Procedure : 2016/0256(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0275/2017

Indgivne tekster :

A8-0275/2017

Forhandlinger :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.10
CRE 11/12/2018 - 5.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0492

BETÆNKNING     ***I
PDF 543kWORD 101k
28.7.2017
PE 601.030v02-00 A8-0275/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Enrique Calvet Chambon

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0531),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0342/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 30. marts 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0275/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) blev oprettet ved forordning (EØF) nr. 1365/75 med det formål at bidrage til planlægning og tilvejebringelse af bedre leve- og arbejdsvilkår gennem foranstaltninger til udvikling og udbredelse af viden, der skal fremme denne udvikling.

(1)  Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1365/753 med det formål at bidrage til planlægning og tilvejebringelse af bedre leve- og arbejdsvilkår gennem foranstaltninger til udvikling og udbredelse af viden, der skal fremme denne udvikling. Eurofound bør forsyne politiske beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter med specialiserede oplysninger og merværdi inden for dens ekspertiseområde

__________________

__________________

3Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1).

3 Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1).

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Siden oprettelsen i 1975 har Eurofound spillet en vigtig rolle ved at støtte forbedringen af leve- og arbejdsvilkårene i hele Den Europæiske Union. I samme periode har begreberne leve- og arbejdsvilkår og betydningen heraf udviklet sig under indflydelse af samfundsudviklingen og grundlæggende forandringer på arbejdsmarkederne. På denne baggrund er det nødvendigt med terminologiske tilpasninger for at beskrive Eurofounds mål og opgaver i forhold til forordning (EØF) nr. 1365/75.

(2)  Siden oprettelsen i 1975 har Eurofound spillet en vigtig rolle ved at støtte forbedringen af leve- og arbejdsvilkårene i hele Den Europæiske Union. I samme periode har begreberne leve- og arbejdsvilkår og betydningen heraf udviklet sig under indflydelse af samfundsudviklingen og grundlæggende forandringer på arbejdsmarkederne og hvad angår leve- og arbejdsvilkårene. På denne baggrund er det nødvendigt med terminologiske tilpasninger for at beskrive Eurofounds mål og opgaver i forhold til forordning (EØF) nr. 1365/75.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Da de tre såkaldte trepartsorganer (Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem de tre agenturer, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi. Hvis det er relevant, bør agenturet desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med Europa-Kommissionens interne forskningskapacitet.

(5)  Da de tre trepartsorganer, Eurofound, Det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (EU-OSHA) og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem dem. Agenturerne bør derfor supplere hinanden i deres arbejde, hvor de har lignende interesseområder, og samtidig fremme værktøjer, der fungerer godt, f.eks. aftalememorandummet mellem Eurofound og EU-OSHA. De bør udnytte metoder til at forbedre effektivitet og synergi og undgå overlapning i deres mandater, mål og aktiviteter indbyrdes og mellem dem og Kommissionen. Når det er relevant, bør Eurofound desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med EU-institutionernes interne forskningskapacitet.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Det er også vigtigt, at Eurofound arbejder tæt sammen med relevante organisationer på internationalt plan, EU-plan og nationalt plan, såsom f.eks. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), idet det leverer analyser og viden om socialpolitikker og beskæftigelses- og arbejdsrelaterede politikker. Med henblik på at opnå den størst mulige fordel er det hensigtsmæssigt, at Eurofound etablerer forbindelser til de nationale organer - om muligt trepartsorganer - hvor det er relevant. Det er også vigtigt, at Eurofound har meget tætte funktionelle forbindelser til Beskæftigelsesudvalget (EMCO) og Udvalget for Social Beskyttelse (SPC) for at sikre koordinering og synergi samt til ILO.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Den trepartsstruktur, som EU-OSHA, Eurofound og Cedefop danner, er et særdeles værdifuldt udtryk for en samlet tilgang, der bygger på den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter og EU og de nationale myndigheder, hvilket er yderst vigtigt med henblik på at finde frem til fælles og bæredygtige sociale og økonomiske løsninger.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  For at sikre Eurofounds fulde selvstændighed og uafhængighed og for at sætte det i stand til på behørig vis at opfylde sine målsætninger og opgaver i henhold til denne forordning, bør det tildeles et passende og selvstændigt budget med indtægter, der hovedsageligt kommer fra et bidrag fra Unionens almindelige budget. Unionens budgetprocedure bør finde anvendelse for Eurofound, for så vidt angår Unionens bidrag og enhver anden støtte, som ydes over Unionens almindelige budget. Eurofounds regnskaber bør revideres af Revisionsretten.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Eurofounds budget bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til dets mål og forventede resultater.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)   For så vidt angår Eurofounds styring for at sikre en ændring af dens medlemskab over tid, bør bestyrelsen overveje at begrænse antallet af på hinanden følgende perioder, som dens medlemmer kan fungere i, ved hjælp af sin forretningsorden eller andre mekanismer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med Eurofounds virksomhed, bør så vidt muligt udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Oversættelsescentret). Hvis det er relevant, f.eks. på grund af det akutte behov for en oversættelse eller den store arbejdsbyrde for Oversættelsescentret, bør andre udbydere af oversættelsestjenester også være i stand til at levere sådanne oversættelsestjenester. Disse udbydere af oversættelsestjenester bør sikre samme kvalitetsniveau som Oversættelsescentret til en pris, der ikke er højere, bør være i overensstemmelse med EU's miljømæssige, arbejdsmæssige og sociale standarder og bør overholde reglerne for offentlige indkøb, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturets mål er at øge og udbrede viden med henblik på at bistå Kommissionen, andre EU-institutioner og -organer, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter i forbindelse med udformning og gennemførelse af politikker, der tager sigte på at forbedre leve- og arbejdsvilkår, i forbindelse med støtte til beskæftigelsespolitikker og i forbindelse med fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter.

2.  Trepartsagenturets mål er at øge og udbrede viden med henblik på at bistå EU-institutioner og -organer, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter samt andre relevante interessenter i forbindelse med udformning og gennemførelse af politikker på mellemlang og lang sigt, der tager sigte på at forbedre leve- og arbejdsvilkår, i forbindelse med støtte til beskæftigelsespolitikker og i forbindelse med fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  analysere tendenser i leve- og arbejdsvilkårene og udviklingen på arbejdsmarkedet

b)  indsamle data ved hjælp af undersøgelser og analysere tendenser i leve- og arbejdsvilkårene og udviklingen på arbejdsmarkedet

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  udføre undersøgelser og inden for agenturets ekspertiseområder gennemføre pilotprojekter og forberedende foranstaltninger på grundlag af indirekte forvaltning i henhold til artikel 54, stk. 2, og artikel 58, stk. 1, nr. iv, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euroatom) nr. 966/20121a.

 

___________________

 

1a. Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  på grundlag af sin egen analyse og forskning give politiske beslutningstagere, herunder arbejdsmarkedets parter, forskningsbaserede politikforslag vedrørende leve- og arbejdsvilkår;

Begrundelse

Eurofounds styrke er også at tage skridtet fra analyse og forskning til at overføre dette til værdifulde ideer til brug for politisk beslutningstagning. Dette bør være eksplicit i opgaverne og mandatet.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Agenturet fortsætter sin produktion af undersøgelser for at sikre kontinuiteten af komparative analyser af og tendenser i leve- og arbejdsvilkårene og udviklingen på arbejdsmarkedet i EU. Med henblik herpå vurderes og stilles de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer til rådighed for agenturet svarende til udviklingen i udgifterne til undersøgelser.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Inden en ekstern organisation anmodes om at foretage undersøgelser på agenturets ekspertiseområder, bør EU-institutionerne konsultere agenturet for at undersøge, om det er disponibelt og om det har ekspertise på området, og gennemgå de undersøgelser, som det har foretaget, og om nødvendigt midlertidigt afsætte midler til agenturet.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved udførelsen af sine opgaver skal agenturet opretholde en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private organer, med offentlige myndigheder og med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Uden at agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer det samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter, navnlig med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse og, hvor det er relevant, med andre EU-agenturer.

2.  Ved udførelsen af sine opgaver skal agenturet opretholde en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private, nationale eller internationale organer, med offentlige myndigheder, med uddannelsesinstitutioner, med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og med nationale trepartsorganer. Uden at agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer det samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter, herunder muligheden for at arbejde i fællesskab, navnlig med EU-OSHA, med Cedefop og, hvis det er relevant, med andre EU-agenturer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Agenturet skal indgå samarbejdsaftaler med andre relevante EU-agenturer med henblik på at lette og fremme samarbejdet med disse.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en administrerende direktør, der varetager de ansvarsområder, der er fastsat i artikel 11.

c)  en administrerende direktør og en vicedirektør, der varetager de ansvarsområder, som er fastsat i henholdsvis artikel 11 og 11a

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  tre uafhængige eksperter, der er udpeget af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet på grundlag af lister over kandidater, som forelægges af medlemsstaterne samt af henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes europæiske organisationer. Kommissionen udnævner selv de medlemmer, der repræsenterer den.

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet på grundlag af lister over kandidater, som forelægges af medlemsstaterne samt af henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes europæiske organisationer. Kommissionen udnævner selv de medlemmer, der repræsenterer den. Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg udnævner de eksperter, der er omhandlet i litra da) i første afsnit, efter at have kontrolleret, at de ikke giver anledning til interessekonflikter.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter udnævnes på baggrund af deres kendskab til sociale og arbejdsmarkedsrelaterede politikker under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

3.  Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter skal have passende kendskab til sociale og arbejdsmarkedsrelaterede politikker samt relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Ved udvælgelsen af deres respektive repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen sikrer Europa-Parlamentet, Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter en afbalanceret repræsentation mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvert medlem og hver suppleant underskriver en skriftlig interesseerklæring ved tiltrædelsen og opdaterer, når der sker en ændring i omstændighederne i denne henseende. Agenturet offentliggør interesseerklæringerne og opdaterer dem på sit websted.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan forlænges. Ved periodens udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne med at varetage deres hverv, indtil deres mandat fornyes, eller de afløses af andre.

4.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan fornys. Ved periodens udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne med at varetage deres hverv, indtil deres mandat fornyes, eller de afløses af andre. Bestyrelsesmedlemmerne sørger for at opretholde Unionens og agenturets almene interesser.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  En repræsentant for EU-OSHA, en repræsentant for Cedefop og en repræsentant for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut har ret til at deltage som observatører i bestyrelsens møder med henblik på at forbedre effektiviteten af agenturerne og synergierne mellem dem.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udstikke de overordnede retningslinjer for agenturets aktiviteter og hvert år vedtage agenturets programmeringsdokument med to tredjedeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med artikel 6

a)  udstikke de strategiske retningslinjer for agenturets aktiviteter og hvert år vedtage agenturets programmeringsdokument med to tredjedeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med artikel 6

Ændringsforslag     26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der gælder for medlemmerne og uafhængige eksperter

f)  vedtage regler, herunder foranstaltninger til påvisning af potentielle risici på et tidligt tidspunkt, for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der gælder for medlemmerne og uafhængige eksperter, samt for udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af agenturet, jf. artikel 20

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  vedtage og regelmæssigt ajourføre kommunikations- og formidlingsplanerne baseret på en behovsanalyse

g)  vedtage og regelmæssigt ajourføre kommunikationen og formidlingsplanerne baseret på en behovsanalyse og lade dette afspejle sig i agenturets programmeringsdokument

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  udnævne den administrerende direktør og, hvis relevant, forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode eller afskedige vedkommende i overensstemmelse med artikel 19

k)  udnævne den administrerende direktør og vicedirektøren og, hvis relevant, forny deres ansættelsesperiode eller afskedige dem i overensstemmelse med artikel 19

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  træffe alle afgørelser vedrørende etablering af agenturets interne strukturer og om nødvendigt ændring heraf under hensyntagen til agenturets aktivitetsbehov og under hensyntagen til forsvarlig budgetforvaltning

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse om, at bestyrelsen skal vedtage alle interne strukturer (og ændringer), skal afklares, da det i praksis ville betyde mikroforvaltning og kan blokere for ethvert initiativ fra direktørens side, når han har behov for at træffe beslutninger på ledelsesniveau.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 5 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår.

3.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer samt aktiviteter og programmer, der skal underkastes forudgående eller efterfølgende evaluering. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 5 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår. Den årlige og flerårige programmering skal indeholde strategien for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer, jf. artikel 30, og de foranstaltninger, der er knyttet til denne strategi.

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ressourceplanen ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres efter behov, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af den evaluering, der er nævnt i artikel 28.

Ressourceplanen ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres efter behov, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af den evaluering, der er nævnt i artikel 28. Når nye opgaver pålægges agenturet af EU-institutioner eller EU-retsakter, skal der tages hensyn til dette i den finansielle og ressourcemæssige programmering.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen vælger en formand og tre næstformænd således: én blandt de medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne, og én blandt de medlemmer, der repræsenterer Kommissionen. Formanden og næstformændene vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

1.  Bestyrelsen vælger en formand og tre næstformænd således: én blandt de medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne, og én blandt de medlemmer, der repræsenterer Kommissionen. Formanden og næstformændene vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen sørger for en ligelig repræsentation mellem mænd og kvinder for formanden og næstformændene, betragtet som en helhed.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bestyrelsen kan invitere enhver, hvis udtalelser kan være af interesse, til at deltage i møderne som observatør.

4.  Bestyrelsen kan invitere enhver, hvis udtalelser kan være af interesse, til at deltage i møderne som observatør. Tredjelande, der er medlem af EØS, og som deltager i agenturets aktiviteter, kan lade sig repræsentere på bestyrelsesmøder med observatørstatus.

Ændringsforslag     34

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan forretningsudvalget træffe visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne, navnlig vedrørende den administrative forvaltning, herunder suspendering af delegationen af ansættelsesmyndighedsbeføjelser og budgetanliggender.

3.  Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan forretningsudvalget træffe visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne.

Ændringsforslag     35

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, de tre næstformænd og koordinatorerne for de tre grupper, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, og en repræsentant for Kommissionen. Hver gruppe, jf. artikel 4, stk. 5, kan udpege op til to suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende. Bestyrelsens formand er også formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder, men har ikke stemmeret.

4.  Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, de tre næstformænd og koordinatorerne for de tre grupper, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, og en repræsentant for Kommissionen. Hver gruppe, jf. artikel 4, stk. 5, kan udpege op til to suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende, idet der sikres en ligelig repræsentation mellem mænd og kvinder. Bestyrelsens formand er også formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder, men har ikke stemmeret.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Forretningsudvalgsmedlemmerne udpeges for to år. Denne periode kan forlænges. Mandatperioden for forretningsudvalgets medlemmer udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører.

5.  Forretningsudvalgsmedlemmerne udpeges for to år. Denne periode kan fornys. Mandatperioden for forretningsudvalgets medlemmer udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører.

Ændringsforslag     37

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Forretningsudvalget mødes tre gange om året. Formanden kan indkalde til yderligere møder efter anmodning fra forretningsudvalgets medlemmer.

6.  Forretningsudvalget mødes tre gange om året. Formanden kan indkalde til yderligere møder efter anmodning fra forretningsudvalgets medlemmer. Hver koordinator underretter medlemmerne af sin gruppe efter hvert møde om indholdet af drøftelserne på en rettidig og gennemsigtig måde.

Ændringsforslag     38

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den administrerende direktør forestår ledelsen af agenturet. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

1.  Den administrerende direktør er ansvarlig for den generelle ledelse af agenturet i overensstemmelse med de strategiske retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen og er ansvarlig over for bestyrelsen.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen og forretningsudvalget

f)  at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og regelmæssigt at aflægge statusrapport til Kommissionen og til bestyrelsen og forretningsudvalget

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra f a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)   at sikre den ligelige fordeling mellem kønnene i agenturet

Ændringsforslag     41

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  at udarbejde agenturets udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dets budget.

j)  at udarbejde agenturets udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dets budget som en del af agenturets programmeringsdokument.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  at træffe beslutninger med hensyn til forvaltning af de menneskelige ressourcer i overensstemmelse med den afgørelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra j b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

jb)  at træffe alle beslutninger vedrørende agenturets interne strukturer, og om nødvendigt ændringer heraf, idet der tages hensyn til behovene i forbindelse med agenturets aktiviteter og forsvarlig budgetmæssig forvaltning.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra j c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

jc)  samarbejde med andre EU-agenturer og indgåelse af samarbejdsaftaler med disse.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrerende direktør er også ansvarlig for at beslutte, om det er nødvendigt at etablere et eller flere lokale kontorer i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre agenturets opgaver på en effektiv måde. Denne beslutning kræver forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den medlemsstat, hvor et lokalt kontor skal oprettes. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner undgås.

6.  Den administrerende direktør er også ansvarlig for at beslutte, om det med henblik på at udføre agenturets opgaver på en effektiv måde er nødvendigt at etablere et lokalt kontor i Bruxelles som forbindelseskontor med henblik på at fremme agenturets samarbejde med de relevante EU-institutioner. Denne beslutning kræver forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og det medlemsland, hvor et lokalt kontor skal oprettes. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner undgås.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Kapitel II – Afdeling 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Afdeling 3a  Vicedirektør

 

Artikel 11a

 

Vicedirektør

 

1.   Vicedirektøren støtter den administrerende direktør i udførelsen af agenturets opgaver og aktiviteter. Uden at det berører stk. 3, er vicedirektøren under den administrerende direktørs ledelse. Den administrerende direktør forelægger oplysninger om vicedirektørens opgaver for bestyrelsen til godkendelse.

 

2.   Vicedirektøren kan deltage i og ledsage den administrerende direktør til møder i bestyrelsen og forretningsudvalget.

 

3.   Artikel 19 finder tilsvarende anvendelse på vicedirektøren.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og forventede resultater, der er fastlagt i det årlige programmeringsdokument, jf. artikel 6, stk. 1, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgettering.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

4.  Kommissionen forelægger udkastet til overslag for budgetmyndigheden og for agenturet sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure, der garanterer en nøje evaluering af kandidaterne og et højt niveau af uafhængighed. Inden den udvalgte kandidat udnævnes, deltager denne i en høring i Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

Ændringsforslag     50

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fem år.

4.  Bestyrelsen kan forny den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fem år.

Ændringsforslag     51

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

5.  En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet fornyet, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

Ændringsforslag     52

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

6.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen på grundlag af en begrundet vurdering af hans eller hendes varetagelse af hvervet som administrerende direktør.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet kan oprette lokale kontorer i en eller flere medlemsstater under forudsætning af disses samtykke, jf. artikel 11, stk. 6.

4.  Agenturet kan oprette et forbindelseskontor i Bruxelles, jf. artikel 11, stk. 6.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer eller, hvis det er relevant, andre oversættelsestjenester.

Ændringsforslag     55

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Agenturet handler med en høj grad af gennemsigtighed.

Ændringsforslag     56

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  I henhold til artikel 30, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 foretager agenturet forudgående evalueringer af de af agenturets aktiviteter, der giver anledning til store udgifter, såvel som efterfølgende evalueringer.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 37, og hvert femte år herefter gennemfører Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

1.  Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 37, og hvert femte år herefter fremlægger Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer, for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Kommissionen hører Europa-Parlamentet og bestyrelsen i forbindelse med sin evaluering. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

Ændringsforslag     58

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis Kommissionen finder, at der ikke længere er grund til at videreføre agenturet med de målsætninger, det mandat og de opgaver, agenturet er tillagt, kan den foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves.

udgår

Ændringsforslag     59

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsen vedtager en strategi for forbindelser med tredjelande eller internationale organisationer for så vidt angår spørgsmål, der hører under agenturets kompetenceområde.

3.  Bestyrelsen vedtager en strategi for forbindelser med tredjelande eller internationale organisationer for så vidt angår spørgsmål, der hører under agenturets kompetenceområde som en del af agenturets programdokument.

Ændringsforslag     60

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturets vicedirektør, der er udnævnt i henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1365/75, assisterer i den resterende del af sin ansættelsesperiode direktøren eller den administrerende direktør.

2.  Agenturets vicedirektør, der er udnævnt i henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1365/75, tillægges for den resterende del af sin ansættelsesperiode vicedirektørens ansvarsområder i henhold til nærværende forordnings artikel 11a. De øvrige vilkår i vedkommendes kontrakt fortsætter uændret.

BEGRUNDELSE

Den 23. august 2016 offentliggjorde Kommissionen sit forslag til ændring af den oprindelige forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound).

Forslaget sigter på at revidere forordningen om oprettelse af Eurofound fra 1975. Eurofounds oprettelsesforordning er blevet ændret tre gange, i 1993, 2003 og 2005, hovedsagelig for at tage højde for EU's udvidelse og traktatændringer. Disse ændringer har imidlertid ikke ændret væsentligt ved de grundlæggende elementer for agenturet.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens revisionsforslag, der var nødvendigt, og som vil give en klarere beskrivelse af Eurofounds rolle som støtte for Kommissionen, de andre EU-institutioner og -organer, medlemsstaterne og arbejdsmarkedsparterne i arbejdet med at udforme politikker vedrørende leve- og arbejdsvilkår samt fremme af den sociale dialog. Den vil ajourføre Eurofonds mandat som et center for analyse, forskning og opfølgning af politikkerne på disse politikområder.

Revisionen vil bringe visse bestemmelser i den eksisterende forordning om Eurofound i tråd med den fælles tilgang til decentrale agenturer. Europa-Parlamentet har været en af parterne i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer og dens agenturer af 19. juli 2012.

Revisionen giver også mulighed for at ajourføre Eurofounds mål og opgaver. Siden oprettelsen i 1975 har Eurofound tilpasset sine aktiviteter til de overordnede samfundsmæssige og økonomiske udviklinger og tendenser i de europæiske politikker vedrørende leve- og arbejdsvilkår. Mål og opgaver skal tilpasses for bedre at afspejle denne udvikling og Eurofounds nuværende bidrag til udviklingen af sociale og beskæftigelsesrelaterede politikker ved at tilvejebringe relevante forskningsresultater af høj kvalitet inden for beskæftigelse, arbejdsmarkedsrelationer samt arbejds- og levevilkår.

De øvrige to af EU's såkaldte trepartsorganer, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), vil også få revideret deres respektive oprettelsesforordninger samtidig med Eurofound.

Et fælles træk ved disse agenturer er deres trepartsstruktur, der afspejles både i deres styring og funktion: nationale myndigheder, fagforeninger og arbejdsgiverrepræsentanter deltager i de styrende organer samt i specielle rådgivende udvalg i agenturerne.

Eurofounds rolle er at informere og bidrage til en bedre, evidensbaseret politikudformning på områder af relevans for leve- og arbejdsvilkår. Revisionen tager hensyn til de eksisterende EU-politikker om leve- og arbejdsvilkår og indebærer, at Eurofounds arbejde skal fungere som et supplement til den igangværende og planlagte forskning på dette område, som gennemføres med EU-midler.

Ordføreren foreslår følgende forbedringer af Kommissionens tekst:

Dette forslag tilpasser Eurofounds oprettelsesretsakt, som efter en række på hinanden følgende revisioner kræver et konsolideret dokument, der giver mulighed for at øge agenturets effektivitet, både med hensyn til brug af egne ressourcer og deres udnyttelse, anvendelse og potentiale inden for rammernes af dets opgaver, med henblik på at forbedre dets anvendelighed og for at dets forskningsresultater og indhold kan udnyttes mest muligt i EU. Eurofound vil fortsat nyde godt at sin status som decentraliseret agentur og som centrum for forskning og dialog mellem arbejdsmarkedets parter, men det bør udvikle sig til et agentur, der passer ind i et Europa, som er dybt involveret i en kontinentaliseringsproces.

Af hensyn til effektiviteten er det nødvendigt at genoverveje, om det fortsat giver mening med én repræsentant for hver medlemsstat på de tre trepartsniveauer, eller om dette i gennemsnitsborgerens øjne forekommer urimeligt. Kommissionens valenhed og medlemsstaternes manglende seriøsitet bevirker, at reglen om én repræsentant pr. medlemsstat fortsat gør sig gældende. Vi må genoverveje denne model og forsøge at finde andre måder til at reformere status quo, rationalisere agenturernes ledelse og genoprette balancen mellem politik, administration og effektivitet.

Direktørens opgaver og ansvar skal øges, afgrænses, styrkes og gøre klart mere professionel, og det skal til stadighed ske under forretningsudvalgets og bestyrelsens kontrol, Kommissionens overvågning og med regnskabspligt over for Europa-Parlamentet. Denne fremgangsmåde er ikke til hinder for, at agenturet ligesom enhver anden virksomhed har en vicedirektør, selv om det er nødvendigt at undgå enhver form for dobbelt lederskab og opsplitning af ansvar.

Vi bør ikke falde for fristelsen til at underspille betydningen af dette agentur, men værdsætte kvaliteten og grundigheden af de dokumenter, som det producerer. Det er på tide at tage endnu et skridt fremad og undgå at afgive eksterne eller dobbelte bestillinger til eksterne virksomheder, men give disse til agenturet. Jeg er ikke i tvivl om, at besparelserne for EU vil blive af betydeligt omfang. Med henblik herpå vil det være nødvendigt at foretage et forudgående samråd med agenturet inden eventuel afgivelse af bestilling på eksterne undersøgelser, der falder inden for Eurofounds forskningsområde og knowhow.

I den senere proces med opbygning af Europa har Kommissionen, i mange tilfælde med rette, besluttet, at decentralisere nogle af sine arbejdsopgaver til specialiserede agenturer. Det ser imidlertid ud til, at denne proces er ved at overskride rimelighedens grænser med hensyn til overlapning af agenturer og arbejdsopgaver i bestræbelserne på at stille medlemsstaterne tilfreds ved at gøre hver eneste af dem til hjemsted for et EU-agentur. I fremtiden vil det være nødvendigt at foretage en seriøs, objektiv og uafhængig vurdering, med deltagelse af de vigtigste institutioner, der kan føre til en sammenlægning af agenturer eller endog en eventuel lukning af agenturer, som ikke længere har en merværdi, eller hvis funktioner mere effektivt kan overdrages til et andet agentur. Der bør tilstræbes en koncentration af decentraliserede agenturer for at øge effektiviteten og relevansen af EU's virksomhed.

De vigtigste EU-institutioner bør også have større indflydelse på udformningen af agenturets arbejdsplaner, der delvis skal være knyttet til EU's strategier på mellemlang sigt (f.eks. Europa 2020, den sociale søjle, flygtninge osv.), og der bør tages hensyn til potentialet ved kortfristede opgaver, når omstændighederne kræver det.

Man bør ligeledes udnytte agenturets fremragende arbejde og dets prestige i de internationale fora, som beskæftiger sig med agenturets arbejdsområde, og styrke dets rolle som støtte for EU's politiske indflydelse og udøvelse af "blød magt".

(1)

  OJ C209, 30.6.2017, s. 49.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (27.4.2017)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Ordfører for udtalelse: Jens Geier

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har fremlagt dette forslag til forordning for at bringe visse bestemmelser i den gældende Eurofound-forordning i tråd med den fælles tilgang til decentrale agenturer. Revisionen giver også mulighed for at ajourføre Eurofounds mål og opgaver.

De øvrige to af EU's såkaldte trepartsorganer, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), får revideret deres respektive oprettelsesforordninger samtidig med Eurofound.

De budgetmæssige virkninger i form af menneskelige og finansielle ressourcer, som nærmere beskrevet i finansieringsoversigten, er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse (COM(2013)0519).

Ordføreren foreslår at ændre visse bestemmelser vedrørende samarbejdet mellem trepartsorganerne med henblik på at styrke dette samarbejde.

Endvidere foreslår ordføreren at indføre en repræsentant udpeget af Europa-Parlamentet i agenturets bestyrelse til erstatning af en af Kommissionens repræsentanter. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Da de tre såkaldte trepartsorganer (Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem de tre agenturer, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi. Hvis det er relevant, bør agenturet desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med Europa-Kommissionens interne forskningskapacitet.

(5)  Da de tre såkaldte trepartsorganer (Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem de tre agenturer, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi. Navnlig bør agenturerne dele eller sammenlægge deres administrative opgaver, ligesom de bør vedtage deres respektive årlige arbejdsprogrammer i tæt samarbejde med hinanden for at undgå overlapninger. Hvis det er relevant, bør agenturet desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med Europa-Kommissionens interne forskningskapacitet.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Agenturets budget bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til dets mål og forventede resultater.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved udførelsen af sine opgaver skal agenturet opretholde en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private organer, med offentlige myndigheder og med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Uden at agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer det samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter, navnlig med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse og, hvor det er relevant, med andre EU-agenturer.

2.  Ved udførelsen af sine opgaver skal agenturet opretholde en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private organer, med offentlige myndigheder og med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Agenturet skal, uden at tilsidesætte sine egne mål, samarbejde med andre EU-agenturer, navnlig med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse med henblik på at sikre koordinering og økonomiske besparelser, undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Agenturet skal indgå samarbejdsaftaler med andre relevante EU-agenturer med henblik på at lette og fremme samarbejdet med disse.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af:

1.  Bestyrelsen består af:

a)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

a)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

b)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

b)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

c)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

c)  et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

d)  tre medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

d)  to medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

 

da)  et uafhængigt medlem, der repræsenterer Europa-Parlamentet.

Alle medlemmer, der er omhandlet i litra a)-d), har stemmeret.

Alle medlemmer, der er omhandlet i litra a)-da), har stemmeret.

 

Udnævnelsen træder i kraft, når den pågældende har underskrevet en erklæring om, at der ikke foreligger interessekonflikter.

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet på grundlag af lister over kandidater, som forelægges af medlemsstaterne samt af henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes europæiske organisationer. Kommissionen udnævner selv de medlemmer, der repræsenterer den.

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet på grundlag af lister over kandidater, som forelægges af medlemsstaterne samt af henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes europæiske organisationer. Kommissionen og Europa-Parlamentet udnævner selv de medlemmer, der repræsenterer dem.

 

En repræsentant for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur samt en repræsentant for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse har observatørstatus på bestyrelsens møder.

Begrundelse

Den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012 giver mulighed for, at Parlamentet kan udnævne et medlem af bestyrelsen.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Den har ansvaret for at undgå overlapninger med de øvrige EU-trepartsorganers programmer og for at sikre, at en omprioritering af aktiviteter altid overvejes som et gyldigt alternativ forud for en eventuel tildeling af yderligere finansielle midler. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  samarbejde med andre EU-agenturer og indgåelse af samarbejdsaftaler med disse.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det foreløbige udkast til overslag skal være baseret på de mål og forventede resultater, der er fastlagt i det årlige programmeringsdokument, jf. artikel 6, stk. 1, og skal tage hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater, i overensstemmelse med princippet om resultatorienteret budgettering.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

4.  Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget. Kommissionen sender samtidig disse udkast til overslag til agenturet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

3.  De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer eller andre oversættelsestjenesteydere i henhold til reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter og inden for de grænser, de relevante finansielle regler fastlægger.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 37, og hvert femte år herefter gennemfører Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

1.  Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 37, og hvert femte år herefter fremlægger Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer, for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Referencer

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.9.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jens Geier

15.9.2016

Dato for vedtagelse

25.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Referencer

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Dato for høring af EP

23.8.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Dato for vedtagelse

12.7.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

3

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrejs Mamikins

Dato for indgivelse

28.7.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik