Procedură : 2016/0254(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0274/2017

Texte depuse :

A8-0274/2017

Dezbateri :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.9

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0491

RAPORT     ***I
PDF 906kWORD 110k
28.7.2017
PE 599.596v02-00 A8-0274/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportor: Czesław Hoc

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0528),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0344/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 30 martie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0274/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a fost înființată prin Regulamentul (CE) nr. 2062/943 al Consiliului pentru a contribui la îmbunătățirea mediului de lucru în ceea ce privește protecția securității și a sănătății lucrătorilor, prin acțiuni menite să dezvolte și să difuzeze cunoștințele care pot susține această îmbunătățire.

(1)  Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a fost înființată prin Regulamentul (CE) nr. 2062/943 al Consiliului pentru a contribui la îmbunătățirea mediului de lucru în ceea ce privește protecția securității și a sănătății lucrătorilor, prin acțiuni menite să dezvolte și să difuzeze cunoștințele și propunerile de politici bazate pe cercetare care pot susține această îmbunătățire. Obiectivul principal al EU-OSHA este de a furniza informații de specialitate care aduc o contribuție substanțială în domeniul său de competență.

__________________

__________________

3 Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (JO L 216, 20.8.1994, p. 1).

3 Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (JO L 216, 20.8.1994, p. 1).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  De la crearea sa în 1994, EU-OSHA a jucat un rol important în sprijinirea îmbunătățirii sănătății și a securității în muncă în întreaga Uniune Europeană. În același timp, au existat evoluții în domeniul securității și al sănătății în muncă (SSM). În acest context, sunt necesare anumite adaptări în descrierea obiectivelor și a atribuțiilor EU-OSHA față de dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului.

(2)  De la crearea sa în 1994, EU-OSHA a jucat, mulțumită expertizei sale, un rol important în sprijinirea îmbunătățirii sănătății și a securității în muncă în întreaga Uniune Europeană. În același timp, au existat evoluții în domeniul securității și al sănătății în muncă (SSM) și al mediilor de lucru, inclusiv evoluții tehnologice, mai ales în domeniul digital, care au făcut și mai dificilă provocarea ce constă în promovarea unor standarde ridicate în domeniul SSM. În acest context, sunt necesare anumite adaptări în descrierea obiectivelor și a atribuțiilor EU-OSHA față de dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Prezentul regulament abrogă, prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2062/94 cu scopul de a actualiza mandatul și a atribuțiile EU-OSHA, pentru ca acestea să reflecte mai bine activitățile sale curente, inclusiv necesitatea de a acorda o atenție deosebită microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Întrucât cele trei agenții tripartite EU-OSHA, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între cele trei agenții și ar trebui exploatate modalitățile de a spori eficiența și sinergiile. În plus, atunci când este cazul, Agenția ar trebui să urmăreascăse angajeze într-o cooperare eficientă cu capacitățile de cercetare interne ale Comisiei Europene.

(5)  Întrucât cele trei agenții tripartite, EU-OSHA, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între ele. Agențiile ar trebui, prin urmare, să se completeze în activitatea lor în cazul în care au domenii de interes similare, consolidând totodată instrumente care funcționează bine, cum ar fi Memorandumul de înțelegere dintre EU-OSHA și Eurofound. Agențiile ar trebui să exploateze modalitățile de a spori eficiența și sinergiile și să evite orice suprapunere a mandatelor, obiectivelor și activităților lor, atât între ele, cât și între ele și Comisie. În plus, atunci când este cazul, EU-OSHA ar trebui să încercecoopereze în mod eficient cu capacitățile de cercetare interne ale instituțiilor Uniunii.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Caracterul tripartit al EU-OSHA, al Eurofound și al Cedefop exprimă foarte bine abordarea cuprinzătoare, bazată pe dialogul social, dintre partenerii sociali și autoritățile naționale și ale Uniunii, care are o importanță deosebită pentru găsirea unor soluții sociale și economice comune și durabile.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În ceea ce privește guvernarea EU-OSHA, pentru a asigura o schimbare a componenței sale în timp, consiliul de administrație, prin normele sale de funcționare sau prin alte mecanisme, ar trebui să ia în considerare limitarea numărului de mandate consecutive pe care membrii săi le pot deține.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Pentru a garanta deplina sa autonomie și independență și pentru a-i permite să-și îndeplinească obiectivele și atribuțiile care îi sunt încredințate prin prezentul regulament, EU-OSHA ar trebui să beneficieze de un buget adecvat și autonom, ale cărui venituri să provină în principal dintr-o contribuție de la bugetul general al Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice EU-OSHA în ceea ce privește contribuția Uniunii și orice altă eventuală subvenție de la bugetul general al Uniunii. Conturile EU-OSHA ar trebui să fie auditate de Curtea de Conturi Europeană.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea EU-OSHA ar trebui să fie asigurate, în măsura posibilului, de către Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (Centrul de Traduceri). Dacă este cazul, de exemplu, din cauza caracterului urgent al unei traduceri sau a volumului mare de lucru al Centrului de Traduceri ori atunci când traducerea face parte integrantă dintr-un proiect mai mare, și alți furnizori de servicii de traducere ar trebui să poată furniza servicii de traducere. Acești alți furnizori de servicii de traducere ar trebui să asigure același nivel de calitate ca și Centrul de Traduceri, la un cost care să nu fie superior, ar trebui să se conformeze standardelor de mediu, sociale și de muncă ale Uniunii și ar trebui să respecte normele în materie de achiziții publice, dacă este cazul.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul Agenției este acela de a furniza instituțiilor și organismelor Uniunii Europene, statelor membre, partenerilor sociali și celor implicați în domeniul securității și al sănătății în muncă informații tehnice, științifice, juridice și economice, precum și expertiză calificată care să le fie utile în domeniul respectiv.

2.  Pentru a îmbunătăți mediul de lucru în ceea ce privește protecția securității și a sănătății lucrătorilor, obiectivul Agenției tripartite este acela de a furniza instituțiilor și organismelor Uniunii Europene, statelor membre, partenerilor sociali și celor implicați în domeniul securității și al sănătății în muncă informații tehnice, științifice, juridice și economice, precum și expertiză calificată care să le fie utile în domeniul respectiv.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  colectarea, analiza și difuzarea informațiilor tehnice, științifice și economice privind securitatea și sănătatea în muncă în statele membre, pentru ca aceste informații să ajungă la instituțiile și organismele Uniunii Europene, la statele membre și la părțile interesate; această acțiune de colectare are ca scop să inventarieze riscurile și bunele practici, precum și prioritățile și programele naționale existente și să ofere datele necesare pentru prioritățile și programele Uniunii Europene;

(a)  colectarea, analiza și difuzarea informațiilor tehnice, științifice și economice privind securitatea și sănătatea fizică și mintală în muncă în statele membre, pentru ca aceste informații să ajungă la instituțiile și organismele Uniunii Europene, la statele membre și la părțile interesate; această acțiune de colectare are ca scop să inventarieze riscurile și bunele practici, precum și prioritățile și programele naționale existente și să ofere datele necesare pentru prioritățile și programele Uniunii Europene;

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  colectarea și analiza informațiilor tehnice, științifice și economice privind cercetarea în domeniul securității și al sănătății în muncă, precum și privind alte activități de cercetare care implică aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă, și difuzarea rezultatelor cercetării și ale activităților de cercetare;

(b)  colectarea și analiza informațiilor tehnice, științifice și economice privind cercetarea în domeniul securității și al sănătății fizice și mintale în muncă, precum și privind alte activități de cercetare care implică aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă și incluziunea la locul de muncă, și difuzarea rezultatelor cercetării și ale activităților de cercetare;

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  promovarea și sprijinirea cooperării și a schimbului de informații și de experiență între statele membre în domeniul securității și al sănătății în muncă, inclusiv informații referitoare la programele de formare;

(c)  promovarea și sprijinirea cooperării și a schimbului de informații și de experiență între statele membre în domeniul securității și al sănătății fizice și mintale în muncă, inclusiv informații referitoare la programele de formare;

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  furnizarea către instituțiile și organismele Uniunii Europene și către statele membre a informațiilor tehnice, științifice, juridice și economice obiective, precum și a expertizei calificate de care acestea au nevoie pentru a formula și a pune în aplicare politici judicioase și eficace, menite să protejeze securitatea și sănătatea lucrătorilor; în acest sens, furnizarea către Comisia Europeană în special a informațiilor tehnice, științifice, juridice și economice și a expertizei calificate de care aceasta are nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile de identificare, de pregătire și de evaluare a legislației și a măsurilor în domeniul protecției securității și a sănătății lucrătorilor, mai ales în ceea ce privește impactul legislației, adaptarea legislației la progresele tehnice, științifice sau legislative și punerea în practică a legislației în întreprinderi, cu o atenție specială acordată microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii;

(e)  furnizarea către instituțiile și organismele Uniunii și către statele membre a informațiilor tehnice, științifice, juridice și economice obiective, precum și a expertizei calificate de care acestea au nevoie pentru a formula și a pune în aplicare politici judicioase și eficace, menite să promoveze incluziunea la locul de muncă și să protejeze securitatea și sănătatea fizică și mintală a lucrătorilor, inclusiv prevenirea și anticiparea potențialelor pericole; în acest sens, furnizarea către Comisie în special a informațiilor tehnice, științifice juridice și economice și a expertizei calificate de care aceasta are nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile de identificare, de pregătire și de evaluare a legislației și a măsurilor în domeniul protecției securității și sănătății lucrătorilor, mai ales în ceea ce privește impactul legislației, adaptarea legislației la progresele tehnice, științifice sau legislative și punerea în practică a legislației în întreprinderi, cu o atenție specială acordată microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii;

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  punerea la dispoziția factorilor de decizie politică, inclusiv a partenerilor sociali, pe baza analizelor și cercetărilor sale, a unor propuneri de politici bazate pe cercetări în domeniul securității și sănătății lucrătorilor;

Justificare

OSHA este în măsură să facă pasul de la analiza și furnizarea de informații către transpunerea acestora în propuneri valoroase pentru elaborarea politicilor. Acest lucru ar trebui să fie explicit în sarcinile și mandatul său.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  colectarea informațiilor referitoare la aspectele privind securitatea și sănătatea de la țările terțe și organizațiile internaționale și punerea acestor informații la dispoziția țărilor terțe și a organizațiilor internaționale;

(g)  colectarea informațiilor referitoare la aspectele privind securitatea și sănătatea fizică și mintală de la țările terțe și organizațiile internaționale și punerea acestor informații la dispoziția țărilor terțe și a organizațiilor internaționale;

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  furnizarea de informații tehnice, științifice și economice despre metodele și instrumentele destinate realizării activităților preventive, inventarierea bunelor practici și promovarea acțiunilor preventive, acordând o atenție specială problemelor întreprinderilor mici și mijlocii. În ceea ce privește bunele practici, Agenția pune accentul, în special, pe practicile care constituie instrumente concrete, permițând evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă și stabilirea măsurilor de adoptat pentru a face față acestora;

(h)  furnizarea de informații tehnice, științifice și economice despre metodele și instrumentele destinate realizării activităților preventive, inventarierea bunelor practici și promovarea acțiunilor preventive, acordând o atenție specială problemelor întreprinderilor mici și mijlocii. În ceea ce privește bunele practici, Agenția pune accentul, în special, pe practicile care constituie instrumente concrete, permițând evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea fizică și mintală în muncă și stabilirea măsurilor de adoptat pentru a face față acestora;

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  stabilirea unei strategii pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale privind aspectele pentru care este competentă Agenția;

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  desfășurarea unor acțiuni de sensibilizare și de comunicare, precum și a unor campanii privind sănătatea și securitatea în muncă.

(j)  desfășurarea unor acțiuni de sensibilizare și de comunicare, precum și a unor campanii privind sănătatea fizică și mintală și securitatea în muncă.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  stabilirea unei strategii de comunicare care să fie coerentă cu și relevantă pentru strategiile și activitățile Comisiei și cele ale celorlalte instituții și agenții;

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Înainte de a solicita unei organizații externe să efectueze studii în domeniile de expertiză ale Agenției, instituțiile Uniunii se consultă cu Agenția pentru a verifica disponibilitatea acesteia și alocă resurse Agenției în acest scop.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, cu autoritățile publice și cu organizațiile sindicale și patronale. Agenția, fără a aduce atingere propriilor sale obiective, asigură cooperarea cu alte agenții ale Uniunii Europene pentru a evita suprapunerile și pentru a promova sinergia și complementaritatea în activitățile acestora, în special cu Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și, după caz, cu alte agenții ale UE.

3.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, naționale sau internaționale, cu autoritățile publice, cu instituțiile de învățământ, cu organizațiile sindicale și patronale și, dacă este cazul, cu organisme naționale tripartite. Agenția, fără a aduce atingere propriilor sale obiective, asigură cooperarea cu alte agenții ale Uniunii pentru a evita suprapunerile și pentru a promova sinergia și complementaritatea în activitățile acestora, inclusiv posibilitatea de a lucra în comun, în special cu Eurofound, cu Cedefop și, după caz, cu alte agenții ale Uniunii.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  trei experți independenți numiți de Parlamentul European.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu dintre membrii și membrii supleanți ai Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă9 .

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu dintre membrii și membrii supleanți ai Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă 9 pe baza listelor de candidați prezentate de statele membre și, respectiv, de organizațiile patronale și sindicale europene.

__________________

__________________

9 Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 de constituire a Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, JO C 218, 13.9.2003, p. 1-4.

9 Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 de constituire a Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, JO C 218, 13.9.2003, p. 1-4.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii menționați la litera (a) sunt numiți la propunerea statelor membre.

eliminat

Justificare

Eliminarea acestui paragraf din propunerea Comisiei și a celor două paragrafe următoare va asigura coerența procedurilor de numire din cadrul celor trei agenții.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii menționați la literele (b) și (c) sunt numiți la propunerea purtătorilor de cuvânt ai grupurilor respective în cadrul comitetului.

eliminat

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunerile celor trei grupuri din cadrul comitetului sunt înaintate Consiliului; propunerile sunt înaintate și Comisiei, în vederea informării.

eliminat

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia competentă a Parlamentului European numește experții menționați la litera (da) de la primul paragraf după ce s-a asigurat de faptul că numirile nu generează conflicte de interese.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul sănătății și al securității în muncă, ținând seama de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Toate părțile reprezentate în consiliul de administrație depun eforturi pentru a asigura o reprezentare echilibrată între bărbați și femei și pentru a limita rata de înlocuire a reprezentanților lor, în scopul de a garanta continuitatea activității consiliului.

3.  Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul sănătății și al securității în muncă, ținând seama de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Toate părțile reprezentate în Consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita rata de înlocuire a reprezentanților lor, cu scopul de a asigura continuitatea activității consiliului. Atunci când își numesc reprezentanții și supleanții în cadrul consiliului de administrație, Parlamentul European, Comisia, statele membre și partenerii sociali asigură o reprezentare echilibrată a bărbaților și a femeilor.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Fiecare membru și membru supleant semnează o declarație scrisă de interese la preluarea funcției și o actualizează dacă are loc o schimbare a circumstanțelor în această privință. Agenția publică declarațiile de interese și actualizările acestora pe site-ul său internet.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. El poate fi prelungit. La expirarea mandatului lor sau în caz de demisie, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până când sunt înlocuiți.

4.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. La expirarea mandatului lor sau în caz de demisie, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până când sunt înlocuiți.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Un reprezentant al Eurofound, un reprezentant al Cedefop și un reprezentant al Fundației Europene de Formare au dreptul de a participa ca observatori la reuniunile consiliului de administrație, pentru a îmbunătăți eficiența agențiilor și sinergiile dintre acestea.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  oferă orientarea generală pentru activitățile Agenției și adoptă în fiecare an, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot și în conformitate cu articolul 6, documentul care conține programul Agenției;

(a)  oferă orientări strategice pentru activitățile Agenției și adoptă în fiecare an, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot și în conformitate cu articolul 6, documentul care conține programul Agenției;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi și pe experții independenți;

(f)  adoptă norme, inclusiv măsuri pentru detectarea riscurilor potențiale într-un stadiu timpuriu, pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi și pe experții independenți, precum și pe experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt angajate de către Agenție, astfel cum se prevede la articolul 20;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare, bazate pe o analiză a nevoilor;

(g)  adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare, pe baza unei analize a nevoilor, și le reflectă în documentul de programare al Agenției;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programul anual de activitate include obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță. El include, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual de activitate menționat la alineatul (5). El indică în mod clar atribuțiile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. Programarea anuală și/sau multianuală include strategia privind relațiile cu țările terțe sau cu organizațiile internaționale menționată la articolul 30, precum și acțiunile legate de această strategie.

3.  Programul anual de activitate include obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță, precum și activitățile și programele care urmează să fie supuse unei evaluări ex-ante sau ex-post. El include, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual de activitate menționat la alineatul (5). El indică în mod clar atribuțiile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. Programarea anuală și multianuală include strategia privind relațiile cu țările terțe și cu organizațiile internaționale menționată la articolul 30, precum și acțiunile legate de această strategie.

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează după caz, în special pentru a aborda rezultatul evaluării menționate la articolul 28.

6.  Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează după caz, în special pentru a aborda rezultatul evaluării menționate la articolul 28. În cazurile în care Agenției i se atribuie noi sarcini de către instituțiile Uniunii sau prin actele legislative ale Uniunii, acest lucru va fi luat în considerare la programarea resurselor și la programarea financiară.

Justificare

UE ar putea atribui, prin activitatea sa de legiferare, noi sarcini Agenției. Dacă acest lucru nu este luat în considerare în planificarea bugetară și a resurselor, Agenția nu va putea să îndeplinească în mod satisfăcător sarcinile noi și nici să se adapteze noilor cerințe.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație alege un președinte și trei vicepreședinți, după cum urmează – unul dintre membrii care reprezintă statele membre, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile patronale, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile sindicale și unul dintre membrii care reprezintă Comisia. Președintele și vicepreședinții sunt aleși cu o majoritate de două treimi dintre membrii consiliului de administrație cu drept de vot.

1.  Consiliul de administrație alege un președinte și trei vicepreședinți, după cum urmează – unul dintre membrii care reprezintă statele membre, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile patronale, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile sindicale și unul dintre membrii care reprezintă Comisia. Președintele și vicepreședinții sunt aleși cu o majoritate de două treimi dintre membrii consiliului de administrație cu drept de vot. Consiliul de administrație asigură o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților în funcțiile de președinte și vicepreședinți, luate împreună.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Agenția publică informații privind reuniunile consiliului de administrație pe site-ul său internet, în timp util și în mod transparent.

Amendamentul     39

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă este necesar, din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație, în special privind aspecte de gestionare administrativă, inclusiv suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri, precum și privind chestiuni bugetare.

3.  Dacă este necesar, din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comitetul executiv este alcătuit din președintele consiliului de administrație, din cei trei vicepreședinți, din coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (5) și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare grup menționat la articolul 4 alineatul (5) poate desemna până la doi membri supleanți pentru a participa la reuniunile comitetului executiv, în absența membrilor titulari. Președintele consiliului de administrație este, de asemenea, președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la reuniunile comitetului executiv, dar nu are drept de vot.

4.  Comitetul executiv este alcătuit din președintele consiliului de administrație, din cei trei vicepreședinți, din coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (5) și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare grup menționat la articolul 4 alineatul (5) poate desemna până la doi membri supleanți pentru a participa la reuniunile comitetului executiv, în absența membrilor titulari, asigurând o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor. Președintele consiliului de administrație este, de asemenea, președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la reuniunile comitetului executiv, dar nu are drept de vot.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Durata mandatului membrilor comitetului executiv este de doi ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit. Mandatul membrilor comitetului executiv se încheie atunci când încetează mandatul de membru al consiliului de administrație.

5.  Durata mandatului membrilor comitetului executiv este de doi ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. Mandatul membrilor comitetului executiv se încheie atunci când încetează mandatul de membru al consiliului de administrație.

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comitetul executiv se reunește de cel puțin trei ori pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui său sau la cererea membrilor comitetului.

6.  Comitetul executiv se reunește de cel puțin trei ori pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui său sau la cererea membrilor comitetului. După fiecare reuniune, fiecare coordonator îi informează, în timp util și în mod transparent, pe membrii grupului său cu privire la conținutul discuției.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Directorul executiv gestionează Agenția. Directorul executiv răspunde în fața consiliului de administrație.

1.  Directorul executiv este responsabil de gestionarea generală a Agenției, în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul de administrație, și răspunde în fața consiliului de administrație.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  stabilirea unui sistem eficace de monitorizare care să facă posibilă realizarea evaluărilor periodice menționate la articolul 28 și a unui sistem de raportare care prezinte pe scurt rezultatele evaluărilor respective;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și ale evaluărilor interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod periodic către consiliul de administrație și comitetul executiv;

(f)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit intern sau extern și ale evaluărilor menționate la articolul 28, precum și a investigațiilor desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod periodic către consiliul de administrație și comitetul executiv;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  asigurarea echilibrului de gen în cadrul Agenției;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  în conformitate cu decizia menționată la articolul 5 alineatul (2), adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea resurselor umane;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb)  adoptarea deciziilor privind structurile interne ale Agenției și, dacă este cazul, modificarea acestora, ținând seama de nevoile legate de activitățile Agenției și de buna gestiune bugetară;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  De asemenea, directorul executiv este responsabil pentru luarea deciziei dacă, în scopul îndeplinirii atribuțiilor Agenției într-un mod eficient și eficace, este necesar să se înființeze unul sau mai multe birouri locale într-unul sau mai multe state membre. O astfel de decizie necesită acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului membru în care urmează să fie înființat biroul local. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul respectivului birou local, având în vedere evitarea costurilor inutile și a dublării funcțiilor administrative ale Agenției.

6.  De asemenea, directorul executiv este responsabil pentru luarea deciziei dacă, în scopul îndeplinirii atribuțiilor Agenției într-un mod eficient și eficace, este necesar să se înființeze un birou local la Bruxelles ca birou de legătură pentru consolidarea cooperării Agenției cu instituțiile relevante ale Uniunii. O astfel de decizie face obiectul acordului prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului membru în care urmează să fie înființat biroul local. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul respectivului birou local, având în vedere evitarea costurilor inutile și a dublării funcțiilor administrative ale Agenției.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Proiectul estimativ provizoriu se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat la articolul 6 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

4.  Comisia prezintă proiectul de buget estimativ autorității bugetare și Agenției, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de 31 martie a exercițiului financiar următor, contabilul Comisiei trimite Curții de Conturi conturile provizorii ale Agenției, consolidate cu conturile Comisiei.

Până la data de 31 martie a exercițiului financiar următor, contabilul Comisiei trimite Curții de Conturi Europene conturile provizorii ale Agenției, consolidate cu conturile Comisiei.

Justificare

Pentru coerență cu alte propuneri privind agențiile și cu alte menționări ale acestei instituții în textul de față.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  După ce primește observațiile formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale Agenției, în temeiul articolului 148 din Regulamentul financiar, directorul executiv întocmește conturile finale ale Agenției pe propria răspundere și le prezintă consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz.

3.  După ce primește observațiile formulate de Curtea de Conturi Europeană cu privire la conturile provizorii ale Agenției, în temeiul articolului 148 din Regulamentul financiar, directorul executiv întocmește conturile finale ale Agenției pe propria răspundere și le prezintă consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz.

Amendamentul     54

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Contabilul transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi conturile finale, împreună cu avizul consiliului de administrație, până la data de 1 iulie după încheierea fiecărui exercițiu financiar.

5.  Contabilul transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi Europene conturile finale, împreună cu avizul consiliului de administrație, până la data de 1 iulie după încheierea fiecărui exercițiu financiar.

Amendamentul     55

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Directorul executiv este numit de consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propusă de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.

La încheierea contractului cu directorul executiv, Agenția este reprezentată de președintele consiliului de administrație.

2.  Directorul executiv este numit de consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propusă de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente. Înainte de a propune lista sa de candidați preselecționați, Comisia consultă consiliul de administrație, prin procedură scrisă, dacă este necesar. Odată numit, directorul executiv participă la o audiere în fața comisiei competente din Parlamentul European. La încheierea contractului cu directorul executiv, Agenția este reprezentată de președintele consiliului de administrație.

Amendamentul     56

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație care acționează la propunerea Comisiei.

6.  Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație, care acționează la propunerea Comisiei, pe baza unei evaluări motivate a performanței sale în calitate de director executiv.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Agenția poate înființa birouri locale în statele membre, sub rezerva acordului acestora și în conformitate cu articolul 11 alineatul (6).

4.  Agenția poate înființa un birou de legătură la Bruxelles, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6).

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau, dacă este cazul, de alte servicii de traducere.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- 1.  Agenția își desfășoară activitățile cu un grad de transparență ridicat.

Amendamentul     60

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  În conformitate cu articolul 30 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a, Agenția efectuează evaluări ex-ante ale activităților sale care implică cheltuieli semnificative, precum și evaluări ex-post.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Amendamentul     61

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult 5 ani de la data menționată la articolul 35 și, ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia realizează o evaluare în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța Agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

1.  În termen de cel mult 5 ani de la data menționată la articolul 37 și, ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia prezintă o evaluare în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța Agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. În cursul evaluării sale, Comisia consultă consiliul de administrație. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Agenției, precum și resursele financiare, bugetare și umane suplimentare aferente, în cazul în care Agenției îi sunt atribuite noi sarcini sau dacă volumul de lucru asociat sarcinilor existente crește.

Amendamentul     62

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul regulament și fără a aduce atingere competențelor respective ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii, Agenția poate coopera cu autorități competente din țări terțe și/sau cu organizații internaționale. În acest scop, Agenția poate, sub rezerva aprobării prealabile de către Comisie, să stabilească acorduri de activitate cu autoritățile din țări terțe și cu organizații internaționale. Astfel de acorduri nu creează obligații legale pentru Uniune sau pentru statele sale membre.

1.  În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul regulament și fără a aduce atingere competențelor respective ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii, Agenția poate coopera cu autorități competente din țări terțe și/sau cu organizații internaționale. În acest scop, Agenția poate să stabilească acorduri de activitate cu autoritățile din țări terțe și cu organizații internaționale. Astfel de acorduri nu creează obligații legale pentru Uniune sau pentru statele sale membre.

(1)

  JO C 75, 26.2.2016, p. 49.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. EU-OSHA

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) urmărește să crească siguranța, sănătatea și productivitatea locurilor de muncă din Europa. Aceasta promovează o cultură a prevenirii riscurilor și face schimb de cunoștințe și de bune practici în materie de sănătate și securitate. Agenția își desfășoară activitatea alături de guverne, de organizații patronale și sindicale, de organisme și rețele ale UE și de întreprinderi private.

Prin înființarea EU-OSHA, odată cu adoptarea regulamentului de înființare a acesteia, în 1994, s-a urmărit să se pună la dispoziția organismelor UE, a statelor membre, a partenerilor sociali și a persoanelor implicate în acest domeniu informații utile de natură tehnică, științifică și economică privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. Ulterior, acest regulament de înființare a fost modificat de mai multe ori, ultima dată în 2005.

Obiectivul stabilit în declarația de misiune a Agenției este de a elabora, a culege și a difuza „informații fiabile și relevante, analize și instrumente menite să conducă la creșterea nivelului de cunoaștere, la sensibilizarea oamenilor și la schimbul de informații și bune practici privind sănătatea și securitatea în muncă (SSM), pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celor implicați în SSM”. Aceasta a definit și un obiectiv general pentru perioada actuală: „Ne dorim să fim recunoscuți ca lider în promovarea locurilor de muncă sigure și sănătoase în Europa, pe baza participării tripartite, a implicării și a dezvoltării unei culturi de prevenire a riscurilor, în scopul realizării unei economii inteligente, durabile, productive și favorabile incluziunii.”

Propunerea Comisiei menține structura tripartită a EU-OSHA, care se reflectă în obiectivele sale și în alcătuirea consiliului său de administrație. Această abordare a fost susținută de părțile interesate. Raportorul este de acord cu ideea că natura tripartită a Agenției este esențială pentru ca aceasta să fie bine informată cu privire la situația din toate statele membre. Acest lucru permite, de asemenea, Agenției să facă schimb de bune practici și să ajungă într-un mod bine direcționat la lucrătorii din întreaga Europă.

II. Declarație comună privind agențiile descentralizate

La 19 iulie 2012, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au semnat o declarație comună care prevede o abordare comună care, deși nu avea caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, urma să fie luată în considerare în viitoarele decizii privind agențiile descentralizate. Propunerea Comisiei urmărește să alinieze regulamentul de înființare a EU-OSHA cu diferite aspecte din această abordare comună.

Raportorul pentru EU-OSHA lucrează cu raportorii pentru CEDEFOP (agenția responsabilă de formarea profesională) și Eurofound (Fundația pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă), în încercarea de a se asigura că cele trei regulamente vor reflecta pe deplin principiile din declarația comună, precum și alte evoluții de care s-a ținut deja seama în regulamentele aplicabile altor agenții ale UE.

Comisia realizează, în momentul de față, o evaluare transversală pentru a aprecia obiectivele, mandatele, guvernanța și atribuțiile Agenției, inclusiv în raport cu alte agenții care își desfășoară activitatea în domeniul pieței forței de muncă, al condițiilor de muncă, al educației și formării profesionale și al competențelor. Din acest motiv, prezentul proiect de raport nu urmărește să modifice atribuțiile prevăzute la articolul 2.

Astfel de modificări ar putea fi avute în vedere numai după aflarea rezultatelor evaluării. Totuși, este important să se asigure, în viitor, că astfel de modificări propuse nu vor împiedica desfășurarea activităților pe care EU-OSHA le realizează deja.

III. Amendamente propuse

Propunerea Comisiei reflectă deja unele aspecte importante, care au fost abordate în declarația comună și în abordarea comună. Acestea includ:

•  structura consiliului de administrație;

•  un comitet executiv, care înlocuiește biroul existent și este menit să contribuie la pregătirea deciziilor consiliului de administrație și la întreprinderea unor acțiuni subsecvente acestor decizii, precum și să adopte unele decizii provizorii urgente;

•  relațiile EU-OSHA cu alte organisme ale UE, în special cu CEDEFOP și Eurofound;

•  măsuri de combatere a fraudelor și a oricărui eventual conflict de interese; și

•  evaluarea programelor și a cheltuielilor.

Amendamentele propuse urmăresc să consolideze și să clarifice unele dintre aceste aspecte, acordând o atenție deosebită necesității de a evita orice suprapunere între agenții.

Acest lucru este deosebit de important, dată fiind presiunea generalizată asupra cheltuielilor publice și având în vedere necesitatea de a-i asigura pe cetățeni că impozitele lor sunt cheltuite cu eficiență maximă din punctul de vedere al costurilor.

Pe lângă examinarea unor potențiale suprapuneri ale activităților agențiilor, la fel de importante în obținerea unei eficiențe maxime sunt un program eficace de evaluare ex-ante și ex-post, integrat în procesul de planificare bugetară anuală, împreună cu utilizarea eficace a indicatorilor de performanță.

Unele amendamente pun accentul pe necesitatea comunicării eficace și a transparenței, profitând pe deplin de avantajele metodelor moderne de comunicare. Acest lucru este important, dacă se dorește ca eforturile EU-OSHA să ajungă la cât mai mulți beneficiari, inclusiv la microîntreprinderi și la întreprinderile mici, precum și la angajații acestora.

Alte amendamente urmăresc să contribuie la comunicarea eficace între diferitele niveluri decizionale, în special între comitetul executiv și consiliul de administrație, precum și la comunicarea cu părțile interesate.

IV. Concluzie

Revizuirea actuală a regulamentului de înființare a EU-OSHA, împreună cu revizuirile regulamentelor de înființare a CEDEFOP și a Eurofound, care sunt actualizate în paralel, reprezintă o reformare importantă, însă limitată. Aceasta oferă ocazia de a raționaliza aspecte ale organizării agenției și de a consolida principii importante, cum ar fi evaluarea, transparența și rentabilitatea. Raportorul a încercat să urmărească aceste obiective, evitând, în același timp, modificările care nu sunt necesare, având în vedere activitatea pe care EU-OSHA o întreprinde deja prin contribuția pe care o aduce la garantarea celor mai înalte standarde de sănătate și securitate la locul de muncă.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (10.5.2017)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Revizuirea regulamentului de instituire a EU-OSHA va alinia anumite dispoziții ale regulamentului existent care reglementează EU-OSHA cu abordarea comună privind agențiile descentralizate. De asemenea, revizuirea oferă posibilitatea de a actualiza obiectivele și atribuțiile EU-OSHA.

Celelalte două agenții tripartite ale Uniunii Europene, Eurofound și CEDEFOP vor fi supuse, de asemenea, unei revizuiri a regulamentelor lor de instituire în același timp cu EU-OSHA.

Implicațiile bugetare în ceea ce privește resursele umane și financiare, astfel cum sunt prezentate mai detaliat în fișa financiară legislativă, sunt în conformitate cu Comunicarea COM(2013) 519 a Comisiei.

Raportorul pentru aviz propune modificarea anumitor dispoziții referitoare la cooperarea între agențiile tripartite, în vederea intensificării acestei cooperări.

Apoi, raportorul pentru aviz propune să se introducă un reprezentant desemnat de Parlamentul European în Consiliul de administrație al Agenției care să înlocuiască un reprezentant al Comisiei. Această abordare este în concordanță cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Întrucât cele trei agenții tripartite – EU-OSHA, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) – abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între cele trei agenții și ar trebui exploatate modalitățile de a spori eficiența și sinergiile. În plus, atunci când este cazul, Agenția ar trebui să urmărească să se angajeze într-o cooperare eficientă cu capacitățile de cercetare interne ale Comisiei Europene.

(5)  Întrucât cele trei agenții tripartite – EU-OSHA, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) – abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între cele trei agenții și ar trebui exploatate modalitățile de a spori eficiența și sinergiile. Se are în vedere, în mod special, partajarea sau punerea în comun a sarcinilor administrative ale celor trei agenții, care ar trebui să își adopte programele de lucru anuale respective colaborând strâns între ele, pentru a evita suprapunerile. În plus, dacă este cazul, Agenția ar trebui să urmărească să îmbunătățească modul în care își gestionează resursele prin gruparea activelor, a echipamentelor și a personalului său, cu scopul de a reduce, atât cât este posibil, riscurile pentru utilizatori și de a optimiza avantajele și să se angajeze într-o cooperare eficientă cu capacitățile de cercetare interne ale Comisiei Europene.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Pentru a promova coordonarea și a realiza economii, precum și pentru a evita duplicarea eforturilor și a promova sinergiile și complementaritatea, Agenția ar trebui să mențină o cooperare strânsă cu alte agenții relevante ale Uniunii și să încheie acorduri de cooperare cu acestea.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Bugetul Agenției ar trebui stabilit respectând principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele sale și de rezultatele preconizate.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, cu autoritățile publice și cu organizațiile sindicale și patronale. Agenția, fără a aduce atingere propriilor sale obiective, asigură cooperarea cu alte agenții ale Uniunii Europene pentru a evita suprapunerile și pentru a promova sinergia și complementaritatea în activitățile acestora, în special cu Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și, după caz, cu alte agenții ale UE.

3.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, cu autoritățile publice și cu organizațiile sindicale și patronale.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Agenția, fără a neglija propriile obiective, cooperează cu alte agenții ale Uniunii, în special cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, pentru a asigura coordonarea activităților desfășurate și a realiza economii, precum și pentru a evita suprapunerile și a promova sinergiile și complementaritatea în cadrul acestor activități.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Agenția încheie acorduri de cooperare cu alte agenții relevante ale Uniunii, pentru a facilita și promova cooperarea cu ele.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație este format din:

1.  Consiliul de administrație este format din:

(a)  un membru care reprezintă guvernul fiecărui stat membru;

(a)  un membru care reprezintă guvernul fiecărui stat membru;

(b)  pentru fiecare stat membru, dintr-un membru care reprezintă organizațiile angajatorilor;

(b)  pentru fiecare stat membru, dintr-un membru care reprezintă organizațiile angajatorilor;

(c)  pentru fiecare stat membru, dintr-un membru care reprezintă organizațiile lucrătorilor;

(c)  pentru fiecare stat membru, dintr-un membru care reprezintă organizațiile lucrătorilor;

(d)  trei membri care reprezintă Comisia.

(d)  doi membri care reprezintă Comisia;

 

(da)  un membru independent reprezentând Parlamentul European.

Toți membrii menționați la literele (a)-(d) au drepturi de vot.

Toți membrii menționați la literele (a)-(da) au drepturi de vot.

 

Numirea intră în vigoare în momentul semnării de către persoana în cauză a unei declarații privind inexistența conflictelor de interese.

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu dintre membrii și membrii supleanți ai Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă.

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu dintre membrii și membrii supleanți ai Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă.

Membrii menționați la litera (a) sunt numiți la propunerea statelor membre.

Membrii menționați la litera (a) sunt numiți la propunerea statelor membre.

Membrii menționați la literele (b) și (c) sunt numiți la propunerea purtătorilor de cuvânt ai grupurilor respective în cadrul comitetului.

Membrii menționați la literele (b) și (c) sunt numiți la propunerea purtătorilor de cuvânt ai grupurilor respective în cadrul comitetului.

Propunerile celor trei grupuri din cadrul comitetului sunt înaintate Consiliului; propunerile sunt înaintate și Comisiei, în vederea informării.

Propunerile celor trei grupuri din cadrul comitetului sunt înaintate Consiliului; propunerile sunt înaintate și Comisiei, în vederea informării.

Comisia numește membrii care urmează să o reprezinte.

Comisia și Parlamentul European numesc membrii care urmează să îi reprezinte.

 

Un reprezentant al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și un reprezentant al Eurofound au un statut de observator în Consiliul de administrație.

Justificare

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012 îi lasă Parlamentului posibilitatea de a desemna un membru în Consiliul de administrație.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat atunci când Agenției îi este încredințată o nouă sarcină. Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat atunci când Agenției îi este încredințată o nouă sarcină. El are sarcina de a evita suprapunerile de programare cu alte agenții tripartite ale Uniunii și de a avea în vedere permanent reprioritizarea activităților ca o alternativă valabilă înaintea opțiunii de a acorda resurse financiare suplimentare. Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și încheierea de acorduri de cooperare cu acestea.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Proiectul estimativ se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat la articolul 6 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

4.  Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii. Comisia transmite acest proiect de buget estimativ simultan agenției.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau alți furnizori de servicii de traducere în conformitate cu normele privind achizițiile și în limitele stabilite de normele financiare aplicabile.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult 5 ani de la data menționată la articolul 35 și, ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia realizează o evaluare în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța Agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

1.  În termen de cel mult 5 ani de la data menționată la articolul 35 și, ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia transmite o evaluare în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța Agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

Referințe

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

12.9.2016

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Jens Geier

15.9.2016

Data adoptării

25.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

Referințe

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Data prezentării la PE

23.8.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Examinare în comisie

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Data adoptării

12.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Data depunerii

28.7.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate