalnim standardima Unije te poštovati pravila o javnoj nabavi, ako je to relevantno.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Cilj je Agencije institucijama i tijelima Europske unije, državama državama članicama, socijalnim partnerima i osobama uključenima u područje sigurnosti i zdravlja na radu pružiti tehničke, znanstvene i gospodarske informacije te kvalificirano stručno znanje koje može biti korisno u tom području.

2.  Cilj je Agencije institucijama i tijelima Unije, državama članicama, socijalnim partnerima i osobama uključenima u područje sigurnosti i zdravlja na radu pružiti tehničke, znanstvene i gospodarske informacije te kvalificirano stručno znanje koje može biti korisno u tom području kako bi se poboljšalo radno okruženje u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prikupljati, analizirati i širiti tehničke, znanstvene i ekonomske podatke o sigurnosti i zdravlju na radu u državama članicama kako bih ih proslijedila institucijama i tijelima Europske unije, državama članicama i zainteresiranim stranama; prikupljanje se provodi radi utvrđivanja rizika i dobre prakse, kao i postojećih nacionalnih prioriteta i programa te radi osiguranja potrebnih podataka za prioritete i programe Europske unije;

(a)  prikupljati, analizirati i širiti tehničke, znanstvene i ekonomske podatke o sigurnosti i fizičkom i mentalnom zdravlju na radu u državama članicama kako bih ih proslijedila institucijama i tijelima Europske unije, državama članicama i zainteresiranim stranama; prikupljanje se provodi radi utvrđivanja rizika i dobre prakse, kao i postojećih nacionalnih prioriteta i programa te radi osiguranja potrebnih podataka za prioritete i programe Unije;

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prikupljati i analizirati tehničke, znanstvene i ekonomske podatke o istraživanju u području sigurnosti i zdravlja na radu i o drugim istraživačkim djelatnostima, koje su povezane sa sigurnošću i zdravljem na radu, te širiti rezultate istraživanja i istraživačkih djelatnosti;

(b)  prikupljati i analizirati tehničke, znanstvene i ekonomske podatke o istraživanju u području sigurnosti i fizičkog i mentalnog zdravlja na radu i o drugim istraživačkim djelatnostima, koje su povezane sa sigurnošću i zdravljem na radu te uključenosti na radnom mjestu, te širiti rezultate istraživanja i istraživačkih djelatnosti;

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicati i podržavati suradnju i razmjenu informacija i iskustava u području sigurnosti i zdravlja na radu među državama članicama, uključujući informacije o programima osposobljavanja;

(c)  promicati i podržavati suradnju i razmjenu informacija i iskustava u području sigurnosti i fizičkog i mentalnog zdravlja na radu među državama članicama, uključujući informacije o programima osposobljavanja;

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  dostavljati institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama objektivne dostupne tehničke, znanstvene, pravne i gospodarske podatke i kvalificirano stručno znanje potrebno za oblikovanje i provedbu razboritih i učinkovitih politika osmišljenih za zaštitu sigurnosti i zdravlja radnika; u tu svrhu, osigurati posebno Europskoj komisiji tehničke, znanstvene, pravne i gospodarske podatke i kvalificirano stručno znanje koje joj je potrebno za ispunjavanje zadaća utvrđivanja, pripreme i ocjenjivanja zakonodavstva i mjera u području zaštite sigurnosti i zdravlja radnika, posebno u pogledu učinka zakonodavstva, njegove prilagodbe tehničkom, znanstvenom i zakonodavnom napretku te praktične provedbe zakonodavstva u poduzećima, uz poseban osvrt na mikro, mala i srednja poduzeća;

(e)  dostavljati institucijama i tijelima Unije i državama članicama objektivne dostupne tehničke, znanstvene, pravne i gospodarske podatke i kvalificirano stručno znanje potrebno za oblikovanje i provedbu razboritih i učinkovitih politika osmišljenih za promicanje uključenosti na radnom mjestu i zaštitu sigurnosti i fizičkog i mentalnog zdravlja radnika, što uključuje prevenciju i predviđanje potencijalnih rizika; u tu svrhu, osigurati posebno Komisiji tehničke, znanstvene, pravne i gospodarske podatke i kvalificirano stručno znanje koje joj je potrebno za ispunjavanje zadaća utvrđivanja, pripreme i ocjenjivanja zakonodavstva i mjera u području zaštite sigurnosti i zdravlja radnika, posebno u pogledu učinka zakonodavstva, njegove prilagodbe tehničkom, znanstvenom i zakonodavnom napretku te praktične provedbe zakonodavstva u poduzećima, uz poseban osvrt na mikro, mala i srednja poduzeća;

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  na temelju svojih analiza i istraživanja, pružati tvorcima politika, uključujući socijalne partnere, prijedloge politika na temelju istraživanja u području sigurnosti i zdravlja radnika;

Obrazloženje

Agencija OSHA ima sve mogućnosti da svoje analize i pružanje informacija pretvori u vrijedne prijedloge za izradu politika. To bi se trebalo izričito navesti u njezinim zadaćama i njezinom mandatu.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  prikupljati informacije o pitanjima sigurnosti i zdravlja od trećih zemalja i međunarodnih organizacija te ih stavljati na raspolaganje trećim zemljama i međunarodnim organizacijama;

(g)  prikupljati informacije o pitanjima sigurnosti i fizičkog i mentalnog zdravlja od trećih zemalja i međunarodnih organizacija te ih stavljati na raspolaganje trećim zemljama i međunarodnim organizacijama;

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  pružati tehničke, znanstvene i ekonomske podatke o metodama i alatima za provedbu preventivnih aktivnosti, utvrđivati dobre prakse i promicati preventivne mjere, uz posvećivanje posebne pozornosti specifičnim problemima malog i srednjeg poduzetništva. U pogledu primjera dobre prakse, Agencija se posebno usredotočuje na primjere koji predstavljaju praktične alate za pripremu ocjene rizika u području sigurnosti i zdravlja na radu te na utvrđivanje mjera koje treba poduzeti radi uklanjanja rizika;

(h)  pružati tehničke, znanstvene i ekonomske podatke o metodama i alatima za provedbu preventivnih aktivnosti, utvrđivati dobre prakse i promicati preventivne mjere, uz posvećivanje posebne pozornosti specifičnim problemima malog i srednjeg poduzetništva. U pogledu primjera dobre prakse, Agencija se posebno usredotočuje na primjere koji predstavljaju praktične alate za pripremu ocjene rizika u području sigurnosti i fizičkog i mentalnog zdravlja na radu te na utvrđivanje mjera koje treba poduzeti radi uklanjanja rizika;

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1. – podtočka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  donijeti strategiju za odnose s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u pogledu pitanja za koja je nadležna Agencija;

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  provodi aktivnosti za povećanje svijesti i komunikacijske aktivnosti i kampanje o pitanjima zdravlja i sigurnosti na radu.

(j)  provodi aktivnosti za povećanje svijesti i komunikacijske aktivnosti i kampanje o pitanjima fizičkog i psihičkog zdravlja i sigurnosti na radu.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 1. – podtočka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  utvrditi komunikacijsku strategiju usklađenu sa strategijama i aktivnostima Komisije i drugih institucija i agencija te relevantnu za njih.

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Prije angažiranja vanjske organizacije za provođenje studija u području stručnosti Agencije, institucije Unije savjetuju se s Agencijom kako bi provjerile njezinu dostupnost i u tu svrhu dodjeljuju sredstva Agenciji.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri provedbi svojih zadaća Agencija održava bliski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima, privatnim ili javnim, javnim tijelima te organizacijama radnika i poslodavaca. Agencija, ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve, osigurava suradnju s drugim agencijama Europske unije kako bi se izbjegavala preklapanja te kako bi se promicale sinergija i komplementarnost u njihovu djelovanju. Suradnja se osigurava posebno s Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja te, gdje je to relevantno, drugim agencijama EU-a.

3.  Pri provedbi svojih zadaća Agencija održava bliski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima, privatnim ili javnim, nacionalnim ili međunarodnim, s javnim tijelima, obrazovnim ustanovama, organizacijama radnika i poslodavaca te, ako postoje, s nacionalnim tripartitnim tijelima. Agencija, ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve, osigurava suradnju s drugim agencijama Unije kako bi se izbjegavala preklapanja te kako bi se promicale sinergija i komplementarnost u njihovu djelovanju, uključujući mogućnost zajedničkog rada, posebno s Eurofoundom, s Cedefopom te po potrebi s drugim agencijama Unije.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  tri neovisna stručnjaka koja imenuje Europski parlament.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članove iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće među članovima i zamjenicima članova Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu9.

Članove iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće među članovima i zamjenicima članova Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu9 na temelju popisa kandidata koje podnose države članice te europske organizacije poslodavaca odnosno radnika.

__________________

__________________

9 Odluka Vijeća od 22. srpnja 2003. o osnivanju Savjetodavnog odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu (SL C 218, 13.9.2003., str. 1. – 4.).

9 Odluka Vijeća od 22. srpnja 2003. o osnivanju Savjetodavnog odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu (SL C 218, 13.9.2003., str. 1. – 4.).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članovi navedeni u točki (a) imenuju se na prijedlog država članica.

Briše se.

Obrazloženje

Brisanjem ovog podstavka iz prijedloga Komisije i dvaju sljedećih podstavaka osigurat će se dosljednost postupka imenovanja koji se primjenjuje u trima agencijama.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članovi navedeni u točkama (b) i (c), imenuju se na prijedlog glasnogovornika odgovarajućih skupina u Odboru.

Briše se.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlozi triju skupina unutar Odbora podnose se Vijeću; prijedlozi se također prosljeđuju Komisiji na znanje.

Briše se.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Nadležni odbor Europskog parlamenta imenuje stručnjake iz točke (da) prvog podstavka nakon što se provjeri da imenovanja ne dovode do sukoba interesa.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području sigurnosti i zdravlja na radu te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Sve strane zastupljene u Upravnom odboru nastoje osigurati uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena i ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta rada Odbora.

3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području sigurnosti i zdravlja na radu te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Sve strane zastupljene u Upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta rada Odbora. Prilikom imenovanja svojih predstavnika i zamjenika u Upravnom odboru, Europski parlament, Komisija, države članice i socijalni partneri moraju osigurati uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Svi članovi i njihovi zamjenici pri preuzimanju dužnosti potpisuju pisanu izjavu o interesima, koju ažuriraju svaki put kada dođe do promjene okolnosti. Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje izjave o interesima i njihove ažurirane verzije.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Mandat je moguće produljiti. Po isteku mandata ili u slučaju ostavke, članovi ostaju na dužnosti do obnove mandata ili dok ih se ne zamijeni.

4.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Taj se mandat može obnoviti. Po isteku mandata ili u slučaju ostavke, članovi ostaju na dužnosti do obnove mandata ili dok ih se ne zamijeni.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Kako bi se povećala učinkovitost agencija i sinergija među njima, na sastancima Upravnog odbora u statusu promatrača imaju pravo sudjelovati po jedan predstavnik Eurofounda, Cedefopa i Europske zaklade za osposobljavanje.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  daje opće smjernice za djelovanje Agencije te svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa i u skladu s člankom 6. donosi programski dokument Agencije;

(a)  daje strateške smjernice za djelovanje Agencije te svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa i u skladu s člankom 6. donosi programski dokument Agencije;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  donosi pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njime u odnosu na svoje članove i neovisne stručnjake;

(f)  donosi pravila, uključujući mjere za otkrivanje mogućih rizika u ranoj fazi, o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njime u odnosu na svoje članove i neovisne stručnjake te upućene nacionalne stručnjake i drugo osoblje koje nije zaposleno u Agenciji, kako je utvrđeno u članku 20.;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove na temelju analize potreba;

(g)  donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove na temelju analize potreba te vodi računa o tome da se oni odražavaju u programskom dokumentu Agencije;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Godišnji program rada obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku aktivnost, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom rada iz stavka 5. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u usporedbi s prethodnom financijskom godinom. Godišnji i/ili višegodišnji program uključuju strategiju odnosa s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama iz članka 30. i aktivnosti povezane s tom strategijom.

3.  Godišnji program rada obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti, te aktivnosti i programe koji podliježu ex ante ili ex post evaluaciji. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku aktivnost, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom rada iz stavka 5. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u usporedbi s prethodnom financijskom godinom. Godišnji i višegodišnji program uključuju strategiju odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama iz članka 30. i aktivnosti povezane s tom strategijom.

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Programiranje resursa ažurira se svake godine. Strateški program ažurira se prema potrebi, posebno na temelju nalaza evaluacije iz članka 28.

6.  Programiranje resursa ažurira se svake godine. Strateški program ažurira se prema potrebi, posebno na temelju nalaza evaluacije iz članka 28. Ako institucije Unije Agenciji dodjeljuju nove zadaće ili se to čini pravnim aktima Unije, to se uzima u obzir pri planiranju njezinih resursa i financijskom programiranju.

Obrazloženje

Agenciji se zakonodavstvom EU-a mogu dodijeliti nove zadaće. Ako se o tome ne vodi računa pri planiranju proračuna i resursa, agencija neće moći na zadovoljavajući način obavljati nove zadaće niti se prilagoditi novim zahtjevima.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor bira predsjednika i tri zamjenika kako slijedi – jednoga među članovima koji predstavljaju države članice, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije zaposlenika, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije poslodavaca i jednoga među članovima koji predstavljaju Komisiju. Predsjednik i zamjenici predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova Upravnog odbora s pravom glasa.

1.  Upravni odbor bira predsjednika i tri zamjenika kako slijedi – jednoga među članovima koji predstavljaju države članice, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije zaposlenika, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije poslodavaca i jednoga među članovima koji predstavljaju Komisiju. Predsjednik i zamjenici predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova Upravnog odbora s pravom glasa. Upravni odbor na funkcijama direktora i zamjenika direktora, gledano ukupno, mora osigurati uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Agencija na svojoj internetskoj stranici pravovremeno i transparentno objavljuje informacije o sastancima Upravnog odbora.

Amandman     39

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prema potrebi, Izvršni odbor može zbog hitnosti donositi određene privremene odluke u ime Upravnog odbora, osobito o pitanjima u vezi s administrativnim upravljanjem, uključujući obustavu delegiranja ovlasti tijela nadležnog za imenovanja, i proračunskim pitanjima.

3.  Prema potrebi, Izvršni odbor može zbog hitnosti donositi određene privremene odluke u ime Upravnog odbora.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Izvršni odbor sastavljen je od predsjednika Upravnog odbora, tri zamjenika, koordinatora triju skupina kao što je navedeno u članku 4. stavku 5. te jednog predstavnika Komisije. Svaka skupina navedena u članku 4. stavku 5. može odrediti do dva zamjenika koji će prisustvovati sastancima Izvršnog odbora u odsutnosti punopravnih članova. Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni direktor sudjeluje na sastancima Izvršnog odbora, ali nema pravo glasa.

4.  Izvršni odbor sastavljen je od predsjednika Upravnog odbora, tri zamjenika, koordinatora triju skupina kao što je navedeno u članku 4. stavku 5. te jednog predstavnika Komisije. Svaka skupina navedena u članku 4. stavku 5. može odrediti do dva zamjenika koji će prisustvovati sastancima Izvršnog odbora u odsutnosti punopravnih članova, osiguravajući pritom uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena. Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni direktor sudjeluje na sastancima Izvršnog odbora, ali nema pravo glasa.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine. Taj se mandat može produljiti. Mandat članova Izvršnog odbora ističe prestankom njihova članstva u Upravnom odboru.

5.  Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine. Taj se mandat može obnoviti. Mandat članova Izvršnog odbora ističe prestankom njihova članstva u Upravnom odboru.

Amandman     42

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni odbor sastaje se najmanje triput godišnje. Uz to, sastaje se na inicijativu predsjednika ili na zahtjev svojih članova.

6.  Izvršni odbor sastaje se najmanje triput godišnje. Uz to, sastaje se na inicijativu predsjednika ili na zahtjev svojih članova. Svaki koordinator nakon svakog sastanka pravovremeno i transparentno obavještava članove svoje skupine o sadržaju rasprava.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijom. Izvršni direktor odgovara Upravnom odboru.

1.  Izvršni direktor odgovoran je za opće upravljanje Agencijom u skladu sa strateškim smjernicama koje donosi Upravni odbor i odgovara Upravnom odboru.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  uvođenje učinkovitog sustava praćenja kako bi se omogućila provedba redovitih evaluacija iz članka 28. i sustava izvješćivanja kako bi se saželi rezultati tih evaluacija;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  pripremu akcijskog plana na temelju zaključaka iz izvješća i evaluacija unutarnje ili vanjske revizije te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i podnošenje izvješća o napretku dvaput godišnje Komisiji, a redovito Upravnom i Izvršnom odboru;

(f)  pripremu akcijskog plana na temelju zaključaka iz izvješća unutarnje ili vanjske revizije i evaluacija iz članka 28. te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i podnošenje izvješća o napretku dvaput godišnje Komisiji, a redovito Upravnom i Izvršnom odboru;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  osiguravanje rodne ravnoteže u Agenciji;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 11. – točka 5. – podtočka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  u skladu s odlukom iz članka 5. stavka 2. donošenje odluka o upravljanju ljudskim resursima;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 11. – točka 5. – podtočka jb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(jb)  donošenje odluka o unutarnjim strukturama Agencije te, ako je to potrebno, njihovoj izmjeni, uzimajući u obzir potrebe u pogledu aktivnosti Agencije te dobro proračunsko upravljanje.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni direktor odgovoran je i za odlučivanje je li, radi obavljanja zadaća Agencije na učinkovit i djelotvoran način, potrebno osnovati jedan ili više lokalnih ureda u jednoj ili više država članica. Ta odluka zahtijeva prethodnu suglasnost Komisije, upravnog odbora i države članice u kojoj se namjerava osnovati lokalni ured. U toj se odluci navodi opseg aktivnosti koje taj lokalni ured obavlja tako da se izbjegavaju nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih funkcija Agencije.

6.  Izvršni direktor odgovoran je i za odlučivanje je li, radi obavljanja zadaća Agencije na učinkovit i djelotvoran način, potrebno osnovati lokalni ured za vezu u Bruxellesu radi unapređenja suradnje Agencije s relevantnim institucijama Unije. Za tu je odluku potrebna prethodna suglasnost Komisije, upravnog odbora i države članice u kojoj se namjerava osnovati lokalni ured. U toj se odluci navodi opseg aktivnosti koje taj lokalni ured obavlja tako da se izbjegavaju nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih funkcija Agencije.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Privremeni nacrt procjene temelji se na ciljevima i očekivanim rezultatima dokumenta o godišnjem programiranju iz članka 6. stavka 1. i uzima u obzir financijske resurse potrebne za postizanje tih ciljeva i očekivanih rezultata u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija šalje nacrt procjena proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

4.  Komisija podnosi nacrt procjena proračunskom tijelu i Agenciji zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Računovodstveni službenik Komisije mora Europskom revizorskom sudu dostaviti privremeni financijski izvještaj Agencije, konsolidiran s financijskim izvještajem Komisije, do 31. ožujka iduće financijske godine.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Obrazloženje

Radi dosljednosti s prijedlozima za ostale Agencije i ostalim upućivanjima u ovom tekstu.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Po primitku opažanja Europskog revizorskog suda o privremenim financijskim izvještajima Agencije, na temelju članka 148. Financijske uredbe, izvršni direktor sastavlja završne financijske izvještaje Agencije na vlastitu odgovornost i dostavlja ih Upravnom odboru na mišljenje.

3.  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman     54

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Do 1. srpnja po isteku svake financijske godine računovodstveni službenik šalje završni financijski izvještaj, zajedno s mišljenjem Upravnog odbora, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Europskom revizorskom sudu.

5.  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman     55

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira među kandidatima s popisa koje je predložila Komisija, .Za potrebe sklapanja ugovora s izvršnim direktorom Agenciju zastupa predsjednik Upravnog odbora.

 

2.  Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira među kandidatima s popisa koje je predložila Komisija. Prije nego što predloži popis kandidata iz užeg kruga, Komisija se savjetuje s Upravnim odborom i pribavlja njegovu suglasnost, po potrebi pisanim postupkom. Nakon imenovanja, izvršni direktor ide na saslušanje u nadležni odbor Europskog parlamenta. Za potrebe sklapanja ugovora s izvršnim direktorom Agenciju zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Amandman     56

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke Upravnog odbora donesene na prijedlog Komisije.

6.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke Upravnog odbora donesene na prijedlog Komisije, na temelju obrazložene ocjene njegove uspješnosti na položaju izvršnog direktora.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija može osnivati lokalne urede u državama članicama, uz njihovu suglasnost i u skladu s člankom 11. stavkom 6.

4.  Agencija može osnovati ured za vezu u Bruxellesu u skladu s člankom 11. stavkom 6.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili po potrebi druge prevoditeljske službe.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

- 1.  Agencija postupa uz visoku razinu transparentnosti.

Amandman     60

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U skladu s člankom 30. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a, Agencija provodi ex ante i ex post evaluacije onih svojih aktivnosti koje povlače za sobom znatnu potrošnju.

 

__________________

 

1a Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Amandman     61

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 35. i svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju u skladu sa smjernicama Komisije za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 37. i svakih pet godina nakon toga Komisija podnosi evaluaciju u skladu sa smjernicama Komisije za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Komisija se tijekom evaluacije savjetuje s Upravnim odborom. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na s njima povezane dodatne financijske, proračunske i ljudske resurse ako se Agenciji dodijele nove zadaće ili ako se poveća radno opterećenje povezano s postojećim zadaćama.

Amandman     62

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U mjeri u kojoj je to nužno za postizanje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom te ne dovodeći u pitanje odgovarajuće nadležnosti država članica i institucija Unije, Agencija može surađivati s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili međunarodnim organizacijama. U tu svrhu Agencija, uz prethodno odobrenje Komisije, može dogovarati radne mehanizme s nadležnim tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama. Tim se dogovorima ne stvaraju pravne obveze za Uniju i njezine države članice.

1.  U mjeri u kojoj je to nužno za postizanje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom te ne dovodeći u pitanje odgovarajuće nadležnosti država članica i institucija Unije, Agencija može surađivati s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili međunarodnim organizacijama. U tu svrhu Agencija može dogovarati radne mehanizme s nadležnim tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama. Tim se dogovorima ne stvaraju pravne obveze za Uniju i njezine države članice.

(1)

  SL C209, 30.7.2017., str. 49.


OBRAZLOŽENJE

I. EU-OSHA

Cilj je Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) osigurati sigurnija, zdravija i produktivnija europska radna mjesta. Ona promiče kulturu sprječavanja rizika i djeluje kao platforma za razmjenu znanja i dobrih praksi iz područja zdravlja i sigurnosti. Ta agencija surađuje s vladama, organizacijama radnika i poslodavaca, tijelima i mrežama EU-a te privatnim poduzećima.

Kada je EU-OSHA utemeljena, donošenjem uredbe o njezinu osnivanju 1994., njezin je cilj bio pružati tijelima EU-a, državama članicama, socijalnim partnerima i svim onima koji djeluju u tom području korisne tehničke, znanstvene i ekonomske informacije u vezi sa zdravljem i sigurnosti na radu. Ta je uredba o osnivanju naknadno izmijenjena nekoliko puta, posljednji put 2005.

U opisu zadaća agencije definirana je njezina svrha, tj. „razvoj, prikupljanje i pružanje pouzdanih i relevantnih informacija, analiza i alata za unaprjeđenje znanja, povećanje svijesti i razmjenu informacija o sigurnosti i zdravlju na radu te dobrih praksi, što će poslužiti osobama koje se bave tim područjem”. Njezin opći cilj za trenutačno razdoblje također je definiran, a glasi: „preuzeti vodeću ulogu u promicanju sigurnih i zdravih radnih mjesta u Europi prema načelima tripartitnosti, sudjelovanja i razvoja kulture prevencije rizika u području sigurnosti i zdravlja na radu kako bi se osiguralo pametno, održivo, produktivno i uključivo gospodarstvo.

U prijedlogu Komisije zadržana je tripartitna struktura agencije EU-OSHA, koja se odražava u njezinim ciljevima i sastavu njezina Upravnog odbora. Taj su pristup podržale zainteresirane strane. Izvjestitelj smatra da je tripartitna struktura Agencije nužna kako bi ona mogla raspolagati informacijama o stanju u svim državama članicama. Osim toga, takva joj struktura omogućuje razmjenjivanje najboljih praksi i pristup radnicima u cijeloj Europi na ciljan način.

II. Zajednička izjava o decentraliziranim agencijama

Dana 19. srpnja 2012. Parlament, Vijeće i Komisija potpisali su zajedničku izjavu u kojoj je sadržan zajednički pristup koji će se, iako je pravno neobvezujuć, uzimati u obzir pri donošenju odluka o decentraliziranim agencijama u budućnosti. Prijedlogom Komisije Uredba o osnivanju agencije EU-OSHA želi se uskladiti s raznim elementima iz tog zajedničkog pristupa.

Izvjestitelj za agenciju EU-OSHA surađuje s izvjestiteljima za CEDEFOP (Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja) i Eurofound (Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta) kako bi osigurali da u dotičnim trima uredbama u potpunosti budu uzeta u obzir načela sadržana u zajedničkoj izjavi i drugi elementi koji su već uključeni u uredbe koje se primjenjuju na neke druge agencije EU-a.

Komisija trenutačno provodi poprečnu evaluaciju ciljeva, mandata, upravljanja i zadaća Agencije, također i u odnosu prema drugim agencijama koje djeluju u području tržišta rada, radnih uvjeta, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te vještina. Zbog toga se ovim nacrtom izvješća ne nastoje izmijeniti zadaće iz članka 2.

Takve bi se izmjene mogle uzeti u obzir nakon objave rezultata evaluacije. Međutim, bit će važno osigurati da te predložene izmjene ne dovode u pitanje aktivnosti koje OSHA već provodi.

III. Predložene izmjene

Prijedlog Komisije već sadržava neke važne elemente o kojima je riječ u zajedničkoj izjavi i zajedničkom pristupu. To su:

•  struktura Upravnog odbora

•  Izvršni odbor, koji zamjenjuje dosadašnje Predsjedništvo i koji će Upravnom odboru pomagati u pripremi odluka i postupcima u vezi s odlukama te poduzimanju određenih hitnih privremenih odluka

•  odnosi agencije EU-OSHA s drugim tijelima EU-a, osobito s Cedefopom i Eurofoundom

•  mjere za suzbijanje prijevara i svih mogućih sukoba interesa i

•  evaluacija programa i izdataka.

Predloženim se izmjenama žele istaknuti i pojasniti neka od tih pitanja, s posebnom pozornošću na potrebi da se izbjegnu preklapanja među agencijama.

To je osobito važno s obzirom na opći pritisak na javnu potrošnju i potrebu da se građanima pokaže da se porezi koje uplaćuju troše na najučinkovitiji mogući način.

Uz provjeravanje mogućih preklapanja aktivnosti dotičnih agencija, za maksimalno povećanje učinkovitosti jednako su važni uspješan program ex ante i ex post evaluacije, integriran u godišnje proračunske procese i procese planiranja, i djelotvorna primjena pokazatelja uspješnosti.

Nekim izmjenama želi se naglasiti potreba za učinkovitom komunikacijom i transparentnošću te maksimalno iskorištavanje modernih načina komunikacije. To je važno da bi se maksimalno povećao broj onih koji mogu imati koristi od rada agencije EU-OSHA, uključujući mikropoduzeća i mala poduzeća i osobe zaposlene u takvim poduzećima.

Drugim se izmjenama želi doprinijeti učinkovitoj komunikaciji među različitim razinama odlučivanja, osobito izvršnog i upravnog odbora, i sa zainteresiranim stranama.

IV. Zaključak

Trenutačno preispitivanje Uredbe o osnivanju agencije EU-OSHA, zajedno s Uredbom o Cedefopu i Uredbom o Eurofoundu koje se istovremeno ažuriraju, predstavlja važnu, ali ograničenu reformu. Ono pruža priliku za usklađivanje aspekata ustrojstva te agencije i jačanje važnih načela, primjerice evaluacije, transparentnosti i isplativosti. Izvjestitelj je težio ostvarenju tih ciljeva bez nepotrebnih troškova, s obzirom na napore koje EU-OSHA već ulaže kako bi se ostvarili najviši standardi zdravlja i sigurnosti na radu.


MIŠLJENJE Odbora za proračune (10.5.2017)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jens Geier

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Revizijom Uredbe o osnivanju agencije EU-OSHA uskladit će se određene odredbe postojeće uredbe kojom se regulira rad te agencije sa zajedničkim pristupom za decentralizirane agencije. Revizija je ujedno i prilika za ažuriranje ciljeva i zadaća agencije EU-OSHA.

Istovremeno će se revidirati i uredbe o osnivanju drugih dviju tripartitnih agencija Europske unije, Eurofounda i CEDEFOP-a.

Utjecaj na proračun u smislu ljudskih i financijskih resursa, kao što je detaljnije predstavljeno u zakonodavnom financijskom izvještaju, u skladu je s Komunikacijom Komisije COM(2013)519.

Izvjestitelj predlaže izmjenu određenih odredbi koje se odnose na suradnju između tripartitnih agencija s ciljem jačanja te suradnje.

Izvjestitelj također predlaže da Europski parlament odredi i uvede predstavnika u Upravni odbor Agencije koji će zamijeniti predstavnika Komisije. Taj je pristup u skladu sa Zajedničkom izjavom Vijeća Europske unije i Komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Budući da se tri tzv. tripartitne agencije – EU-OSHA, Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) i Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) – bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem i strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem te vještinama, potrebna je uska koordinacija između tri agencije te bi trebalo iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija. K tomu, Agencija bi trebala nastojati uspostaviti učinkovitu suradnju s internim istraživačkim kapacitetima Europske komisije kad god je to relevantno.

(5)  Budući da se tri tzv. tripartitne agencije – EU-OSHA, Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) i Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) – bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem i strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem te vještinama, potrebna je uska koordinacija između tri agencije te bi trebalo iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija. Posebno je predviđeno dijeljenje ili objedinjavanje administrativnih zadaća triju agencija koje bi, kako bi se izbjegla preklapanja, na temelju bliske međusobne suradnje trebale donijeti svoje godišnje programe rada. K tomu, Agencija bi trebala nastojati poboljšati upravljanje resursima udruživanjem imovine, opreme i osoblja radi minimiziranja rizika korisnika i maksimiranja prednosti te uspostaviti učinkovitu suradnju s internim istraživačkim kapacitetima Europske komisije u relevantnim slučajevima.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Agencija bi radi postizanja koordinacije i financijskih ušteda te izbjegavanja preklapanja i u cilju promicanja sinergije i komplementarnosti trebala blisko surađivati s drugim nadležnim agencijama Unije i sklapati sporazume o suradnji s njima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Proračun Agencije trebao bi se pripremati u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti, pri čemu se uzimaju u obzir njegovi ciljevi i očekivani rezultati.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri provedbi svojih zadaća Agencija održava bliski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima, privatnim ili javnim, javnim tijelima te organizacijama radnika i poslodavaca. Agencija, ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve, osigurava suradnju s drugim agencijama Europske unije kako bi se izbjegavala preklapanja te kako bi se promicale sinergija i komplementarnost u njihovu djelovanju. Suradnja se osigurava posebno s Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja te, gdje je to relevantno, drugim agencijama EU-a.

3.  Pri provedbi svojih zadaća Agencija održava bliski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima, privatnim ili javnim, javnim tijelima te organizacijama radnika i poslodavaca.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve Agencija surađuje s drugim agencijama Unije, posebno s Europskom agencijom za kemikalije, Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta te s Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja, radi postizanja koordinacije i financijskih ušteda i izbjegavanja preklapanja te u cilju promicanja sinergije i komplementarnosti u njihovim aktivnostima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Agencija sklapa sporazume o suradnji s drugim relevantnim agencijama Unije kako bi se omogućila i promicala suradnja s njima.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor sastoji se od:

1.  Upravni odbor sastoji se od:

(a)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa njezinu vladu;

(a)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa njezinu vladu;

(b)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa organizacije poslodavaca;

(b)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa organizacije poslodavaca;

(c)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa organizacije zaposlenika;

(c)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa organizacije zaposlenika;

(d)  tri člana koji zastupaju Komisiju.

(d)  dva člana koji zastupaju Komisiju;

 

(da)  jednog neovisnog člana koji zastupa Europski parlament.

Svi članovi navedeni u točkama (a) – (d) imaju pravo glasa.

Svi članovi navedeni u točkama (a) – (da) imaju pravo glasa.

 

Imenovanje proizvodi pravne učinke nakon što dotična osoba potpiše izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Članove iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće među članovima i zamjenicima članova Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu.

Članove iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće među članovima i zamjenicima članova Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu.

Članovi navedeni u točki (a) imenuju se na prijedlog država članica.

Članovi navedeni u točki (a) imenuju se na prijedlog država članica.

Članovi navedeni u točkama (b) i (c), imenuju se na prijedlog glasnogovornika odgovarajućih skupina u Odboru.

Članovi navedeni u točkama (b) i (c), imenuju se na prijedlog glasnogovornika odgovarajućih skupina u Odboru.

Prijedlozi triju skupina unutar Odbora podnose se Vijeću; prijedlozi se također prosljeđuju Komisiji na znanje.

Prijedlozi triju skupina unutar Odbora podnose se Vijeću; prijedlozi se također prosljeđuju Komisiji na znanje.

Komisija imenuje članove koji je predstavljaju.

Komisija i Europski parlament imenuju članove koji ih predstavljaju.

 

Predstavnik Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja i predstavnik Eurofounda na sastancima Upravnog odbora imaju status promatrača.

Obrazloženje

Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012. predviđena je mogućnost da Parlament imenuje jednog člana Upravnog odbora.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. Odgovoran je za izbjegavanje preklapanja programa s ostalim tripartitnim agencijama Unije, kao i za to da se ponovno određivanje prioriteta aktivnosti uvijek uzme u obzir kao valjana alternativa prije nego što se potencijalno odobre dodatna financijska sredstva. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  suradnju s drugim agencijama Unije i sklapanje sporazuma o suradnji s njima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda Agencije temelji se na ciljevima i očekivanim rezultatima dokumenta o godišnjem programiranju iz članka 6. stavka 1. i uzima u obzir financijske resurse potrebne za postizanje tih ciljeva i očekivanih rezultata u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija šalje nacrt procjena proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

4.  Komisija šalje nacrt procjene proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije. Komisija taj nacrt procjene istovremeno šalje Agenciji.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili drugi pružatelji prevoditeljskih usluga u skladu s pravilima javne nabave i unutar granica utvrđenih relevantnim financijskim pravilima.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 35. i svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju u skladu sa smjernicama Komisije za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 35. i svakih pet godina nakon toga Komisija podnosi evaluaciju u skladu sa smjernicama Komisije za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Referentni dokumenti

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.9.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jens Geier

15.9.2016

Datum usvajanja

25.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Referentni dokumenti

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Datum podnošenja EP-u

23.8.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Datum usvajanja

12.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Datum podnošenja

28.7.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti