ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου

28.7.2017 - (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Enrique Calvet Chambon


Διαδικασία : 2016/0256(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0275/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0275/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0531),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C8-0342/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2017[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0275/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/753 για να συμβάλει στον σχεδιασμό και την καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, αναπτύσσοντας δράση που αποβλέπει στην ανάπτυξη και τη διάδοση κατάλληλων γνώσεων για την υποβοήθηση αυτής της εξέλιξης.

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/753 του Συμβουλίου για να συμβάλει στον σχεδιασμό και την καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, αναπτύσσοντας δράση που αποβλέπει στην ανάπτυξη και τη διάδοση κατάλληλων γνώσεων για την υποβοήθηση αυτής της εξέλιξης. Το Eurofound θα πρέπει να παρέχει στους φορείς χάραξης πολιτικής, στους κοινωνικούς εταίρους και στους άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς εξειδικευμένες πληροφορίες προστιθέμενης αξίας στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης του

__________________

__________________

3 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1).

3Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1).

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Από την ίδρυσή του το 1975, το Eurofound έχει συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, οι έννοιες και η σημασία των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας έχουν εξελιχθεί υπό την επίδραση των κοινωνικών εξελίξεων και των θεμελιωδών αλλαγών στις αγορές εργασίας. Στα πλαίσια αυτά, απαιτούνται προσαρμογές της ορολογίας για την περιγραφή των στόχων και των καθηκόντων του Eurofound σε σύγκριση με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75.

(2)  Από την ίδρυσή του το 1975, το Eurofound έχει συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, οι έννοιες και η σημασία των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας έχουν εξελιχθεί υπό την επίδραση των κοινωνικών εξελίξεων και των θεμελιωδών αλλαγών στις αγορές εργασίας, και σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Στα πλαίσια αυτά, απαιτούνται προσαρμογές της ορολογίας για την περιγραφή των στόχων και των καθηκόντων του Eurofound σε σύγκριση με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Καθώς οι τρεις αποκαλούμενοι τριμερείς οργανισμοί, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ των τριών οργανισμών, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας με το ερευνητικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(5)  Καθώς οι τρεις τριμερείς οργανισμοί, το Eurofound, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ τους. Οι οργανισμοί θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται στο έργο τους όποτε έχουν παρόμοια πεδία ενδιαφέροντος και να προωθούν τα εργαλεία που λειτουργούν καλά, όπως το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Eurofound και του EU-OSHA. Θα πρέπει να αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών και να αποφεύγουν κάθε επικάλυψη των εντολών τους, των στόχων τους και των δραστηριοτήτων τους, μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής. Επιπλέον, το Eurofound θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, την αποτελεσματική συνεργασία με το ερευνητικό δυναμικό των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Επιπλέον, είναι σημαντικό να συνεργάζεται το Eurofound στενά με αρμόδιους φορείς σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, όπως η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), παρέχοντας αναλύσεις και γνώσεις σχετικά με πολιτικές που άπτονται κοινωνικών, απασχολησιακών και εργασιακών θεμάτων. Προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος, είναι σκόπιμο το Eurofound να δημιουργήσει δεσμούς με εθνικούς φορείς, τριμερείς όπου είναι δυνατό, ανάλογα με την περίπτωση. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρεί το Eurofound πολύ στενούς λειτουργικούς δεσμούς με την Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) και την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (SPC), με σκοπό την επίτευξη συντονισμού και συνεργειών, καθώς και με τη ΔΟΕ.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β)  Ο τριμερής χαρακτήρας του Eurofound, του EU/OSHA και του Cedefop), αποτελεί υψηλή έκφραση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης βασισμένης στον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των ενωσιακών και εθνικών αρχών, διάλογο εξαιρετικά σημαντικό για την εξεύρεση κοινών και βιώσιμων λύσεων σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α)  Προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη αυτονομία και ανεξαρτησία του και να μπορεί να υλοποιεί σωστά τους στόχους και τα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το Eurofound θα πρέπει να διαθέτει επαρκή και αυτόνομο προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονται κυρίως από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Για τη συνεισφορά της Ένωσης, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται στο Eurofound η δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης. Ο λογιστικός έλεγχος των λογαριασμών του Eurofound θα πρέπει να ασκείται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β)  Ο προϋπολογισμός του Eurofound θα πρέπει να καταρτίζεται βάσει της αρχής της εγγραφής στον προϋπολογισμό με γνώμονα τις επιδόσεις λαμβανομένων υπόψη των στόχων του και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α)   Όσον αφορά τη διακυβέρνηση του Eurofound, προκειμένου να διασφαλιστεί μια αλλαγή στη σύνθεση των μελών του με την πάροδο του χρόνου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβλέψει περιορισμό του αριθμού των διαδοχικών θητειών των μελών του, μέσω των κανόνων λειτουργίας του ή άλλων μηχανισμών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8β)  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Eurofound θα πρέπει να παρέχονται στο μέτρο του δυνατού από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποτε είναι σκόπιμο, π.χ. λόγω επείγοντος χαρακτήρα μιας μετάφρασης ή υψηλού φόρτου εργασίας του Μεταφραστικού Κέντρου, θα πρέπει και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών μετάφρασης να μπορούν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών μετάφρασης θα πρέπει να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο ποιότητας με το Μεταφραστικό Κέντρο, με κόστος όχι υψηλότερο, να τηρούν τα ενωσιακά περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα, και να σέβονται τους κανονισμούς περί δημοσίων συμβάσεων, όπου αυτό απαιτείται.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι στόχοι του Οργανισμού είναι η ανάπτυξη και διάδοση γνώσεων με σκοπό τη στήριξη της Επιτροπής, των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, τη στήριξη πολιτικών απασχόλησης και την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

2.  Οι στόχοι του τριμερούς Οργανισμού είναι η ανάπτυξη και διάδοση γνώσεων με σκοπό τη στήριξη των θεσμικών οργάνων και των φορέων της Ένωσης, των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και των άλλων σημαντικών ενδιαφερόμενων φορέων όσον αφορά τη διαμόρφωση και υλοποίηση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, τη στήριξη πολιτικών απασχόλησης και την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ανάλυση των τάσεων όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας·

β)  συλλογή στοιχείων μέσω ερευνών και ανάλυση των τάσεων όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  διενέργεια μελετών και, σε τομείς της εμπειρογνωσίας του Οργανισμού, εκτέλεση πιλοτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων βάσει έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 και το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) περίπτωση (iv) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

___________________

 

1α. Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  με βάση τις αναλύσεις και έρευνές του, παροχή στους φορείς χάραξης πολιτικής – συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων – προτάσεων πολιτικής βάσει ερευνών στον τομέα των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης·

Αιτιολόγηση

Το δυνατό σημείο του Eurofound είναι επίσης ο μετασχηματισμός των αναλύσεων και ερευνών σε πολύτιμες ιδέες για τη διαμόρφωση πολιτικής. Αυτό πρέπει να καθίσταται σαφές τόσο στα καθήκοντα όσο και στην εντολή του.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει την πραγματοποίηση ερευνών με σκοπό να διασφαλίσει τη συνέχεια των συγκριτικών αναλύσεων και των τάσεων όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας στην Ένωση. Προς το σκοπό αυτό, οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι θα αξιολογούνται και θα παρέχονται στον Οργανισμό βάσει της εξέλιξης του κόστους των ερευνών.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Πριν αναθέσουν σε εξωτερικό φορέα τη διενέργεια μελετών στους τομείς εμπειρογνωσίας του Οργανισμού, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης απευθύνονται στον Οργανισμό προκειμένου να ελέγξουν τη διαθεσιμότητά του, την εμπειρογνωσία του στο συγκεκριμένο θέμα και τις μελέτες που έχει εκπονήσει, και εξετάζουν την δυνατότητα διάθεσης πόρων στον Οργανισμό, εάν είναι απαραίτητο, σε προσωρινή βάση.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, με δημόσιες αρχές και οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, διασφαλίζει τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, και ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης και, κατά περίπτωση, με άλλους οργανισμούς της ΕΕ.

2.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εθνικούς ή διεθνείς, με δημόσιες αρχές, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και, όπου υπάρχουν, με εθνικούς τριμερείς φορείς. Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, διασφαλίζει τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας από κοινού εργασίας, ιδίως με το EU-OSHA, με το Cedefop και, όποτε χρειάζεται, με άλλους οργανισμούς της Ένωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο Οργανισμός συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης προκειμένου να διευκολύνει και να προωθεί τη συνεργασία με αυτούς.

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 11.

γ)  εκτελεστικό διευθυντή και αναπληρωτή διευθυντή, οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στα άρθρα 11 και 11 α) αντίστοιχα

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγων υποψηφίων που υποβάλλουν, αντίστοιχα, τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι οργανώσεις των εργαζομένων. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν.

Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγων υποψηφίων που υποβάλλουν, αντίστοιχα, τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι οργανώσεις των εργαζομένων. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διορίζει τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο στοιχείο (δα) του πρώτου εδαφίου, αφού εξακριβώσει ότι οι διορισμοί δεν δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κριτήριο τα γνωστικά προσόντα τους στον τομέα των κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών, ενώ συνεκτιμώνται οι σχετικές δεξιότητές τους σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης και προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαθέτουν κατάλληλα γνωστικά προσόντα στον τομέα των κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών, καθώς και σχετικές δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης και προϋπολογισμού. Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια των εργασιών του συμβουλίου. Κατά τον διορισμό των αντίστοιχων εκπροσώπων τους και των αναπληρωτών τους στο διοικητικό συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι μεριμνούν για την ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  κάθε μέλος και κάθε αναπληρωματικό μέλος υπογράφει γραπτή δήλωση συμφερόντων κατά την ανάληψη των καθηκόντων και την ενημερώνει όποτε υπάρξει οποιαδήποτε σχετική αλλαγή. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί στον ιστότοπό του τις δηλώσεις συμφερόντων και τις σχετικές επικαιροποιήσεις.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η διάρκεια της θητείας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών είναι τέσσερα έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί. Μετά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησης, τα μέλη παραμένουν εν υπηρεσία έως την ανανέωση του διορισμού τους ή την αντικατάστασή τους.

4.  Η διάρκεια της θητείας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών είναι τέσσερα έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί. Μετά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησης, τα μέλη παραμένουν εν υπηρεσία έως την ανανέωση του διορισμού τους ή την αντικατάστασή τους. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μεριμνούν για την υπεράσπιση των γενικών συμφερόντων της Ένωσης και του Οργανισμού.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Ένας εκπρόσωπος του EU-OSHA, ένας εκπρόσωπος του Cedefop και ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των οργανισμών και οι μεταξύ τους συνέργειες.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες του Οργανισμού και εγκρίνει σε ετήσια βάση το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 6·

α)  παρέχει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τις δραστηριότητες του Οργανισμού και εγκρίνει σε ετήσια βάση το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 6·

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες·

στ)  θεσπίζει κανόνες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων σε πρώιμο στάδιο, για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες καθώς και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και άλλο προσωπικό μη απασχολούμενο από τον Οργανισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης, βάσει ανάλυσης των αναγκών·

ζ)  εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης, βάσει ανάλυσης των αναγκών, και μεριμνά ώστε αυτά να αντανακλώνται στο έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού·

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 19·

ια)  διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και τον αναπληρωτή διευθυντή και, ανάλογα με την περίπτωση, ανανεώνει τη θητεία τους ή τους παύει από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το άρθρο 19·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη συγκρότηση των εσωτερικών δομών του Οργανισμού και, όπου απαιτείται, σχετικά με την τροποποίησή τους, συνεκτιμώντας τις ανάγκες δραστηριοτήτων του Οργανισμού καθώς και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη, σύμφωνα με την οποία το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τη συγκρότηση όλων των εσωτερικών δομών (και την τροποποίηση αυτών), πρέπει να αποσαφηνιστεί καθώς στην πράξη αντιστοιχεί σε μικροδιαχείριση και μπορεί να παρακωλύσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία του διευθυντή όταν χρειάζεται να λάβει εκτελεστικές αποφάσεις.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συμβαδίζει με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

3.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων, καθώς και δραστηριότητες και προγράμματα που υπόκεινται σε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συμβαδίζει με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ο ετήσιος και ο πολυετής προγραμματισμός περιλαμβάνουν τη στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς που αναφέρεται στο άρθρο 30 και τις δράσεις που συνδέονται με την εν λόγω στρατηγική.

Τροπολογία     31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο προγραμματισμός των πόρων επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση κατά το άρθρο 28.

Ο προγραμματισμός των πόρων επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση κατά το άρθρο 28. Σε περίπτωση ανάθεσης νέων καθηκόντων στον Οργανισμό από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή από νομικές πράξεις της Ένωσης, αυτό λαμβάνεται υπόψη στον προγραμματισμό των πόρων και τον δημοσιονομικό προγραμματισμό.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και τρεις αναπληρωτές προέδρους ως εξής —έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργοδοτών, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργαζομένων και έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν την Επιτροπή. Ο πρόεδρος και οι αναπληρωτές πρόεδροι εκλέγονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και τρεις αναπληρωτές προέδρους ως εξής —έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργοδοτών, έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν οργανώσεις των εργαζομένων και έναν μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν την Επιτροπή. Ο πρόεδρος και οι αναπληρωτές πρόεδροι εκλέγονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά για την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις θέσεις του προέδρου και των αναπληρωτών προέδρων συνολικά.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί οποιοδήποτε άτομο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον προκειμένου να παραστεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί οποιοδήποτε άτομο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον προκειμένου να παραστεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής. Οι τρίτες χώρες μέλη του ΕΟΧ που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Οργανισμού μπορούν να εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές.

Τροπολογία     34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, λόγω έκτακτης ανάγκης, το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να λάβει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως σε θέματα διοικητικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της μεταβίβασης εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, καθώς και σε θέματα προϋπολογισμού.

3.  Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, λόγω έκτακτης ανάγκης, το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να λάβει ορισμένες προσωρινές αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία     35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τους τρεις αναπληρωτές προέδρους, τους συντονιστές των τριών ομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Κάθε ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 δύναται να ορίζει έως δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία παρίστανται στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου όταν απουσιάζουν τα τακτικά μέλη. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

4.  Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τους τρεις αναπληρωτές προέδρους, τους συντονιστές των τριών ομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Κάθε ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 δύναται να ορίζει έως δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία παρίστανται στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου όταν απουσιάζουν τα τακτικά μέλη, μεριμνώντας για την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η διάρκεια της θητείας των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου είναι διετής. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί. Η θητεία των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου λήγει όταν παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5.  Η διάρκεια της θητείας των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου είναι διετής. Η θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί. Η θητεία των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου λήγει όταν παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία     37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το εκτελεστικό συμβούλιο συνέρχεται τρεις φορές ετησίως. Ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί πρόσθετες συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος των μελών.

6.  Το εκτελεστικό συμβούλιο συνέρχεται τρεις φορές ετησίως. Ο πρόεδρος δύναται να συγκαλεί πρόσθετες συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος των μελών. Μετά το πέρας της συνεδρίασης, κάθε συντονιστής ενημερώνει εγκαίρως και με διαφάνεια τα μέλη της ομάδας του σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Τροπολογία     38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη γενική διαχείριση του Οργανισμού σύμφωνα με τη στρατηγική κατεύθυνση που έχει ορίσει το διοικητικό συμβούλιο και λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και την υποβολή έκθεσης προόδου στην Επιτροπή δις ετησίως και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό και στο εκτελεστικό συμβούλιο·

στ)  την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και την υποβολή έκθεσης προόδου ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό και στο εκτελεστικό συμβούλιο·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)   διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ φύλων μέσα στον Οργανισμό·

Τροπολογία     41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του.

ι)  την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του, ως μέρος του εγγράφου προγραμματισμού του Οργανισμού.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι β)  τη λήψη αποφάσεων για τις εσωτερικές δομές του Οργανισμού και, όπου απαιτείται, τροποποίησή τους λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και τη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι γ)  τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτούς.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού η εγκαθίδρυση ενός ή περισσοτέρων τοπικών γραφείων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Γι’ αυτήν την απόφαση απαιτείται η εκ των προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του κράτους μέλους όπου πρόκειται να εγκαθιδρυθεί το τοπικό γραφείο. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού η εγκαθίδρυση ενός τοπικού γραφείου στις Βρυξέλλες ως γραφείου σύνδεσης με στόχο την προώθηση της συνεργασίας του Οργανισμού με τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης. Αυτή η απόφαση υπόκειται στην εκ των προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του κράτους μέλους όπου πρόκειται να εγκαθιδρυθεί το τοπικό γραφείο. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο II – Τμήμα 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τμήμα 3 α: Αναπληρωτής διευθυντής

 

Άρθρο 11α

 

Αναπληρωτής διευθυντής

 

1.   Ο αναπληρωτής διευθυντής επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή κατά την άσκηση των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο αναπληρωτής διευθυντής είναι υπό τον έλεγχο του εκτελεστικού διευθυντή. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση λεπτομερή στοιχεία για τα καθήκοντα του αναπληρωτή διευθυντή.

 

2.   Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού συμβουλίου, ο αναπληρωτής διευθυντής δύναται να παρίσταται και να συνοδεύει τον εκτελεστικό διευθυντή.

 

3.   Το άρθρο 19 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στον αναπληρωτή διευθυντή.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων βασίζεται στους στόχους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του ετησίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή της εγγραφής στον προϋπολογισμό με γνώμονα τις επιδόσεις.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και στον Οργανισμό μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής.

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής η οποία εγγυάται την αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας. Πριν από τον διορισμό του, ο επιλεγείς υποψήφιος εμφανίζεται σε ακρόαση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία     50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής η οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύναται να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής η οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, δύναται να ανανεώσει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Τροπολογία     51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν δύναται να συμμετάσχει σε νέα διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

5.  Ο εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει ανανεωθεί δεν δύναται να συμμετάσχει σε νέα διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής περιόδου.

Τροπολογία     52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

6.  Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής βασισμένης σε αιτιολογημένη αξιολόγηση των επιδόσεών του ως εκτελεστικού διευθυντή.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο Οργανισμός δύναται να εγκαθιδρύει τοπικά γραφεία σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, με τη συγκατάθεση των κρατών μελών και σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6.

4.  Ο Οργανισμός δύναται να εγκαθιδρύσει γραφείο σύνδεσης στις Βρυξέλλες σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, όπου απαιτείται, από άλλες μεταφραστικές υπηρεσίες.

Τροπολογία     55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Ο Οργανισμός ενεργεί με υψηλό επίπεδο διαφάνειας.

Τροπολογία     56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο Οργανισμός προβαίνει σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του εκείνων που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες, καθώς και σε εκ των υστέρων αξιολογήσεις.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 37 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή διενεργεί, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

1.  Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 37 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο στη διάρκεια της αξιολόγησης. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

Τροπολογία     58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η συνέχιση της ύπαρξης του Οργανισμού δεν δικαιολογείται πλέον σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, μπορεί να εισηγηθεί την ανάλογη τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Τροπολογία     59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς σχετικά με ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο Οργανισμός.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς σχετικά με ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδιος ο Οργανισμός, ως μέρος του εγγράφου προγραμματισμού του Οργανισμού.

Τροπολογία     60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο αναπληρωτής διευθυντής του Οργανισμού που έχει διοριστεί βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου επικουρεί, για το υπόλοιπο της θητείας του, τον διευθυντή ή τον εκτελεστικό διευθυντή.

2.  Ο αναπληρωτής διευθυντής του Οργανισμού ο οποίος έχει διοριστεί βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 ασκεί, για το υπόλοιπο της θητείας του, τα καθήκοντα του αναπληρωτή διευθυντή δυνάμει του άρθρου 11α του παρόντος κανονισμού. Οι λοιποί όροι της σύμβασής του παραμένουν αμετάβλητοι.

  • [1]    ΕΕ C 209 της 30.6.2017, σ. 49.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 23 Αυγούστου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound).

Η πρόταση αποσκοπεί στην αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του Eurofound του 1975. Ο ιδρυτικός κανονισμός του Eurofound έχει τροποποιηθεί τρεις φορές, το 1993, το 2003 και το 2005, κυρίως προκειμένου να ληφθούν υπόψη η διεύρυνση της ΕΕ ή οι αλλαγές στη Συνθήκη. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν μεταβάλει σημαντικά τα βασικά στοιχεία του οργανισμού.

Ο εισηγητής επικροτεί την πρόταση αναθεώρησης της Επιτροπής η οποία ήταν αναγκαία και θα παράσχει σαφέστερη περιγραφή του ρόλου του Eurofound στη στήριξη της Επιτροπής, των άλλων θεσμικών οργάνων και φορέων της ΕΕ, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καθώς και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. Θα επικαιροποιήσει την εντολή του Eurofound ως κέντρου ανάλυσης, έρευνας και παρακολούθησης των πολιτικών στους εν λόγω τομείς.

Με την αναθεώρηση θα εναρμονιστούν ορισμένες διατάξεις του ισχύοντος ιδρυτικού κανονισμού του Eurofound με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ένα από τα μέρη της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012.

Η αναθεώρηση προσφέρει επίσης την ευκαιρία να επικαιροποιηθούν οι στόχοι και τα καθήκοντα του Eurofound. Από την ίδρυσή του το 1975, το ίδρυμα έχει προσαρμόσει τις δραστηριότητές του στις συνολικές κοινωνικές, θεσμικές και οικονομικές εξελίξεις και τις αναδυόμενες τάσεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Οι στόχοι και τα καθήκοντα θα προσαρμοστούν ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις εξελίξεις αυτές και την τρέχουσα συνεισφορά του Eurofound στην ανάπτυξη κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών δια της παροχής συναφών ερευνητικών δεδομένων υψηλής ποιότητας στον τομέα της απασχόλησης, των εργασιακών σχέσεων και των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Ταυτόχρονα με την αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του Eurofound, θα υποβληθούν σε αναθεώρηση και οι ιδρυτικοί κανονισμοί των άλλων δύο αποκαλούμενων τριμερών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

Το κοινό χαρακτηριστικό των εν λόγω οργανισμών είναι ο τριμερής χαρακτήρας τους, ο οποίος αντικατοπτρίζεται τόσο στη διοίκηση όσο και στη λειτουργία τους: οι εθνικές αρχές, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπρόσωποι των εργοδοτών συμμετέχουν στα διοικητικά όργανα, καθώς και στις ειδικές συμβουλευτικές επιτροπές τους.

Ο ρόλος του Eurofound είναι να παρέχει πληροφόρηση και να συμβάλλει στην καλύτερη τεκμηρίωση της χαρασσόμενης πολιτικής σε τομείς που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Η αναθεώρηση λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, και προβλέπει τη συμπληρωματικότητα του έργου του Eurofound με τις τρέχουσες και προγραμματισθείσες ερευνητικές δραστηριότητες στον εν λόγω τομέα που διενεργούνται με χρηματοδότηση της ΕΕ.

Ο εισηγητής προτείνει τις εξής βασικές βελτιώσεις στην πρόταση της Επιτροπής:

Η παρούσα πρόταση προσαρμόζει τον ιδρυτικό κανονισμό του Eurofound, ο οποίος, έπειτα από σειρά διαδοχικών αναθεωρήσεων, απαιτεί ένα ενοποιημένο έγγραφο που να προσφέρει τρόπους για την ενίσχυση της αποδοτικότητας του Οργανισμού, τόσο όσον αφορά τη χρήση των ιδίων πόρων όσο και την εκμετάλλευση, τη λειτουργία και τις δυνατότητές του, στο πλαίσιο πάντοτε των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητά του, και να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η διάχυση των ερευνών και του περιεχομένου τους στην ΕΕ. Το Eurofound θα διατηρήσει το κύρος του ως αποκεντρωμένου οργανισμού και κέντρου μελετών και διαλόγου μεταξύ κοινωνικών φορέων, όμως πρέπει να εξελιχθεί προκειμένου να αναδειχθεί σε Οργανισμό που αξίζει να είναι μέρος μιας Ευρώπης που διέρχεται από μια διαδικασία «ηπειρωτικοποίησης».

Όσον αφορά την αποδοτικότητα, πρέπει να αναρωτηθούμε εκ νέου αν η επιλογή του ενός εκπροσώπου ανά κράτος μέλος στα τρία τριμερή επίπεδα εξακολουθεί να έχει νόημα ή αν στα μάτια του μέσου πολίτη μπορεί να θεωρηθεί άτοπη. Ως αποτέλεσμα της «χλιαρής» στάσης της Επιτροπής και της έλλειψη σοβαρότητας εκ μέρους των κρατών μελών συνεχίζει να κυριαρχεί ο κανόνας του ενός εκπροσώπου ανά κράτος μέλος. Πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό το μοντέλο και να διερευνήσουμε άλλους τρόπους για τη μεταρρύθμιση της υφιστάμενης κατάστασης, τον εξορθολογισμό της διακυβέρνησης των οργανισμών και την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ πολιτικής, διοίκησης και αποτελεσματικότητας.

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του διευθυντή πρέπει να παραμείνουν ενισχυμένες, οριοθετημένες και άκρως επαγγελματικές, πάντοτε υπό τον σαφή έλεγχο του εκτελεστικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου, την εποπτεία της Επιτροπής και την υποχρέωση λογοδοσίας έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η προσέγγιση αυτή δεν εμποδίζει τον Οργανισμό να διαθέτει έναν αναπληρωτή διευθυντή, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή ιδιότητα και κατακερματισμός ευθυνών.

Δεν πρέπει να ενδώσουμε στον πειρασμό να υποβαθμίσουμε τη σημασία αυτού του Οργανισμού και οφείλουμε να εκτιμήσουμε την ποιότητα και το βάθος των εγγράφουν που εκπονεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός και να αποφύγουμε τις εξωτερικές ή αλληλεπικαλυπτόμενες αναθέσεις σε εξωτερικές επιχειρήσεις και να στηρίξουμε τον Οργανισμό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι εξοικονομήσεις για τα ταμεία της ΕΕ θα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικές. Για τον σκοπό αυτό πρέπει, πριν από κάθε εξωτερική ανάθεση μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο έρευνας και στην εμπειρογνωσία του Eurofound, να καθίσταται αναγκαία η προηγούμενη συνεννόηση με τον Οργανισμό.

Στην πρόσφατη διαδικασία της οικοδόμησης της Ευρώπης, η Επιτροπή αποφάσισε, σε πολλές περιπτώσεις σοφά να αποκεντρώσει ορισμένα από τα καθήκοντά της αναθέτοντάς τα σε ειδικευμένους οργανισμούς, αν και μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή η διαδικασία κοντεύει να υπερβεί τα όρια της λογικής ως προς την αλληλεπικάλυψη των οργανισμών και των αρμοδιοτήτων, επιδιώκοντας να ικανοποιήσει τα κράτη μέλη ώστε το καθένα να έχει στη χώρα του την έδρα ενός οργανισμού της ΕΕ. Όσον αφορά το μέλλον, κρίνεται σκόπιμο να διενεργηθεί μια σοβαρή, αντικειμενική και ανεξάρτητη αξιολόγηση, με τη συμμετοχή των βασικότερων θεσμικών οργάνων, η οποία να οδηγήσει σε μια συγχώνευση οργανισμών ή ακόμη και στην ενδεχόμενη παύση λειτουργίας των οργανισμών που πλέον δεν προσδίδουν προστιθέμενη αξία ή οι αρμοδιότητες των οποίων είναι αποτελεσματικότερο να συγκεντρωθούν σε έναν οργανισμό εταίρο. Πρέπει να κατευθυνθούμε προς μια διαδικασία συγκέντρωσης των αποκεντρωμένων οργανισμών ώστε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συνάφεια στο πλαίσιο της δράσης της ΕΕ.

Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η παρουσία των κυριότερων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στον σχεδιασμό των προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού. Αυτά πρέπει να συνδέονται εν μέρει με τις μεσοπρόθεσμες ευρωπαϊκές στρατηγικές (π.χ. «Ευρώπη 2020», κοινωνικός πυλώνας, πρόσφυγες, κ.ά.) και να λαμβάνουν υπόψη πιθανά βραχυπρόθεσμα καθήκοντα όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις.

Είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιηθεί επίσης το εξαιρετικό έργο και το κύρος του Οργανισμού στα διεθνή φόρα που εργάζονται πάνω στον ίδιο θεματικό τομέα, ενισχύοντας τον υποστηρικτικό ρόλο του όσον αφορά την πολιτική της επιρροής και της ήπιας δύναμης (soft power) της ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (27.4.2017)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου
(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει το παρόν σχέδιο κανονισμού με σκοπό να εναρμονιστούν ορισμένες διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού που διέπει το Eurofound με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Η αναθεώρηση προσφέρει επίσης την ευκαιρία να επικαιροποιηθούν οι στόχοι και τα καθήκοντα του Eurofound.

Ταυτόχρονα με την αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του Eurofound, θα υποβληθούν σε αναθεώρηση και οι ιδρυτικοί κανονισμοί των άλλων δύο αποκαλούμενων τριμερών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις όσον αφορά τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, όπως παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο, είναι εναρμονισμένες με την ανακοίνωση (2013)519 της Επιτροπής.

Ο συντάκτης προτείνει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των τριμερών οργανισμών, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας αυτής.

Ακόμη, ο συντάκτης προτείνει να τοποθετηθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος ένας εκπρόσωπος που θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντικατάσταση ενός εκπροσώπου της Επιτροπής. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2012, για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Καθώς οι τρεις αποκαλούμενοι τριμερείς οργανισμοί, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ των τριών οργανισμών, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας με το ερευνητικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(5)  Καθώς οι τρεις αποκαλούμενοι τριμερείς οργανισμοί, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), επιλαμβάνονται ζητημάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, του περιβάλλοντος εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δεξιοτήτων, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ των τριών οργανισμών, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και των συνεργειών. Συγκεκριμένα, μελετάται η δυνατότητα κοινών ή συνενωμένων διοικητικών καθηκόντων μεταξύ των οργανισμών αυτών, ενώ θα πρέπει οι οργανισμοί να εγκρίνουν τα αντίστοιχα ετήσια προγράμματα εργασίας τους σε στενή συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγονται αλληλοεπικαλύψεις. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να επιδιώκει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας με το ερευνητικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α)  Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να καταρτίζεται τηρουμένης της αρχής της εγγραφής στον προϋπολογισμό με γνώμονα τις επιδόσεις και λαμβανομένων υπόψη των στόχων του και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, με δημόσιες αρχές και οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, διασφαλίζει τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, και ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης και, κατά περίπτωση, με άλλους οργανισμούς της ΕΕ.

2.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διατηρεί στενή επαφή ιδίως με ειδικευμένους φορείς, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, με δημόσιες αρχές και οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο Οργανισμός, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων, συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό τον συντονισμό, την πραγματοποίηση οικονομιών, την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση συνεργειών και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ο Οργανισμός συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης προκειμένου να διευκολύνει και να προωθεί τη συνεργασία με αυτούς.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

α)  ένα μέλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους·

α)  ένα μέλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους·

β)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργοδοτών από κάθε κράτος μέλος·

β)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργοδοτών από κάθε κράτος μέλος·

γ)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργαζομένων από κάθε κράτος μέλος·

γ)  ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργαζομένων από κάθε κράτος μέλος·

δ)  τρία μέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή.

δ)  δύο μέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή.

 

δ α)  ένα ανεξάρτητο μέλος που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όλα τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) έχουν δικαίωμα ψήφου.

Όλα τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ α) έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Ο διορισμός ισχύει από τη στιγμή που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπογράψει δήλωση απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων.

Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγων υποψηφίων που υποβάλλουν, αντίστοιχα, τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι οργανώσεις των εργαζομένων. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν.

Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγων υποψηφίων που υποβάλλουν, αντίστοιχα, τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι οργανώσεις των εργαζομένων. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζουν τα μέλη που τους εκπροσωπούν.

 

Ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν το καθεστώς του παρατηρητή στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2012, για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, αναφέρεται στο ενδεχόμενο να διορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το καθήκον να αποφεύγει προγραμματικές αλληλεπικαλύψεις με τους άλλους τριμερείς οργανισμούς της Ένωσης και να εξασφαλίζει ότι η τροποποίηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητες θεωρείται πάντοτε μια επιλέξιμη εναλλακτική λύση πριν να χορηγηθούν ενδεχομένως πρόσθετοι οικονομικοί πόροι. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτούς.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων βασίζεται στους στόχους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του ετησίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή της εγγραφής στον προϋπολογισμό με γνώμονα τις επιδόσεις.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή διαβιβάζει τα σχέδια προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει ταυτοχρόνως στον Οργανισμό αυτά τα σχέδια προβλέψεων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τις προμήθειες και εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι δημοσιονομικοί κανόνες.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 37 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή διενεργεί, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

1.  Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 37 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της, αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας τροποποίησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jens Geier

15.9.2016

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Ελευθέριος Συναδινός

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.8.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrejs Mamikins

Ημερομηνία κατάθεσης

28.7.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Λάμπρος Φουντούλης

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή