ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета

28.7.2017 - (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)) - ***I

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Енрике Калвет Чамбон


Процедура : 2016/0256(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0275/2017
Внесени текстове :
A8-0275/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Cъвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0531),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0342/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.[1],

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0275/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е създадена с Регламент (ЕИО) № 1365/753, за да допринесе за планирането и създаването на по-добри условия на живот и труд чрез мерки, насочени към увеличаване и разпространяване на знанията, които могат да подпомогнат това развитие.

(1)  Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е създадена с Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета3, за да допринесе за планирането и създаването на по-добри условия на живот и труд чрез мерки, насочени към увеличаване и разпространяване на знанията, които могат да подпомогнат това развитие. Eurofound следва да предоставя на лицата, които изготвят политиките, на социалните партньори и на другите съответни заинтересовани страни специализирана информация с добавена стойност в своята област на компетентност.

__________________

__________________

3Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета фгот 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1).

3Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1).

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  От създаването си през 1975 г. Eurofound е играла важна роля чрез подпомагане на подобряването на условията на живот и труд в целия Европейски съюз. В същото време концепциите и значението на условията на живот и труд се развиха под влиянието на социалните развития и фундаменталните промени в пазарите на труда. С оглед на това са необходими терминологични корекции в описанието на целите и задачите на Eurofound в сравнение с Регламент (ЕИО) № 1365/75.

(2)  От създаването си през 1975 г. Eurofound е играла важна роля чрез подпомагане на подобряването на условията на живот и труд в целия Европейски съюз. В същото време концепциите и значението на условията на живот и труд се развиха под влиянието на социалните развития и фундаменталните промени в пазарите на труда и условията на живот и труд. С оглед на това са необходими терминологични корекции в описанието на целите и задачите на Eurofound в сравнение с Регламент (ЕИО) № 1365/75.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Тъй като трите така наречени тристранни агенции — Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) се занимават с въпроси, свързани с пазара на труда, работната среда и професионалното образование, обучение и умения, между трите агенции е необходимо тясно сътрудничество и следва да бъдат използвани начините за подобряване на ефективността и полезните взаимодействия. В допълнение, когато е уместно, Агенцията следва да се стреми да установи ефективно сътрудничество със собствения вътрешен научноизследователски капацитет на Европейската комисия.

(5)  Тъй като трите тристранни агенции Eurofound, Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) се занимават с въпроси, свързани с пазара на труда, работната среда и професионалното образование, обучение и умения, между тях е необходимо тясно сътрудничество. В тази връзка агенциите следва да се допълват взаимно в работата си, когато имат сходни области на интерес, като същевременно насърчават инструменти, които функционират добре, като например Меморандума за разбирателство между Eurofound и EU-OSHA. Те следва да използват начините за подобряване на ефективността и полезните взаимодействия и да избягват всякакво припокриване на мандатите, целите и дейностите помежду си и между тях и Комисията. В допълнение, когато е уместно, Eurofound следва да се стреми да си сътрудничи ефективно със собствения вътрешен научноизследователски капацитет на институциите на Съюза.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Важно е също така Eurofound да работи в тясно сътрудничество със съответните свързани органи на международно равнище, на равнището на Съюза и на национално равнище, като например Европейския икономически и социален комитет и Международната организация на труда (МОТ), като предоставя анализи и знания в областта на социалните въпроси, заетостта и трудовите политики. За да се извлече максимална полза, е целесъобразно Eurofound да създава връзки с националните органи, които по възможност и целесъобразност са тристранни. Също така е важно Eurofound да поддържа много тесни функционални връзки с Комитета по заетостта (EMCO) и Комитета за социална закрила (SPC), за да се осигурят координация и полезни взаимодействия, а също така и с МОТ.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Тристранният характер на Eurofound, EU-OSHA и Cedefop е много ценен израз на цялостен подход, основан на социалния диалог между социалните партньори, от една страна, и органите на Съюза и националните органи, от друга, което е изключително важно за намирането на съвместни и устойчиви социални и икономически решения.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  За да се гарантират пълната самостоятелност и независимост на Eurofound и за да може тя да изпълнява правилно целите и задачите си, възложени ѝ в съответствие с настоящия регламент, следва да ѝ бъде предоставен адекватен и самостоятелен бюджет, като приходите се формират главно от вноска от общия бюджет на Съюза. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима спрямо Eurofound дотолкова, доколкото се засягат вноската на Съюза и всички други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Сметната палата следва да извършва одит на сметките на Eurofound.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Бюджетът на Eurofound следва да бъде изготвян съгласно принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, като се отчитат целите на Агенцията и очакваните резултати.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)   По отношение на управлението на Eurofound, за да се гарантира смяната на членовете с течение на времето, управителният съвет следва да разгледа възможността за ограничаване на броя на последователните мандата, които неговите членове могат да изпълняват, посредством своите правила за работа или други механизми.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Eurofound, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (Центъра за преводи). Когато е необходимо, като например поради неотложността на даден превод или голямото работно натоварване на Центъра за преводи, следва да е възможно такива преводачески услуги да се предоставят от други доставчици на преводачески услуги. Тези доставчици на преводачески услуги следва да гарантират същото равнище на качество като Центъра за преводи на цена, която не е по-висока, следва да изпълняват екологичните, трудовите и социалните стандарти на Съюза и следва да спазват по целесъобразност правилата за възлагане на обществени поръчки.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Целите на Агенцията са да увеличава и разпространява знания, за да подпомага Комисията, другите институции и органи на ЕС, държавите членки и социалните партньори във формирането и изпълнението на политики, насочени към подобряване на условията на живот и труд, в подкрепата на политиките по заетостта и в насърчаването на социалния диалог.

2.  Целите на тристранната Агенция са да увеличава и разпространява знания, за да подпомага институциите и органите на Съюза, държавите членки, социалните партньори и другите съответни заинтересовани лица във формирането и изпълнението на средносрочни и дългосрочни политики, насочени към подобряване на условията на живот и труд, в подкрепата на политиките по заетостта и в насърчаването на социалния диалог.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  анализира тенденциите в условията на живот и труд и развитията на пазара на труда;

б)  събира данни посредством проучвания и анализира тенденциите в условията на живот и труд и развитията на пазара на труда;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  извършва проучвания и осъществява в областите на експертните познания на Агенцията пилотни проекти и подготвителни действия въз основа на непрякото управление в съответствие с член 54, параграф 2 и член 58, параграф 1, буква в), точка iv) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета1a.;

 

___________________

 

1a. Регламент (ЕС, Евратом) №°966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Изменение     13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  въз основа на своите анализи и научни изследвания предоставя на създателите на политики, в това число на социалните партньори, основаващи се на научни изследвания предложения за политики в областта на условията на живот и труд;

Обосновка

Силата на Eurofound се крие също така във факта, че може да премине от извършване на анализи и научни изследвания към превръщането им в ценни идеи за изготвянето на политиките. Това следва да бъде изрично посочено в нейните задачи и мандат.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Агенцията продължава да извършва проучвания, за да се осигури приемствеността на сравнителните анализи и тенденциите в условията на живот и труд и развитието на пазара на труда в Съюза. За тази цел е необходимо финансовите и човешките ресурси да се оценяват и да се предоставят на Агенцията в съответствие с промените на разходите за проучвания.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Преди възлагането на външна организация на проучвания в областите на експертни познания на Агенцията институциите на Съюза се консултират с Агенцията, за да проверят до каква степен тя е на разположение, какви са нейните експертни познания в областта и какви са проучванията, които е провела, и обсъждат дали по целесъобразност да се предоставят ресурси на Агенцията на временен принцип.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При изпълнението на задачите си Агенцията поддържа тесен диалог по-конкретно със специализираните органи, публични или частни, публичните органи, синдикатите и организациите на работодателите. Агенцията, без да се засягат нейните собствени цели, осигурява сътрудничество с други агенции на Европейския съюз с цел избягване на припокриванията и насърчаване на полезните взаимодействия и взаимното допълване на техните дейности, по-специално с Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа, Европейския център за развитие на професионалното обучение и, когато е приложимо, с други агенции на ЕС.

2.  При изпълнението на задачите си Агенцията поддържа тесен диалог по-конкретно със специализираните органи, независимо дали са публични или частни, национални или международни, с публичните органи, с образователните институции, със синдикатите и организациите на работодателите и с националните тристранни органи, когато такива съществуват. Агенцията, без да се засягат нейните собствени цели, осигурява сътрудничество с други агенции на Съюза с цел избягване на припокриванията и насърчаване на полезните взаимодействия и взаимното допълване на техните дейности, включително възможността за съвместна работа, по-специално с EU-OSHA, със Cedefop и когато е приложимо, с други агенции на Съюза.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Агенцията сключва споразумения за сътрудничество с другите съответни агенции на Съюза, с цел да се улесни и насърчи сътрудничеството с тях.

Изменение     18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  изпълнителен директор, който изпълнява задълженията, определени в член 11.

в)  изпълнителен директор и заместник-директор, които изпълняват задълженията, определени съответно в член 11 и член 11а.

Изменение     19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  трима независими експерти, назначени от Европейския парламент;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават съответно от Съвета въз основа на списъци от кандидати, представени от държавите членки, европейските организации на работодателите и европейските синдикати. Комисията назначава членовете, които я представляват.

Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават съответно от Съвета въз основа на списъци от кандидати, представени от държавите членки, европейските организации на работодателите и европейските синдикати. Комисията назначава членовете, които я представляват. Компетентната комисия на Европейския парламент назначава експертите, посочени в първа алинея, буква га), след като се увери, че назначенията не създават никакви конфликти на интереси.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областта на социалните и трудовите политики, като се вземат предвид съответните им умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането. Всички страни, представени в управителния съвет, полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на съвета. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

3.  Членовете на управителния съвет и техните заместници притежават подходящи познания в областта на социалните и трудовите политики, както и съответните умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането. Всички страни, представени в управителния съвет, полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на съвета. При назначаването на съответните си представители и техните заместници в управителния съвет Европейския парламент, Комисията, държавите членки и социалните партньори осигуряват балансирано представителство на мъжете и жените.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Всеки член или заместник подписва писмена декларация за интереси при встъпването си в длъжност и я осъвременява при промяна на обстоятелствата в това отношение. Агенцията публикува декларациите за интереси и осъвременяванията на своя уебсайт.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години. Този мандат може да се подновява. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

4.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години. Този срок може да се подновява. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени. Членовете на управителния съвет следва да гарантират, че общите интереси на Съюза и на Агенцията се защитават.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Представител на EU-OSHA, представител на Cedefop и представител на Европейската фондация за обучение имат право да участват като наблюдатели на заседанията на управителния съвет, за да се повиши ефективността на агенциите и полезните взаимодействия между тях.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  дава общи насоки за дейностите на Агенцията и приема всяка година програмния документ на Агенцията с мнозинство от две трети от

a)  дава стратегически насоки за дейностите на Агенцията и приема всяка година програмния документ на Агенцията с мнозинство от две трети от

Изменение     26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси по отношение на своите членове и независими експерти;

е)  приема правила, включително мерки за откриване на потенциални рискове на ранен етап, за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси по отношение на своите членове и независими експерти, както и за командированите национални експерти и други служители, които не са наети от Агенцията, както е посочено в член 20;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация въз основа на анализ на нуждите;

ж)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация въз основа на анализ на потребностите и отразява това в програмния документ на Агенцията;

Изменение     28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  назначава изпълнителния директор и при необходимост удължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност в съответствие с член 19;

к)  назначава изпълнителния директор и заместник-директора и при необходимост подновява срока на мандата или ги отстранява от длъжност в съответствие с член 19;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на Агенцията и, когато е необходимо, относно тяхното изменение, като взема под внимание нуждите за дейността на Агенцията, както и доброто бюджетно управление.

заличава се

Обосновка

Тази разпоредба управителният съвет да одобрява всички вътрешните структури (и измененията им) трябва да бъде доизяснена, тъй като би означавала на практика микроуправление и би могла да блокира всяка инициатива на директора, когато трябва да приема изпълнителни управленски решения.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението. В нея също така са описани действията, които ще бъдат финансирани, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 5. В годишната работна програма се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година.

3.  Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението, както и дейности и програми, които ще подлежат на предварителна или последваща оценка. В нея също така са описани действията, които ще бъдат финансирани, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 5. В годишната работна програма се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година. Годишното и многогодишното програмиране включва стратегията за отношенията с трети държави и международни организации, посочена в член 30, и действията, свързани с тази стратегия.

Изменение     31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира, когато е целесъобразно, и по-специално за да се реагира на резултата от оценката, посочена в член 28.

Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира, когато е целесъобразно, и по-специално за да се реагира на резултата от оценката, посочена в член 28. Когато на Агенцията бъдат възложени нови задачи от институциите на Съюза или от законодателни актове на Съюза, това се взема под внимание при планирането на нейните ресурси и финанси.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет избира председател и трима заместник-председатели, както следва – един измежду членовете, представляващи държавите членки, един измежду членовете, представляващи организациите на работодателите, един измежду членовете, представляващи синдикатите, както и един измежду членовете, представляващи Комисията. Председателят и заместник-председателите се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас.

1.  Управителният съвет избира председател и трима заместник-председатели, както следва – един измежду членовете, представляващи държавите членки, един измежду членовете, представляващи организациите на работодателите, един измежду членовете, представляващи синдикатите, както и един измежду членовете, представляващи Комисията. Председателят и заместник-председателите се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас. Управителният съвет гарантира балансирано представителство на мъжете и жените на равнище председател и заместник председатели, взети заедно.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Управителният съвет може да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да бъде от интерес.

4.  Управителният съвет може да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да бъде от интерес. Трети държави от ЕИП, които участват в дейностите на Агенцията, могат да бъдат представлявани на заседанията на управителния съвет със статут на наблюдатели.

Изменение     34

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е необходимо при спешни случаи, изпълнителният съвет може да приема временни решения от името на управителния съвет, особено по въпроси на административното управление, включително за оттегляне на делегираните правомощия на орган по назначаването и в областта на бюджета.

3.  Когато е необходимо при спешни случаи, изпълнителният съвет може да приема временни решения от името на управителния съвет.

Изменение     35

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Изпълнителният съвет се състои от председателя на управителния съвет, тримата заместник-председатели, координаторите на трите групи, посочени в член 4, параграф 5, и един представител на Комисията. Всяка група, посочена в член 4, параграф 5, може да определи до двама заместници, които да присъстват на заседанията на изпълнителния съвет в отсъствието на пълноправните членове. Председателят на управителния съвет е също така председател на изпълнителния съвет. Изпълнителният директор участва в заседанията на изпълнителния съвет, но няма право на глас.

4.  Изпълнителният съвет се състои от председателя на управителния съвет, тримата заместник-председатели, координаторите на трите групи, посочени в член 4, параграф 5, и един представител на Комисията. Всяка група, посочена в член 4, параграф 5, може да определи до двама заместници, които да присъстват на заседанията на изпълнителния съвет в отсъствието на пълноправните членове, като се осигурява балансирано представителство на мъжете и жените. Председателят на управителния съвет е също така председател на изпълнителния съвет. Изпълнителният директор участва в заседанията на изпълнителния съвет, но няма право на глас.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е две години. Този мандат може да се подновява. Мандатът на членовете на изпълнителния съвет приключва, когато престанат да бъдат членове на управителния съвет.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение     37

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Изпълнителният съвет заседава най-малко три пъти годишно. Председателят може да свиква допълнителни заседания по искане на неговите членове.

6.  Изпълнителният съвет заседава най-малко три пъти годишно. Председателят може да свиква допълнителни заседания по искане на неговите членове. След всяко заседание всеки координатор информира своевременно и при условия на прозрачност членовете на своята собствена група за съдържанието на обсъжданията.

Изменение     38

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изпълнителният директор ръководи Агенцията. Изпълнителният директор се отчита за действията си пред управителния съвет.

1.  Изпълнителният директор отговаря за общото управление на Агенцията в съответствие със стратегическите насоки, определени от управителния съвет, и се отчита за действията си пред управителния съвет.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  изготвянето на план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и докладването за напредъка два пъти годишно на Комисията и редовно на управителния съвет и изпълнителния съвет;

е)  изготвянето на план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и докладването за напредъка редовно на Комисията и редовно на управителния съвет и изпълнителния съвет;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква е а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)   осигуряването на баланс между мъжете и жените в Агенцията;

Изменение     41

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  изготвянето на проекта на декларация за разчета на приходите и разходите на Агенцията и изпълнението на нейния бюджет.

й)  изготвянето на проекта на декларация за разчета на приходите и разходите на Агенцията и изпълнението на нейния бюджет като част от програмния документ на Агенцията.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  в съответствие с решението, посочено в член 5, параграф 2, вземането на решения по отношение на управлението на човешките ресурси;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йб)  вземането на решения относно вътрешните структури на Агенцията и когато е необходимо – относно тяхното изменение, като се отчитат потребностите, свързани с дейността на Агенцията и доброто бюджетно управление.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква й в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йв)  сътрудничеството с други агенции на Съюза и сключването на споразумения за сътрудничество с тях.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Изпълнителният директор решава също дали е необходимо за целите на ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на Агенцията да се установят едно или повече представителства в една или повече държави членки. За посоченото решение се изисква предварителното съгласие на Комисията, управителния съвет и държавата членка, в която се планира да бъде установено представителство. В това решение се уточнява обхватът на дейностите на посоченото представителство, които ще бъдат извършвани, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на Агенцията.

6.  Изпълнителният директор решава също дали е необходимо за целите на ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на Агенцията да се установи местно представителство в Брюксел като представителство за връзка, което да подпомага сътрудничеството на Агенцията със съответните институции на Съюза. Посоченото решение подлежи на предварителното съгласие на Комисията, управителния съвет и държавата членка, в която се планира да бъде установено представителство. В това решение се уточнява обхватът на дейностите на посоченото представителство, които ще бъдат извършвани, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на Агенцията.

Изменение    46

Предложение за регламент

Приложение II – раздел 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Раздел 3а: Заместник-директор

 

Член 11а

 

Заместник-директор

 

1.   Заместник-директорът подпомага изпълнителния директор при осъществяването на функциите и дейностите на Агенцията. Без да се засяга параграф 3, заместник-директорът работи под ръководството на изпълнителния директор. Изпълнителният директор представя на управителния съвет за одобрение подробна информация относно функциите на заместник-директора.

 

2.   Заместник-директорът може да присъства на заседанията на управителния съвет и на изпълнителния съвет и да придружава изпълнителния директор на тях.

 

3.   Член 19 се прилага mutatis mutandis към заместник-директора.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предварителният проект на бюджетна прогноза се основава на целите и очакваните резултати, заложени в годишния програмен документ, посочен в член 6, параграф 1, и взема под внимание необходимите за постигането на тези цели и очаквани резултати финансови ресурси в съответствие с принципа на основаното на ефективността бюджетиране.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията изпраща проектите на разчети на бюджетния орган заедно с проекта за общ бюджет на Европейския съюз.

4.  Комисията представя проектите на разчети на бюджетния орган и на Агенцията заедно с проекта за общ бюджет на Съюза.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията, след открита и прозрачна процедура по подбор.

Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията, след открита и прозрачна процедура по подбор, гарантираща щателно оценяване на кандидатите и висока степен на независимост. Преди назначението си избраният кандидат се явява на изслушване пред компетентната комисия на Европейския парламент.

Изменение     50

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в параграф 3, управителният съвет може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

4.  По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в параграф 3, управителният съвет може еднократно да поднови мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

Изменение     51

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия период.

5.  Изпълнителен директор, чийто мандат е бил подновен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия период.

Изменение     52

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията.

6.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията въз основа на обоснована оценка на неговата работа като изпълнителен директор.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Агенцията може да установява местни представителства в една или повече държави членки при съгласие от тяхна страна и в съответствие с член 11, параграф 6.

4.  Агенцията може да установи представителство за връзка в Брюксел в съответствие с член 11, параграф 6.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз или по целесъобразност от други преводачески служби.

Изменение     55

Предложение за регламент

Член 24 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Агенцията осъществява дейността си при високо равнище на прозрачност.

Изменение     56

Предложение за регламент

Член 28 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  В съответствие с член 30, параграф 4 от Регламент (EС, Евратом) № 966/2012 Агенцията провежда както предварителни, така и последващи оценки на тези свои дейности, при които има значителни разходи.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член 37, и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи. По-конкретно, в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

1.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член 37, и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи. Комисията се консултира с Европейския парламент и управителния съвет по време на извършването на своята оценка. По-конкретно, в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

Изменение     58

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако Комисията сметне, че съществуването на Агенцията вече не е оправдано от гледна точка на възложените ѝ цели, мандат и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

заличава се

Изменение     59

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Управителният съвет приема стратегия за отношенията с трети държави или международни организации, отнасящи се до въпроси от компетентността на Агенцията.

3.  Управителният съвет приема стратегия за отношенията с трети държави или международни организации, отнасящи се до въпроси от компетентността на Агенцията, като част от програмния документ на Агенцията.

Изменение     60

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Заместник-директорът на Агенцията, назначен въз основа на член 8 от Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета, за оставащия период от неговия мандат подпомага директора или изпълнителния директор.

2.  На заместник-директора на Агенцията, назначен въз основа на член 8 от Регламент (ЕИО) № 1365/75, се възлагат функциите на заместник-директор за оставащия период от неговия мандат в съответствие с член 11а от настоящия регламент. Останалите условия на договора му остават непроменени.

  • [1]     C209, 30.6.2017, стp 49.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 23 август 2016 г. Комисията публикува своето предложение за изменение на учредителния регламент на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound).

Целта на предложението е да се преразгледа учредителният регламент на Eurofound от 1975 г. Учредителният регламент на Eurofound е изменян три пъти – през 1993 г., 2003 г. и 2005 г., главно с цел да се вземе под внимание разширяването на ЕС или измененията на Договора. Тези изменения обаче не са променили съществено основите принципи на Агенцията.

Докладчикът приветства предложението на Комисията за преразглеждането, което беше необходимо и ще предостави по-ясно описание на ролята на Eurofound за подпомагане на Комисията, другите институции и органи на ЕС, държавите членки и социалните партньори във връзка с формирането на политиките относно условията на живот и труд и насърчаването на социалния диалог. То ще актуализира мандата на Eurofound като център за анализ, изследвания и мониторинг на различните политики в тези политически области.

При преразглеждането ще се съгласуват някои разпоредби на настоящия учредителен регламент на Eurofound с общия подход по отношение на децентрализираните агенции. Европейският парламент беше една от страните по съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.

Преразглеждането също така предоставя възможност за актуализиране на целите и задачите на Eurofound. От създаването си през 1975 г. Фондацията е адаптирала своите дейности спрямо цялостните обществени, институционални и икономически промени и възникващи тенденции в европейските политики в областта на условията на живот и труд. Целите и задачите ще бъдат адаптирани, за да отразяват по-добре тези промени и текущия принос на Eurofound за разработването на социални и свързани със заетостта политики чрез предоставянето на подходящи и висококачествени резултати от изследвания в областта на заетостта, колективните трудови отношения и условията на живот и труд.

Учредителните регламенти на другите две така наречени тристранни агенции на Европейския съюз – Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) – също ще бъдат съответно преразгледани заедно с този на Eurofound.

Обща характеристика на тези агенции е техният тристранен характер, отразен в тяхното управление и функциониране: националните органи, синдикалните организации и представителите на работодателите участват в управителните органи, както и в специалните консултативни комитети на агенциите.

Ролята на Eurofound е да информира и да допринася за по-добро, основано на обективни факти изготвяне на политики в областите, свързани с условията на живот и труд. Преразгледаният текст взема предвид действащите политики на ЕС относно условията на живот и труд и предвижда допълняемост на работата на Eurofound по отношение на текущите или планираните научни изследвания в тази област, извършвани с финансиране от ЕС

Докладчикът предлага следните основни подобрения на текста на Комисията:

Настоящото предложение изменя учредителния акт на агенцията Eurofound, който след поредица от последователни преразглеждания се нуждае от консолидиран документ, предлагащ начини за увеличаване на ефективността на Агенцията, както на равнище използване на собствени ресурси, така и на равнище функциониране, употреба и потенциал, в рамките на нейните функции, с цел да се подобри начинът ѝ на функциониране и да се осигури използването в пълна степен в ЕС на констатациите и съдържанието, разпространявани от нея. Eurofound ще запази престижа си на децентрализирана агенция и на център за изследвания и диалог между социалните участници, но трябва да се превърне в агенция, която да може да отговори на процеса на континентализация на Европа.

С оглед на ефективността е необходимо да се обсъди въпросът дали вариантът всяка държава членка да има представител на трите тристранни равнища продължава да е целесъобразен или изглежда безсмислен в очите на средностатистическия гражданин. Липсата на решимост от страна на Комисията и липсата на сериозен подход от страна на държавите членки позволяват да продължи да се прилага правилото за един представител за всяка държава членка. Трябва да преосмислим този модел и да разгледаме други начини за реформа на статуквото, рационализиране на управлението на агенциите и възстановяване на баланса между политическото измерение, административното измерение и ефикасността.

Задълженията и отговорностите на директора следва да се засилят, да се определят границите им, да се укрепят и да се поставят на професионална основа, под явния контрол на изпълнителния съвет и управителния съвет, под надзора на Комисията и в условия на отчетност пред Европейския парламент. Този подход не изключва, подобно на всяко предприятие, Агенцията да има заместник-директор, но същевременно е необходимо да се избягва всякакво двойно управление и сегментиране на отговорностите.

Не трябва да се поддаваме на изкушението да омаловажим значението на Агенцията и е необходимо да оценим качеството и задълбочеността на документите, които тя изготвя. Време е да направим крачка напред, да избегнем възлагането на задачи на външни дружества и дублирането на задачи и да ги поверим на Агенцията. Не се съмнявам, че икономиите за общностния бюджет ще бъдат значими. За тази цел ще бъде необходимо да се извършва предварителна консултация с Агенцията преди всяко външно възлагане на проучвания, попадащи в обхвата на дейността и областта на изследванията и експертния опит на Eurofound.

Неотдавна, в процеса на европейското изграждане, Комисията реши, което в много случаи беше целесъобразно, да децентрализира някои от своите функции и да ги повери на специализирани агенции, макар и да може да изглежда, че този процес излиза от пределите на разумното от гледна точка на дублирането на агенциите и функциите, за да се отговори на желанието на държавите членки във всяка една да има седалище на агенция на ЕС. За в бъдеще следва да се направи сериозна, обективна и независима оценка с участието на главните институции с цел сливане на агенции или дори евентуалното закриване на агенции, които вече не предоставят добавена стойност или чиито функции могат да се извършват по-ефективно от сходна агенция. Трябва да се започне процес на концентрация на децентрализираните агенции, с цел увеличаване на ефективността и целесъобразността на действията на ЕС.

Също така е необходимо да се засили присъствието на главните европейски институции в изготвянето на работните планове на Агенцията, които трябва да бъдат отчасти свързани с европейските стратегии в средносрочен план (като например стратегията „Европа 2020“, социалния стълб, бежанците и др.) и да отчитат възможни краткосрочни задачи, когато обстоятелствата го налагат.

Това е моментът и да се възползваме от отличната ѝ работа и престижа ѝ на международните форуми в нейната област на действие, като засилим нейната роля в политиката на оказване на влияние и на „мека сила“ на ЕС.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (27.4.2017)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета
(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Докладчик (по становище): Йенс Гайер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията предлага настоящия проект на регламент с оглед привеждането в съответствие на някои разпоредби на съществуващия регламент, уреждащ Eurofound, с общия подход относно децентрализираните агенции. Преразглеждането също така предоставя възможност за актуализиране на целите и задачите на Eurofound.

Учредителните регламенти на другите две така наречени „тристранни“ агенции на Европейския съюз — Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) — също ще бъдат съответно преразгледани, заедно с този на Eurofound.

Отражението върху бюджета по отношение на човешките и финансовите ресурси, представено по-подробно в законодателната финансова обосновка, е в съответствие със съобщение на Комисията COM(2013)519.

Докладчикът предлага да се изменят някои разпоредби относно сътрудничеството между тристранните агенции с оглед на подобряването на това сътрудничество.

Докладчикът предлага да се въведе фигурата на представител, определен от Европейския парламент, в управителния съвет на Агенцията, който да замени един от представителите на Комисията. Този подход е в съответствие със съвместното изявление на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Тъй като трите така наречени тристранни агенции — Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND), Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) — се занимават с въпроси, свързани с пазара на труда, работната среда и професионалното образование, обучение и умения, между трите агенции е необходимо тясно сътрудничество и следва да бъдат използвани начините за подобряване на ефективността и полезните взаимодействия. В допълнение, когато е уместно, Агенцията следва да се стреми да установи ефективно сътрудничество със собствения вътрешен научноизследователски капацитет на Европейската комисия.

(5)  Тъй като трите така наречени тристранни агенции — Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND), Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) — се занимават с въпроси, свързани с пазара на труда, работната среда и професионалното образование, обучение и умения, между трите агенции е необходимо тясно сътрудничество и следва да бъдат използвани начините за подобряване на ефективността и полезните взаимодействия. Предвижда се по-специално споделяне или обединяване на административни задачи между тези агенции, като те следва да приемат годишните си работни програми в тясно сътрудничество, за да се избягва дублиране. В допълнение, когато е уместно, Агенцията следва да се стреми да установи ефективно сътрудничество със собствения вътрешен научноизследователски капацитет на Европейската комисия.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Бюджетът на Агенцията следва да бъде изготвян съгласно принципа на бюджетиране, основано на ефективността, като се отчитат неговите цели и очакваните резултати.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При изпълнението на задачите си Агенцията поддържа тесен диалог по-конкретно със специализираните органи, публични или частни, публичните органи, синдикатите и организациите на работодателите. Агенцията, без да се засягат нейните собствени цели, осигурява сътрудничество с други агенции на Европейския съюз с цел избягване на припокриванията и насърчаване на полезните взаимодействия и взаимното допълване на техните дейности, по-специално с Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа, Европейския център за развитие на професионалното обучение и, когато е приложимо, с други агенции на ЕС.

2.  При изпълнението на задачите си Агенцията поддържа тесен диалог по-конкретно със специализираните органи, публични или частни, публичните органи, синдикатите и организациите на работодателите.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Агенцията, без да се засягат нейните собствени цели, си сътрудничи с други агенции на Съюза, по-специално с Европейската фондация за обучение, Европейския институт за равенство между половете, Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Европейския център за развитие на професионалното обучение, с цел постигане на координация и финансови икономии, избягване на дублирането и насърчаване на полезните взаимодействия и взаимното допълване на техните дейности.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Агенцията сключва споразумения за сътрудничество с други съответни агенции на Съюза, с цел да се улеснява и насърчава сътрудничеството с тях.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет е съставен от:

1.  Управителният съвет е съставен от:

а)  един член, представляващ правителството на всяка държава членка;

а)  един член, представляващ правителството на всяка държава членка;

б)  един член, представляващ организациите на работодателите на всяка държава членка;

б)  един член, представляващ организациите на работодателите на всяка държава членка;

в)  един член, представляващ синдикатите на всяка държава членка;

в)  един член, представляващ синдикатите на всяка държава членка;

г)  трима членове, представляващи Комисията.

г)  двама членове, представляващи Комисията.

 

га)  един независим член, представляващ Европейския парламент.

Всички членове, посочени в букви а)—г), имат право на глас.

Всички членове, посочени в букви а)—га), имат право на глас.

 

Назначаването поражда действие от момента, в който назначеното лице подпише декларация за липса на конфликт на интереси.

Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават съответно от Съвета въз основа на списъци от кандидати, представени от държавите членки, европейските организации на работодателите и европейските синдикати. Комисията назначава членовете, които я представляват.

Членовете, посочени в букви а), б) и в), се назначават съответно от Съвета въз основа на списъци от кандидати, представени от държавите членки, европейските организации на работодателите и европейските синдикати. Комисията и Европейският парламент назначават членовете, които ги представляват.

 

Представител на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и представител на Европейския център за развитие на професионалното обучение имат статута на наблюдатели на заседанията на управителния съвет.

Обосновка

Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции предвижда възможност за Парламента да определи един от членовете на управителния съвет.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Агенцията бъде възложена нова задача. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощието да внася несъществени изменения в годишната работна програма.

Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Агенцията бъде възложена нова задача. Той е отговорен за недопускането на припокриване с програмите на другите тристранни агенции на Съюза, както и за гарантирането, че промяната в приоритетите на дейностите винаги се разглежда като приемлива алтернатива преди евентуалното отпускане на допълнителни финансови ресурси. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощието да внася несъществени изменения в годишната работна програма.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  сътрудничеството с други агенции на Съюза и сключването на споразумения за сътрудничество с тях.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предварителният проект на бюджетна прогноза се основава на целите и очакваните резултати, заложени в годишния програмен документ, посочен в член 6, параграф 1, и отчита необходимите за постигането на тези цели и очаквани резултати финансови ресурси в съответствие с принципа за основаното на ефективността бюджетиране.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията изпраща проектите на разчети на бюджетния орган заедно с проекта за общ бюджет на Европейския съюз.

4.  Комисията изпраща проектите на разчети на бюджетния орган заедно с проекта за общ бюджет на Европейския съюз. Комисията изпраща тези проекти на разчети едновременно и на Агенцията.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

3.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз или от други доставчици на преводачески услуги в съответствие с правилата за обществените поръчки и съобразно лимитите, установени в приложимите финансови правила.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член 37, и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи. По-конкретно, в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

1.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член 37, и на всеки пет години след това Комисията представя оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценка на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат и задачи. По-конкретно, в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Позовавания

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

BUDG

12.9.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Jens Geier

15.9.2016

Дата на приемане

25.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Позовавания

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.8.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Енрике Калвет Чамбон

28.9.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Дата на приемане

12.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andrejs Mamikins

Дата на внасяне

28.7.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“