POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94

28.7.2017 - (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) - ***I

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Poročevalec: Czesław Hoc


Postopek : 2016/0254(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0274/2017
Predložena besedila :
A8-0274/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0528),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 153(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0344/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 30. marca 2017[1],

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za proračun (A8-0274/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2062/943, da bi prispevala k izboljšanju delovnega okolja na področju varnosti in zdravja delavcev z ukrepi, določenimi za povečevanje in širjenje znanja, ki prispeva k temu izboljšanju.

(1)  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2062/94, da bi prispevala k izboljšanju delovnega okolja na področju varnosti in zdravja delavcev z ukrepi, določenimi za povečevanje in širjenje znanja ter predlogi, podprtimi z raziskavami, ki bi lahko prispevali k temu izboljšanju. Glavni cilj Agencije bi moral biti zagotavljanje specializiranih informacij, ki bistveno prispevajo na njenem strokovnem področju.

__________________

__________________

3 Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 1).

3 Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Agencija je imela od ustanovitve leta 1994 pomembno vlogo pri podpori izboljšanja zdravja in varnosti pri delu po vsej Evropski uniji. Hkrati je prišlo do razvoja na področju varnosti in zdravja pri delu. Glede na to so potrebne nekatere prilagoditve pri opisu ciljev in nalog Agencije v primerjavi z določbami v Uredbi Sveta (ES) št. 2062/94.

(2)  Agencija je imela od ustanovitve leta 1994 zaradi svojega strokovnega znanja pomembno vlogo pri podpori izboljšanja zdravja in varnosti pri delu po vsej Evropski uniji. Hkrati je prišlo do razvoja na področju varnosti in zdravja pri delu in delovnih okolij, vključno s tehnološkim razvojem, zlasti na digitalnem področju, zaradi katerega je izziv spodbujanja visokih standardov varnosti in zdravja pri delu še večji. Glede na to so potrebne nekatere prilagoditve pri opisu ciljev in nalog Agencije v primerjavi z določbami v Uredbi Sveta (ES) št. 2062/94.

Predlog spremembe   3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Ta uredba zato razveljavlja Uredbo (ES) št. 2062/94, s ciljem nadomestitve mandata in nalog agencije, da bi bolje odražale njene sedanje dejavnosti, vključno s potrebo po posebnem poudarku na mikro, malih in srednjih podjetjih.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ker tri tristranske agencije, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med temi tremi agencijami, poleg tega bi bilo treba izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost in sinergije. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi Evropske komisije.

(5)  Ker tri tristranske agencije, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med njimi. Agencije bi se tako morale dopolnjevati pri delu, kadar imajo podobna interesna področja, obenem pa okrepiti dobro delujoče instrumente, kot je memorandum o soglasju med Agencijo in Eurofoundom. Izkoristiti bi morale možnosti za večjo učinkovitost in sinergije ter se izogibati podvajanju svojih nalog, ciljev in dejavnosti, tako med njimi samimi kot med njimi in Komisijo. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi institucij Unije.

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Tristranska narava Agencije, Eurofounda ter Cedefopa zelo dobro izraža celovit pristop, ki temelji na socialnem dialogu med socialnimi partnerji ter organi Unije in nacionalnimi organi, kar je izredno dragoceno za iskanje skupnih in trajnostnih rešitev v socialnem in ekonomskem smislu.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  V zvezi z upravljanjem Agencije bi moral upravni odbor za to, da bi sčasoma zagotovili spremembo v njegovem članstvu, razmisliti o omejitvi števila zaporednih mandatov, ki jih lahko imajo njegovi člani, na podlagi pravil delovanja ali drugih mehanizmov.

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Da bi se zagotovila popolna samostojnost in neodvisnost Agencije ter da bi se ji omogočilo ustrezno izvajanje ciljev in nalog v skladu s to uredbo, bi ji bilo treba zagotoviti primeren in samostojen proračun, katerega prihodek bi bil zlasti prispevek iz splošnega proračuna Unije. Za prispevek Unije in morebitne druge subvencije v breme splošnega proračuna Unije bi bilo treba za agencijo EU-OSHA uporabiti proračunski postopek Unije. Revizijo zaključnih računov Agencije bi moralo opravljati Evropsko računsko sodišče.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije (prevajalski center), kolikor je mogoče. Kadar je to primerno, na primer zaradi nujnosti prevoda ali visoke delovne obremenitve prevajalskega centra, ali kadar je prevod del širšega projekta, lahko prevajalske storitve zagotovijo tudi drugi ponudniki prevajalskih storitev. Ti drugi ponudniki prevajalskih storitev bi morali zagotoviti enako raven kakovosti kot prevajalski center po ceni, ki ni višja, izpolnjevati okoljske, delovne in socialne standarde Unije ter po potrebi spoštovati pravila o javnem naročanju.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Cilj Agencije je institucijam in organom Evropske unije, državam članicam, socialnim partnerjem in tistim, ki so dejavni na področju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti tehnične, znanstvene, pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje na navedenem področju.

2.  Cilj tristranske Agencije je, da za izboljšanje delovnega okolja glede varstva in zdravja delavcev, institucijam in organom Evropske unije, državam članicam, socialnim partnerjem in tistim, ki so dejavni na področju varnosti in zdravja pri delu, zagotovi tehnične, znanstvene, pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje na navedenem področju.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zbira, analizira in razširja tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o varnosti in zdravju pri delu v državah članicah, da jih posreduje institucijam in organom Evropske unije, državam članicam in zainteresiranim stranem; zbiranje se opravlja zato, da se ugotovijo tveganja, dobre prakse ter obstoječe nacionalne prednostne naloge in programi ter zagotovijo potrebni podatki za prednostne naloge in programe Evropske unije;

(a)  zbira, analizira in razširja tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o varnosti ter telesnem in duševnem zdravju pri delu v državah članicah, da jih posreduje institucijam in organom Evropske unije, državam članicam in zainteresiranim stranem; zbiranje se opravlja zato, da se ugotovijo tveganja, dobre prakse ter obstoječe nacionalne prednostne naloge in programi ter zagotovijo potrebni podatki za prednostne naloge in programe Unije;

Predlog spremembe   11

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zbira in analizira tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o raziskavah s področja varnosti in zdravja pri delu in o drugih raziskovalnih dejavnostih, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, ter razširja izsledke raziskav in raziskovalnih dejavnosti;

(b)  zbira in analizira tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o raziskavah s področja varnosti ter telesnega in duševnega zdravja pri delu in o drugih raziskovalnih dejavnostih, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu in vključevanjem na delovnem mestu, ter razširja izsledke raziskav in raziskovalnih dejavnosti;

Predlog spremembe   12

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spodbuja in podpira sodelovanje in izmenjavo informacij ter izkušenj med državami članicami na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno z informacijami o programih usposabljanja;

(c)  spodbuja in podpira sodelovanje in izmenjavo informacij ter izkušenj med državami članicami na področju varnosti ter telesnega in duševnega zdravja pri delu, vključno z informacijami o programih usposabljanja;

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  institucijam in organom Evropske unije ter državam članicam zagotavlja objektivne razpoložljive tehnične, znanstvene, pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje, ki ga potrebujejo za oblikovanje in izvajanje preudarnih in učinkovitih politik, namenjenih varovanju varnosti in zdravja delavcev. V ta namen Evropski komisiji zagotavlja zlasti tehnične, znanstvene, pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje za izpolnjevanje njenih nalog opredelitve, priprave in ocene zakonodaje ter ukrepov na področju varovanja zdravja in varnosti delavcev, predvsem glede vpliva zakonodaje, prilagajanja zakonodaje tehničnemu, znanstvenemu ali zakonodajnemu napredku ter praktičnega izvajanja zakonodaje v podjetjih, s posebnim poudarkom na mikro, malih in srednjih podjetjih;

(e)  institucijam in organom Unije ter državam članicam zagotavlja objektivne razpoložljive tehnične, znanstvene, pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje, ki ga potrebujejo za oblikovanje in izvajanje preudarnih in učinkovitih politik, namenjenih spodbujanju vključevanja na delovnem mestu in varovanju varnosti in telesnega ter duševnega zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem in pričakovanjem morebitnih tveganj. V ta namen Komisiji zagotavlja zlasti tehnične, znanstvene, pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje za izpolnjevanje njenih nalog opredelitve, priprave in ocene zakonodaje ter ukrepov na področju varovanja zdravja in varnosti delavcev, predvsem glede vpliva zakonodaje, prilagajanja zakonodaje tehničnemu, znanstvenemu ali zakonodajnemu napredku ter praktičnega izvajanja zakonodaje v podjetjih, s posebnim poudarkom na mikro, malih in srednjih podjetjih;

Predlog spremembe   14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  na podlagi svojih analiz in raziskav zagotavlja oblikovalcem politik, tudi socialnim partnerjem, na raziskavah temelječe predloge politike na področju varnosti in zdravja delavcev;

Obrazložitev

Agencija je dobro usposobljena, da naredi korak z zagotavljanja analiz in informacij na oblikovanje dragocenih predlogov za oblikovalce politik. To mora biti jasno zapisano med njenimi nalogami in pooblastili.

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  zbira informacije v zvezi z varnostjo in zdravjem ter zagotavlja njihovo izmenjavo s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami;

(g)  zbira informacije v zvezi z varnostjo ter telesnim in duševnim zdravjem ter zagotavlja njihovo izmenjavo s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami;

Predlog spremembe   16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  zagotavlja tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o metodah in orodjih za izvajanje preventivnih dejavnosti, opredeljuje dobre prakse ter spodbuja preventivne ukrepe, pri čemer je zlasti pozorna na posebne težave malih in srednjih podjetij. V zvezi z dobrimi praksami se Agencija zlasti osredotoča na prakse, ki predstavljajo praktična orodja za pripravo ocene tveganj za varnost in zdravje pri delu ter za opredelitev ukrepov, ki jih je treba sprejeti za obravnavo tveganj;

(h)  zagotavlja tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o metodah in orodjih za izvajanje preventivnih dejavnosti, opredeljuje dobre prakse ter spodbuja preventivne ukrepe, pri čemer je zlasti pozorna na posebne težave malih in srednjih podjetij. V zvezi z dobrimi praksami se Agencija zlasti osredotoča na prakse, ki predstavljajo praktična orodja za pripravo ocene tveganj za varnost ter telesno in duševno zdravje pri delu ter za opredelitev ukrepov, ki jih je treba sprejeti za obravnavo tveganj;

Predlog spremembe   17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  določa strategijo za odnose s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami glede zadev, ki so v pristojnosti Agencije;

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  izvaja dejavnosti ozaveščanja in komuniciranja ter kampanje v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu.

(j)  izvaja dejavnosti ozaveščanja in komuniciranja ter kampanje v zvezi s telesnim in duševnim zdravjem ter varnostjo pri delu;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  vzpostavi komunikacijsko strategijo, ki je skladna s strategijami in dejavnostmi Komisije ter drugih institucij in agencij in se nanaša nanje.

Predlog spremembe   20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Institucije Unije se pred naročilom raziskav na strokovnem področju Agencije pri zunanji organizaciji posvetujejo z Agencijo, da preverijo njeno razpoložljivost in v ta namen dodelijo sredstva Agenciji.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi javnimi ali zasebnimi organi, organi javnega sektorja ter organizacijami delodajalcev in delojemalcev. Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje zagotovi sodelovanje z drugimi agencijami Evropske unije, zlasti z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja in po potrebi z drugimi agencijami EU, da se preprečijo prekrivanja ter spodbujajo sinergije in dopolnjevanje njihovih dejavnosti.

3.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi javnimi ali zasebnimi organi, nacionalnimi ali mednarodnimi organi, organi javnega sektorja, izobraževalnimi ustanovami, organizacijami delodajalcev in delojemalcev in če obstajajo, nacionalnimi tristranskimi organi. Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje zagotovi sodelovanje z drugimi agencijami Unije, da se preprečijo prekrivanja ter spodbujajo sinergije in dopolnjevanje njihovih dejavnosti, kar vključuje možnost sodelovanja, zlasti z Eurofoundom, Cedefopom in po potrebi z drugimi agencijami Unije.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  trije neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje Evropski parlament;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet izmed članov in namestnikov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: Svetovalni odbor)9.

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet izmed članov in namestnikov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: Svetovalni odbor)9, in sicer s seznama kandidatov, ki ga predložijo države članice za točko (a), organizacije delodajalcev za točko (b) in organizacije delojemalcev za točko (c).

__________________

__________________

9 Sklep Sveta z dne 22. julija 2003 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (UL C 218, 13.9.2003, str. 1–4).

9 Sklep Sveta z dne 22. julija 2003 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (UL C 218, 13.9.2003, str. 1–4).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člani iz točke (a) so imenovani na predlog držav članic.

črtano

Obrazložitev

Črtanje tega pododstavka predloga Komisije in naslednjih dveh bo zagotovilo doslednost pri postopku imenovanja med tremi agencijami.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člani iz točk (b) in (c) so imenovani na predlog uradnih govorcev zadevnih skupin v Svetovalnem odboru.

črtano

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlogi treh skupin v Svetovalnem odboru se predložijo Svetu; posredujejo se tudi Komisiji v vednost.

črtano

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pristojni odbor Evropskega parlamenta imenuje strokovnjake iz točke (da) prvega pododstavka, najprej pa preveri, da imenovanje ne prinaša nasprotja interesov.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju zdravja in varnosti pri delu ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih ter proračunskih kompetenc. Vse strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo zagotoviti uravnoteženo zastopanost moških in žensk ter omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora.

3.  Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju zdravja in varnosti pri delu ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih ter proračunskih kompetenc. Vse strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora. Evropski parlament, Komisija, države članice in socialni partnerji pri imenovanju svojih predstavnikov in njihovih namestnikov v upravnem odboru zagotovijo uravnoteženo zastopanost moških in žensk.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Vsi člani in njihovi namestniki ob prevzemu dolžnosti podpišejo pisno izjavo o interesih, ki jo ob vsaki spremembi okoliščin posodobijo. Agencija izjave o interesih in njihove posodobitve objavi na svojem spletnem mestu.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Lahko se podaljša. Po izteku mandata ali v primeru odstopa člani ostanejo na položaju, dokler se njihovo imenovanje ne podaljša ali dokler niso zamenjani.

4.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat se lahko obnovi. Po izteku mandata ali v primeru odstopa člani ostanejo na položaju, dokler se njihovo imenovanje ne podaljša ali dokler niso zamenjani.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Predstavnik Eurofounda, predstavnik Cedefopa in predstavnik Evropske fundacije za usposabljanje imajo pravico, da se sej upravnega odbora udeležijo kot opazovalci, da se izboljša učinkovitost agencij in povečajo sinergije med njimi.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  določi splošno usmeritev dejavnosti Agencije in vsako leto sprejme programski dokument Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in v skladu s členom 6;

(a)  določi strateško usmeritev dejavnosti Agencije in vsako leto sprejme programski dokument Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in v skladu s členom 6;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  sprejme pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani in neodvisnimi strokovnjaki;

(f)  sprejme pravila, vključno z ukrepi za zgodnje odkrivanje morebitnih tveganj, za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani in neodvisnimi strokovnjaki, pa tudi za napotene nacionalne strokovnjake in drugo osebje, ki ni zaposleno v Agenciji, kot je navedeno v členu 20;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  na podlagi analize potreb sprejme in redno posodablja načrte sporočanja in razširjanja;

(g)  na podlagi analize potreb sprejme in redno posodablja načrte sporočanja in razširjanja ter jih vključi v programski dokument agencije;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Letni delovni program zajema podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 5. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane. Letno in/ali večletno načrtovanje programov vključuje strategijo za odnose s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami iz člena 30 in ukrepe, povezane s to strategijo.

3.  Letni delovni program zajema podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti, kot tudi dejavnosti in programe, ki so predmet predhodne ali naknadne ocene. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 5. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane. Letno in večletno programsko načrtovanje vsebuje strategijo za odnose s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami iz člena 30 ter ukrepe, povezane s to strategijo.

Predlog spremembe   36

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Načrtovanje virov se letno posodablja. Strateški načrt se po potrebi posodobi, zlasti zaradi upoštevanja rezultatov ocenjevanja iz člena 28.

6.  Načrtovanje virov se letno posodablja. Strateški načrt se po potrebi posodobi, zlasti zaradi upoštevanja rezultatov ocenjevanja iz člena 28. Kadar institucije Unije ali pravni akti Unije Agenciji naložijo nove naloge, se to upošteva pri načrtovanju njenih virov in njenem finančnem načrtu.

Obrazložitev

Agenciji so lahko pri pripravi zakonodaje EU dodeljene nove naloge. Če to ni upoštevano pri načrtovanju proračuna in virov, Agencija ne bo mogla zadovoljivo izvesti novih nalog, niti se prilagoditi novim zahtevam.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor izvoli predsednika in tri namestnike predsednika na naslednji način: enega izvoli izmed članov, ki zastopajo države članice, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delodajalcev, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delojemalcev, in enega izmed članov, ki zastopajo Komisijo. Predsednika in njegove namestnike izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico, z dvotretjinsko večino.

1.  Upravni odbor izvoli predsednika in tri namestnike predsednika na naslednji način: enega izvoli izmed članov, ki zastopajo države članice, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delodajalcev, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delojemalcev, in enega izmed članov, ki zastopajo Komisijo. Predsednika in njegove namestnike izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico, z dvotretjinsko večino. Upravni odbor pri izvolitvi predsednika in namestnikov predsednika zagotovi uravnoteženo zastopanost moških in žensk, gledano skupaj.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Agencija na svojem spletišču pravočasno in pregledno objavi informacije o sejah upravnega odbora.

Predlog spremembe   39

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvršni odbor lahko po potrebi in zaradi nujnosti sprejme določene začasne odločitve v imenu upravnega odbora, zlasti o zadevah v zvezi z upravnim poslovodenjem, vključno z začasno prekinitvijo prenosa pooblastil organa za imenovanja in proračunskimi zadevami.

3.  Po potrebi in zaradi nujnosti lahko izvršni odbor sprejme nekatere začasne odločitve v imenu upravnega odbora.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Izvršni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, trije namestniki predsednika, koordinatorji treh skupin iz člena 4(5) in en predstavnik Komisije. Vsaka skupina iz člena 4(5) lahko določi največ dva namestnika, ki se udeležita sej izvršnega odbora, če so polnopravni člani odsotni. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni direktor sodeluje na sejah izvršnega odbora, vendar nima glasovalne pravice.

4.  Izvršni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, trije namestniki predsednika, koordinatorji treh skupin iz člena 4(5) in en predstavnik Komisije. Vsaka skupina iz člena 4(5) lahko določi največ dva namestnika, ki se udeležita sej izvršnega odbora, če so polnopravni člani odsotni, pri čemer se zagotovi uravnotežena zastopanost moških in žensk. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni direktor sodeluje na sejah izvršnega odbora, vendar nima glasovalne pravice.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti. Mandat se lahko podaljša. Mandat članov izvršnega odbora preneha s prenehanjem njihovega članstva v upravnem odboru.

5.  Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti. Mandat se lahko obnovi. Mandat članov izvršnega odbora preneha s prenehanjem njihovega članstva v upravnem odboru.

Predlog spremembe   42

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršni odbor se sestane vsaj trikrat na leto. Prav tako se sestane na pobudo predsednika ali na zahtevo članov.

6.  Izvršni odbor se sestane vsaj trikrat na leto. Prav tako se sestane na pobudo predsednika ali na zahtevo članov. Vsak koordinator po vsakem sestanku pravočasno in pregledno obvesti člane svoje skupine o vsebini razprave.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijo. Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru.

1.  Izvršni direktor je odgovoren za splošno upravljanje Agencije v skladu s strateško usmeritvijo, ki jo določi upravni odbor, in odgovarja upravnemu odboru.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  vzpostavitev učinkovitega sistema spremljanja, ki omogoča redno izvajanje ocenjevanja iz člena 28, in sistem poročanja za povzemanje njegovih rezultatov;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu in izvršnemu odboru pa redno;

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen iz člena 28 ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu in izvršnemu odboru pa redno;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  zagotovitev uravnotežene zastopanosti spolov v Agenciji;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  v skladu z odločitvijo iz člena 5(2), sprejemanje odločitev v zvezi z upravljanjem človeških virov;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(jb)  sprejemanje odločitev v zvezi z notranjimi strukturami Agencije, po potrebi pa tudi v zvezi z njihovim spreminjanjem, pri čemer upošteva potrebe, povezane z dejavnostjo Agencije, in dobro proračunsko upravljanje.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršni direktor je odgovoren tudi za odločanje o tem, ali je treba za učinkovito in uspešno izvajanje nalog Agencije vzpostaviti enega ali več lokalnih uradov v eni ali več državah članicah. Za navedeno odločitev je potrebno predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in države članice, v kateri naj bi se lokalni urad vzpostavil. Z navedeno odločitvijo je opredeljen obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih nalog Agencije.

6.  Izvršni direktor je odgovoren tudi za odločanje o tem, ali je treba za učinkovito in uspešno izvajanje nalog Agencije vzpostaviti lokalni urad v Bruslju kot urad za zvezo, namenjen krepitvi sodelovanja Agencije z ustreznimi institucijami Unije. Za navedeno odločitev je potrebno predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in države članice, v kateri naj bi se lokalni urad vzpostavil. Z navedeno odločitvijo je opredeljen obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih nalog Agencije.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Začasni osnutki načrtov temeljijo na ciljih in pričakovanih rezultatih iz dokumenta o letnem načrtovanju programov iz člena 6(1) ter v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost upoštevajo finančne vire, ki so potrebni za dosego teh ciljev in pričakovanih rezultatov.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu.

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije predloži proračunskemu organu in Agenciji.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Računovodja Komisije do 31. marca naslednjega proračunskega leta Računskemu sodišču pošlje začasni zaključni račun Agencije, konsolidiran z zaključnim računom Komisije.

Računovodja Komisije do 31. marca naslednjega proračunskega leta Evropskemu računskemu sodišču pošlje začasni zaključni račun Agencije, konsolidiran z zaključnim računom Komisije.

Obrazložitev

Zaradi zagotavljanja skladnosti z drugimi predlogi Agencije in drugimi sklicevanji v tem besedilu.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Po prejemu pripomb Računskega sodišča o začasnem zaključnem računu Agencije v skladu s členom 148 finančne uredbe izvršni direktor na lastno odgovornost pripravi končni zaključni račun Agencije in ga predloži upravnemu odboru v mnenje.

3.  Po prejemu pripomb Evropskega računskega sodišča o začasnem zaključnem računu Agencije v skladu s členom 148 finančne uredbe izvršni direktor na lastno odgovornost pripravi končni zaključni račun Agencije in ga predloži upravnemu odboru v mnenje.

Predlog spremembe   54

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Računovodja do 1. julija po vsakem proračunskem letu Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču pošlje končni zaključni račun in mnenje upravnega odbora.

5.  Računovodja do 1. julija po vsakem proračunskem letu Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Evropskemu računskemu sodišču pošlje končni zaključni račun in mnenje upravnega odbora.

Predlog spremembe   55

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija.Za namen sklenitve pogodbe z izvršnim direktorjem Agencijo zastopa predsednik upravnega odbora.

 

2.  Izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija. Komisija se posvetuje z upravnim odborom in pridobi njegovo soglasje, s pisnim postopkom, če je potrebno, pred predložitvijo ožjega seznama kandidatov. Imenovanju izvršnega direktorja sledi njegovo zaslišanje pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta. Za namen sklenitve pogodbe z izvršnim direktorjem Agencijo zastopa predsednik upravnega odbora.

Predlog spremembe   56

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Izvršnega direktorja se lahko razreši samo na podlagi odločitve upravnega odbora, sprejete na predlog Komisije.

6.  Izvršnega direktorja se lahko razreši samo na podlagi odločitve upravnega odbora, sprejete na predlog Komisije, ki temelji na obrazloženi oceni njegove uspešnosti kot izvršnega direktorja.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija lahko vzpostavi lokalne urade v državah članicah na podlagi njihovega soglasja in v skladu s členom 11(6).

4.  Agencija lahko vzpostavi urad za zvezo v Bruslju v skladu s členom 11(6).

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije ali po potrebi druge prevajalske službe.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

- 1.  Agencija deluje z visoko ravnijo preglednosti.

Predlog spremembe   60

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  V skladu s členom 30(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a Agencija izvede predhodno oceno, pa tudi naknadno oceno tistih svojih dejavnosti, ki predvidevajo znatne odhodke.

 

__________________

 

1a Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Predlog spremembe   61

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 35 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

1.  Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 37 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije predloži oceno Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Komisija se med pripravo svoje ocene posvetuje z upravnim odborom. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in z njim povezane potrebe po dodatnih finančnih, proračunskih in kadrovskih virih v primeru, da so Agenciji zaupane nove naloge ali se poveča njena delovna obremenitev v zvezi z obstoječimi nalogami.

Predlog spremembe   62

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija lahko, če je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe in ne posega v ustrezne pristojnosti držav članic in institucij Unije, sodeluje s pristojnimi organi tretjih držav in/ali z mednarodnimi organizacijami. V ta namen lahko Agencija na podlagi predhodne odobritve Komisije vzpostavi delovno ureditev z organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami. Ta ureditev Uniji in njenim državam članicam ne nalaga pravnih obveznosti.

1.  Agencija lahko, če je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe in ne posega v ustrezne pristojnosti držav članic in institucij Unije, sodeluje s pristojnimi organi tretjih držav in/ali z mednarodnimi organizacijami. V ta namen lahko Agencija vzpostavi delovne dogovore z organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami. Ta ureditev Uniji in njenim državam članicam ne nalaga pravnih obveznosti.

  • [1]  UL C209, 30.7.2017, str. 49.

OBRAZLOŽITEV

I. EU-OSHA

Cilj Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) so varnejša, bolj zdrava in produktivnejša evropska delovna mesta. Agencija spodbuja kulturo preprečevanja tveganj ter izmenjuje znanje in dobre prakse na področju zdravja in varnosti. Sodeluje z vladami, organizacijami delodajalcev in delavcev, organi in mrežami EU ter zasebnimi podjetji.

Ko je bila leta 1994 vzpostavljena s sprejetjem uredbe o njeni ustanovitvi, je bil njen namen organom EU, državam članicam, socialnim partnerjem in tistim, ki so dejavni na področju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti koristne tehnične, znanstvene in ekonomske informacije, povezane s tem področjem. Ta uredba o ustanovitvi je bila pozneje večkrat spremenjena, zadnjič leta 2005.

V izjavi o poslanstvu Agencije je navedeno, da je njen namen: „Razvijamo, zbiramo in zagotavljamo zanesljive in ustrezne informacije, analize ter orodja za izboljšanje znanja, ozaveščanje in izmenjavo informacij in dobrih praks o varnosti in zdravju pri delu, ki bodo zadostile potrebam tistih, ki jih to področje zadeva.“ Opredeljen je tudi splošni cilj za sedanje obdobje: „Imeti prepoznavno in vodilno vlogo pri spodbujanju zdravih in varnih delovnih mest v Evropi na podlagi tristranskosti, sodelovanja ter razvoja kulture preprečevanja tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu, da se zagotovi pametno, trajnostno, produktivno in vključujoče gospodarstvo.“

Predlog Komisije ohranja tristransko strukturo Agencije, ki jo odražajo njeni cilji in sestava upravnega odbora. Zainteresirane strani so ta pristop podprle. Poročevalec se strinja, da je tristranska struktura Agencije bistvena, da bi bila dobro obveščena o razmerah v vseh državah članicah. Agenciji omogoča tudi izmenjavo dobrih praks in da doseže delavce v vsej Evropi na dobro usmerjen način.

II. Skupna izjava o decentraliziranih agencijah

Parlament, Svet in Komisija so 19. julija 2012 podpisali skupno izjavo, v kateri je bil določen skupen pristop, ki sicer ni pravno zavezujoč, vendar naj bi se upošteval pri prihodnjih odločitvah v zvezi z decentraliziranimi agencijami. Cilj predloga Komisije je uskladiti uredbo o ustanovitvi Agencije z različnimi točkami, vključenimi v ta skupni pristop.

Poročevalec za uredbo o Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu sodeluje s poročevalcema za uredbi o agencijah Cedefop (agencija, ki se ukvarja s poklicnim usposabljanjem) in Eurofound (fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer), pri čemer si prizadevajo, da bodo vse tri uredbe v celoti odražale načela skupne izjave ter drug razvoj, ki so bili že vključeni v predpise, ki se uporabljajo za nekatere druge agencije EU.

Komisija trenutno izvaja medsektorsko oceno, da bi ocenila cilje, mandate, upravljanje in naloge Agencije, tudi v povezavi z drugimi agencijami, ki delujejo na področjih trga dela, delovnih razmer, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter znanj in spretnosti. Zato si sedanji osnutek poročila ne prizadeva za spreminjanje nalog iz člena 2.

Take spremembe bi bilo mogoče obravnavati po objavi rezultatov ocene. Vendar bo pomembno zagotoviti, da morebitne predlagane spremembe ne bodo posegale v obstoječe delo, ki ga Agencija že opravlja.

III. Predlagane spremembe

Predlog Komisije že odraža nekatere pomembne točke, obravnavane v skupni izjavi in skupnem pristopu. Te vključujejo:

• strukturo upravnega odbora,

• izvršni odbor, ki nadomešča obstoječi urad, za pomoč pri pripravah in spremljanju odločitev upravnega odbora ter za sprejemanje določenih nujnih začasnih odločitev,

• odnose Agencije z drugimi organi EU, zlasti z agencijama Cedefop in Eurofound,

• ukrepe za boj proti goljufijam ali kakršnim koli morebitnim navzkrižjem interesov ter

• oceno programov in porabe.

Cilj predlaganih sprememb je okrepiti in razjasniti nekatera od teh vprašanj, pri čemer se pozornost namenja zlasti potrebi po preprečevanju podvajanja med agencijami.

To je zlasti pomembno glede na splošni pritisk na javno porabo in potrebo, da se državljanom zagotovi, da so njihovi davki porabljeni čim bolj stroškovno učinkovito.

Poleg proučitve morebitnih prekrivanj dejavnosti agencij sta za povečanje učinkovitosti enako pomembna učinkovit program predhodne in naknadne ocene, vključen v letni proračunski postopek in postopek načrtovanja, ter učinkovita uporaba kazalnikov uspešnosti.

Nekateri predlogi sprememb poudarjajo potrebo po učinkoviti komunikaciji in preglednosti ter polnem izkoriščanju sodobnih metod komuniciranja. To je pomembno, da bi delo Agencije lahko doseglo čim večje število morebitnih upravičencev, vključno z mikro in malimi podjetji ter njihovimi uslužbenci.

Drugi predlogi sprememb so namenjeni doseganju učinkovite komunikacije med različnimi ravnmi odločanja, zlasti med izvršnim in upravnim odborom, ter z zainteresiranimi stranmi.

IV. Sklepna ugotovitev

Sedanja revizija uredbe o ustanovitvi Agencije skupaj z uredbama o agencijah Cedefop in Eurofound, ki se posodabljata vzporedno, pomeni pomembno, a omejeno reformo. Zagotavlja priložnost za poenostavitev vidikov organizacije Agencije in okrepitev pomembnih načel, kot so ocena, preglednost in stroškovna učinkovitost. Poročevalec je poskušal doseči te cilje in se izogniti nepotrebnim spremembam ob upoštevanju dela, ki ga Agencija že izvaja, da bi pomagala zagotoviti najvišje standarde varnosti in zdravja pri delu.

MNENJE Odbora za proračun (10.5.2017)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94
(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Revizija uredbe o ustanovitvi Agencije bo uskladila nekatere določbe obstoječe uredbe, ki ureja Agencijo, s skupnim pristopom k decentraliziranim agencijam. Revizija ponuja tudi priložnost za posodobitev ciljev in nalog Agencije.

Hkrati bo opravljena tudi revizija uredb o ustanovitvi drugih dveh tristranskih agencij Evropske unije, Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop).

Proračunske posledice za človeške in finančne vire, kot so podrobneje predstavljene v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga, so v skladu s Sporočilom Komisije (2013)519.

Pripravljavec mnenja predlaga, da se spremenijo nekatere določbe v zvezi s sodelovanjem med tristranskimi agencijami z namenom krepitve tega sodelovanja.

Poleg tega predlaga, naj enega predstavnika Komisije v upravnem odboru agencije zamenja predstavnik, ki ga imenuje Evropski parlament. Ta pristop je v skladu s skupno izjavo Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ker tri tristranske agencije, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med temi tremi agencijami, poleg tega bi bilo treba izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost in sinergije. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi Evropske komisije.

(5)  Ker tri tristranske agencije, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med temi tremi agencijami, poleg tega bi bilo treba izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost in sinergije. Zlasti je predvidena delitev ali združevanje upravnih nalog med tremi agencijami, te pa bi morale svoje letne delovne programe sprejeti v tesnem medsebojnem sodelovanju, da bi preprečili prekrivanja. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za boljše upravljanje svojih virov, tako da bi združila sredstva, opremo in osebje ter s tem čim bolj zmanjšala tveganja uporabnikov in povečala prednosti, prizadevati pa bi si morala tudi za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi Evropske komisije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Da bi dosegli usklajenost in prihranili denar, preprečili podvajanje ter spodbujali sinergijo in dopolnjevanje, bi morala Agencija tesno sodelovati z drugimi ustreznimi agencijami Unije in z njimi skleniti sporazume o sodelovanju.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Proračun Agencije bi bilo treba pripraviti v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost ter pri tem upoštevati njene cilje in pričakovane rezultate.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi javnimi ali zasebnimi organi, organi javnega sektorja ter organizacijami delodajalcev in delojemalcev. Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje zagotovi sodelovanje z drugimi agencijami Evropske unije, zlasti z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja in po potrebi z drugimi agencijami EU, da se preprečijo prekrivanja ter spodbujajo sinergije in dopolnjevanje njihovih dejavnosti.

3.  Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi javnimi ali zasebnimi organi, organi javnega sektorja ter organizacijami delodajalcev in delojemalcev.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje sodeluje z drugimi agencijami Unije, zlasti z Evropsko agencijo za kemikalije, Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer in Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja, da se doseže usklajenost in prihrani denar, prepreči podvajanje ter spodbujata sinergija in dopolnjevanje.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Agencija sklepa sporazume o sodelovanju z drugimi ustreznimi agencijami Unije, da se olajša in spodbuja sodelovanje med njimi.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor sestavljajo:

1.  Upravni odbor sestavljajo:

(a)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa vlado;

(a)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa vlado;

(b)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delodajalcev;

(b)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delodajalcev;

(c)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delojemalcev;

(c)  iz vsake države članice po en član, ki zastopa organizacije delojemalcev;

(d)  trije člani, ki zastopajo Komisijo.

(d)  dva člana, ki zastopata Komisijo,

 

(da)  en neodvisen član, ki zastopa Evropski parlament;

Vsi člani iz točk od (a) do (d) imajo glasovalno pravico.

Vsi člani iz točk od (a) do (da) imajo glasovalno pravico.

 

Imenovanje začne veljati, ko zadevna oseba podpiše izjavo o odsotnosti nasprotja interesov.

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet izmed članov in namestnikov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: Svetovalni odbor).

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet izmed članov in namestnikov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: Svetovalni odbor).

Člani iz točke (a) so imenovani na predlog držav članic.

Člani iz točke (a) so imenovani na predlog držav članic.

Člani iz točk (b) in (c) so imenovani na predlog uradnih govorcev zadevnih skupin v Svetovalnem odboru.

Člani iz točk (b) in (c) so imenovani na predlog uradnih govorcev zadevnih skupin v Svetovalnem odboru.

Predlogi treh skupin v Svetovalnem odboru se predložijo Svetu; posredujejo se tudi Komisiji v vednost.

Predlogi treh skupin v Svetovalnem odboru se predložijo Svetu; posredujejo se tudi Komisiji v vednost.

Člane, ki zastopajo Komisijo, imenuje Komisija.

Člane, ki zastopajo Komisijo in Evropski parlament, imenujeta Komisija in Evropski parlament.

 

Predstavnik Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja in predstavnik Eurofound imata na sejah upravnega odbora status opazovalca.

Obrazložitev

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah z dne 19. julija 2012 predvideva možnost, da Parlament imenuje enega člana upravnega odbora.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Upravni odbor spremeni sprejeti letni delovni program, kadar se Agenciji dodeli nova naloga. Odgovoren je za preprečevanje prekrivanja programov z drugimi tristranskimi agencijami Unije in za zagotovitev, da se ponovna določitev prednostnih dejavnosti vedno upošteva kot veljavna alternativa, preden se odobrijo dodatna finančna sredstva. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese nebistvene spremembe.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  sodelovanje z drugimi agencijami Unije in sklepanje sporazumov o sodelovanju z njimi.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Začasni osnutki načrtov temeljijo na ciljih in pričakovanih rezultatih iz dokumenta o letnem načrtovanju programov iz člena 6(1) ter v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost upoštevajo finančne vire, ki so potrebni za dosego teh ciljev in pričakovanih rezultatov.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu.

4.  Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu. Hkrati jih pošlje tudi Agenciji.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavljajo Prevajalski center za organe Evropske unije ali drugi ponudniki prevajalskih storitev v skladu s pravili za oddajo javnih naročil in v mejah, določenih z ustreznimi finančnimi pravili.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 35 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

1.  Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 35 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije predloži oceno uspešnosti Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.9.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Jens Geier

15.9.2016

Datum sprejetja

25.4.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Datum predložitve EP

23.8.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Datum sprejetja

12.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Datum predložitve

28.7.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani