Procedūra : 2016/0254(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0274/2017

Pateikti tekstai :

A8-0274/2017

Debatai :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Balsavimas :

PV 11/12/2018 - 5.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0491

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 979kWORD 106k
28.7.2017
PE 599.596v02-00 A8-0274/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94

(COM(2016) 0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Czesław Hoc

ERRATA/ADDENDA
PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94

(COM(2016) 0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0528),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0344/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 30 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0274/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant prisidėti prie darbo aplinkos, susijusios su darbuotojų sauga ir sveikata, gerinimo, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2062/943 įsteigta Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), kad būtų kaupiamos ir skleidžiamos žinios, galinčios padėti įgyvendinti šį tikslą;

(1)  siekiant prisidėti prie darbo aplinkos, susijusios su darbuotojų sauga ir sveikata, gerinimo, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2062/943 įsteigta Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), kad būtų kaupiamos ir skleidžiamos žinios ir teikiami moksliniais tyrimais pagrįsti politikos pasiūlymai, galintys padėti įgyvendinti tikslą. EU-OSHA pagrindinis tikslas turėtų būti teikti specialią informaciją, kuri padėtų iš esmės gerinti Agentūros kompetencijos srities aspektus;

__________________

__________________

3 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (OL L 216, 1994 8 20, p. 1).

3 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (OL L 216, 1994 8 20, p. 1).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  EU-OSHA nuo pat jos įsteigimo 1994 m. atliko svarbų vaidmenį remiant geresnę darbuotojų saugą ir sveikatą visoje Europos Sąjungoje. Per šį laikotarpį darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) srityje įvyko pokyčių. Atsižvelgiant į tai Tarybos reglamento (EB) Nr. 2062/94 nuostatomis nustatyti kai kurie EU-OSHA tikslai ir uždaviniai turi būti patikslinti;

(2)  EU-OSHA nuo pat jos įsteigimo 1994 m. dėl savo kompetencijos atliko svarbų vaidmenį remiant geresnę darbuotojų saugą ir sveikatą visoje Europos Sąjungoje. Per šį laikotarpį darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) srityje ir darbo aplinkoje įvyko pokyčių, įskaitant technologinę plėtrą, ypač skaitmeninėje srityje, kurie padeda įgyvendinti uždavinį propaguoti aukštus DSS standartus. Atsižvelgiant į tai Tarybos reglamento (EB) Nr. 2062/94 nuostatomis nustatyti kai kurie EU-OSHA tikslai ir uždaviniai turi būti patikslinti;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  todėl šiuo reglamentu, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2062/94, siekiama atnaujinti EU-OSHA įgaliojimus ir užduotis, kad būtų geriau atspindėta dabartinė jos veikla, įskaitant poreikį ypatingą dėmesį skirti labai mažoms, mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  kadangi trys vadinamosios trišalės agentūros – EU-OSHA, Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi būti koordinuojama ir turi būti išnagrinėtos galimybės padidinti veiksmingumą ir pasinaudoti sąveika. Be to, jei taikytina, Agentūra turėtų stengtis veiksmingai bendradarbiauti su Europos Komisijos mokslinių tyrimų pajėgomis;

(5)  kadangi trys vadinamosios trišalės agentūros – EU-OSHA, Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, veikla turi būti tarpusavyje koordinuojama. Todėl agentūros turėtų papildyti viena kitos veiklą, kai jų interesų sritys panašios, ir plėtoti gerai veikiančias priemones, tokias kaip EU-OSHA ir EUROFOUND tarpusavio susitarimo memorandumas. Jos turėtų nagrinėti galimybes padidinti veiksmingumą, pasinaudoti sąveika ir išvengti bet kokio įgaliojimų, tikslų ir veiklos dubliavimo tarpusavyje ir su Komisija. Be to, kai tikslinga, EU-OSHA turėtų stengtis veiksmingai bendradarbiauti su Sąjungos institucijų mokslinių tyrimų pajėgomis;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  trišalis EU-OSHA, EUROFOUND ir CEDEFOP pobūdis yra labai vertinga visaapimančio požiūrio išraiška, grindžiama socialinių partnerių, Sąjungos ir nacionalinių institucijų socialiniu dialogu, kuris yra nepaprastai svarbus siekiant surasti bendrus ir tvarius socialinius ir ekonominius sprendimus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  kalbant apie EU-OSHA valdymą, siekiant užtikrinti, kad jos nariai keistųsi, valdyba turėtų apsvarstyti galimybę apriboti galimų kadencijų, kurias jos nariai gali eiti iš eilės, skaičių savo darbo tvarkos taisyklėse ar kitomis priemonėmis;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  siekiant užtikrinti visišką EU-OSHA savarankiškumą ir nepriklausomumą ir sudaryti jai sąlygas tinkamai siekti tikslų ir vykdyti užduotis pagal šį reglamentą, EU-OSHA turėtų būti skirtas pakankamas ir atskiras biudžetas, kurio pajamas iš esmės sudarytų įnašas iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Sąjungos biudžeto procedūra turėtų būti taikoma EU-OSHA tiek, kiek ji susijusi su Sąjungos įnašu ir kitomis subsidijomis, mokėtinomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto. EU-OSHA sąskaitų auditą turėtų atlikti Europos Sąjungos Audito Rūmai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  EU-OSHA veiklai reikalingas vertimo paslaugas turėtų teikti, kiek įmanoma, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (Vertimo centras). Kai tikslinga, pavyzdžiui, dėl vertimo skubos ar didelio Vertimo centro darbo krūvio priežasčių, arba tais atvejais, kai vertimas sudaro didesnio projekto dalį, vertimo paslaugas turėtų galėti suteikti ir kiti vertimo paslaugų teikėjai. Tokie kiti vertimo paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti tokio paties lygio kokybę, kaip ir Vertimo centras, ne didesnėmis kainomis, turėtų laikytis Sąjungos aplinkos, darbo ir socialinių standartų ir turėtų, kai taikytina, laikytis viešojo pirkimo taisyklių;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūros vaidmuo – teikti Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, valstybėms narėms, socialiniams partneriams ir kitiems susijusiems subjektams techninę, mokslinę, teisinę ir ekonominę informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir kvalifikuotą pagalbą šioje srityje.

2.  Siekiant gerinti darbo aplinką ir užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą, trišalės Agentūros vaidmuo – teikti Komisijai, kitoms Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, valstybėms narėms, socialiniams partneriams ir kitiems susijusiems subjektams techninę, mokslinę, teisinę ir ekonominę informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir kvalifikuotą pagalbą šioje srityje.

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  rinkti, analizuoti ir skleisti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais valstybėse narėse, o vėliau ją perduoti Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, valstybėms narėms ir suinteresuotoms šalims; informacija kaupiama siekiant nustatyti riziką, gerąją patirtį, nacionalinius prioritetus bei programas ir reikiamai papildyti Europos Sąjungos prioritetus ir programas.

a)  rinkti, analizuoti ir skleisti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją darbuotojų saugos ir fizinės bei psichinės sveikatos klausimais valstybėse narėse, o vėliau ją perduoti Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, valstybėms narėms ir suinteresuotoms šalims; informacija kaupiama siekiant nustatyti riziką, gerąją patirtį, nacionalinius prioritetus bei programas ir reikiamai papildyti Sąjungos prioritetus ir programas.

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kaupti ir analizuoti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos mokslinius tyrimus bei kitą tiriamąją veiklą, susijusią su įvairiais darbuotojų saugos ir sveikatos aspektais, ir skleisti tokių mokslinių tyrimų ir tiriamosios veiklos rezultatus;

b)  kaupti ir analizuoti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją apie darbuotojų saugos ir fizinės bei psichinės sveikatos mokslinius tyrimus bei kitą tiriamąją veiklą, susijusią su įvairiais darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo vietos integravimo aspektais, ir skleisti tokių mokslinių tyrimų ir tiriamosios veiklos rezultatus;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skatinti bei remti valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija bei patirtimi darbuotojų saugos ir sveikatos srityje ir informacija apie profesinio mokymo programas;

c)  skatinti bei remti valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija bei patirtimi darbuotojų saugos ir fizinės bei psichinės sveikatos srityje ir informacija apie profesinio mokymo programas;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  teikti Europos Sąjungos institucijoms bei įstaigoms ir valstybėms narėms objektyvią techninę, mokslinę, teisinę ir ekonominę informaciją ir kvalifikuotą pagalbą, kurios joms reikia protingai ir veiksmingai politikai, skirtai darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, suformuoti ir įgyvendinti. Šiuo tikslu teikti Europos Komisijai visų pirma techninę, mokslinę, teisinę ir ekonominę informaciją ir kvalifikuotą pagalbą, kurios jai reikia, kad galėtų vykdyti savo uždavinį nustatyti, rengti ir vertinti darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo srities teisės aktus ir priemones, visų pirma susijusią su teisės aktų poveikiu, teisės aktų derėjimu su technikos, mokslo ar teisėkūros pažanga, praktiniu teisės aktų įgyvendinimu įmonėse, visų pirma labai mažose, mažosiose ir vidutinėse įmonėse;

e)  teikti Sąjungos institucijoms bei įstaigoms ir valstybėms narėms objektyvią techninę, mokslinę, teisinę ir ekonominę informaciją ir kvalifikuotą pagalbą, kurios joms reikia protingai ir veiksmingai politikai, skirtai darbo vietos integracijai skatinti ir darbuotojų saugai ir fizinės bei psichinės sveikatos apsaugai užtikrinti, įskaitant galimų pavojų prevenciją ir numatymą, suformuoti ir įgyvendinti. Šiuo tikslu teikti Komisijai visų pirma techninę, mokslinę, teisinę ir ekonominę informaciją ir kvalifikuotą pagalbą, kurios jai reikia, kad galėtų vykdyti savo uždavinį nustatyti, rengti ir vertinti darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo srities teisės aktus ir priemones, visų pirma susijusią su teisės aktų poveikiu, teisės aktų derėjimu su technikos, mokslo ar teisėkūros pažanga, praktiniu teisės aktų įgyvendinimu įmonėse, visų pirma labai mažose, mažosiose ir vidutinėse įmonėse;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  remiantis savo analize ir moksliniais tyrimais, teikti politikos formuotojams, įskaitant socialinius partnerius, moksliniais tyrimais pagrįstus politikos pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;

Pagrindimas

EU-OSHA turi puikias galimybes pereiti nuo analizės ir informacijos teikimo prie šios informacijos perkėlimo į vertingus pasiūlymus, kuriais remiantis formuojama politika. Ši nuostata turėtų būti aiškiai įrašyta į agentūros užduotis ir įgaliojimus.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  kaupti ir teikti iš trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų gaunamą informaciją saugos ir sveikatos klausimais;

g)  kaupti ir teikti iš trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų gaunamą informaciją saugos ir fizinės bei psichinės sveikatos klausimais;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  teikti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją apie prevencinės veiklos metodų ir priemonių taikymą, nustatyti gerą praktiką ir skatinti prevencinius veiksmus, ypač atkreipiant dėmesį į konkrečias mažųjų ir vidutinių įmonių problemas. Nustatydama gerąją patirtį, Agentūra ypatingą dėmesį skiria patirčiai, kurią galima praktiškai panaudoti rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos vertinimą ir nustatant priemones, kurių turi būti imtasi, siekiant jos išvengti;

h)  teikti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją apie prevencinės veiklos metodų ir priemonių taikymą, nustatyti gerą praktiką ir skatinti prevencinius veiksmus, ypač atkreipiant dėmesį į konkrečias mažųjų ir vidutinių įmonių problemas. Nustatydama gerąją patirtį, Agentūra ypatingą dėmesį skiria patirčiai, kurią galima praktiškai panaudoti rengiant darbuotojų saugos ir fizinės bei psichinės sveikatos rizikos vertinimą ir nustatant priemones, kurių turi būti imtasi, siekiant jos išvengti;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  nustatyti santykių su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis Agentūros kompetencijai priklausančiais klausimais strategiją;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  vykdyti informavimo ir komunikacijos veiklą ir kampanijas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

j)  vykdyti informuotumo didinimo ir komunikacijos veiklą ir kampanijas darbuotojų saugos ir fizinės bei psichinės sveikatos klausimais.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  taikyti komunikacijos strategiją, kuri derėtų ir sietųsi su Komisijos ir kitų institucijų bei agentūrų strategijomis ir veikla.

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Prieš pavesdamos išorės organizacijoms atlikti tyrimus Agentūros kompetencijos srityse, Sąjungos institucijos konsultuojasi su Agentūra, kad patikrintų, kokių galimybių turi pati Agentūra, ir tuo tikslu skiria išteklius Agentūrai.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdydama uždavinius Agentūra glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma su specializuotomis valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis, valdžios institucijomis ir darbuotojų bei darbdavių organizacijomis. Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, užtikrina bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos agentūromis, kad išvengtų veiklos dubliavimosi ir skatintų jų veiklos sąveiką ir papildomumą, ypač su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos profesinio mokymo plėtros centru ir, prireikus, su kitomis ES agentūromis.

3.  Vykdydama uždavinius Agentūra glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma, su specializuotomis valstybinėmis ir privačiomis, nacionalinėmis ar tarptautinėmis įstaigomis, valdžios institucijomis, švietimo įstaigomis, darbuotojų ir darbdavių organizacijomis, taip pat su nacionalinėmis trišalėmis įstaigomis, jeigu jų yra. Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, užtikrina bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis, kad išvengtų veiklos dubliavimosi ir skatintų jų veiklos sąveiką ir papildomumą, įskaitant galimybes dirbti kartu, ypač su EUROFOUND, CEDEFOP ir, prireikus, su kitomis ES agentūromis.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  trys nepriklausomi Europos Parlamento paskirti ekspertai.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba iš Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto9 narių ir pakaitinių narių.

1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba iš Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto9 narių ir pakaitinių narių, atsižvelgdama į atitinkamai valstybių narių, Europos darbdavių ir darbuotojų organizacijų pateiktus kandidatų sąrašus.

__________________

__________________

9 2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas dėl darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamojo komiteto įsteigimo (OL C 218, 2003 9 13, p. 1–4).

9 2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas dėl darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamojo komiteto įsteigimo (OL C 218, 2003 9 13, p. 1–4).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

A punkte nurodyti nariai skiriami valstybių narių siūlymu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Išbraukus šią Komisijos pasiūlymo pastraipą ir dvi tolesnes pastraipas bus užtikrinta, kad trijų agentūrų narių skyrimo procedūros nesiskirtų.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

B ir c punktuose nurodyti nariai skiriami atitinkamų komiteto grupių atstovų spaudai siūlymu.

Išbraukta.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Trijų komiteto grupių pasiūlymai pateikiami Tarybai; pasiūlymai taip pat perduodami Komisijai susipažinti.

Išbraukta.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsakingas Europos Parlamento komitetas paskiria pirmos pastraipos da punkte nurodytus ekspertus patikrinęs, ar dėl paskyrimo nekyla interesų konfliktų.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai skiriami remiantis jų žiniomis su darbuotojų sveikata ir sauga susijusios politikos srityje ir atsižvelgiant į atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Visos valdyboje atstovaujamos šalys siekia, kad joje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra, ir, siekdamos užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau.

3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai skiriami remiantis jų žiniomis su darbuotojų sveikata ir sauga susijusios politikos srityje ir atsižvelgiant į atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Siekdamos užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Skirdami atitinkamus savo atstovus ir pakaitinius narius į valdybą, Europos Parlamentas, Komisija, valstybės narės ir socialiniai partneriai užtikrina proporcingą vyrų ir moterų atstovavimą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pradėdami eiti pareigas kiekvienas narys ir pakaitinis narys pasirašo rašytinę interesų deklaraciją ir ją atnaujina, kai pasikeičia su ja susijusios aplinkybės. Agentūra skelbia interesų deklaracijas ir jų atnaujintą informaciją savo interneto svetainėje.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Ji gali būti pratęsta. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai arba kol jie bus pakeičiami.

4.  Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Ši kadencija gali būti atnaujinama. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai arba kol jie bus pakeičiami.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  EUROFOUND atstovas, CEDEFOP atstovas ir Europos mokymo fondo atstovas turi teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis, siekiant užtikrinti didesnį agentūrų veiksmingumą ir geresnę jų sinergiją.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pateikia bendras Agentūros veiklos gaires ir kiekvienais metais dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma pagal 6 straipsnį patvirtina Agentūros programavimo dokumentą;

a)  pateikia strategines Agentūros veiklos gaires ir kiekvienais metais dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma pagal 6 straipsnį patvirtina Agentūros programavimo dokumentą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  priima savo narių ir nepriklausomų ekspertų interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;

f)  priima savo narių ir nepriklausomų ekspertų, taip pat deleguotų nacionalinių ekspertų ir kitų darbuotojų, kurie nėra Agentūros įdarbinti, kaip nurodyta 20 straipsnyje, interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, įskaitant priemones, kurias taikant galima rizika nustatoma ankstyvame etape;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  remdamasi poreikių analize, priima ir reguliariai naujina komunikacijos ir sklaidos planus;

g)  remdamasi poreikių analize, priima ir reguliariai naujina komunikacijos ir sklaidos planus ir į tai atsižvelgia rengdama Agentūros programavimo dokumentą;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 5 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti. Metinis ir (arba) daugiametis programavimas apima ryšių su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis strategiją, nurodytą 30 straipsnyje, ir su ta strategija susijusius veiksmus.

3.  Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius, taip pat veikla ir programos, kurioms turi būti taikomas ex ante arba ex post vertinimas. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 5 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti. Metinis ir daugiametis programavimas apima ryšių su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis strategiją, nurodytą 30 straipsnyje, ir su ta strategija susijusius veiksmus.

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Išteklių programavimo procesas kasmet atnaujinamas. Strateginis programavimas prireikus atnaujinamas, visų pirma siekiant atsižvelgti į 28 straipsnyje nurodyto vertinimo rezultatus.

6.  Išteklių programavimo procesas kasmet atnaujinamas. Strateginis programavimas prireikus atnaujinamas, visų pirma siekiant atsižvelgti į 28 straipsnyje nurodyto vertinimo rezultatus. Jeigu Sąjungos institucijos ar Sąjungos teisės aktu Agentūrai pavedamos naujos užduotys, į tai atsižvelgiama planuojant išteklius ir finansus.

Pagrindimas

Per ES teisėkūros procesą Agentūrai gali būti priskiriamos naujos užduotys. Jeigu į tai neatsižvelgiama rengiant biudžetą ir planuojant išteklius, Agentūra negali patenkinamai vykdyti naujos užduoties ar patenkinti naujų prašymų.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdyba išsirenka pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus taip: vieną iš valstybėms narėms atstovaujančių narių, vieną iš darbdavių organizacijoms atstovaujančių narių, vieną iš darbuotojų organizacijoms atstovaujančių narių ir vieną iš Komisijai atstovaujančių narių. Pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami dviejų trečdalių balso teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.

1.  Valdyba išsirenka pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus taip: vieną iš valstybėms narėms atstovaujančių narių, vieną iš darbdavių organizacijoms atstovaujančių narių, vieną iš darbuotojų organizacijoms atstovaujančių narių ir vieną iš Komisijai atstovaujančių narių. Pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma. Valdyba užtikrina proporcingą vyrų ir moterų atstovavimą, kalbant apie išrinktą pirmininką ir jo pavaduotojus.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Agentūra savo svetainėje laiku ir skaidriai skelbia informaciją apie valdybos posėdžius.

Pakeitimas     39

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei reikia skubiais atvejais, vykdomoji valdyba gali valdybos vardu priimti tam tikrus laikinus sprendimus, visų pirma administracinio valdymo klausimais, įskaitant sprendimą sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimą ir biudžeto reikalus.

3.  Jei reikia skubiais atvejais, Vykdomoji valdyba gali Valdybos vardu priimti tam tikrus laikinus sprendimus.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vykdomąją valdybą sudaro valdybos pirmininkas, trys pirmininko pavaduotojai, trijų grupių koordinatoriai, kaip nurodyta 4 straipsnio 5 dalyje, ir vienas Komisijos atstovas. Kiekviena 4 straipsnio 5 dalyje nurodyta grupė gali paskirti ne daugiau kaip po du pakaitinius narius dalyvauti vykdomosios valdybos posėdžiuose, jei nedalyvauja tikrieji nariai. Valdybos pirmininkas taip pat yra vykdomosios valdybos pirmininkas. Vykdomasis direktorius dalyvauja vykdomosios valdybos posėdžiuose, tačiau neturi teisės balsuoti.

4.  Vykdomąją valdybą sudaro valdybos pirmininkas, trys pirmininko pavaduotojai, trijų grupių koordinatoriai, kaip nurodyta 4 straipsnio 5 dalyje, ir vienas Komisijos atstovas. Kiekviena 4 straipsnio 5 dalyje nurodyta grupė gali paskirti ne daugiau kaip po du pakaitinius narius dalyvauti vykdomosios valdybos posėdžiuose, jei nedalyvauja tikrieji nariai, užtikrindama proporcingą vyrų ir moterų atstovavimą. Valdybos pirmininkas taip pat yra vykdomosios valdybos pirmininkas. Vykdomasis direktorius dalyvauja vykdomosios valdybos posėdžiuose, tačiau neturi teisės balsuoti.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vykdomosios valdybos narių kadencija yra dveji metai. Ši kadencija gali būti pratęsiama. Vykdomosios valdybos narių kadencija baigiasi, kai baigiasi jų narystė valdyboje.

5.  Vykdomosios valdybos narių kadencija yra dveji metai. Ši kadencija gali būti atnaujinama. Vykdomosios valdybos narių kadencija baigiasi, kai baigiasi jų narystė valdyboje.

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vykdomoji valdyba posėdžiauja bent tris kartus per metus. Be to, ji susirenka pirmininko iniciatyva arba savo narių prašymu.

6.  Vykdomoji valdyba posėdžiauja bent tris kartus per metus. Be to, ji susirenka pirmininko iniciatyva arba savo narių prašymu. Kiekvienas koordinatorius po kiekvieno posėdžio laiku ir skaidriai informuoja savo grupės narius apie diskusijos turinį.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdomasis direktorius vadovauja Agentūrai. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdybai.

1.  Vykdomasis direktorius atsako už bendrą Agentūros valdymą pagal valdybos nustatytą strateginę kryptį ir yra atskaitingas valdybai.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  veiksmingos stebėjimo sistemos, kurią taikant galima atlikti 28 straipsnyje nurodytą reguliarų vertinimą, ir ataskaitų teikimo sistemos, kurią taikant būtų apibendrinti to vertinimo rezultatai, taikymą;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  veiksmų plano, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, rengimą, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai – valdybai ir vykdomajai valdybai;

f)  veiksmų plano, kuriuo atsižvelgiama į 28 straipsnyje nurodytų vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, rengimą, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai – valdybai ir vykdomajai valdybai;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  proporcingo lyčių atstovavimo Agentūroje užtikrinimą;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  sprendimų dėl žmogiškųjų išteklių valdymo priėmimą, remiantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytu sprendimu;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jb)  sprendimų dėl Agentūros vidaus struktūrų ir prireikus jų keitimo, atsižvelgiant į Agentūros veiklos reikmes ir patikimą biudžeto valdymą, priėmimą.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vykdomasis direktorius yra atsakingas nuspręsti, ar būtina vienoje arba keliose valstybėse narėse steigti vieną arba kelis vietinius skyrius, kad Agentūros uždaviniai būtų vykdomi našiai ir veiksmingai. Tokiam sprendimui reikia pirmiausia gauti Komisijos, valdybos ir valstybės narės, kurioje būtų įsteigtas vietinis skyrius, pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietinis skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir administracinių Agentūros funkcijų kartojimo.

6.  Vykdomasis direktorius taip pat yra atsakingas nuspręsti, ar būtina steigti vieną vietinį skyrių Briuselyje kaip ryšių palaikymo skyrių Agentūros bendradarbiavimui su atitinkamomis Sąjungos institucijomis skatinti, kad Agentūros uždaviniai būtų vykdomi našiai ir veiksmingai. Tokiam sprendimui reikia gauti išankstinį Komisijos, valdybos ir valstybės narės, kurioje būtų įsteigtas vietinis skyrius, pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietinis skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir administracinių Agentūros funkcijų kartojimo.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas tikslais ir tikėtinais rezultatais, nurodytais 6 straipsnio 1 dalyje minėtame metiniame programavimo dokumente, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus minėtiems tikslams ir tikėtiniems rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai.

4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Sąjungos bendrojo biudžeto projektu pateikia biudžeto valdymo institucijai ir Agentūrai.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas išsiunčia Audito Rūmams Agentūros preliminarias finansines ataskaitas kartu su Komisijos finansinėmis ataskaitomis.

Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas išsiunčia Europos Sąjungos Audito Rūmams Agentūros preliminarias finansines ataskaitas kartu su Komisijos finansinėmis ataskaitomis.

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo su pasiūlymais dėl kitų agentūrų ir kitomis nuorodomis šiame tekste.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl preliminarių finansinių agentūros ataskaitų ir laikydamasis Finansinio reglamento 148 straipsnio, vykdomasis direktorius, prisiimdamas atsakomybę, parengia galutines finansines agentūros ataskaitas ir pateikia jas valdybai, kad ši pareikštų nuomonę.

3.  Gavęs Europos Sąjungos Audito Rūmų pastabas dėl preliminarių finansinių agentūros ataskaitų ir laikydamasis Finansinio reglamento 148 straipsnio, vykdomasis direktorius, prisiimdamas atsakomybę, parengia galutines finansines agentūros ataskaitas ir pateikia jas valdybai, kad ši pareikštų nuomonę.

Pakeitimas     54

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Ne vėliau kaip liepos 1 d. po kiekvienų finansinių metų apskaitos pareigūnas galutines finansines ataskaitas kartu su valdybos nuomone nusiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

5.  Ne vėliau kaip liepos 1 d. po kiekvienų finansinių metų apskaitos pareigūnas galutines finansines ataskaitas kartu su valdybos nuomone nusiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos Sąjungos Audito Rūmams.

Pakeitimas     55

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros.Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi, Agentūrai atstovauja valdybos pirmininkas.

 

2.  Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Komisija konsultuojasi su valdyba ir turi gauti jos pritarimą, jei būtina, laikydamasi rašytinės procedūros, prieš pateikdama siūlomą atrinktų kandidatų sąrašą. Kai tik paskiriamas, vykdomasis direktorius dalyvauja klausyme atsakingame Europos Parlamento komitete. Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi, Agentūrai atstovauja valdybos pirmininkas.

Pakeitimas     56

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vykdomasis direktorius iš pareigų gali būti atleistas tik valdybos sprendimu, priimtu gavus atitinkamą Komisijos pasiūlymą.

6.  Vykdomasis direktorius, remiantis objektyviu jo, kaip vykdomojo direktoriaus, veiklos rezultatų vertinimu, gali būti atleistas iš pareigų tik valdybos sprendimu, priimtu gavus atitinkamą Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Agentūra, vadovaudamasi 11 straipsnio 6 dalimi, gali įsteigti vietinius skyrius tam pritariančiose valstybėse narėse.

4.  Agentūra, vadovaudamasi 11 straipsnio 6 dalimi, gali įsteigti ryšių palaikymo skyrių Briuselyje.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras arba, kai tikslinga, kitos vertimo tarnybos.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Agentūra vykdo veiklą laikydamasi aukšto lygio skaidrumo standartų.

Pakeitimas     60

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 30 straipsnio 4 dalį1a Agentūra atlieka išankstinį savo veiklos, susijusios su didelėmis išlaidomis, vertinimą ir baigiamąjį vertinimą.

 

__________________

 

1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Pakeitimas     61

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip po 5 metų nuo datos, nurodytos 35 straipsnyje, o vėliau kas 5 metus, Komisija pagal Komisijos gaires atlieka Agentūros veiklos rezultatų, palyginus su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, vertinimą. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.

1.  Ne vėliau kaip po 5 metų nuo datos, nurodytos 37 straipsnyje, o vėliau kas 5 metus, Komisija pagal Komisijos gaires pateikia Agentūros veiklos rezultatų, palyginus su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, vertinimą. Atlikdama vertinimą, Komisija konsultuojasi su valdyba. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir susiję papildomi finansiniai, biudžeto ir žmogiškieji ištekliai, jeigu Agentūrai paskiriamos naujos užduotys arba jeigu padidėja su esamų užduočių atlikimu susijęs darbo krūvis.

Pakeitimas     62

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti ir nedarant poveikio atitinkamai valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijai, Agentūra gali bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis valdžios institucijomis ir (arba) su tarptautinėmis organizacijomis. Todėl Agentūra gali, gavusi Komisijos patvirtinimą, sudaryti darbinius susitarimus su tomis trečiųjų šalių valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis. Tai susitarimais nesukuriamos teisinės prievolės Sąjungai ir jos valstybėms narėms.

1.  Tiek, kiek būtina šiame reglamente išdėstytiems tikslams pasiekti ir nedarant poveikio atitinkamai valstybių narių ir Sąjungos institucijų kompetencijai, Agentūra gali bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis valdžios institucijomis ir (arba) su tarptautinėmis organizacijomis. Todėl Agentūra gali sudaryti darbinius susitarimus su tomis trečiųjų šalių valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis. Tai susitarimais nesukuriamos teisinės prievolės Sąjungai ir jos valstybėms narėms.

(1)

  OL C 209, 2017 7 30, p. 49.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. EU-OSHA

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) siekia, kad Europos darbo vietos taptų saugesnės, sveikesnės ir našesnės. Ji skatina rizikos prevencijos kultūrą ir dalijasi žiniomis ir gerąja patirtimi sveikatos ir saugos srityje. Agentūra bendradarbiauja su vyriausybėmis, darbdavių ir darbuotojų organizacijomis, ES įstaigomis ir tinklais ir privačiomis įmonėmis.

Kai EU-OSHA buvo įsteigta 1994 m. priėmus jos steigimo reglamentą, jos tikslas buvo ES įstaigoms, valstybėms narėms, socialiniams partneriams ir su šia sritimi susijusiems subjektams teikti naudingą techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją, susijusią su sveikata ir sauga darbe. Po to steigimo reglamentas keletą kartų buvo koreguotas, pastarąjį kartą – 2005 m.

Nurodyta, kad jos misijos tikslas – „rengti, rinkti ir suteikti patikimą ir aktualią informaciją, analizę ir priemones, skirtas gerinti žinias, didinti informuotumą ir keistis informacija bei gerąja patirtimi darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srityje, kurios bus naudingos su DSS susijusiems subjektams“. Taip pat apibrėžtas bendras dabartinio laikotarpio tikslas: „būti pripažinta sveikų ir saugių darbo vietų Europoje skatinimo lydere, pagrįsta trišaliu dialogu, DSS rizikos prevencijos kultūros dalyve ir kūrėja, siekiant, kad ekonomika būtų pažangi, tvari ir integracinė“.

Komisijos pasiūlyme laikomasi EU-OSHA trišalės struktūros, kuri atsispindi jos tiksluose ir jos valdybos struktūroje. Suinteresuotieji subjektai palankiai vertino šį požiūrį. Pranešėjas pritaria tam, kad Agentūros trišalė struktūra labai svarbi norint užtikrinti, kad Agentūra būtų tinkamai informuota apie padėtį visose valstybėse narėse. Ji Agentūrai taip pat suteikia galimybę tikslingiau dalytis gerąja patirtimi ir pasiekti darbuotojus visoje Europoje.

II. Bendras pareiškimas dėl decentralizuotų agentūrų

2012 m. liepos 19 d. Parlamentas, Taryba ir Komisija pasirašė bendrą pareiškimą, kuriame išdėstytas bendras požiūris, į kurį, nors jis ir nėra teisiškai privalomas, reikėtų atsižvelgti ateityje priimant sprendimus dėl decentralizuotų agentūrų. Komisijos pasiūlymu siekiama EU-OSHA steigimo reglamentą suderinti su į šį bendrą požiūrį įtrauktais įvairiais klausimais.

EU-OSHA pranešėjas bendradarbiauja su CEDEFOP (profesinio mokymo agentūra) ir EUROFOUND (gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas) pranešėjais siekdamas užtikrinti, kad trys reglamentai visiškai atitiktų bendro pareiškimo principus, taip pat kitus pokyčius, kurie jau įtraukti į kai kurioms kitoms ES agentūroms taikomas taisykles.

Komisija šiuo metu atlieka kompleksinį vertinimą, kad įvertintų Agentūros tikslus, įgaliojimus, valdymą ir uždavinius, taip pat atsižvelgdama į kitas agentūras, veikiančias darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių srityse. Dėl šios priežasties šiuo pranešimo projektu nesiekiama keisti 2 straipsnyje išdėstytų užduočių.

Tokius pakeitimus galima būtų apsvarstyti po to, kai bus žinomi vertinimo rezultatai. Vis dėlto bus svarbu užtikrinti, kad visi tokie siūlomi pakeitimai netrukdytų EU-OSHA šiuo metu jau atliekamam darbui.

III. Siūlomi pakeitimai

Komisijos pasiūlymas atitinka tam tikrus su bendru pareiškimu ir bendru požiūriu susijusius svarbius klausimus. Jiems priskiriama:

•  valdybos struktūra;

•  vykdomoji valdyba, kuria pakeičiamas dabartinis Biuras, kad būtų padedama rengti ir įgyvendinti valdybos sprendimus ir priimti tam tikrus skubius laikinus sprendimus;

•  EU-OSHA santykiai su kitomis ES įstaigomis, ypač CEDEFOP ir EUROFOUND;

•  kovos su sukčiavimu ar bet kokiais galimais interesų konfliktais priemonės ir

•  programų ir išlaidų vertinimas.

Siūlomais pakeitimais siekiama sustiprinti ir išaiškinti kai kuriuos šiuos aspektus, ypatingą dėmesį skiriant poreikiui vengti bet kokio agentūrų veiklos dubliavimosi.

Tai ypač svarbu atsižvelgiant į bendrą viešųjų išlaidų trūkumą ir į poreikį patikinti piliečius, kad jų mokesčiai išleidžiami ekonomiškai efektyviausiu būdu.

Be to, kad būtų nagrinėjamas galimas Agentūrų veiklos dubliavimasis, siekiant kuo labiau padidinti efektyvumą taip pat svarbu priimti veiksmingą ex ante ir ex post vertinimo programą, įtrauktą į kasmetį biudžeto sudarymo ir planavimo procesą, ir kartu efektyviai naudoti veiklos rodiklius.

Kai kuriais pakeitimais pabrėžiama, kad reikia veiksmingos komunikacijos ir skaidrumo, kad būtų visapusiškai naudojamasi moderniais komunikacijos būdais. Tai svarbu siekiant, kad EU-OSHA atliekamas darbas pasiektų kuo didesnį galimų naudos gavėjų skaičių, įskaitant labai mažas ir mažąsias įmones ir jų darbuotojus.

Kitais pakeitimais siekiama prisidėti prie veiksmingos komunikacijos skirtingais sprendimų priėmimo lygmenimis, ypač vykdomosios valdybos ir valdybos bei suinteresuotųjų subjektų lygmenimis.

IV. Išvada

Dabartinė EU-OSHA steigimo reglamento peržiūra, taip pat CEDEFOP ir EUROFOUND reglamentai, kurie kartu yra atnaujinami, yra svarbi, tačiau ribota reforma. Ji suteikia galimybę supaprastinti Agentūros organizavimo aspektus ir sustiprinti svarbius principus, pvz., vertinimą, skaidrumą ir išlaidų efektyvumą. Pranešėjas siekia šių tikslų kartu vengdamas nereikalingų pakeitimų, atsižvelgiant į EU-OSHA jau vykdomą darbą, susijusį su pagalba užtikrinant kuo aukštesnius darbuotojų saugos ir sveikatos standartus.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (10.5.2017)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94

(COM(2016) 0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Nuomonės referentas: Jens Geier

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Peržiūrint Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) steigimo reglamentą, kai kurios dabartinės EU-OSHA valdymo reglamento nuostatos bus suderintos su bendru požiūriu į decentralizuotas agentūras. Peržiūra taip pat suteikia galimybę atnaujinti EU-OSHA tikslus ir uždavinius.

Tuo pat metu bus atlikta ne tik EU-OSHA, bet ir kitų dviejų trišalių Europos Sąjungos agentūrų – Eurofound ir Cedefop – atitinkamų steigimo reglamentų peržiūra.

Poveikis biudžetui – žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams, kaip išsamiau išdėstyta finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje, atitinka Komisijos komunikatą (2013) 519.

Nuomonės referentas siūlo iš dalies pakeisti tam tikras su trišalių agentūrų bendradarbiavimu susijusias nuostatas, kad būtų galima sustiprinti jų bendradarbiavimą.

Be to, nuomonės referentas siūlo numatyti, kad į Agentūros valdybą atstovą paskirs ir Europos Parlamentas ir kad jis pakeis Komisijos atstovą. Šis požiūris atitinka 2012 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrą pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  kadangi trys vadinamosios trišalės agentūros – EU-OSHA, Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi būti koordinuojama ir turi būti išnagrinėtos galimybės padidinti veiksmingumą ir pasinaudoti sąveika. Be to, jei taikytina, Agentūra turėtų stengtis veiksmingai bendradarbiauti su Europos Komisijos mokslinių tyrimų pajėgomis;

(5)  kadangi trys vadinamosios trišalės agentūros – EU-OSHA, Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi būti koordinuojama ir turi būti išnagrinėtos galimybės padidinti veiksmingumą ir pasinaudoti sąveika. Visų pirma, numatoma, kad trys agentūros dalysis administracinėmis užduotimis arba jas bendrai vykdys ir kad agentūros turėtų priimti savo atitinkamas metines darbo programas glaudžiai bendradarbiaudamos viena su kita, kad būtų išvengta dubliavimosi. Be to, jei taikytina, Agentūra turėtų stengtis gerinti išteklių valdymą grupuodama turtą, įrangą ir personalą ir taip siekdama kuo labiau sumažinti riziką naudotojams ir kuo labiau padidinti naudą, taip pat veiksmingai bendradarbiauti su Europos Komisijos mokslinių tyrimų pajėgomis;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Agentūra, siekdama užtikrinti veiklos koordinavimą, taupyti lėšas, išvengti veiklos dubliavimosi, skatinti veiklos sąveiką ir papildomumą, turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis ir sudaryti su jomis bendradarbiavimo susitarimus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  Agentūros biudžetas turėtų būti parengtas remiantis rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymo principu ir atsižvelgiant į jos tikslus ir tikėtinus rezultatus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdydama uždavinius Agentūra glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma su specializuotomis valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis, valdžios institucijomis ir darbuotojų bei darbdavių organizacijomis. Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, užtikrina bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos agentūromis, kad išvengtų veiklos dubliavimosi ir skatintų jų veiklos sąveiką ir papildomumą, ypač su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos profesinio mokymo plėtros centru ir, prireikus, su kitomis ES agentūromis.

3.  Vykdydama uždavinius Agentūra glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma su specializuotomis valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis, valdžios institucijomis ir darbuotojų bei darbdavių organizacijomis.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, bendradarbiauja su kitomis Europos Sąjungos agentūromis, visų pirma su Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu ir Europos profesinio mokymo plėtros centru, kad būtų galima užtikrinti veiklos koordinavimą ir taupyti lėšas, išvengti agentūrų veiklos dubliavimosi ir skatinti agentūrų veiklos sąveiką ir papildomumą.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Agentūra, siekdama palengvinti ir skatinti bendradarbiavimą su kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis, sudaro su jomis bendradarbiavimo susitarimus.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdybą sudaro:

1.  Valdybą sudaro:

a)  po vieną kiekvienos valstybės narės vyriausybei atstovaujantį narį;

a)  po vieną kiekvienos valstybės narės vyriausybei atstovaujantį narį;

b)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbdavių organizacijoms atstovaujantį narį;

b)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbdavių organizacijoms atstovaujantį narį;

c)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbuotojų organizacijoms atstovaujantį narį;

c)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbuotojų organizacijoms atstovaujantį narį;

d)  trys Komisijai atstovaujantys nariai.

d)  du Komisijai atstovaujantys nariai;

 

da)  vienas nepriklausomas narys, atstovaujantis Europos Parlamentui.

Visi a–d punktuose nurodyti nariai turi balsavimo teisę.

Visi a–da punktuose nurodyti nariai turi balsavimo teisę.

 

Paskyrimas įsigalioja, kai atitinkamas asmuo pasirašo pareiškimą dėl interesų konflikto nebuvimo.

A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba iš Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto narių ir pakaitinių narių.

A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba iš Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto narių ir pakaitinių narių.

A punkte nurodyti nariai skiriami valstybių narių siūlymu.

A punkte nurodyti nariai skiriami valstybių narių siūlymu.

B ir c punktuose nurodyti nariai skiriami atitinkamų komiteto grupių atstovų spaudai siūlymu.

B ir c punktuose nurodyti nariai skiriami atitinkamų komiteto grupių atstovų spaudai siūlymu.

Trijų komiteto grupių pasiūlymai pateikiami Tarybai; pasiūlymai taip pat perduodami Komisijai susipažinti.

Trijų komiteto grupių pasiūlymai pateikiami Tarybai; pasiūlymai taip pat perduodami Komisijai susipažinti.

Komisija skiria jai atstovaujančius narius.

Komisija ir Europos Parlamentas skiria jiems atstovaujančius narius.

 

Europos profesinio mokymo plėtros centro atstovas ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo atstovas valdyboje turi stebėtojo statusą.

Pagrindimas

2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrame pareiškime dėl decentralizuotų agentūrų numatoma galimybė Europos Parlamentui paskirti vieną valdybos narį.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Agentūrai paskiriamas naujas uždavinys, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Jei Agentūrai paskiriamas naujas uždavinys, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Ji yra atsakinga už tai, kad sudarant programą būtų išvengta dubliavimosi su kitos trišalės Sąjungos agentūros veikla, ir už tai, kad būtų užtikrinta, jog veiklos prioritetų peržiūra bus visada laikoma tinkama alternatyva, svarstytina prieš papildomų finansinių išteklių paskyrimo galimybę. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis ir bendradarbiavimo susitarimų su jomis sudarymą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas tikslais ir tikėtinais rezultatais, nurodytais 6 straipsnio 1 dalyje minėtame metiniame programavimo dokumente, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus minėtiems tikslams ir tikėtiniems rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymo principo.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai.

4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai. Komisija tuo pačiu metu šį sąmatos projektą išsiunčia Agentūrai.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras ar kiti vertimo paslaugų teikėjai pagal viešųjų pirkimų taisykles ir atsižvelgiant į atitinkamose finansinėse taisyklėse numatytus apribojimus.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip po 5 metų nuo datos, nurodytos 35 straipsnyje, o vėliau kas 5 metus, Komisija pagal Komisijos gaires atlieka Agentūros veiklos rezultatų, palyginus su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, vertinimą. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.

1.  Ne vėliau kaip po 5 metų nuo datos, nurodytos 35 straipsnyje, o vėliau kas 5 metus, Komisija pagal Komisijos gaires pateikia Agentūros veiklos rezultatų, palyginus su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, vertinimą. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

Nuorodos

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

12.9.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jens Geier

15.9.2016

Priėmimo data

25.4.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

Nuorodos

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.8.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Priėmimo data

12.7.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Pateikimo data

28.7.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika