Procedura : 2016/0254(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0274/2017

Teksty złożone :

A8-0274/2017

Debaty :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0491

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 922kWORD 112k
28.7.2017
PE 599.596v02-00 A8-0274/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Czesław Hoc

ERRATY/ADDENDA
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0528),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 153 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0344/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 30 marca 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0274/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) została ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 2062/943 w celu przyczyniania się do poprawy warunków pracy w odniesieniu do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników przez działania zmierzające do rozwoju i rozpowszechniania wiedzy sprzyjającej tej poprawie.

(1)  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) została ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 2062/943 w celu przyczyniania się do poprawy warunków pracy w odniesieniu do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników przez działania zmierzające do rozwoju i rozpowszechniania wiedzy oraz popartych naukowo strategii politycznych sprzyjających tej poprawie. Podstawowym celem EU-OSHA powinno być zapewnienie informacji specjalistycznych, które wnoszą istotny wkład w zakresie specjalizacji fachowej agencji.

__________________

__________________

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1).

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Od momentu powstania w 1994 r. EU-OSHA odgrywa ważną rolę we wspieraniu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w całej Unii Europejskiej. W tym samym czasie odnotowano zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Z tego względu potrzebne są pewne dostosowania w opisie celów i zadań EU-OSHA w stosunku do rozporządzenia Rady (WE) nr 2062/94.

(2)  Od momentu powstania w 1994 r. EU-OSHA, ze względu na wiedzę fachową, jaką dysponuje, odgrywa ważną rolę we wspieraniu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w całej Unii Europejskiej. W tym samym czasie odnotowano zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i środowiska pracy, w tym zmiany technologiczne, zwłaszcza w obszarze cyfrowym, które potęgują wyzwania związane z propagowaniem wysokich standardów BHP. Z tego względu potrzebne są pewne dostosowania w opisie celów i zadań EU-OSHA w stosunku do rozporządzenia Rady (WE) nr 2062/94.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Niniejsze rozporządzenie uchyla zatem rozporządzenie (WE) nr 2062/94 w celu aktualizacji mandatu i zadań EU-OSHA, tak aby lepiej odzwierciedlić obecną działalność tej agencji, w tym potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Jako że trzy trójstronne agencje – EU-OSHA, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) – zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między tymi trzema agencjami i należy wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii. Ponadto w stosownych przypadkach Agencja powinna się starać angażować w skuteczną współpracę z wewnętrznymi zdolnościami badawczymi Komisji Europejskiej.

(5)  Jako że trzy trójstronne agencje – EU-OSHA, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) – zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między nimi. Agencje powinny zatem wzajemnie się uzupełniać w swojej pracy, tam gdzie obszary zainteresowania są zbieżne, a jednocześnie powinny promować sprawdzone narzędzia, takie jak protokół ustaleń między EU-OSHA i Eurofound. Agencje powinny wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii oraz unikać powielania mandatów, celów i działań – między poszczególnymi agencjami oraz między nimi a Komisją. Ponadto w stosownych przypadkach EU-OSHA powinna dążyć do skutecznej współpracy z instytucjami Unii w celu wykorzystania ich wewnętrznych zdolności badawczych.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Trójstronny charakter EU-OSHA, Eurofound i Cedefop stanowi bardzo cenny przejaw kompleksowego podejścia opartego na dialogu społecznym między partnerami społecznymi i organami unijnymi i krajowymi, co jest niezwykle ważne dla znalezienia wspólnych i trwałych rozwiązań społecznych i gospodarczych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Jeśli chodzi o zarządzanie EU-OSHA, aby zapewnić zmianę składu zarządu na przestrzeni czasu, Zarząd powinien rozważyć ograniczenie liczby kolejnych kadencji jego członków za pomocą przepisów dotyczących zasad działania lub innych mechanizmów.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Aby zapewnić pełną autonomię i niezależność EU-OSHA oraz umożliwić agencji prawidłową realizację celów i zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, należy przyznać jej odpowiedni i autonomiczny budżet, którego dochody będą zasadniczo pochodzić z budżetu ogólnego Unii. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie do EU-OSHA w zakresie dotyczącym wkładu Unii i wszelkich innych dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii. Kontrolę sprawozdań finansowych EU-OSHA powinien przeprowadzać Trybunał Obrachunkowy.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Usługi tłumaczeniowe niezbędne do funkcjonowania EU-OSHA powinno świadczyć, w możliwym zakresie, Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Centrum Tłumaczeń). W stosownych przypadkach, np. ze względu na pilne tłumaczenie lub duże obciążenie pracą Centrum Tłumaczeń lub jeżeli tłumaczenie stanowi integralną część większego projektu, powinna istnieć możliwość świadczenia usług tłumaczenia pisemnego również przez innych dostawców usług tłumaczeniowych. Tacy dostawcy usług tłumaczeniowych powinni zapewniać taki sam poziom jakości jak Centrum Tłumaczeń po nie wyższych kosztach, powinni spełniać unijne normy środowiskowe, normy pracy i normy społeczne oraz powinni przestrzegać przepisów dotyczących zamówień publicznych, w stosownych przypadkach.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem Agencji jest dostarczanie instytucjom i organom Unii Europejskiej, państwom członkowskim, partnerom społecznym i podmiotom działającym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy informacji technicznych, naukowych, prawnych i gospodarczych oraz wiedzy fachowej przydatnej w tej dziedzinie.

2.  Aby poprawić środowisko pracy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników celem trójstronnej Agencji jest dostarczanie instytucjom i organom Unii, państwom członkowskim, partnerom społecznym i podmiotom działającym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy informacji technicznych, naukowych, prawnych i gospodarczych oraz wiedzy fachowej przydatnej w tej dziedzinie.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  gromadzi, analizuje i rozpowszechnia informacje techniczne, naukowe i gospodarcze na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w państwach członkowskich w celu ich przekazywania instytucjom i organom Unii Europejskiej oraz zainteresowanym stronom; celem tego gromadzenia informacji jest rozpoznawanie ryzyka i identyfikowanie dobrych praktyk oraz istniejących krajowych priorytetów i programów, a także dostarczanie niezbędnych informacji na potrzeby priorytetów i programów Unii Europejskiej;

a)  gromadzi, analizuje i rozpowszechnia informacje techniczne, naukowe i gospodarcze na temat bezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego w pracy w państwach członkowskich w celu ich przekazywania instytucjom i organom Unii Europejskiej oraz zainteresowanym stronom; celem tego gromadzenia informacji jest rozpoznawanie ryzyka i identyfikowanie dobrych praktyk oraz istniejących krajowych priorytetów i programów, a także dostarczanie niezbędnych informacji na potrzeby priorytetów i programów Unii;

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  gromadzi i analizuje informacje techniczne, naukowe i gospodarcze na temat badań nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz na temat innych prac badawczych dotyczących aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także rozpowszechnia wyniki takich badań i prac badawczych;

b)  gromadzi i analizuje informacje techniczne, naukowe i gospodarcze na temat badań nad bezpieczeństwem oraz zdrowiem fizycznym i psychicznym w pracy oraz na temat innych prac badawczych dotyczących aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną w pracy oraz integracją w miejscu pracy, a także rozpowszechnia wyniki takich badań i prac badawczych;

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  promuje i wspiera współpracę oraz wymianę informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym informacji o programach szkoleniowych;

c)  promuje i wspiera współpracę oraz wymianę informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego w pracy, w tym informacji o programach szkoleniowych;

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  dostarcza instytucjom i organom Unii Europejskiej oraz państwom członkowskim obiektywnych dostępnych informacji technicznych, naukowych, prawnych i gospodarczych oraz wiedzy fachowej, których potrzebują do opracowywania i wdrażania rozsądnej i skutecznej polityki mającej chronić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników; w tym celu dostarcza Komisji Europejskiej w szczególności informacji technicznych, naukowych, prawnych i gospodarczych oraz wiedzy fachowej, których potrzebuje ona do wykonywania swoich zadań polegających na identyfikowaniu, przygotowywaniu i ocenie prawodawstwa i środków w obszarze ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zwłaszcza jeśli chodzi o skutki prawodawstwa, dostosowanie prawodawstwa do rozwoju technicznego, naukowego i prawnego, a także praktyczne wdrażanie przepisów w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

e)  dostarcza instytucjom i organom Unii oraz państwom członkowskim obiektywnych dostępnych informacji technicznych, naukowych, prawnych i gospodarczych oraz wiedzy fachowej, których potrzebują do opracowywania i wdrażania rozsądnej i skutecznej polityki mającej promować integrację w miejscu pracy, a także chronić bezpieczeństwo i zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, w tym zapobiegać potencjalnym zagrożeniom oraz przewidywać je; w tym celu dostarcza Komisji w szczególności informacji technicznych, naukowych, prawnych i gospodarczych oraz wiedzy fachowej, których potrzebuje ona do wykonywania swoich zadań polegających na identyfikowaniu, przygotowywaniu i ocenie prawodawstwa i środków w obszarze ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zwłaszcza jeśli chodzi o skutki prawodawstwa, dostosowanie prawodawstwa do rozwoju technicznego, naukowego i prawnego, a także praktyczne wdrażanie przepisów w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  w oparciu o swoją analizę i badania dostarcza decydentom politycznym, w tym partnerom społecznym, poparte naukowo propozycje polityczne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;

Uzasadnienie

EU-OSHA jak najbardziej potrafi przechodzić od etapu zapewniania analiz i informacji do etapu oferowania wartościowych propozycji służących kształtowaniu polityki. Powinno to zostać wyraźnie ujęte w zadaniach i mandacie Agencji.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  gromadzi informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa i zdrowia od państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz udostępnia im takie informacje;

g)  gromadzi informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników od państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz udostępnia im takie informacje;

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  dostarcza informacji technicznych, naukowych i gospodarczych na temat metod i narzędzi wdrażania działań prewencyjnych, identyfikuje dobre praktyki oraz wspiera działania prewencyjne, zwracając szczególną uwagę na specyficzne problemy małych i średnich przedsiębiorstw. W odniesieniu do dobrych praktyk Agencja w szczególności skupia swoją uwagę na tych praktykach, które stanowią praktyczne narzędzia do stosowania przy ocenie zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przy określaniu środków przeciwdziałania tym zagrożeniom;

h)  dostarcza informacji technicznych, naukowych i gospodarczych na temat metod i narzędzi wdrażania działań prewencyjnych, identyfikuje dobre praktyki oraz wspiera działania prewencyjne, zwracając szczególną uwagę na specyficzne problemy małych i średnich przedsiębiorstw. W odniesieniu do dobrych praktyk Agencja w szczególności skupia swoją uwagę na tych praktykach, które stanowią praktyczne narzędzia do stosowania przy ocenie zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego w pracy oraz przy określaniu środków przeciwdziałania tym zagrożeniom;

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  ustanawia strategię w zakresie stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w kwestiach należących do kompetencji Agencji;

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  prowadzi działania i kampanie komunikacyjne i podnoszące świadomość dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

j)  prowadzi działania i kampanie komunikacyjne i podnoszące świadomość dotyczące zagadnień bezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego w pracy.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  opracowuje strategię komunikacyjną, która jest spójna i zgodna ze strategiami i działaniami Komisji oraz innych instytucji i agencji.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Przed zwróceniem się do organizacji zewnętrznej ze zleceniem na realizację analiz, które leżą w kompetencjach Agencji, instytucje Unii zasięgają opinii Agencji, aby sprawdzić jej dostępność i przekazać Agencji wyznaczone na ten cel zasoby.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podczas wykonywania swoich zadań Agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami, publicznymi lub prywatnymi, organami publicznymi oraz organizacjami pracowników i pracodawców. Bez uszczerbku dla własnych celów Agencja zapewnia współpracę z innymi agencjami Unii Europejskiej, aby uniknąć powielania działań oraz wspierać synergię i komplementarność ich działań; w szczególności dotyczy to współpracy z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, a w stosownych przypadkach z innymi agencjami UE.

3.  Podczas wykonywania swoich zadań Agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami, publicznymi lub prywatnymi, krajowymi lub międzynarodowymi, z organami publicznymi, z instytucjami oświatowymi, z organizacjami pracowników i pracodawców oraz, o ile takowe istnieją, z krajowymi organami trójstronnymi. Bez uszczerbku dla własnych celów Agencja zapewnia współpracę z innymi agencjami Unii, aby uniknąć powielania oraz wspierać synergię i komplementarność ich działań, obejmującą możliwość prowadzenia wspólnych działań; w szczególności dotyczy to współpracy z Eurofound, z Cedefop, a w stosownych przypadkach z innymi agencjami Unii.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  trzech niezależnych ekspertów wyznaczonych przez Parlament Europejski.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członków, o których mowa w lit. a), b) i c), powołuje Rada spośród członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy9.

Członków, o których mowa w lit. a), b) i c), powołuje Rada spośród członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy9 na podstawie list kandydatów przedłożonych przez państwa członkowskie oraz odpowiednio europejskie organizacje pracodawców i pracowników.

__________________

__________________

9 Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2003 r. ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, Dz.U. C 218 z 13.9.2003, s. 1–4.

9 Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2003 r. ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, Dz.U. C 218 z 13.9.2003, s. 1–4.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członków, o których mowa w lit. a), powołuje się na wniosek państw członkowskich.

skreśla się

Uzasadnienie

Skreślenie tego akapitu oraz dwóch kolejnych akapitów we wniosku Komisji zapewni spójność w procedurze mianowania między trzema Agencjami.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członków, o których mowa w lit. b) i c), powołuje się na wniosek rzeczników odpowiednich grup w Komitecie.

skreśla się

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wnioski trzech grup w Komitecie są składane Radzie oraz przekazywane również do wiadomości Komisji.

skreśla się

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przedmiotowo właściwa komisja Parlamentu Europejskiego powołuje ekspertów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. da), po sprawdzeniu, czy nominacje nie powodują konfliktu interesów.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Członków Zarządu i ich zastępców mianuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie dokładają starań w celu zapewnienia zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet oraz ograniczenia rotacji swych przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac Zarządu.

3.  Członków Zarządu i ich zastępców mianuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie dokładają starań w celu ograniczenia rotacji swych przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac Zarządu. Wyznaczając swoich przedstawicieli i ich zastępców do Zarządu, Parlament Europejski, Komisja, państwa członkowskie i partnerzy społeczni zapewniają zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W momencie objęcia stanowiska każdy członek i zastępca członka podpisują pisemną deklarację interesów i dokonują jej aktualizacji w przypadku zmiany okoliczności pod tym względem. Agencja publikuje deklaracje interesów i ich aktualizacje na swojej stronie internetowej.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Można ją przedłużyć. Po upływie kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie pozostają na stanowisku do chwili przedłużenia ich nominacji lub wyznaczenia następcy.

4.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencję tę można odnowić. Po upływie kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie pozostają na stanowisku do chwili przedłużenia ich nominacji lub wyznaczenia następcy.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Przedstawiciel Eurofound, przedstawiciel Cedefop i przedstawiciel Europejskiej Fundacji Kształcenia mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatorów w celu zwiększenia skuteczności agencji i synergii między nimi.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wyznacza ogólne kierunki działań Agencji i co roku przyjmuje dokument programowy Agencji większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, zgodnie z art. 6;

a)  wyznacza strategiczne kierunki działań Agencji i co roku przyjmuje dokument programowy Agencji większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, zgodnie z art. 6;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do członków Zarządu i niezależnych ekspertów;

f)  przyjmuje przepisy, w tym środki wykrywania potencjalnych zagrożeń na wczesnym etapie, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do członków Zarządu i niezależnych ekspertów, jak również oddelegowanych ekspertów krajowych i innych pracowników niezatrudnionych przez Agencję, o których mowa w art. 20;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji;

g)  na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje działania z zakresu komunikacji i plany rozpowszechniania informacji oraz odzwierciedla je w dokumencie programowym Agencji;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Roczny program prac zawiera szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki skuteczności. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone do każdego działania zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 5. Jednoznacznie określa zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego. Roczne lub wieloletnie programowanie obejmuje strategię dotyczącą stosunków z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, o których mowa w art. 30, oraz działania związane z tą strategią.

3.  Roczny program prac zawiera szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki skuteczności, a także działania i programy, które będą przedmiotem oceny ex ante i ex post. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone do każdego działania zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 5. Jednoznacznie określa zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego. Roczne i wieloletnie programowanie obejmuje strategię dotyczącą stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, o których mowa w art. 30, oraz działania związane z tą strategią.

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Programowanie w zakresie zasobów jest aktualizowane co roku. Założenia strategiczne są uaktualniane w miarę potrzeb, w szczególności celem uwzględnienia wyników oceny, o której mowa w art. 28.

6.  Programowanie w zakresie zasobów jest aktualizowane co roku. Założenia strategiczne są uaktualniane w miarę potrzeb, w szczególności celem uwzględnienia wyników oceny, o której mowa w art. 28. Jeżeli Agencji powierzone zostaną nowe zadania przez instytucje Unii lub na mocy unijnych aktów prawnych, należy to uwzględnić w programowaniu w zakresie zasobów i w programowaniu finansowym.

Uzasadnienie

Agencja może otrzymać nowe zadania w związku z procesem stanowienia prawa UE. Jeżeli nie zostanie to uwzględnione w planowaniu budżetu i zasobów, Agencja nie zdoła w zadowalający sposób wypełnić nowych zadań ani dostosować się do nowych wymogów.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd wybiera przewodniczącego i trzech zastępców przewodniczącego w następujący sposób: jedną osobę spośród członków reprezentujących państwa członkowskie, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracodawców, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracowników i jedną osobę spośród członków reprezentujących Komisję. Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego wybierani są większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu.

1.  Zarząd wybiera przewodniczącego i trzech zastępców przewodniczącego w następujący sposób: jedną osobę spośród członków reprezentujących państwa członkowskie, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracodawców, jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracowników i jedną osobę spośród członków reprezentujących Komisję. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wybierani są większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu. Zarząd zapewnia zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet w gronie – łącznie – przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Agencja publikuje na swojej stronie internetowej informacje o posiedzeniach Zarządu w sposób terminowy i przejrzysty.

Poprawka     39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W razie potrzeby z uwagi na pilny charakter sytuacji Rada Wykonawcza może podejmować pewne decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu, w szczególności w kwestiach zarządzania administracyjnego, w tym w zakresie zawieszenia przekazania uprawnień organu powołującego oraz w kwestiach związanych z budżetem.

3.  W razie potrzeby z uwagi na pilny charakter sytuacji Rada Wykonawcza może podejmować pewne decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Rada Wykonawcza składa się z przewodniczącego Zarządu, jego trzech zastępców, koordynatorów trzech grup, o których mowa w art. 4 ust. 5, oraz jednego przedstawiciela Komisji. Każda grupa, o której mowa w art. 4 ust. 5, może wyznaczyć maksymalnie dwóch zastępców, którzy uczestniczą w posiedzeniach Rady Wykonawczej pod nieobecność jej członków. Przewodniczący Zarządu jest również przewodniczącym Rady Wykonawczej. Dyrektor Wykonawczy bierze udział w posiedzeniach Rady Wykonawczej, ale nie posiada prawa głosu.

4.  Rada Wykonawcza składa się z przewodniczącego Zarządu, jego trzech zastępców, koordynatorów trzech grup, o których mowa w art. 4 ust. 5, oraz jednego przedstawiciela Komisji. Każda grupa, o której mowa w art. 4 ust. 5, może wyznaczyć maksymalnie dwóch zastępców, którzy uczestniczą w posiedzeniach Rady Wykonawczej pod nieobecność jej członków, przy czym należy zadbać o zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet. Przewodniczący Zarządu jest również przewodniczącym Rady Wykonawczej. Dyrektor Wykonawczy bierze udział w posiedzeniach Rady Wykonawczej, ale nie posiada prawa głosu.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Kadencja członków Rady Wykonawczej wynosi dwa lata. Kadencję tę można przedłużyć. Kadencja członków Rady Wykonawczej kończy się wraz z zakończeniem ich członkostwa w Zarządzie.

5.  Kadencja członków Rady Wykonawczej wynosi dwa lata. Kadencję tę można odnowić. Kadencja członków Rady Wykonawczej kończy się wraz z zakończeniem ich członkostwa w Zarządzie.

Poprawka     42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Rada Wykonawcza zbiera się co najmniej trzy razy do roku. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek jej członków.

6.  Rada Wykonawcza zbiera się co najmniej trzy razy do roku. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek jej członków. Po każdym posiedzeniu każdy koordynator we właściwym terminie i w przejrzysty sposób informuje członków swojej grupy o treści dyskusji.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dyrektor Wykonawczy zarządza Agencją. Dyrektor Wykonawczy odpowiada przed Zarządem.

1.  Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie Agencją zgodnie ze strategicznym kierunkiem określonym przez Zarząd i odpowiada przed Zarządem.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  ustanowienie skutecznego systemu monitorowania pozwalającego na przeprowadzanie regularnych ocen, o których mowa w art. 28, oraz opracowanie systemu sprawozdawczego podsumowującego ich wyniki;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przygotowanie planu działania w następstwie wniosków ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego i ocen, a także z dochodzeń Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz za składanie dwa razy w roku Komisji, a regularnie – Zarządowi i Radzie Wykonawczej, sprawozdania z postępów;

f)  przygotowanie planu działania w następstwie wniosków ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego i ocen, o których mowa w art. 28, a także z dochodzeń Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz za składanie dwa razy w roku Komisji, a regularnie – Zarządowi i Radzie Wykonawczej, sprawozdania z postępów;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  zapewnienie równowagi płci w Agencji;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 5 ust. 2, podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  podejmowanie decyzji dotyczących wewnętrznej struktury organizacyjnej Agencji, a w razie potrzeby jej modyfikacji, biorąc pod uwagę potrzeby związane z działalnością Agencji i należyte zarządzanie budżetem;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dyrektor Wykonawczy jest również odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do celów wykonywania zadań Agencji w skuteczny i wydajny sposób konieczne jest ustanowienie jednego lub kilku lokalnych biur w jednym lub kilku państwach członkowskich. Decyzja ta wymaga uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego, w którym to lokalne biuro miałoby powstać. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w tym lokalnym biurze w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Agencji.

6.  Dyrektor Wykonawczy jest również odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do celów wykonywania zadań Agencji w skuteczny i wydajny sposób konieczne jest otwarcie lokalnego biura w Brukseli jako biura łącznikowego, aby rozwijać współpracę Agencji z właściwymi instytucjami unijnymi. Decyzja ta zależy od uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i państwa członkowskiego, w którym to lokalne biuro miałoby powstać. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w tym lokalnym biurze w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Agencji.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wstępny projekt preliminarza opiera się na celach i oczekiwanych wynikach rocznego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1, oraz uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

4.  Komisja przedkłada projekt preliminarza władzy budżetowej i Agencji wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego księgowy Komisji przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu wstępne sprawozdania rachunkowe Agencji skonsolidowane ze sprawozdaniem finansowym Komisji.

Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego księgowy Komisji przesyła Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wstępne sprawozdania rachunkowe Agencji skonsolidowane ze sprawozdaniem finansowym Komisji.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z innymi wnioskami dotyczącymi Agencji oraz innymi odniesieniami zawartymi w tekście.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Otrzymawszy uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące tymczasowego sprawozdania rachunkowego Agencji na podstawie art. 148 rozporządzenia finansowego, Dyrektor Wykonawczy sporządza na własną odpowiedzialność ostateczne sprawozdanie finansowe Agencji i przesyła je Zarządowi do zaopiniowania.

3.  Otrzymawszy uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące tymczasowego sprawozdania rachunkowego Agencji na podstawie art. 148 rozporządzenia finansowego, Dyrektor Wykonawczy sporządza na własną odpowiedzialność ostateczne sprawozdanie finansowe Agencji i przesyła je Zarządowi do zaopiniowania.

Poprawka     54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Do dnia 1 lipca następującego po zakończeniu każdego roku budżetowego księgowy przesyła ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią Zarządu Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

5.  Do dnia 1 lipca następującego po zakończeniu każdego roku budżetowego księgowy przesyła ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią Zarządu Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu.

Poprawka     55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dyrektor Wykonawczy jest mianowany przez Zarząd z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru.

Do celów zawarcia umowy w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Wykonawczego Agencję reprezentuje przewodniczący Zarządu.

2.  Dyrektor Wykonawczy jest mianowany przez Zarząd z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru. Komisja zasięga opinii Zarządu oraz uzyskuje jego zgodę, w razie konieczności w drodze procedury pisemnej, zanim zaproponuje krótką listę kandydatów. Po mianowaniu Dyrektor Wykonawczy uczestniczy w przesłuchaniu w komisji przedmiotowo właściwej w Parlamencie Europejskim. Do celów zawarcia umowy w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Wykonawczego Agencję reprezentuje przewodniczący Zarządu.

Poprawka     56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji.

6.  Dyrektor wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Zarządu działającego na wniosek Komisji, na podstawie uzasadnionej oceny wyników jego pracy na stanowisku dyrektora wykonawczego.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja może zakładać lokalne biura w państwach członkowskich, pod warunkiem ich zgody i zgodnie z art. 11 ust. 6.

4.  Agencja może założyć biuro łącznikowe w Brukseli zgodnie z art. 11 ust. 6.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej lub, w stosownym przypadku, inni dostawcy usług tłumaczeniowych.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

- 1.  Agencja działa z zachowaniem wysokiego stopnia przejrzystości.

Poprawka     60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Zgodnie z art. 30 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/20121a Agencja przeprowadza oceny ex-ante tych wykonywanych przez siebie działań, które pociągają za sobą znaczące wydatki; wykonuje też oceny ex-post.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka     61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż po upływie pięciu lat od daty, o której mowa w art. 35, a następnie co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę zgodnie z wytycznymi Komisji w celu ocenienia wyników pracy Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takiej zmiany.

1.  Nie później niż po upływie pięciu lat od daty, o której mowa w art. 37, a następnie co pięć lat Komisja przedstawia ocenę zgodnie z wytycznymi Komisji w celu ocenienia wyników pracy Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. Przy sporządzaniu oceny Komisja zasięga opinii Zarządu. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz związane z tym dodatkowe zasoby finansowe, budżetowe i ludzkie, jeżeli Agencji powierzone zostaną nowe zadania lub jeżeli zwiększy się obciążenie pracą spowodowane wykonywaniem aktualnych zadań.

Poprawka     62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na tyle, na ile jest to niezbędne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu, bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej, Agencja może współpracować z właściwymi organami państw trzecich lub organizacjami międzynarodowymi. W tym celu, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Komisji, Agencja może poczynić ustalenia robocze z organami państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi. Nie nakładają one żadnych zobowiązań prawnych na Unię ani na jej państwa członkowskie.

1.  Na tyle, na ile jest to niezbędne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu, bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej, Agencja może współpracować z właściwymi organami państw trzecich lub organizacjami międzynarodowymi. W tym celu Agencja może poczynić ustalenia robocze z organami państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi. Nie nakładają one żadnych zobowiązań prawnych na Unię ani na jej państwa członkowskie.

(1)

  Dz.U. C 209 z 30.7.2017, s. 49.


UZASADNIENIE

I. EU-OSHA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dąży do tego, by europejskie miejsca pracy były bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej produktywne. Propaguje ona kulturę zapobiegania ryzyku oraz dzieli się wiedzą i dobrymi praktykami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Agencja współpracuje z rządami, organizacjami pracodawców i pracowników, organami i sieciami UE oraz z firmami prywatnymi.

Kiedy w 1994 r. przyjmowano rozporządzenie ustanawiające EU-OSHA, celem było zapewnienie instytucjom UE, państwom członkowskim, partnerom społecznym i innym podmiotom aktywnym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przydatnych informacji technicznych, naukowych i gospodarczych dotyczących BHP. Rozporządzenie ustanawiające było od tego czasu kilkakrotnie zmieniane, ostatnio w 2005 r.

Opis misji EU-OSHA określa w następujący sposób cel Agencji: „Opracowujemy, gromadzimy i dostarczamy wiarygodne i istotne informacje, analizy i narzędzia służące pogłębianiu wiedzy, podnoszeniu świadomości oraz wymianie informacji i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają służyć potrzebom osób zaangażowanych w tematykę BHP.” Przedstawiono w nim również ogólny cel na bieżący okres: „Być uznanym liderem działań na rzecz propagowania zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w Europie w oparciu o zasadę trójstronności, uczestnictwa i tworzenia kultury profilaktyki ryzyka BHP w celu zapewnienia inteligentnej, zrównoważonej i wydajnej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu.”

Wniosek Komisji utrzymuje trójdzielną strukturę EU-OSHA, odzwierciedloną w jej celach oraz składzie Zarządu. Podejście to poparły zainteresowane strony. Sprawozdawca zgadza się, że trójdzielny charakter Agencji jest niezbędny, aby była ona dobrze poinformowana na temat sytuacji we wszystkich państwach członkowskich. Struktura taka pozwala również agencji dzielić się dobrymi praktykami i docierać w sposób ukierunkowany do pracowników w całej Europie.

II. Wspólne oświadczenie w sprawie agencji zdecentralizowanych

W dniu 19 lipca 2012 r. Parlament, Rada i Komisja podpisały wspólne oświadczenie określające wspólne podejście, które – choć nie jest prawnie wiążące – ma być uwzględniane w przyszłych decyzjach w sprawie agencji zdecentralizowanych. Wniosek Komisji ma na celu dostosowanie rozporządzenia ustanawiającego EU-OSHA do różnych punktów zawartych w tym wspólnym podejściu.

Sprawozdawca zajmujący się EU-OSHA współpracuje ze sprawozdawcami zajmującymi się Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) oraz Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w dążeniach do zadbania o to, by te trzy rozporządzenia w pełni odzwierciedlały cele wspólnego oświadczenia oraz inne zmiany, które wprowadzono już do rozporządzeń dotyczących niektórych innych agencji UE.

Komisja przeprowadza obecnie przekrojową ocenę celów, mandatu, zarządzania i zadań Agencji, w tym w odniesieniu do innych agencji działających w dziedzinie rynku pracy, warunków pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umiejętności. Z tego powodu obecny projekt sprawozdania nie wprowadza zmian do zadań określonych w art. 2.

Zmiany takie można rozważyć wówczas, kiedy znane będą wyniki tej oceny. Należy jednak zadbać o to, by żadne z proponowanych zmian nie zakłócały działań, które już prowadzi OSHA.

III. Proponowane poprawki

Wniosek Komisji porusza już pewne istotne punkty zawarte we wspólnym oświadczeniu i wspólnym podejściu. Obejmują one takie kwestie jak:

•  struktura Zarządu;

•  Rada Wykonawcza, która zastępuje obecne Biuro i do której zadań należy przygotowywanie decyzji Zarządu, monitorowanie ich wdrażania oraz podejmowanie pewnych pilnych decyzji tymczasowych;

•  stosunki EU-OSHA z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Cedefop i Eurofound;

•  środki przeciwdziałania nadużyciom lub wszelkim potencjalnym konfliktom interesów; oraz

•  ocena programów i wydatków.

Proponowane poprawki mają na celu wzmocnienie i wyjaśnienie niektórych przepisów, przy czym szczególną uwagę zwrócono na konieczność uniknięcia powielania działań między agencjami.

Jest to szczególnie istotne, jeżeli wziąć pod uwagę ogólną presję na wydatki publiczne oraz potrzebę zapewnienia obywateli, że ich podatki są wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób.

Równie ważnym czynnikiem pozwalającym na maksymalizację wydajności jest – oprócz analizy ewentualnego pokrywania się działań agencji – skuteczny program oceny ex ante i ex post, zintegrowany z rocznymi procedurami dotyczącymi budżetu i planowania, a także efektywne wykorzystanie wskaźników skuteczności działania.

W niektórych poprawkach podkreślono konieczność skutecznej komunikacji i przejrzystości, z pełnym wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji. Dla działań EU-OSHA ważne jest dotarcie do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów, w tym mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw oraz ich pracowników.

Inne poprawki mają na celu przyczynienie się do zapewnienia skutecznej komunikacji między różnymi szczeblami decyzyjnymi, w szczególności między Radą Wykonawczą a Zarządem, a także z zainteresowanymi stronami.

IV. Wniosek

Obecny przegląd rozporządzenia ustanawiającego EU-OSHA, przeprowadzany równolegle z przeglądem rozporządzeń ustanawiających Cedefop i Eurofound, stanowi istotną, choć ograniczoną, reformę. Daje on możliwość usprawnienia pewnych aspektów organizacyjnych Agencji oraz wzmocnienie ważnych elementów, takich jak ocena, przejrzystość i opłacalność. Sprawozdawca starał się realizować te cele, a zarazem chciał uniknąć wprowadzania niepotrzebnych zmian, mając na uwadze prowadzone już przez EU-OSHA prace na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.


OPINIA Komisji Budżetowej (10.5.2017)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia ustanawiającego EU-OSHA spowoduje dostosowanie niektórych przepisów istniejącego rozporządzenia regulującego EU-OSHA do wspólnego podejścia dotyczącego agencji zdecentralizowanych. Po drugie zmiana daje możliwość zaktualizowania celów i zadań EU-OSHA.

W tym samym czasie przeprowadzona zostanie także nowelizacja rozporządzeń ustanawiających dwie pozostałe trójstronne agencje Unii Europejskiej: Eurofound i Cedefop.

Wpływ na budżet pod względem zasobów ludzkich i finansowych, przedstawiony bardziej szczegółowo w ocenie skutków finansowych regulacji, jest zgodny z komunikatem Komisji (2013)519.

Sprawozdawca proponuje zmianę niektórych przepisów dotyczących współpracy między agencjami trójstronnymi, aby usprawnić tę współpracę.

Ponadto sprawozdawca proponuje wprowadzenie do Zarządu agencji przedstawiciela wyznaczonego przez Parlament Europejski w miejsce jednego przedstawiciela Komisji Europejskiej. Podejście to jest zgodne ze wspólnym oświadczeniem Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Jako że trzy trójstronne agencje – EU-OSHA, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) – zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między tymi trzema agencjami i należy wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii. Ponadto w stosownych przypadkach Agencja powinna się starać angażować w skuteczną współpracę z wewnętrznymi zdolnościami badawczymi Komisji Europejskiej.

(5)  Jako że trzy trójstronne agencje – EU-OSHA, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) – zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między tymi trzema agencjami i należy wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii. W szczególności przewiduje się podział zadań administracyjnych między tymi trzema agencjami lub wspólne wykonywanie tych zadań przez te agencje. Agencje powinny również przyjmować swoje roczne programy prac przy ścisłej wzajemnej współpracy, aby uniknąć powielania działań. Ponadto w stosownych przypadkach Agencja powinna starać się lepiej zarządzać swoimi zasobami przez grupowanie aktywów, wyposażenia i personelu w celu zminimalizowania ryzyka dla użytkowników i zmaksymalizowania korzyści, oraz angażować w skuteczną współpracę z wewnętrznymi zdolnościami badawczymi Komisji Europejskiej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Aby zapewnić koordynację i oszczędności finansowe, uniknąć powielania działań oraz wspierać synergię i komplementarność, Agencja powinna ściśle współpracować z innymi właściwymi agencjami Unii i zawierać z nimi umowy o współpracy.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Budżet Agencji powinien być przygotowywany zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego z uwzględnieniem jej celów i oczekiwanych wyników.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podczas wykonywania swoich zadań Agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami, publicznymi lub prywatnymi, organami publicznymi oraz organizacjami pracowników i pracodawców. Bez uszczerbku dla własnych celów Agencja zapewnia współpracę z innymi agencjami Unii Europejskiej, aby uniknąć powielania działań oraz wspierać synergię i komplementarność ich działań; w szczególności dotyczy to współpracy z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, a w stosownych przypadkach z innymi agencjami UE.

3.  Podczas wykonywania swoich zadań Agencja prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami, publicznymi lub prywatnymi, organami publicznymi oraz organizacjami pracowników i pracodawców.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencja, bez uszczerbku dla swoich własnych celów, współpracuje z innymi agencjami Unii, w szczególności z Europejską Agencją Chemikaliów, Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, aby zapewnić koordynację i oszczędności finansowe, uniknąć powielania zadań oraz wspierać synergię i komplementarność ich działań.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Agencja zawiera umowy o współpracy z innymi właściwymi agencjami unijnymi w celu ułatwienia i wspierania współpracy z tymi agencjami.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd składa się z:

1.  Zarząd składa się z:

a)  jednego członka reprezentującego rząd z każdego państwa członkowskiego;

a)  jednego członka reprezentującego rząd z każdego państwa członkowskiego;

b)  jednego członka reprezentującego organizacje pracodawców z każdego państwa członkowskiego;

b)  jednego członka reprezentującego organizacje pracodawców z każdego państwa członkowskiego;

c)  jednego członka reprezentującego organizacje pracowników z każdego państwa członkowskiego;

c)  jednego członka reprezentującego organizacje pracowników z każdego państwa członkowskiego;

d)  trzech członków reprezentujących Komisję.

d)  dwóch członków reprezentujących Komisję,

 

da)  jednego niezależnego członka reprezentującego Parlament Europejski.

Wszyscy członkowie, o których mowa w lit. a)–d), mają prawa głosu.

Wszyscy członkowie, o których mowa w lit. a)–da), mają prawa głosu.

 

Nominacja staje się skuteczna po podpisaniu przez daną osobę oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Członków, o których mowa w lit. a), b) i c), powołuje Rada spośród członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Członków, o których mowa w lit. a), b) i c), powołuje Rada spośród członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Członków, o których mowa w lit. a), powołuje się na wniosek państw członkowskich.

Członków, o których mowa w lit. a), powołuje się na wniosek państw członkowskich.

Członków, o których mowa w lit. b) i c), powołuje się na wniosek rzeczników odpowiednich grup w Komitecie.

Członków, o których mowa w lit. b) i c), powołuje się na wniosek rzeczników odpowiednich grup w Komitecie.

Wnioski trzech grup w Komitecie są składane Radzie oraz przekazywane również do wiadomości Komisji.

Wnioski trzech grup w Komitecie są składane Radzie oraz przekazywane również do wiadomości Komisji.

Komisja mianuje członków, którzy mają ją reprezentować.

Komisja i Parlament Europejski mianują swoich przedstawicieli.

 

Przedstawiciel Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego oraz przedstawiciel Eurofound mają status obserwatora w Zarządzie.

Uzasadnienie

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r. przewiduje możliwość wyznaczenia przez Parlament jednego członka Zarządu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania Agencji nowego zadania. Zarząd może przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania Agencji nowego zadania. Odpowiada on za uniknięcie kolizji programowych z innymi trójstronnymi agencjami unijnymi oraz za dopilnowanie, by przed ewentualnym przyznaniem dodatkowych środków finansowych zawsze rozważono możliwość zmiany priorytetów działań. Zarząd może przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  współpracę z innymi agencjami unijnymi i zawieranie z nimi umów o współpracy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wstępny projekt preliminarza opiera się na celach i oczekiwanych wynikach rocznego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1, oraz uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

4.  Komisja przesyła projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Jednocześnie Komisja przesyła ten projekt preliminarza Agencji.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej lub inni dostawcy usług tłumaczeniowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i w ramach limitów określonych w stosownych przepisach finansowych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż po upływie pięciu lat od daty, o której mowa w art. 35, a następnie co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę zgodnie z wytycznymi Komisji w celu ocenienia wyników pracy Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takiej zmiany.

1.  Nie później niż po upływie pięciu lat od daty, o której mowa w art. 35, a następnie co pięć lat Komisja przedstawia zgodnie z wytycznymi Komisji ocenę wyników pracy Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Agencji oraz skutki finansowe takiej zmiany.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Odsyłacze

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.9.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jens Geier

15.9.2016

Data przyjęcia

25.4.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Odsyłacze

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Data przedstawienia w PE

23.8.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Data przyjęcia

12.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Data złożenia

28.7.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności