Procedūra : 2016/0254(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0274/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0274/2017

Debates :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Balsojumi :

PV 11/12/2018 - 5.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0491

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 913kWORD 101k
28.7.2017
PE 599.596v02-00 A8-0274/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referents: Czesław Hoc

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Budžeta komitejas atzinums
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0528),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 153. panta 2. punkta a apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0344/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 30. marta atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0274/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/943 tika nodibināta, lai tā palīdzētu no strādājošo drošības un veselības aizsardzības viedokļa uzlabot darba vidi — veiktu darbību, kuras mērķis ir vairot un izplatīt zināšanas, kas varētu šo uzlabošanu veicināt.

(1)  Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/943 tika nodibināta, lai tā palīdzētu no strādājošo drošības un veselības aizsardzības viedokļa uzlabot darba vidi — veiktu darbību, kuras mērķis ir vairot un izplatīt zināšanas un uz pētījumiem balstītus politikas priekšlikumus, kas varētu šo uzlabošanu veicināt. EU-OSHA galvenajam mērķim vajadzētu būt tādas informācijas sniegšanai, kas ir specializēta un dod būtisku ieguldījumu attiecīgajā kompetences jomā.

__________________

__________________

3 1994. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.).

3 Padomes 1994. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  1994. gadā dibinātā EU-OSHA jau kopš sākuma bijusi nozīmīga darba aizsardzības uzlabojumu atbalstītāja visā Eiropas Savienībā. Vienlaikus darba aizsardzībā (OSH) bijusi vērojama dinamika. Ņemot to vērā, salīdzinājumā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2062/94 normām EU-OSHA mērķu un uzdevumu apraksts jākoriģē.

(2)  1994. gadā dibinātā EU-OSHA jau kopš sākuma, pateicoties tās darbinieku zināšanām, ir bijusi nozīmīga darba aizsardzības uzlabojumu atbalstītāja visā Eiropas Savienībā. Vienlaikus darba aizsardzības (OSH) un darba vides jomā ir bijusi vērojama dinamika, tostarp tehnoloģiju attīstība, jo īpaši digitālajā jomā, kas papildina izaicinājumu nodrošināt augstus darba aizsardzības standartus. Ņemot to vērā, salīdzinājumā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2062/94 normām EU-OSHA mērķu un uzdevumu apraksts jākoriģē.

Grozījums Nr.     3

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Tādējādi ar šo regulu tiek atcelta Regula (EK) Nr. 2062/94 ar mērķi atjaunināt EU-OSHA pilnvaras un uzdevumus, lai labāk atspoguļotu tās pašreizējās darbības, tostarp nepieciešamību veltīt īpašu uzmanību mikrouzņēmumiem, kā arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs trīspusējās aģentūras, proti, EU-OSHA, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), nepieciešama cieša šo triju aģentūru savstarpējā koordinācija un ir jāizmanto dažādi veidi, kā palielināt to efektivitāti un sinerģiju. Turklāt, kur vajadzīgs, Aģentūrai būtu jācenšas iesaistīties efektīvā sadarbībā ar pašas Eiropas Komisijas pētnieciskajiem resursiem.

(5)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs trīspusējās aģentūras, proti, EU-OSHA, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), nepieciešama cieša šo aģentūru savstarpējā koordinācija. Tādēļ aģentūrām savā darbā būtu vienai otru jāpapildina tajos gadījumos, kad ir līdzīgas interešu jomas, vienlaikus stiprinot rīkus, kas darbojas labi, piemēram, Saprašanās memorandu starp EU-OSHA un Eurofound. Tām būtu jāizmanto risinājumi, kas uzlabo efektivitāti un sinerģiju, un jāizvairās no pienākumu, mērķu un darbību dublēšanās savā starpā un starp tām un Komisiju. Turklāt, kur vajadzīgs, EU-OSHA būtu jācenšas efektīvi sadarboties ar Savienības iestāžu iekšējiem pētniekiem.

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  EU-OSHA, Eurofound un Cedefop trīspusējais raksturs ir visaptverošas pieejas augstvērtīga izpausme, kas balstīta uz sociālo dialogu starp sociālajiem partneriem un Savienību un valstu iestādēm, kas ir ļoti svarīgi, lai rastu kopīgus un ilgtspējīgus sociālos un ekonomiskos risinājumus.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Lai EU-OSHA pārvaldībā laika gaitā nodrošinātu dalībnieku nomaiņu, Valdei, izmantojot darbības noteikumus un citus mehānismus, vajadzētu apsvērt iespēju saviem locekļiem ierobežot secīgu pilnvaru termiņu skaitu;

Grozījums Nr.     7

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Lai nodrošinātu EU-OSHA pilnīgu autonomiju un neatkarību, kā arī ļautu tai pienācīgi sasniegt mērķus un pildīt uzdevumus saskaņā ar šo regulu, tai būtu jāpiešķir atbilstošs un autonoms budžets, kura ieņēmumu būtisku daļu veidotu iemaksa no Savienības vispārējā budžeta. Attiecībā uz Savienības iemaksu un visām citām subsīdijām, ko piešķir no Savienības vispārējā budžeta, EU-OSHA būtu jāpiemēro Savienības budžeta procedūra. EU-OSHA pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  EU-OSHA darbam vajadzīgie tulkošanas pakalpojumi pēc iespējas būtu jāsniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram (Tulkošanas centrs). Vajadzības gadījumā, piemēram, tulkošanas steidzamības dēļ vai tulkošanas centra lielas darba slodzes dēļ, vai tad, kad tulkojums ir neatņemama daļa no plašāka projekta, arī citiem tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt iespējai sniegt tulkošanas pakalpojumus. Šādu citu tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina tāds pats kvalitātes līmenis, kādu nodrošina Tulkošanas centrs, par līdzvērtīgām vai zemākām cenām, un šādiem pakalpojumiem būtu jāatbilst Savienības vides, darba un sociālajiem standartiem, kā arī attiecīgos gadījumos jāievēro publiskā iepirkuma noteikumi.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūras mērķis ir Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un darba aizsardzības jomā iesaistītajiem sniegt šajā jomā izmantojamas zināšanas — tehnisko, zinātnisko, juridisko un ekonomisko informāciju un kvalificētas speciālās zināšanas.

2.  Lai uzlabotu darba vidi attiecībā uz darba ņēmēju darba aizsardzību, trīspusējās Aģentūras mērķis ir Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un darba aizsardzības jomā iesaistītajiem sniegt šajā jomā izmantojamas zināšanas — tehnisko, zinātnisko, juridisko un ekonomisko informāciju un kvalificētas speciālās zināšanas.

Grozījums Nr.     10

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vāc, analizē un izplata tehnisku, zinātnisku un ekonomisku informāciju par darba aizsardzību dalībvalstīs, lai to nodotu Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām; šādā vākšanā apzina riskus un labo praksi, kā arī esošās nacionālās prioritātes un programmas un dod vajadzīgo ieguldījumu Eiropas Savienības prioritātēs un programmās;

(a)  vāc, analizē un izplata tehnisku, zinātnisku un ekonomisku informāciju par darba aizsardzību un fizisko un garīgo veselību darbavietā dalībvalstīs, lai to nodotu Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām; šādā vākšanā apzina riskus un labo praksi, kā arī esošās nacionālās prioritātes un programmas un dod vajadzīgo ieguldījumu Savienības prioritātēs un programmās;

Grozījums Nr.     11

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vāc un analizē tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju par zinātnisko pētniecību attiecībā uz darba aizsardzību un par citu pētniecisko darbību, kas dažādos aspektos skar darba aizsardzību, un izplata pētniecības un pētnieciskās darbības rezultātus;

(b)  vāc un analizē tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju par zinātnisko pētniecību attiecībā uz darba aizsardzību un fizisko un garīgo veselību, un par citu pētniecisko darbību, kas dažādos aspektos skar darba aizsardzību un iekļaujošas darbavietas un izplata pētniecības un pētnieciskās darbības rezultātus;

Grozījums Nr.     12

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  veicina un atbalsta sadarbību un informācijas — arī par mācību programmām — un pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm darba aizsardzības jomā;

(c)  veicina un atbalsta sadarbību un informācijas — arī par mācību programmām — un pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm darba aizsardzības un fiziskās un garīgās veselības jomā;

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām un dalībvalstīm piegādā to objektīvo pieejamo tehnisko, zinātnisko, juridisko un ekonomisko informāciju un tās kvalificētās speciālās zināšanas, kādas tām vajadzīgas, lai formulētu un īstenotu saprātīgas un rezultatīvas rīcībpolitikas, kuru mērķis ir aizsargāt strādājošo drošību un veselību; šajā nolūkā Eiropas Komisiju jo īpaši apgādā ar to tehnisko, zinātnisko, juridisko un ekonomisko informāciju un tām kvalificētajām speciālajām zināšanām, kādas tai vajadzīgas, lai pildītu savus uzdevumus apzināt, sagatavot un izvērtēt tiesību aktus un pasākumus strādājošo drošības un veselības aizsardzības jomā, — jo īpaši ar informāciju un zināšanām attiecībā uz tiesību aktu ietekmi, tiesību aktu pielāgošanu tehniskajam, zinātniskajam vai juridiskajam progresam, kā arī attiecībā uz tiesību aktu praktisko īstenošanu uzņēmumos, jo īpaši mikrouzņēmumos un mazajos un vidējos uzņēmumos;

(e)  Savienības iestādēm un struktūrām un dalībvalstīm piegādā to objektīvo pieejamo tehnisko, zinātnisko, juridisko un ekonomisko informāciju un vajadzīgās kvalificētās speciālās zināšanas, lai formulētu un īstenotu saprātīgas un rezultatīvas rīcībpolitikas, kuru mērķis ir veicināt iekļaujošas darbavietas un aizsargāt strādājošo drošību un fizisko un garīgo veselību, tostarp potenciāla apdraudējuma novēršanai un paredzēšanai; šajā nolūkā Komisiju jo īpaši apgādā ar to tehnisko, zinātnisko, juridisko un ekonomisko informāciju un tām kvalificētajām speciālajām zināšanām, kādas tai vajadzīgas, lai pildītu savus uzdevumus apzināt, sagatavot un izvērtēt tiesību aktus un pasākumus strādājošo drošības un veselības aizsardzības jomā, — jo īpaši ar informāciju un zināšanām attiecībā uz tiesību aktu ietekmi, tiesību aktu pielāgošanu tehniskajam, zinātniskajam vai juridiskajam progresam, kā arī attiecībā uz tiesību aktu praktisko īstenošanu uzņēmumos, jo īpaši mikrouzņēmumos un mazajos un vidējos uzņēmumos;

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  pamatojoties uz savu veikto analīzi un izpēti, nodrošina politikas veidotājiem, tostarp sociālajiem partneriem, uz izpēti balstītus politikas priekšlikumus par darba ņēmēju darba drošību;

Pamatojums

OSHA piemīt atbilstošās spējas, lai ne tikai sniegtu analīzi un informāciju, bet arī to nodotu kā vērtīgus priekšlikumus politikas veidošanai. Tas skaidri jānosaka tās uzdevumos un pilnvarās.

Grozījums Nr.     15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  no trešām valstīm un starptautiskām organizācijām vāc informāciju par drošības un veselības jautājumiem un šo informāciju dara tām pieejamu;

(g)  no trešām valstīm un starptautiskām organizācijām vāc informāciju par drošības un fiziskās un garīgās veselības jautājumiem un šo informāciju dara tām pieejamu;

Grozījums Nr.     16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  sniedz tehnisku, zinātnisku un ekonomisku informāciju par profilakses pasākumu īstenošanas metodēm un rīkiem, apzina labas prakses piemērus un popularizē profilakses pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot mazo un vidējo uzņēmumu specifiskajām problēmām. Attiecībā uz labas prakses piemēriem Aģentūra īpašu uzmanību pievērš piemēriem, kas ir praktiski rīki, ar kuriem novērtē darba aizsardzības riskus un noteic to novēršanas pasākumus;

(h)  sniedz tehnisku, zinātnisku un ekonomisku informāciju par profilakses pasākumu īstenošanas metodēm un rīkiem, apzina labas prakses piemērus un popularizē profilakses pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot mazo un vidējo uzņēmumu specifiskajām problēmām. Attiecībā uz labas prakses piemēriem Aģentūra īpašu uzmanību pievērš piemēriem, kas ir praktiski rīki, ar kuriem novērtē darba aizsardzības un fiziskās un garīgās veselības riskus un noteic to novēršanas pasākumus;

Grozījums Nr.     17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (new)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ia)  izveido stratēģiju attiecībām ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām jautājumos, kas ir Aģentūras kompetencē;

Grozījums Nr.     18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  īsteno izpratnes veicināšanas un komunikācijas pasākumus un kampaņas par darba aizsardzības jautājumiem.

(j)  īsteno izpratnes veicināšanas un komunikācijas pasākumus un kampaņas par darba aizsardzības un fiziskās un garīgās veselības jautājumiem;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ja)  izstrādā saziņas stratēģiju, kas ir saskaņota ar Komisijas un citu iestāžu, kā arī aģentūru stratēģijām un pasākumiem un ir tiem svarīga.

Grozījums Nr.     20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Pirms Aģentūras kompetences jomas pētījumu pasūtīšanas ārējai organizācijai Savienības iestādes apspriežas ar Aģentūru, lai pārbaudītu tās pieejamību, un attiecīgā gadījumā piešķir Aģentūrai resursus.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pildīdama savus uzdevumus, īpaši ciešu dialogu Aģentūra uztur ar publiskām un privātām specializētām organizācijām, ar publiskām iestādēm un ar darba ņēmēju un darba devēju organizācijām. Aģentūra, netiekot skartiem tās mērķiem, gādā, ka tās sadarbība ar citām Eiropas Savienības aģentūrām, jo īpaši Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru un attiecīgā gadījumā citām ES aģentūrām, ir orientēta tā, lai to darbībā nepieļautu pārklāšanos un veicinātu sinerģiju un savstarpēju papildināmību.

3.  Pildīdama savus uzdevumus Aģentūra uztur ciešu dialogu ar valstu un starptautiskām, publiskām un privātām specializētām organizācijām, ar publiskām iestādēm, izglītības iestādēm, ar darba ņēmēju un darba devēju organizācijām un ar valstu trīspusējām struktūrām, ja tādas pastāv. Aģentūra, neietekmējot tās mērķus, sadarbojas ar citām Savienības aģentūrām, jo īpaši ar Eurofound, Cedefop un attiecīgā gadījumā ar citām Savienības aģentūrām, tā, lai to darbībā nepieļautu pārklāšanos un veicinātu sinerģiju un savstarpēju papildināmību, ietverot iespēju veikt kopīgu darbu.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  trīs neatkarīgi eksperti, ko ieceļ Eiropas Parlaments.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ Padome no Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļu un to aizstājēju vidus9.

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ Padome no Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļu un to aizstājēju vidus9, pamatojoties uz kandidātu sarakstu, ko iesniegušas dalībvalstis, Eiropas darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas.

__________________

__________________

9 Padomes 2003. gada 22. jūlija Lēmums par Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas izveidošanu (OV C 218, 13.9.2003., 1.–4. lpp.).

9 Padomes 2003. gada 22. jūlija Lēmums par Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas izveidošanu (OV C 218, 13.9.2003., 1.–4. lpp.).

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta a) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc dalībvalstu priekšlikuma.

svītrots

Pamatojums

Šīs daļas un divu turpmāko daļu svītrošana no Komisijas priekšlikuma nodrošinās iecelšanas procedūras konsekvenci starp minētajām trijām aģentūrām.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc priekšlikuma, ko iesniedz attiecīgo grupu pārstāvji Komitejā.

svītrots

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Triju Komitejas grupu priekšlikumi tiek iesniegti Padomei; informatīvā nolūkā priekšlikumi tiek nosūtīti arī Komisijai.

svītrots

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ ekspertus, kas minēti šā punkta pirmās daļas da) apakšpunktā, pēc tam, kad ir pārbaudīts, ka iecelšanas nerada interešu konfliktus.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, pamatojoties uz viņu zināšanām darba aizsardzības jomā un ņemot vērā arī attiecīgās pārvaldnieciskās, administratīvās un budžetārās prasmes. Visas Valdē pārstāvētās puses cenšas, lai vīriešu un sieviešu pārstāvība Valdē būtu līdzsvarota un lai Valdes darba pēctecības labad būtu ierobežota pārstāvju mainība.

3.  Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, pamatojoties uz viņu zināšanām darba aizsardzības jomā un ņemot vērā arī attiecīgās pārvaldnieciskās, administratīvās un budžetārās prasmes. Visas Valdē pārstāvētās puses cenšas tā ierobežot savu pārstāvju mainību, lai būtu nodrošināta Valdes darba pēctecība. Eiropas Parlaments, Komisija, dalībvalstis un sociālie partneri, ieceļot savus attiecīgos pārstāvjus un viņu vietniekus Valdē, nodrošina vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Katrs loceklis un locekļa aizstājējs, stājoties amatā, paraksta rakstisku interešu deklarāciju un atjaunina to, ja mainās apstākļi šajā ziņā. Aģentūra publicē interešu deklarācijas un atjaunina tās savā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru ilgums ir četri gadi. Tas ir pagarināms. Locekļa pilnvaru laikam beidzoties vai loceklim atkāpjoties, viņš paliek amatā līdz atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai.

4.  Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru ilgums ir četri gadi. Šīs pilnvaras var atjaunot. Locekļa pilnvaru laikam beidzoties vai loceklim atkāpjoties, viņš paliek amatā līdz atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Pa vienam pārstāvim no Eurofound, Cedefop un Eiropas Izglītības fonda ir tiesības kā novērotājam piedalīties Valdes sanāksmēs, lai uzlabotu aģentūru darba efektivitāti un sinerģiju starp tām.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vispārīgi orientē Aģentūras darbību un katru gadu ar Aģentūras balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu un saskaņā ar 6. pantu pieņem Aģentūras plānošanas dokumentu;

(a)  stratēģiski orientē Aģentūras darbību un katru gadu ar Aģentūras balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu un saskaņā ar 6. pantu pieņem Aģentūras plānošanas dokumentu;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  attiecībā uz saviem locekļiem un neatkarīgiem ekspertiem pieņem noteikumus interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

(f)  attiecībā uz saviem locekļiem un neatkarīgiem ekspertiem, kā arī norīkotiem valstu ekspertiem un citiem darbiniekiem, kas nav nodarbināti Aģentūrā, kā minēts 20. pantā, pieņem noteikumus, tostarp pasākumus iespējamo risku atklāšanai agrīnā stadijā, interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  pamatojoties uz vajadzību analīzi, pieņem un regulāri atjaunina 4. pantā minētos komunikācijas un izplatīšanas plānus;

(g)  pamatojoties uz vajadzību analīzi, pieņem un regulāri atjaunina komunikācijas un izplatīšanas plānus un to atspoguļo Aģentūras plānošanas dokumentā;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Gada darba programmā ietver detalizētus mērķus un gaidāmos rezultātus, arī gaidāmos snieguma rādītājus. Ievērojot tādus principus kā budžeta līdzekļus sadalīt pēc darbības jomām un budžetu pārvaldīt pa darbības jomām, programmā ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtajiem finansiālajiem līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar 5. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. Gada darba programmā un/vai daudzgadu plānā ietver 30. pantā minēto stratēģiju attiecībām ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām un ar šo stratēģiju saistītas darbības.

3.  Gada darba programmā ietver detalizētus mērķus un gaidāmos rezultātus, arī gaidāmos snieguma rādītājus, kā arī darbības un programmas, par kurām jāveic ex ante vai ex post novērtējums. Ievērojot tādus principus kā budžeta līdzekļus sadalīt pēc darbības jomām un budžetu pārvaldīt pa darbības jomām, programmā ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtajiem finansiālajiem līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar 5. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. Gada darba programmā un daudzgadu plānā ietver 30. pantā minēto stratēģiju attiecībām ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām un ar šo stratēģiju saistītas darbības.

Grozījums Nr.     36

Regulas priekšlikums

6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Resursu plānu atjaunina reizi gadā. Stratēģisko plānu atjaunina vajadzības gadījumā, jo īpaši lai reaģētu uz 28. pantā minētās izvērtēšanas iznākumu.

6.  Resursu plānu atjaunina reizi gadā. Stratēģisko plānu atjaunina vajadzības gadījumā, jo īpaši lai reaģētu uz 28. pantā minētās izvērtēšanas iznākumu. Ja Savienības iestādes vai Savienības tiesību akti nosaka Aģentūrai jaunus uzdevumus, to ņem vērā resursu un finansējuma plānošanā.

Pamatojums

ES likumdevēji varētu noteikt Aģentūrai jaunus uzdevumus. Ja tas netiks ņemts vērā budžeta un resursu plānošanā, Aģentūra nespēs apmierinoši pildīt jaunos uzdevumus vai pielāgoties jaunajām prasībām.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus Valde ievēlē šādi: vienu no locekļiem, kas pārstāv dalībvalstis, vienu no locekļiem, kas pārstāv darba devēju organizācijas, vienu no locekļiem, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas, un vienu no locekļiem, kas pārstāv Komisiju. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus ievēlē ar Valdes balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

1.  Priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus Valde ievēlē šādi: vienu no locekļiem, kas pārstāv dalībvalstis, vienu no locekļiem, kas pārstāv darba devēju organizācijas, vienu no locekļiem, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas, un vienu no locekļiem, kas pārstāv Komisiju. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus ievēl ar Valdes balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu. Valde nodrošina vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību kopējā priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku skaitā.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Aģentūra savā tīmekļa vietnē savlaicīgi un pārredzami publicē informāciju par Valdes sēdēm.

Grozījums Nr.     39

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja steidzamības dēļ vajadzīgs, Izpildkomiteja Valdes vārdā var pieņemt noteiktus pagaidu lēmumus, jo īpaši administratīvās pārvaldības lietās, arī par iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējuma apturēšanu un budžetāriem jautājumiem.

3.  Ja steidzamības dēļ vajadzīgs, Izpildkomiteja Valdes vārdā var pieņemt noteiktus pagaidu lēmumus.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Izpildkomitejas sastāvā ir Valdes priekšsēdētājs, trīs priekšsēdētāja vietnieki, triju 4. panta 5. punktā minēto grupu koordinatori un viens Komisijas pārstāvis. Katra no 4. panta 5. punktā minētajām grupām var iecelt līdz diviem aizstājējiem, kas Izpildkomitejas sēdes apmeklē pilntiesīgo locekļu prombūtnē. Valdes priekšsēdētājs ir arī Izpildkomitejas priekšsēdētājs. Izpilddirektors piedalās Izpildkomitejas sanāksmēs, bet viņam nav balsstiesību.

4.  Izpildkomitejas sastāvā ir Valdes priekšsēdētājs, trīs priekšsēdētāja vietnieki, triju 4. panta 5. punktā minēto grupu koordinatori un viens Komisijas pārstāvis. Katra no 4. panta 5. punktā minētajām grupām var iecelt līdz diviem aizstājējiem, kas Izpildkomitejas sēdes apmeklē pilntiesīgo locekļu prombūtnē, nodrošinot līdzsvarotu vīriešu un sieviešu pārstāvību. Valdes priekšsēdētājs ir arī Izpildkomitejas priekšsēdētājs. Izpilddirektors piedalās Izpildkomitejas sanāksmēs, bet viņam nav balsstiesību.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izpildkomitejas locekļu amata pilnvaru ilgums ir divi gadi. Šo laiku var pagarināt. Izpildkomitejas locekļu pilnvaru laiks beidzas, kad beidzas viņu dalība valdē.

5.  Izpildkomitejas locekļu amata pilnvaru ilgums ir divi gadi. Šīs pilnvaras var atjaunot. Izpildkomitejas locekļu pilnvaru laiks beidzas, kad beidzas viņu dalība Valdē.

Grozījums Nr.     42

Regulas priekšlikums

10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpildkomiteja sanāk vismaz trīs reizes gadā. Turklāt tā sanāk arī pēc tās priekšsēdētāja ierosinājuma vai tās locekļu pieprasījuma.

6.  Izpildkomiteja sanāk vismaz trīs reizes gadā. Turklāt tā sanāk arī pēc tās priekšsēdētāja ierosinājuma vai tās locekļu pieprasījuma. Katrs koordinators pēc katras sanāksmes laikus un pārredzami informē savas grupas locekļus par sarunu saturu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izpilddirektors pārvalda Aģentūru. Izpilddirektors atskaitās Valdei.

1.  Izpilddirektors ir atbildīgs par Aģentūras kopējo pārvaldību saskaņā ar Valdes noteikto stratēģisko virzienu un atskaitās Valdei.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  izveidota efektīva pārraudzības sistēma, kas ļautu veikt 28. pantā minētos regulāros novērtējumus, un ziņošanas sistēma novērtējumu rezultātu apkopošanai;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  sagatavots rīcības plāns, kurā tiek noteikti turpmākie pasākumi attiecībā uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un izvērtējumiem, kā arī no izmeklēšanas, kuru veicis Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un divreiz gadā par plāna īstenošanas gaitu ziņots Komisijai un regulāri — Valdei un Izpildkomitejai;

(f)  sagatavots rīcības plāns, kurā tiek noteikti turpmākie pasākumi attiecībā uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un 28. pantā minētajiem izvērtējumiem, kā arī no izmeklēšanas, kuru veicis Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un divreiz gadā par plāna īstenošanas gaitu ziņots Komisijai un regulāri — Valdei un Izpildkomitejai;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  nodrošināts dzimumu līdzsvars Aģentūrā;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ja)  saskaņā ar lēmumu, kas minēts 5. panta 2. punktā pieņemti lēmumi attiecībā uz cilvēkresursu pārvaldību;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(jb)  pieņemti lēmumi par Aģentūras iekšējām struktūrām un vajadzības gadījumā to pārveidi, ņemot vērā vajadzības, kas saistītas ar Aģentūras darbībām, un ievērojot pareizu budžeta pārvaldību.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpilddirektora atbildībā ir arī izlemt, vai Aģentūras uzdevumu efektīvas un rezultatīvas izpildes nolūkā nav jāizveido viens vai vairāki vietējie biroji vienā vai vairākās dalībvalstīs. Lai šādu lēmumu pieņemtu, no Komisijas, Valdes un dalībvalsts, kurā paredzēts izveidot vietējo biroju, jāsaņem iepriekšēja piekrišana. Šādā lēmumā norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās darbības tvērumu, izvairoties no liekām izmaksām un Aģentūras administratīvo funkciju dublēšanās.

6.  Izpilddirektora atbildībā ir arī izlemt, vai Aģentūras uzdevumu efektīvas un rezultatīvas izpildes nolūkā nav jāizveido viens vietējais birojs Briselē, kas būtu koordinācijas birojs Aģentūras sadarbības attīstīšanai ar attiecīgajām Savienības iestādēm. Lai šādu lēmumu pieņemtu, no Komisijas, Valdes un dalībvalsts, kurā paredzēts izveidot vietējo biroju, saņem iepriekšēju piekrišanu. Šādā lēmumā norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās darbības tvērumu, izvairoties no liekām izmaksām un Aģentūras administratīvo funkciju dublēšanās.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Provizoriskajā tāmes projektā ņem vērā 6. panta 1. punktā paredzētajā ikgadējā plānošanas dokumentā minētos mērķus un gaidāmos rezultātus, un šo mērķu un gaidāmo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos finanšu resursus, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija minētos tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai.

4.  Komisija minētos tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai un Aģentūrai.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz nākamā finanšu gada 31. martam Komisijas grāmatvedis Revīzijas palātai nosūta ar Komisijas pārskatu konsolidētos provizoriskos Aģentūras pārskatus.

Līdz nākamā finanšu gada 31. martam Komisijas grāmatvedis Eiropas Revīzijas palātai nosūta ar Komisijas pārskatu konsolidētos provizoriskos Aģentūras pārskatus.

Pamatojums

Lai panāktu saskaņotību ar citiem priekšlikumiem par aģentūrām un citām atsaucēm tekstā.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saņēmis Revīzijas palātas piezīmes par Aģentūras provizoriskajiem pārskatiem, izpilddirektors saskaņā ar Finanšu regulas 148. pantu uz savu atbildību sagatavo Aģentūras galīgos pārskatus un tos iesniedz Valdei, lai saņemtu tās atzinumu.

3.  Saņēmis Eiropas Revīzijas palātas piezīmes par Aģentūras provizoriskajiem pārskatiem, izpilddirektors saskaņā ar Finanšu regulas 148. pantu uz savu atbildību sagatavo Aģentūras galīgos pārskatus un tos iesniedz Valdei, lai saņemtu tās atzinumu.

Grozījums Nr.     54

Regulas priekšlikums

16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pēc katra finanšu gada beigām līdz 1. jūlijam grāmatvedis galīgos pārskatus kopā ar Valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

5.  Pēc katra finanšu gada beigām līdz 1. jūlijam grāmatvedis galīgos pārskatus kopā ar Valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eiropas Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.     55

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izpilddirektoru atklātā un pārredzamā atlases procedūrā no Komisijas ierosināta kandidātu saraksta ieceļ Valde.Slēdzot līgumu ar izpilddirektoru, Aģentūru pārstāv Valdes priekšsēdētājs.

 

2.  Izpilddirektoru atklātā un pārredzamā atlases procedūrā no Komisijas ierosināta kandidātu saraksta ieceļ Valde. Komisija pirms kandidātu galīgā saraksta ierosināšanas apspriežas ar Valdi un saņem tās piekrišanu, vajadzības gadījumā izmantojot rakstisku procedūru. Uzreiz pēc izpilddirektora iecelšanas rīko viņa uzklausīšanu Eiropas Parlamenta atbildīgajā komitejā. Slēdzot līgumu ar izpilddirektoru, Aģentūru pārstāv Valdes priekšsēdētājs.

Grozījums Nr.     56

Regulas priekšlikums

19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpilddirektoru no amata var atcelt, tikai pamatojoties uz Valdes lēmumu, uz Komisijas priekšlikuma pamata.

6.  Izpilddirektoru no amata var atcelt, tikai pamatojoties uz Valdes lēmumu, kas pieņemts pēc Komisijas priekšlikuma, kura pamatā ir argumentēts novērtējums par izpilddirektora pienākumu veikšanu.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūra var izveidot vietējos birojus dalībvalstīs, ja dalībvalstis tam piekrīt un saskaņā ar 11. panta 6. punktu.

4.  Aģentūra saskaņā ar 11. panta 6. punktu var izveidot koordinācijas biroju Briselē.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs vai attiecīgā gadījumā citi tulkošanas pakalpojumu sniedzēji.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

24. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Aģentūras darbs ir augstākā mērā pārredzams.

Grozījums Nr.     60

Regulas priekšlikums

28. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/20121a 30. panta 4. punktu Aģentūra veic to savu darbību ex-ante novērtējumus, kas ir saistīti ar lieliem izdevumiem, kā arī veic ex-post novērtējumus.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     61

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 35. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem gadiem pēc šā datuma Komisija atbilstoši Komisijas pamatnostādnēm veic izvērtēšanu, kurā novērtē Aģentūras sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā jo īpaši izskata, vai nav radusies vajadzība mainīt Aģentūras pilnvaras, un novērtē katra šāda grozījuma finansiālās sekas.

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 37. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem gadiem pēc šā datuma Komisija atbilstoši Komisijas pamatnostādnēm iesniedz izvērtējumu, kurā novērtē Aģentūras sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Komisija izvērtēšanas laikā apspriežas ar Valdi. Izvērtēšanā jo īpaši izskata, vai nav radusies vajadzība grozīt Aģentūras pilnvaras un ar tām saistītos papildu finanšu un budžeta resursus, kā arī cilvēkresursus, ja Aģentūrai tiek noteikti jauni uzdevumi vai palielinās ar pašreizējiem uzdevumiem saistītais darba apjoms.

Grozījums Nr.     62

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Rīkojoties tikai tiktāl, lai sasniegtu šajā regulā aprakstītos mērķus, un neskarot dalībvalstu un Savienības iestāžu attiecīgo kompetenci, Aģentūra var sadarboties ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai starptautiskām organizācijām. Šādā nolūkā Aģentūra, saņēmusi Komisijas iepriekšēju atļauju, ar šīm trešo valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām var noslēgt darba vienošanās. Šādas vienošanās ne Savienībai, ne tās dalībvalstīm nerada juridiskus pienākumus.

1.  Rīkojoties tikai tiktāl, lai sasniegtu šajā regulā aprakstītos mērķus, un neskarot dalībvalstu un Savienības iestāžu attiecīgo kompetenci, Aģentūra var sadarboties ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai starptautiskām organizācijām. Šādā nolūkā Aģentūra ar šīm iestādēm un starptautiskajām organizācijām var noslēgt darba vienošanos. Šādas vienošanās ne Savienībai, ne tās dalībvalstīm nerada juridiskus pienākumus.

(1)

  OV C 209, 30.7.2017., 49. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. EU-OSHA

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) cenšas nodrošināt, lai Eiropas darba vietas būtu drošākas, veselībai nekaitīgākas un produktīvākas. Tā veicina risku novērtēšanas kultūru un dalās ar zināšanām un paraugpraksi veselības un drošības jomā. Aģentūra cieši sadarbojas ar valdībām, darba ņēmēju un darba devēju organizācijām, ES struktūrām un tīkliem, kā arī privātiem uzņēmumiem.

Kad 1994. gadā EU-OSHA tika izveidota ar tās dibināšanas regulu, mērķis bija nodrošināt ES struktūras, dalībvalstis, sociālos partnerus un šajā jomā iesaistītos ar darba aizsardzības jomā noderīgu tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju. Dibināšanas regula sekojoši tika grozīta vairākas reizes, pēdējo reizi 2005. gadā.

Tās pamatuzdevumos ir noteikts, ka Aģentūras mērķis ir “izstrādāt, savākt un nodrošināt uzticamu un precīzu informāciju, analīzi un rīkus, ar kuru palīdzību veicināt zināšanas, vairot izpratni un attiecībā uz darba aizsardzību apmainīties ar informāciju un paraugpraksi, kas kalpos darba aizsardzībā iesaistīto personu vajadzībām”. Aģentūra ir arī noteikusi virsmērķi pašreizējam laikposmam: “Balstoties uz trīspusēju pieeju, līdzdalību un darba aizsardzības risku novēršanas kultūras veidošanu, būt par atzītu līderi veselīgu un drošu darbavietu veicināšanā Eiropā, lai panāktu viedu, ilgtspējīgu, ražīgu un iekļaujošu ekonomiku.

Komisijas priekšlikumā ir saglabāta EU-OSHA trīspusējā struktūra, kas atspoguļota tās mērķos un valdes sastāvā. Šo pieeju atbalstīja ieinteresētās puses. Referents piekrīt šādai Aģentūras trīspusējībai, jo tas vajadzīgs, lai tā būtu labi informēta par situāciju visās dalībvalstīs. Tas arī Aģentūrai dod iespēju dalīties ar paraugpraksi un ar savu informāciju mērķorientēti sasniegt darba ņēmējus visā Eiropā.

II. Kopīgs paziņojums par decentralizētajām aģentūrām

Parlaments, Padome un Komisija 2012. gada 19. jūlijā parakstīja kopīgu paziņojumu, kurā tika ieskicēta kopīgā pieeja, kas nav juridiski saistoša, bet kas ņemama vērā turpmākajos lēmumos par decentralizētām aģentūrām. Komisija savā priekšlikumā cenšas saskaņot EU-OSHA dibināšanas regulu ar vairākiem minētajā paziņojumā iekļautiem punktiem.

Referents, kas strādā pie priekšlikuma par EU-OSHA, sadarbojas ar referentiem, kas strādā pie priekšlikumiem par CEDEFOP (Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru) un Eurofound (Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu), cenšoties nodrošināt, ka šajās trijās regulās ir pilnībā atspoguļoti kopīgajā paziņojumā paustie principi, kā arī citas jaunākās tendences, kas jau ir iestrādātas dažām citām aģentūrām piemērojamās regulās.

Komisija patlaban veic visaptverošu izvērtēšanu, kurā novērtē Aģentūras mērķus, pilnvarojumus, pārvaldību un uzdevumus, arī kopsakarā ar citām darba tirgus, darba apstākļu, profesionālās izglītības, apmācības un prasmju jomā strādājošajām aģentūrām. Tāpēc pašreizējā posmā ziņojuma projektā nav grozījumu attiecībā uz 2. pantā noteiktajiem uzdevumiem.

Šādus grozījumus varētu apsvērt, kad būs zināmi izvērtējuma rezultāti. Tomēr būs svarīgi nodrošināt, ka neviens no šādiem ierosinātiem grozījumiem netraucē OSHA jau šobrīd veiktajam darbam.

III. Ierosinātie grozījumi

Komisijas priekšlikumā jau ir atspoguļoti daži būtiski kopīgā paziņojuma un vienotās pieejas aspekti. Proti:

•valdes struktūra;

•izpildkomiteja, kas aizstās pašreizējo prezidiju, lai palīdzētu sagatavot valdes lēmumus un sekot līdzi to izpildei, kā arī lai pieņemtu konkrētus pagaidu lēmumus;

EU-OSHA attiecības ar citām ES struktūrām, jo īpaši ar CEDEFOP un Eurofound;

•pasākumi krāpniecības vai jebkādu potenciālu interešu konfliktu apkarošanai; un

•programmu un izdevumu novērtējums.

Ierosināto grozījumu mērķis ir nostiprināt un precizēt dažus no šiem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai novērstu aģentūru jebkādu pienākumu dublēšanos.

Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā vispārējo spiedienu uz publiskiem izdevumiem un nepieciešamību sniegt iedzīvotājiem pārliecību, ka viņu maksātie nodokļi tiek tērēti izmaksu ziņā vislietderīgākajā veidā.

Lai maksimāli palielinātu efektivitāti svarīgi ir ne tikai izskatīt aģentūru darbības pārklāšanās jautājumus, bet arī ieviest efektīvu ex-ante un ex-post novērtējuma programmu, kas integrēta gada budžeta un plānošanas procesā, līdztekus efektīvi izmantojot snieguma rādītājus.

Dažos grozījumos ir uzsvērta nepieciešamība nodrošināt efektīvu saziņu un pārredzamību, pilnībā izmantojot mūsdienu saziņas metodes. Tas ir svarīgi, ja gribam, lai EU-OSHA darbs sasniegtu pēc iespējas lielāku skaitu labuma guvēju, tostarp mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī to darbiniekus.

Citu grozījumu mērķis ir palīdzēt nodrošināt efektīvu saziņu starp dažādu līmeņu lēmumu pieņemšanas struktūrām, jo īpaši izpildkomiteju un valdi, kā arī ieinteresētajām personām.

IV. Secinājums

Pašreizējā EU-OSHA dibināšanas regulas pārskatīšana līdz ar CEDEFOP un Eurofound regulu pārskatīšanu, kas tiek atjauninātas paralēli, ir nozīmīga, bet tomēr ierobežota reforma. Tā sniedz iespēju precizēt aģentūras struktūras aspektus un nostiprināt svarīgus principus, piemēram, novērtēšanu, pārredzamību un izmaksu lietderību. Referents ir centies ievērot šos mērķus, vienlaikus nepieļaujot nevajadzīgas izmaiņas, jo EU-OSHA darbs jau patlaban palīdz nodrošināt darba aizsardzības visaugstākos standartus.


Budžeta komitejas atzinums (10.5.2017)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Jens Geier

ĪSS PAMATOJUMS

Pārstrādājot EU-OSHA dibināšanas regulu, dažas no spēkā esošās EU-OSHA reglamentējošās regulas normām tiks saskaņotas ar "Kopīgo pieeju decentralizētajām aģentūrām". Otrkārt, pārstrādāšana paver izdevību atjaunināt EU-OSHA mērķus un uzdevumus.

Vienlaikus ar EU-OSHA dibināšanas regulas pārstrādi tiks pārstrādātas arī divu pārējo Eiropas Savienības trīspusējo aģentūru — Eurofound un Cedefop — dibināšanas regulas.

Tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskatā sīkāk aprakstītā budžetārā ietekme cilvēkresursu un finansiālo resursu izteiksmē atbilst Komisijas paziņojumam (2013)519.

Atzinuma sagatavotājs ierosina grozīt dažus noteikumus saistībā ar trīspusējo aģentūru sadarbību ar mērķi to uzlabot.

Turklāt atzinuma sagatavotājs ierosina Aģentūras Valdes sastāvā iecelt vienu Eiropas Parlamenta nozīmētu pārstāvi, kurš aizstātu Komisijas pārstāvi. Šī pieeja atbilst principiem, kas noteikti Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija Kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs trīspusējās aģentūras, proti, EU-OSHA, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), nepieciešama cieša šo triju aģentūru savstarpējā koordinācija un ir jāizmanto dažādi veidi, kā palielināt to efektivitāti un sinerģiju. Turklāt, kur vajadzīgs, Aģentūrai būtu jācenšas iesaistīties efektīvā sadarbībā ar pašas Eiropas Komisijas pētnieciskajiem resursiem.

(5)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs trīspusējās aģentūras, proti, EU-OSHA, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), nepieciešama cieša šo triju aģentūru savstarpējā koordinācija un ir jāizmanto dažādi veidi, kā palielināt to efektivitāti un sinerģiju. Jo īpaši ir paredzēta administratīvo pienākumu dalīšana vai apvienošana starp šīm aģentūrām, un tām savas attiecīgās gada darba programmas būtu jāpieņem, savstarpēji cieši sadarbojieties, lai novērstu pārklāšanos. Turklāt, kur vajadzīgs, Aģentūrai būtu jācenšas uzlabot savu resursu pārvaldību, grupējot aktīvus, aprīkojumu un personālu tā, lai cik vien iespējams mazinātu riskus lietotājiem un maksimāli vairotu priekšrocības, un iesaistīties efektīvā sadarbībā ar pašas Eiropas Komisijas pētnieciskajiem resursiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Lai nodrošinātu koordināciju un ietaupītu finansējumu, nepieļautu dubultošanos, kā arī veicinātu sinerģiju un papildināmību, Aģentūrai būtu cieši jāsadarbojas ar citām attiecīgajām Savienības aģentūrām un jānoslēdz ar tām sadarbības nolīgumi.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

7. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Aģentūras budžets būtu jāizstrādā, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu un ņemot vērā Aģentūras mērķus un gaidāmos rezultātus.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pildīdama savus uzdevumus, īpaši ciešu dialogu Aģentūra uztur ar publiskām un privātām specializētām organizācijām, ar publiskām iestādēm un ar darba ņēmēju un darba devēju organizācijām. Aģentūra, netiekot skartiem tās mērķiem, gādā, ka tās sadarbība ar citām Eiropas Savienības aģentūrām, jo īpaši Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru un attiecīgā gadījumā citām ES aģentūrām, ir orientēta tā, lai to darbībā nepieļautu pārklāšanos un veicinātu sinerģiju un savstarpēju papildināmību.

3.  Pildīdama savus uzdevumus, īpaši ciešu dialogu Aģentūra uztur ar publiskām un privātām specializētām organizācijām, ar publiskām iestādēm un ar darba ņēmēju un darba devēju organizācijām.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

2. panta 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Aģentūra, neskarot tās mērķus, sadarbojas ar citām Savienības aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Ķimikāliju aģentūru, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, lai nodrošinātu koordināciju un ietaupītu finansējumu, nepieļautu dubultošanos un veicinātu darbības sinerģiju un savstarpēju papildināmību.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

2. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Aģentūra noslēdz sadarbības nolīgumus ar citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, lai sekmētu un veicinātu sadarbību ar tām.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. panta – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valdes sastāvā ir:

1.  Valdes sastāvā ir:

(a)  pa vienam valdību pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(a)  pa vienam valdību pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(b)  pa vienam darba devēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(b)  pa vienam darba devēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(c)  pa vienam darba ņēmēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(c)  pa vienam darba ņēmēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(d)  trīs locekļi, kas pārstāv Komisiju.

(d)  divi locekļi, kas pārstāv Komisiju.

 

(da)  viens neatkarīgs loceklis, kas pārstāv Eiropas Parlamentu.

Visiem a)–d) apakšpunktā minētajiem locekļiem ir balsstiesības.

Visiem a)-da) apakšpunktā minētajiem locekļiem ir balsstiesības.

 

Šī iecelšana stājas spēkā no brīža, kad attiecīgā persona ir parakstījusi deklarāciju par interešu konflikta neesamību.

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ Padome no Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļu un to aizstājēju vidus.

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ Padome no Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļu un to aizstājēju vidus.

Šā punkta a) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc dalībvalstu priekšlikuma.

Šā punkta a) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc dalībvalstu priekšlikuma.

Šā punkta b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc priekšlikuma, ko iesniedz attiecīgo grupu pārstāvji Komitejā.

Šā punkta b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc priekšlikuma, ko iesniedz attiecīgo grupu pārstāvji Komitejā.

Triju Komitejas grupu priekšlikumi tiek iesniegti Padomei; informatīvā nolūkā priekšlikumi tiek nosūtīti arī Komisijai.

Triju Komitejas grupu priekšlikumi tiek iesniegti Padomei; informatīvā nolūkā priekšlikumi tiek nosūtīti arī Komisijai.

Locekļus, kas pārstāv Komisiju, ieceļ Komisija.

Komisija un Eiropas Parlaments ieceļ locekļus, kas tos pārstāv.

 

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra pārstāvim un Eurofound pārstāvim Valdes sēdēs ir novērotāja statuss.

Pamatojums

Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām ir paredzēta iespēja, ka Parlaments varētu iecelt vienu Valdes locekli.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6. pants - 4. punkts - 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, Valde pieņemto gada darba programmu groza. Pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā Valde var deleģēt izpilddirektoram.

Ja Aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, Valde pieņemto gada darba programmu groza. Tā ir atbildīga par to, lai novērstu plānoto pasākumu un darbību pārklāšanos ar citu trīspusējo Savienības aģentūru pasākumiem un darbībām un lai nodrošinātu, ka pirms iespējas piešķirt papildu finanšu resursus vienmēr kā derīga alternatīva tiek apsvērta iespēja mainīt prioritātes. Pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā Valde var deleģēt izpilddirektoram.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ja)  īstenota sadarbība ar citām attiecīgajām Savienības aģentūrām un noslēgti sadarbības nolīgumi ar tām.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Provizorisko tāmes projektu pamatā ir 6. panta 1. punktā paredzētajā ikgadējā plānošanas dokumentā minētie mērķi un gaidāmie rezultāti, un tajos ir ņemti vērā šo mērķu un gaidāmo rezultātu sasniegšanai nepieciešamie finanšu resursi, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija minētos tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai.

4.  Komisija minētos tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai. Komisija šos tāmju projektus vienlaicīgi nosūta arī Aģentūrai.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs vai citi tulkošanas pakalpojumu sniedzēji, atbilstīgi iepirkuma noteikumiem un ievērojot attiecīgajos finanšu noteikumos paredzētās robežvērtības.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 35. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem gadiem pēc šā datuma Komisija atbilstoši Komisijas pamatnostādnēm veic izvērtēšanu, kurā novērtē Aģentūras sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā jo īpaši izskata, vai nav radusies vajadzība mainīt Aģentūras pilnvaras, un novērtē katra šāda grozījuma finansiālās sekas.

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 35. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem gadiem pēc šā datuma Komisija atbilstoši Komisijas pamatnostādnēm iesniedz novērtējumu, kurā novērtē Aģentūras sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā jo īpaši izskata, vai nav radusies vajadzība mainīt Aģentūras pilnvaras, un novērtē katra šāda grozījuma finansiālās sekas.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

Atsauces

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

12.9.2016

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Jens Geier

15.9.2016

Pieņemšanas datums

25.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

Atsauces

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

23.8.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Pieņemšanas datums

12.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Iesniegšanas datums

28.7.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika