Förfarande : 2016/0254(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0274/2017

Ingivna texter :

A8-0274/2017

Debatter :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0491

BETÄNKANDE     ***I
PDF 634kWORD 106k
28.7.2017
PE 599.596v02-00 A8-0274/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Czesław Hoc

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0528),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0344/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 30 mars 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0274/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2062/943 för att bidra till förbättringar av arbetsmiljön i syfte att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet genom åtgärder för att öka och sprida kunskap som kan främja denna utveckling.

(1)  Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2062/943 för att bidra till förbättringar av arbetsmiljön i syfte att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet genom åtgärder för att öka och sprida kunskap samt politiska förslag baserade på forskning som kan främja denna utveckling. Det främsta syftet för EU-Osha borde vara att tillhandahålla specialiserad information som ger ett viktigt bidrag inom dess kompetensområde.

__________________

__________________

3 Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EGT L 216, 20.8.1994, s. 1).

3 Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EGT L 216, 20.8.1994, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Sedan inrättandet 1994 har EU-Osha spelat en viktig roll när det gäller att stödja bättre arbetsmiljö i hela EU. Samtidigt har det skett en utveckling på området för arbetsmiljö. Mot denna bakgrund behövs vissa ändringar i beskrivningen av EU-Oshas mål och uppgifter jämfört med bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 2062/94.

(2)  Sedan inrättandet 1994 har EU-Osha, genom sin expertis, spelat en viktig roll när det gäller att stödja bättre arbetsmiljö i hela EU. Samtidigt har det skett en utveckling på området för arbetsmiljö, bland annat tekniska framsteg, särskilt på det digitala området, som innebär ännu en utmaning i främjandet av höga arbetsmiljönormer. Mot denna bakgrund behövs vissa ändringar i beskrivningen av EU-Oshas mål och uppgifter jämfört med bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 2062/94.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Genom denna förordning upphävs därför förordning (EG) nr 2062/94 med syftet att uppdatera EU-Oshas uppdrag och uppgifter för att bättre återspegla dess nuvarande verksamhet, däribland behovet att ägna mikroföretag samt små och medelstora företag särskild uppmärksamhet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I de s.k. tre trepartsorganen, dvs. EU-Osha, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning samt annan utbildning och kompetens. Därför behövs en nära samordning av de tre byråerna, och olika sätt att öka effektiviteten och synergierna bör utnyttjas. När så är lämpligt bör byrån även sträva efter att samarbeta effektivt med Europeiska kommissionens interna forskningskapacitet.

(5)  I de s.k. tre trepartsorganen, dvs. EU-Osha, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning samt annan utbildning och kompetens. Därför behövs en nära samordning dem emellan. Byråerna bör därför komplettera varandra i sitt arbete om de har likartade intresseområden, samtidigt som de främjar verktyg som fungerar väl, såsom samförståndsavtalet mellan EU-Osha och Eurofound. De bör undersöka olika sätt att öka effektiviteten och synergierna och undvika överlappning av mandat, mål och verksamheter sinsemellan och mellan sig och kommissionen. När så är lämpligt bör EU-Osha även sträva efter att samarbeta effektivt med den interna forskningskapacitet som finns inom unionens institutioner.

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Den trepartsstruktur som präglar EU-Osha, Eurofound och Cedefop är ett mycket värdefullt uttryck för en heltäckande strategi som bygger på en dialog mellan arbetsmarknadens parter och unionen samt nationella myndigheter, vilket är mycket viktigt för att hitta gemensamma och hållbara sociala och ekonomiska lösningar.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  När det gäller styrningen av EU-Osha bör styrelsen, för att garantera en förändring av sammansättningen över tiden, överväga att begränsa antalet på varandra följande mandatperioder för styrelsens ledamöter, genom sina operativa regler eller andra mekanismer.

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  För att säkerställa fullständigt oberoende och självständighet för EU-Osha och göra det möjligt för byrån att handla helt i enlighet med mål- och uppgiftsbeskrivningen i denna förordning, bör den ges en tillräckligt stor egen budget, med inkomster som främst består av ett bidrag från unionens allmänna budget. Unionens budgetförfarande bör gälla för EU-Osha när det handlar om unionens bidrag och alla andra bidrag från unionens allmänna budget. EU-Oshas räkenskaper bör granskas av revisionsrätten.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  De översättningar som krävs för EU-Oshas verksamhet bör i möjligaste mån tillhandahållas av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ. I förekommande fall, om exempelvis en översättning behövs mycket snabbt eller om arbetsbelastningen för Översättningscentrum är hög eller om en översättning ingår i ett större projekt, bör andra leverantörer av översättningstjänster också kunna tillhandahålla sådana översättningar. Dessa leverantörer bör hålla samma kvalitet som Översättningscentrum till samma eller ett lägre pris, de bör uppfylla unionens miljönormer, arbetsrättsliga normer och sociala standarder, och i förekommande fall respektera upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byråns mål ska vara att tillhandahålla Europeiska unionens institutioner och organ, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och andra aktörer på området säkerhet och hälsa i arbetet med tekniska, vetenskapliga, rättsliga och ekonomiska uppgifter och kvalificerad sakkunskap på detta område.

2.  I syfte att förbättra arbetsmiljön avseende arbetstagarnas säkerhet och hälsa, ska trepartsorganets mål vara att tillhandahålla unionens institutioner och organ, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och andra aktörer på området säkerhet och hälsa i arbetet med tekniska, vetenskapliga, rättsliga och ekonomiska uppgifter och kvalificerad sakkunskap på detta område.

Ändringsförslag     10

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Samla in, analysera och sprida teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i medlemsstaterna för vidarebefordran till Europeiska unionens institutioner och organ, medlemsstaterna och berörda parter. Syftet med att samla in dessa uppgifter är att kartlägga risker och goda lösningar samt befintliga nationella prioriteringar och program samt att få fram den information som behövs för Europeiska unionens prioriterade områden och program.

(a)  Samla in, analysera och sprida teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information om fysisk och psykisk hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i medlemsstaterna för vidarebefordran till Europeiska unionens institutioner och organ, medlemsstaterna och berörda parter. Syftet med att samla in dessa uppgifter är att kartlägga risker och goda lösningar samt befintliga nationella prioriteringar och program samt att få fram den information som behövs för Europeiska unionens prioriterade områden och program.

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Samla in och analysera teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information om forskning på arbetsmiljöområdet och om annan forskningsverksamhet som inbegriper aspekter med anknytning till arbetsmiljön, samt sprida resultaten från nämnda forskning och forskningsverksamheter.

(b)  Samla in och analysera teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information om forskning kring säkerhet och fysisk såväl som psykisk hälsa arbetsplatsen och om annan forskningsverksamhet som inbegriper aspekter med anknytning till arbetsmiljön och inkludering på arbetsplatsen, samt sprida resultaten från nämnda forskning och forskningsverksamheter.

Ändringsförslag     12

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Främja och stödja samarbete och utbyte av information och erfarenhet mellan medlemsstaterna på arbetsmiljöområdet, inbegripet information om utbildningsprogram.

(c)  Främja och stödja samarbete och utbyte av information och erfarenhet mellan medlemsstaterna på området för säkerhet och fysisk såväl som psykisk hälsa på arbetsplatsen, inbegripet information om utbildningsprogram.

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Att förse EU:s institutioner och organ och medlemsstaterna med de objektiva tekniska, vetenskapliga, rättsliga och ekonomiska uppgifter och den kvalificerade expertis som behövs för att utforma och genomföra en ändamålsenlig och effektiv politik i syfte att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Att i detta syfte särskilt förse kommissionen med de tekniska, vetenskapliga, rättsliga och ekonomiska uppgifter och den kvalificerade expertis som krävs för att fullgöra uppgiften att kartlägga, förbereda och utvärdera lagstiftning och åtgärder på området hälsa och säkerhet för arbetstagarna, särskilt när det gäller lagstiftningens effekter, en anpassning av lagstiftningen till den tekniska, vetenskapliga och rättsliga utvecklingen och det praktiska genomförandet av lagstiftning i företag, med särskild tyngdpunkt på mikroföretag samt små och medelstora företag.

(e)  Att förse unionens institutioner och organ och medlemsstaterna med de objektiva tekniska, vetenskapliga, rättsliga och ekonomiska uppgifter och den kvalificerade expertis som behövs för att utforma och genomföra en ändamålsenlig och effektiv politik i syfte att främja inkludering på arbetsplatsen och skydda arbetstagarnas säkerhet och psykiska hälsa, inklusive förebyggande och föregripande av potentiella faror. Att i detta syfte särskilt förse kommissionen med de tekniska, vetenskapliga, rättsliga och ekonomiska uppgifter och den kvalificerade expertis som krävs för att fullgöra uppgiften att kartlägga, förbereda och utvärdera lagstiftning och åtgärder på området hälsa och säkerhet för arbetstagarna, särskilt när det gäller lagstiftningens effekter, en anpassning av lagstiftningen till den tekniska, vetenskapliga och rättsliga utvecklingen och det praktiska genomförandet av lagstiftning i företag, med särskild tyngdpunkt på mikroföretag samt små och medelstora företag.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Utifrån sin egen analys och forskning förse beslutsfattare, inklusive arbetsmarknadens parter, med politiska förslag baserade på forskning inom arbetsmiljöområdet.

Motivering

EU-Osha har god kapacitet att ta steget från att tillhandahålla analys och information till att överföra detta till värdefulla politiska förslag. Detta bör tydligt framgå i dess uppgifter och uppdrag.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Samla in och tillhandahålla information på arbetsmiljöområdet från tredje länder och internationella organisationer.

(g)  Samla in och tillhandahålla information om säkerhet och fysisk såväl som psykisk hälsa arbetsplatsen från tredjeländer och internationella organisationer.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Tillhandahålla tekniska, vetenskapliga och ekonomiska uppgifter om metoder och hjälpmedel för att vidta förebyggande åtgärder, kartlägga goda lösningar och främja förebyggande åtgärder, med särskild hänsyn till små och medelstora företags särskilda problem. När det gäller goda lösningar ska byrån särskilt inrikta sig på sådana metoder som utgör praktiska redskap som kan tillämpas vid bedömning av arbetsmiljörisker och vid fastställande av de åtgärder som kan vidtas för att hantera dessa risker.

(h)  Tillhandahålla tekniska, vetenskapliga och ekonomiska uppgifter om metoder och hjälpmedel för att vidta förebyggande åtgärder, kartlägga goda lösningar och främja förebyggande åtgärder, med särskild hänsyn till små och medelstora företags särskilda problem. När det gäller goda lösningar ska byrån särskilt inrikta sig på sådana metoder som utgör praktiska redskap som kan tillämpas vid bedömning av risker när det gäller säkerhet och fysisk såväl som psykisk hälsa på arbetsplatsen och vid fastställande av de åtgärder som kan vidtas för att hantera dessa risker.

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  Ta fram en strategi för förbindelser med tredjeländer och internationella organisationer i frågor som rör byråns kompetensområde.

Ändringsförslag     18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Genomföra informations- och kommunikationsverksamhet och informationskampanjer om arbetsmiljöfrågor.

(j)  Genomföra informations- och kommunikationsverksamhet och informationskampanjer om frågor som rör fysisk och psykisk hälsa samt säkerhet på arbetsplatsen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Ta fram en kommunikationsstrategi som är förenlig med och relevant för kommissionens och övriga institutioners och byråers strategier och åtgärder.

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Innan unionens institutioner ger en extern organisation i uppdrag att genomföra studier inom byråns kompetensområde ska de samråda med byrån för att kontrollera dess tillgänglighet och ska för detta ändamål avsätta resurser till byrån.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog, särskilt med specialiserade organ, såväl offentliga som privata, med offentliga myndigheter och med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Utan att det påverkar dess egna mål ska byrån, i syfte att undvika överlappningar och främja synergier och komplementaritet i verksamheten, säkerställa samarbete med andra EU-byråer, särskilt med Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning och, när så är lämpligt, med övriga EU-byråer.

3.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog med i synnerhet specialiserade organ, såväl offentliga som privata, såväl nationella som internationella, med offentliga myndigheter, med utbildningsinstitutioner, med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, och med nationella trepartsorgan om sådana finns. Utan att det påverkar dess egna mål ska byrån, i syfte att undvika överlappningar och främja synergier och komplementaritet i verksamheten, säkerställa samarbete med andra unionsbyråer, bland annat möjligheten att arbeta tillsammans med framför allt Eurofound, med Cedefop och, när så är lämpligt, med övriga unionsbyråer.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  tre oberoende experter som utses av Europaparlamentet.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet bland ledamöterna och suppleanterna i Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor9.

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet bland ledamöterna och suppleanterna i Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor9 på grundval av de förteckningar över kandidater som lämnats in av medlemsstaterna och de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

__________________

__________________

9 Rådets beslut av den 22 juli 2003 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (EUT C 218, 13.9.2003, s. 1).

9 Rådets beslut av den 22 juli 2003 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (EUT C 218, 13.9.2003, s. 1).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ledamöter som avses i led a ska utses på förslag av medlemsstaterna.

utgår

Motivering

Strykningen av detta stycke i kommissionens förslag och de två följande styckena kommer att säkerställa konsekvens i utnämningsförfarandet mellan de tre byråerna.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ledamöter som avses i lederna b och c ska utses på ett förslag från respektive grupps talesman i kommittén.

utgår

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslagen från de tre grupperna inom kommittén ska läggas fram för rådet. Förslagen ska också lämnas till kommissionen för kännedom.

utgår

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Europaparlamentets ansvariga utskott ska utse de experter som avses i led da i första stycket efter att ha kontrollerat att utnämningen inte ger upphov till intressekonflikter.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses mot bakgrund av deras kunskaper om arbetsmiljöfrågor, med hänsyn till relevanta färdigheter när det gäller ledarskap, administration och budget. Alla parter som är företrädda i styrelsen ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen, i syfte att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete och alla parter bör sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses mot bakgrund av deras kunskaper om arbetsmiljöfrågor, med hänsyn till relevanta färdigheter när det gäller ledarskap, administration och budget. Alla parter som är företrädda i styrelsen ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare, i syfte att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. När rådet, kommissionen ochparlamentet utser sina respektive företrädare och suppleanter till styrelsen ska parlamentet, kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter säkerställa en jämn könsfördelning i styrelsen.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Varje ledamot och varje suppleant ska underteckna en skriftlig intresseförklaring vid anställningstillfället och ska uppdatera den när det sker en förändring i detta avseende. Byrån ska offentliggöra intresseförklaringarna och uppdateringarna på sin webbplats.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period får förlängas. Vid mandattidens utgång eller om ledamöterna avgår ska de sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts.

4.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period får förnyas. Vid mandattidens utgång eller om ledamöterna avgår ska de sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  En företrädare för Eurofound, en företrädare för Cedefop och en företrädare för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ska ha rätt att delta som observatörer i de möten som hålls i styrelsen för att öka byråernas effektivitet och synergierna dem emellan.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ge allmänna riktlinjer för byråns verksamhet och varje år anta byråns programplaneringsdokument med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna, i enlighet med artikel 6,

(a)  ge strategiska riktlinjer för byråns verksamhet och varje år anta byråns programplaneringsdokument med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna, i enlighet med artikel 6,

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  anta regler för att förebygga och hantera intressekonflikter bland ledamöterna och oberoende experter,

(f)  anta regler, bland annat åtgärder för identifiering av potentiella risker i ett tidigt skede, för att förebygga och hantera intressekonflikter bland ledamöterna och oberoende experter samt för utstationerade nationella experter och övrig personal som inte är anställd av byrån enligt artikel 20.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  anta och regelbundet uppdatera planerna för kommunikation och informationsspridning efter behovsanalys,

(g)  anta och regelbundet uppdatera planerna för kommunikation och informationsspridning efter en behovsanalys och låta detta återspeglas i byråns programplaneringsdokument,

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det årliga arbetsprogrammet ska innehålla detaljerade mål och förväntade resultat, inklusive resultatindikatorer. Programmet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 5. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår. Årliga och/eller fleråriga programplaneringar ska omfatta den strategi för förbindelserna med tredjeland eller internationella organisationer som avses i artikel 30 och åtgärder som hänger samman med denna strategi.

3.  Det årliga arbetsprogrammet ska innehålla detaljerade mål och förväntade resultat, inklusive resultatindikatorer samt verksamhet och program som ska omfattas av en förhands- eller efterhandsutvärdering. Programmet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 5. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår. Årliga och fleråriga programplaneringar ska omfatta den strategi för förbindelserna med tredjeland och internationella organisationer som avses i artikel 30 och åtgärder som hänger samman med denna strategi.

Ändringsförslag     36

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Resursplaneringen ska uppdateras årligen. Den strategiska programplaneringen ska uppdateras vid behov, och särskilt för att ta itu med resultatet av den utvärdering som avses i artikel 28.

6.  Resursplaneringen ska uppdateras årligen. Den strategiska programplaneringen ska uppdateras vid behov, och särskilt för att ta itu med resultatet av den utvärdering som avses i artikel 28. Om byrån tilldelas nya uppdrag av unionens institutioner eller genom unionsrättsakter ska detta beaktas vid resurs- och budgetplaneringen.

Motivering

Unionslagstiftningen kan medföra nya uppgifter för byrån. Om detta inte beaktas i budget- och resursplaneringen kommer byrån inte att kunna uppfylla nya uppgifter på ett tillfredsställande sätt eller anpassa sig till de nya kraven.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska välja en ordförande och tre vice ordförande: en bland ledamöterna som företräder medlemsstaterna, en bland ledamöterna som företräder arbetstagarnas organisationer, en bland ledamöterna som företräder arbetsgivarnas organisationer och en bland ledamöterna som företräder kommissionen. Ordföranden och vice ordförandena ska väljas med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade styrelseledamöterna.

1.  Styrelsen ska välja en ordförande och tre vice ordförande: en bland ledamöterna som företräder medlemsstaterna, en bland ledamöterna som företräder arbetstagarnas organisationer, en bland ledamöterna som företräder arbetsgivarnas organisationer och en bland ledamöterna som företräder kommissionen. Ordföranden och vice ordförandena ska väljas med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade styrelseledamöterna. Styrelsen ska säkerställa en jämn könsfördelning sett till både ordföranden och vice ordförandena.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Byrån ska på sin webbplats inom rimlig tid och på ett transparent sätt offentliggöra information om styrelsens möten.

Ändringsförslag     39

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid behov kan direktionen, i brådskande fall, fatta vissa interimistiska beslut på styrelsens vägnar, särskilt i administrativa frågor, inklusive om tillfälligt upphävande av delegering av tillsättningsbefogenheter och budgetära frågor.

3.  Vid behov kan direktionen i brådskande fall fatta vissa interimistiska beslut på styrelsens vägnar.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, de tre vice ordförandena, samordnarna för de tre grupper som avses i artikel 4.5 och en företrädare för kommissionen. Varje grupp som avses i artikel 4.5 får utse högst två suppleanter som ska delta i direktionens möten vid ordinarie ledamöters frånvaro. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens sammanträden, men ska inte ha rätt att rösta.

4.  Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, de tre vice ordförandena, samordnarna för de tre grupper som avses i artikel 4.5 och en företrädare för kommissionen. Varje grupp som avses i artikel 4.5 får utse högst två suppleanter som ska delta i direktionens möten vid ordinarie ledamöters frånvaro, och en jämn könsfördelning ska säkerställas. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens sammanträden, men ska inte ha rätt att rösta.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska vara två år. Denna period får förlängas. Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska löpa ut när uppdraget som styrelseledamot upphör.

5.  Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska vara två år. Denna period får förnyas. Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska löpa ut när uppdraget som styrelseledamot upphör.

Ändringsförslag     42

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Direktionen ska sammanträda minst tre gånger om året. Ordföranden kan dessutom sammankalla till ytterligare möten på eget initiativ eller på begäran av ledamöterna.

6.  Direktionen ska sammanträda minst tre gånger om året. Ordföranden kan dessutom sammankalla till ytterligare möten på eget initiativ eller på begäran av ledamöterna. Varje samordnare ska efter varje möte, utan dröjsmål och på ett insynsvänligt sätt, informera ledamöterna i sin egen grupp om innehållet i diskussionen.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den verkställande direktören ska förvalta byrån. Den verkställande direktören är ansvarig inför styrelsen.

1.  Den verkställande direktören ska ansvara för den övergripande förvaltningen av byrån i enlighet med den strategiska inriktning som fastställts av styrelsen och vara ansvarig inför styrelsen.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Införande av ett effektivt övervakningssystem som möjliggör de regelbundna utvärderingar som avses i artikel 28 och ett rapporteringssystem för att sammanfatta resultaten av dessa.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Utarbetande av en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom från utredningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt överlämnande av en lägesrapport till kommissionen två gånger om året och regelbundet till styrelsen och direktionen.

(f)  Utarbetande av en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och de utvärderingar som avses i artikel 28, liksom från utredningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt överlämnande av en lägesrapport till kommissionen två gånger om året och regelbundet till styrelsen och direktionen.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Säkerställande av en jämn könsfördelning inom byrån.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  I enlighet med det beslut som avses i artikel 5.2, fatta beslut med avseende på förvaltningen av mänskliga resurser.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jb)  Med beaktande av be behov som rör byråns verksamhet och sunda budgetförvaltning, fatta beslut med avseende på byråns interna strukturer och, vid behov, ändringar av dessa.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den verkställande direktören ska också ansvara för att besluta huruvida det är nödvändigt att inrätta ett eller flera lokalkontor i en eller flera medlemsstater för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ett sådant beslut kräver förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den medlemsstat där det lokala kontoret ska inrättas. I beslutet ska anges omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas i det lokala kontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och dubbelarbete i byråns administrativa uppgifter.

6.  Den verkställande direktören ska också ansvara för att besluta huruvida det är nödvändigt, för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, att inrätta ett lokalt kontor i Bryssel som i egenskap av sambandskontor ska främja byråns samarbete med de relevanta unionsinstitutionerna. Ett sådant beslut ska vara föremål för förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den medlemsstat där det lokala kontoret ska inrättas. I beslutet ska anges omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas i det lokala kontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och dubbelarbete i byråns administrativa uppgifter.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det preliminära förslaget till budgetberäkning ska baseras på målen och de förväntade resultaten i det årliga programplaneringsdokument som avses i artikel 6.1 och ska beakta de finansiella medel som behövs för att uppnå dessa mål och förväntade resultat, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget.

4.  Kommissionen ska överlämna utkastet till beräkning till budgetmyndigheten och byrån, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 31 mars efter varje budgetår ska kommissionens räkenskapsförare översända byråns preliminära räkenskaper som konsoliderats med kommissionens redovisning till revisionsrätten.

Senast den 31 mars efter varje budgetår ska kommissionens räkenskapsförare översända byråns preliminära räkenskaper som konsoliderats med kommissionens redovisning till Europeiska revisionsrätten.

Motivering

Syftet är att skapa konsekvens med andra förslag som rör byråer och med andra hänvisningar i denna text.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Efter det att revisionsrättens iakttagelser rörande byråns preliminära redovisningar som gjorts enligt bestämmelserna i artikel 148 i budgetförordningen har inkommit, ska den verkställande direktören upprätta en slutlig redovisning av byråns räkenskaper och överlämna den till styrelsen för ett yttrande.

3.  Efter det att Europeiska revisionsrättens iakttagelser rörande byråns preliminära redovisningar som gjorts enligt bestämmelserna i artikel 148 i budgetförordningen har inkommit, ska den verkställande direktören upprätta en slutlig redovisning av byråns räkenskaper och överlämna den till styrelsen för ett yttrande.

Ändringsförslag     54

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Senast den 1 juli efter utgången av budgetåret ska räkenskapsföraren överlämna den slutliga redovisningen tillsammans med styrelsens yttrande till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

5.  Senast den 1 juli efter utgången av budgetåret ska räkenskapsföraren överlämna den slutliga redovisningen tillsammans med styrelsens yttrande till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska revisionsrätten.

Ändringsförslag     55

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande.I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska byrån företrädas av styrelsens ordförande.

 

2.  Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande. Kommissionen ska samråda med styrelsen och få dess godkännande, om nödvändigt genom skriftligt förfarande, innan den lägger fram sin förteckning över kandidater. När den nya verkställande direktören är utsedd ska han/hon närvara vid en utfrågning i Europaparlamentets ansvariga utskott. I det avtal som sluts med den verkställande direktören ska byrån företrädas av styrelsens ordförande.

Ändringsförslag     56

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

6.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen, på grundval av en motiverad bedömning av hans eller hennes prestationer som verkställande direktör.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån får inrätta lokala kontor i medlemsstaterna med deras samtycke och i enlighet med artikel 11.6.

4.  Byrån får inrätta ett sambandskontor i Bryssel i enlighet med artikel 11.6.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ eller, vid behov, av andra översättningstjänster.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Byrån ska agera med en hög grad av öppenhet.

Ändringsförslag     60

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  I enlighet med artikel 30.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20121a, ska byrån göra förhandsutvärderingar av all verksamhet som ger upphov till stora utgifter liksom efterhandsutvärderingar.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag     61

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast fem år efter den dag som avses i artikel 35, och därefter vart femte år, ska kommissionen genomföra en utvärdering i enlighet med sina riktlinjer, för att granska byråns resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar.

1.  Senast fem år efter den dag som avses i artikel 37, och därefter vart femte år, ska kommissionen överlämna en utvärdering i enlighet med sina riktlinjer, för att granska byråns resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter. Kommissionen ska höra styrelsen under utvärderingen. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt relaterade ytterligare ekonomiska, budgetära och mänskliga resurser om nya uppgifter åläggs byrån, eller om arbetsbördan knuten till nuvarande uppgift ökar.

Ändringsförslag     62

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I den mån det är nödvändigt för att uppfylla de syften som fastställs i denna förordning och utan att det påverkar de respektive behörighetsområdena för medlemsstaterna och unionens institutioner, får byrån samarbeta med de behöriga myndigheterna i tredjeländer och/eller med internationella organisationer. För detta ändamål får byrån, efter förhandsgodkännande från kommissionen, upprätta samarbetsavtal med myndigheterna i tredje länder och internationella organisationer. Dessa avtal får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater.

1.  I den mån det är nödvändigt för att uppfylla de syften som fastställs i denna förordning och utan att det påverkar de respektive behörighetsområdena för medlemsstaterna och unionens institutioner, får byrån samarbeta med de behöriga myndigheterna i tredjeländer och/eller med internationella organisationer. För detta ändamål får byrån upprätta samarbetsavtal med myndigheterna i tredje länder och internationella organisationer. Dessa avtal får inte medföra några juridiska förpliktelser för unionen och dess medlemsstater.

(1)

EUT C 209, 30.7.2017, s 49.


MOTIVERING

I. EU-Osha

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) strävar efter att göra europeiska arbetsplatser säkrare, hälsosammare och mer produktiva. Den främjar en kultur av riskförebyggande och delar med sig av kunskap och god praxis i fråga om hälsa och säkerhet. Byrån arbetar sida vid sida med regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, EU-organ och EU-nätverk samt privata företag.

När EU-Osha inrättades, i och med antagandet av dess inrättandeförordning 1994, var det med målet att förse EU-organen, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och övriga berörda parter med alla relevanta tekniska, vetenskapliga och ekonomiska uppgifter på arbetsmiljöområdet. Denna inrättandeförordning har ändrats flera gånger sedan dess, senast 2005.

Enligt uppdragsbeskrivningen är EU-Oshas uppdrag att ta fram, samla och tillhandahålla tillförlitlig och relevant information, analys och verktyg för att öka kunskap, höja medvetenhet och utbyta information om arbetsmiljöarbete och bra lösningar som kommer att tillgodose behoven hos dem som ansvarar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.Följande övergripande mål har dessutom formulerats för den nuvarande perioden: Att bli en erkänd föregångare som främjar hälsosamma och säkra arbetsplatser i Europa som grundar sig på trepartsförhandlingar, deltagande och utveckling av en kultur av riskförebyggande på arbetsplatsen, för att garantera en smart, hållbar, produktiv och inkluderande ekonomi.

Kommissionens förslag bibehåller EU-Oshas trepartsstruktur, som återspeglas i dess mål och styrelsens sammansättning. Detta tillvägagångssätt stöddes av samtliga aktörer. Föredraganden håller med om att byråns trepartsstruktur är nödvändig för att den ska vara välinformerad om situationen i medlemsstaterna. Det gör också att det är möjligt för byrån att utbyta god praxis och nå ut till arbetstagare runtom i Europa på ett målinriktat sätt.

II. Gemensamt uttalande om decentraliserade byråer

Den 19 juli 2012 undertecknade parlamentet, rådet och kommissionen ett gemensamt uttalande som fastställde en gemensam strategi, som visserligen var icke bindande men som skulle beaktas i framtida beslut om decentraliserade byråer. Kommissionens förslag strävar efter att anpassa EU-Oshas inrättandeförordning till olika punkter i denna gemensamma strategi.

Föredraganden för EU-Osha arbetar tillsammans med föredragandena för Cedefop (byrån med ansvar för yrkesutbildning) och Eurofound (fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) för att säkerställa att de tre förordningarna helt och hållet återspeglar principerna i det gemensamma uttalandet samt andra förändringar som redan har införlivats i de förordningar som gäller vissa andra EU-byråer.

Kommissionen genomför för närvarande en övergripande utvärdering i syfte att bedöma byråns mål, uppdrag, förvaltning och uppgifter – också i förhållande till andra byråer som är verksamma på området arbetsmarknad, arbetsvillkor, yrkesutbildning samt kompetens. Av den anledningen strävar förslaget till betänkande inte efter att ändra de uppgifter som anges i artikel 2.

Sådana ändringar kan komma att övervägas när resultaten av utvärderingen blivit kända. Det kommer dock att vara viktigt att se till att inga sådana föreslagna ändringar hindrar det befintliga arbete som Osha redan utför.

III. Föreslagna ändringar

Kommissionens förslag återspeglar redan vissa viktiga punkter som tagits upp i det gemensamma uttalandet och den gemensamma strategin, till exempel

–  styrelsens sammansättning,

–  en direktion, som ersätter det befintliga presidiet, som ska hjälpa till att förbereda och följa upp styrelsens beslut och fatta vissa brådskande interimistiska beslut,

–  EU-Oshas förbindelser med andra EU-organ, framför allt Cedefop och Eurofound,

–  åtgärder för att bekämpa bedrägerier eller potentiella intressekonflikter och

–  utvärdering av program och utgifter.

De föreslagna ändringarna syftar till att stärka och förtydliga vissa av dessa frågor, med särskilt fokus på behovet att undvika dubbelarbete mellan byråerna.

Detta är särskilt viktigt med tanke på den allmänna pressen på de offentliga finanserna och behovet att försäkra medborgarna om att deras skatt spenderas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

För maximal effektivitet är det, förutom att utreda eventuella överlappningar i byråernas verksamhet, lika viktigt med ett ändamålsenligt program för förhands- och efterhandsutvärdering, som ingår i den årliga budget- och planeringsprocessen, samt en effektiv användning av resultatindikatorer.

Vissa ändringsförslag betonar behovet av en effektiv kommunikation och öppenhet, med fullt utnyttjande av moderna kommunikationsmetoder. Detta är viktigt för att EU-Oshas arbete ska nå ut till så många potentiella mottagare som möjligt, däribland mikro- och småföretag och deras anställda.

Andra ändringsförslag syftar till att främja effektiv kommunikation mellan de olika beslutsnivåerna, i synnerhet direktionen och styrelsen, samt med berörda aktörer.

IV. Slutsats

Den nuvarande översynen av EU-Oshas inrättandeförordning, tillsammans med förordningarna om Cedefop och Eurofound, som håller på att uppdateras parallellt, är en viktig men begränsad reform. Den ger ett tillfälle att effektivisera delar av byråns organisation och förstärka viktiga principer såsom utvärdering, öppenhet och kostnadseffektivitet. Föredraganden har försökt sträva efter dessa mål men vill samtidigt undvika onödiga förändringar, med hänsyn till det arbete som EU-Osha redan utför för att hjälpa till att säkerställa högsta arbetsmiljönormer.


YTTRANDE från budgetutskottet (10.5.2017)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))

Föredragande av yttrande: Jens Geier

KORTFATTAD MOTIVERING

Genom översynen av förordningen om inrättande av EU-Osha anpassas vissa bestämmelser i den befintliga förordningen om EU-Osha till den gemensamma ansatsen för decentraliserade organ. Översynen innebär också en möjlighet att uppdatera EU-Oshas mål och uppgifter.

Samtidigt med översynen av EU-Oshas inrättandeförordning kommer även förordningarna om inrättande av EU:s två andra trepartsorgan, Eurofound och Cedefop, att ses över.

Budgetkonsekvenserna när det gäller mänskliga och ekonomiska resurser, som redovisas mer ingående i finansieringsöversikten för rättsakten, ligger i linje med kommissionens meddelande COM(2013) 519.

Föredraganden föreslår att vissa bestämmelser om samarbetet mellan trepartsorganen ska ändras i syfte att förbättra samarbetet.

Föredraganden föreslår dessutom att Europaparlamentet ska utse en företrädare till byråns styrelse, som ska ersätta en företrädare från kommissionen. Detta förslag ligger i linje med det gemensamma uttalandet från rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I de s.k. tre trepartsorganen, dvs. EU-Osha, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning samt annan utbildning och kompetens. Därför behövs en nära samordning av de tre byråerna, och olika sätt att öka effektiviteten och synergierna bör utnyttjas. När så är lämpligt bör byrån även sträva efter att samarbeta effektivt med Europeiska kommissionens interna forskningskapacitet.

(5)  I de s.k. tre trepartsorganen, dvs. EU-Osha, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning samt annan utbildning och kompetens. Därför behövs en nära samordning av de tre byråerna, och olika sätt att öka effektiviteten och synergierna bör utnyttjas. Framför allt planeras ett gemensamt utnyttjande eller en sammanslagning av de administrativa uppgifterna mellan de tre byråerna, och byråerna bör anta sina respektive årliga arbetsprogram i nära samarbete med varandra för att undvika överlappningar. När så är lämpligt bör byrån även sträva efter att förbättra sin resursförvaltning genom ett gemensamt utnyttjande av tillgångar, utrustning och personal för att i största möjliga mån minska riskerna för användarna och optimera fördelarna samt samarbeta effektivt med Europeiska kommissionens interna forskningskapacitet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  För att säkra samordning och besparingar, undvika dubbelarbete och främja synergier och komplementaritet bör byrån ha ett nära samarbete med andra relevanta EU-byråer och ingå samarbetsavtal med dessa.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Byråns budget bör utarbetas med respekt för principen om resultatbaserad budgetering och med beaktande av dess mål och förväntade resultat.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog, särskilt med specialiserade organ, såväl offentliga som privata, med offentliga myndigheter och med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Utan att det påverkar dess egna mål ska byrån, i syfte att undvika överlappningar och främja synergier och komplementaritet i verksamheten, säkerställa samarbete med andra EU-byråer, särskilt med Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning och, när så är lämpligt, med övriga EU-byråer.

3.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog, särskilt med specialiserade organ, såväl offentliga som privata, med offentliga myndigheter och med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Byrån ska, utan att det påverkar dess egna mål, samarbeta med andra EU‑byråer, särskilt med Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning i syfte att säkra samordning och besparingar, undvika dubbelarbete och främja synergier och komplementaritet i verksamheten.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Byrån ska ingå samarbetsavtal med andra relevanta EU-byråer för att underlätta och främja samarbete.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska bestå av

1.  Styrelsen ska bestå av

(a)  en ledamot som företräder regeringen i varje medlemsstat,

(a)  en ledamot som företräder regeringen i varje medlemsstat,

(b)  en ledamot som företräder arbetsgivarnas organisationer i varje medlemsstat,

(b)  en ledamot som företräder arbetsgivarnas organisationer i varje medlemsstat,

(c)  en ledamot som företräder arbetstagarnas organisationer i varje medlemsstat,

(c)  en ledamot som företräder arbetstagarnas organisationer i varje medlemsstat,

(d)  tre ledamöter som företräder kommissionen.

(d)  två ledamöter som företräder kommissionen.

 

(da)  en oberoende ledamot som företräder Europaparlamentet.

Alla ledamöter som avses i led a–d ska ha rösträtt.

Alla ledamöter som avses i led a–da ska ha rösträtt.

 

Utnämningen ska börja gälla när personen i fråga har undertecknat en förklaring om att det inte föreligger några intressekonflikter.

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet bland ledamöterna och suppleanterna i Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor.

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet bland ledamöterna och suppleanterna i Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor.

De ledamöter som avses i led a ska utses på förslag av medlemsstaterna.

De ledamöter som avses i led a ska utses på förslag av medlemsstaterna.

De ledamöter som avses i lederna b och c ska utses på ett förslag från respektive grupps talesman i kommittén.

De ledamöter som avses i lederna b och c ska utses på ett förslag från respektive grupps talesman i kommittén.

Förslagen från de tre grupperna inom kommittén ska läggas fram för rådet. Förslagen ska också lämnas till kommissionen för kännedom.

Förslagen från de tre grupperna inom kommittén ska läggas fram för rådet. Förslagen ska också lämnas till kommissionen för kännedom.

Kommissionen ska utse de ledamöter som ska företräda den.

Kommissionen och Europaparlamentet ska utse de ledamöter som ska företräda dem.

 

En företrädare för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning och en företrädare för Eurofound ska ha observatörsstatus vid styrelsens möten.

Motivering

I det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer föreslås möjligheten för parlamentet att utse en ledamot till styrelsen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får någon ny uppgift. Styrelsen får till den verkställande direktören delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet.

Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får någon ny uppgift. Den ska ha ansvar för att undvika överlappningar i programmet med de övriga trepartsorganen och för att säkerställa att omprioritering av verksamhet alltid övervägs som ett fullgott alternativ innan den eventuellt anslår extra medel. Styrelsen får till den verkställande direktören delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Samarbete med andra EU-byråer och ingående av samarbetsavtal med dem.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det preliminära förslaget till budgetberäkning ska baseras på målen och de förväntade resultaten enligt det årliga programplaneringsdokument som avses i artikel 6.1 och ska beakta de finansiella medel som behövs för att uppnå dessa mål och förväntade resultat, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget.

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget. Kommissionen ska samtidigt skicka detta utkast till beräkning till byrån.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ eller andra översättningsleverantörer i enlighet med upphandlingsreglerna och inom de gränser som fastställs genom relevanta finansiella bestämmelser.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast fem år efter den dag som avses i artikel 35, och därefter vart femte år, ska kommissionen genomföra en utvärdering i enlighet med sina riktlinjer, för att granska byråns resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar.

1.  Senast fem år efter den dag som avses i artikel 35, och därefter vart femte år, ska kommissionen överlämna en utvärdering i enlighet med sina riktlinjer, för att granska byråns resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Referensnummer

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.9.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jens Geier

15.9.2016

Antagande

25.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Referensnummer

COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)

Framläggande för parlamentet

23.8.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.9.2016

ENVI

12.9.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

31.8.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Czesław Hoc

28.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Antagande

12.7.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrejs Mamikins, Elena Valenciano

Ingivande

28.7.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

 

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

1

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy