MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta

28.7.2017 - (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Enrique Calvet Chambon


Menettely : 2016/0256(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0275/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0275/2017
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0531),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 153 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0342/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 30. maaliskuuta 2017 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0275/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) perustettiin asetuksella (ETY) N:o 1365/753 edistämään parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja luomista toimilla, joilla on tarkoitus lisätä ja levittää tätä kehitystä todennäköisesti tukevaa tietämystä.

(1)  Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) perustettiin neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1365/753 edistämään parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja luomista toimilla, joilla on tarkoitus lisätä ja levittää tätä kehitystä todennäköisesti tukevaa tietämystä. Eurofoundin olisi tarjottava päättäjille, työmarkkinaosapuolille ja muille asiaankuuluville sidosryhmille lisäarvoa tuovaa erityisalan tietoa sen asiantuntemuksen piiriin kuuluvalla alalla.

__________________

__________________

3 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1365/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta (EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1).

3 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1365/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta (EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1).

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Perustamisvuodestaan 1975 lähtien Eurofoundilla on ollut merkittävä rooli elin- ja työolojen parantamisen tukemisessa kaikkialla Euroopan unionissa. Samalla elin- ja työolojen käsite on muuttunut ja merkitys lisääntynyt yhteiskunnallisen kehityksen ja työmarkkinoiden perusteellisten muutosten vaikutuksesta. Tästä syystä Eurofoundin tavoitteiden ja tehtävien kuvaukseen on tehtävä terminologisia muutoksia asetukseen (ETY) N:o 1365/75 verrattuna.

(2)  Perustamisvuodestaan 1975 lähtien Eurofoundilla on ollut merkittävä rooli elin- ja työolojen parantamisen tukemisessa kaikkialla Euroopan unionissa. Samalla elin- ja työolojen käsite on muuttunut ja merkitys lisääntynyt yhteiskunnallisen kehityksen ja työmarkkinoiden sekä elin- ja työolojen perusteellisten muutosten vaikutuksesta. Tästä syystä Eurofoundin tavoitteiden ja tehtävien kuvaukseen on tehtävä terminologisia muutoksia asetukseen (ETY) N:o 1365/75 verrattuna.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Koska kaikki kolme nk. kolmikantaista virastoa eli Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) käsittelevät työmarkkinoihin ja työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, näiden kolmen viraston välillä olisi tiivistettävä koordinointia ja hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja. Lisäksi viraston olisi tapauksen mukaan pyrittävä tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan komission sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

(5)  Koska kaikki kolme kolmikantaista virastoa eli Eurofound, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) käsittelevät työmarkkinoihin ja työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, niiden välillä olisi tiivistettävä koordinointia. Virastojen olisi sen vuoksi täydennettävä toistensa työtä, kun niillä on samankaltaisia kiinnostuksen kohteita, parantaen samalla hyvin toimivia työkaluja, kuten Eurofoundin ja EU-OSHAn välistä yhteisymmärryspöytäkirjaa. Niiden olisi hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja ja vältettävä päällekkäisyyttä toimeksiannoissaan, tavoitteissaan ja toimissaan keskenään sekä niiden ja komission välillä. Lisäksi Eurofoundin olisi tapauksen mukaan pyrittävä tekemään tehokkaasti yhteistyötä unionin toimielinten sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  On myös tärkeää, että Eurofound työskentelee tiiviisti asiaan liittyvien kansainvälisen, unionin ja kansallisen tason elinten kanssa, kuten Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa, ja tarjoaa sosiaali-, työllisyys- ja työpolitiikkaa koskevia analyysejä ja tietämystä. Mahdollisimman suuren hyödyn aikaansaamiseksi on tarkoituksenmukaista, että Eurofound luo tarvittaessa yhteyksiä kansallisiin elimiin, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan kolmikantaisia. On niin ikään tärkeää, että Eurofoundilla on erittäin tiiviit ja toimivat yhteydet työllisyyskomiteaan ja sosiaalisen suojelun komiteaan koordinoinnin ja synergian varmistamiseksi samoin kuin ILO:on.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Eurofoundin, EU-OSHAn ja Cedefopin kolmikantainen luonne ilmentää erittäin arvokkaalla tavalla laaja-alaista lähestymistapaa, joka perustuu työmarkkinaosapuolten sekä unionin ja kansallisten viranomaisten väliseen sosiaaliseen vuoropuheluun ja joka on erityisen tärkeää yhteisten ja kestävien sosiaalisten ja taloudellisten ratkaisujen löytämiseksi.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Jotta taataan Eurofoundin täysi itsenäisyys ja riippumattomuus ja mahdollistetaan se, että Eurofound voi asianmukaisesti toteuttaa sille tässä asetuksessa asetetut tavoitteet ja tehtävät, sillä olisi oltava riittävä oma talousarvio, jonka varat muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin yleisestä talousarviosta saatavasta rahoitusosuudesta. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava Eurofoundiin siltä osin kuin kyseessä ovat unionin rahoitusosuus ja muut unionin yleisestä talousarviosta maksettavat avustukset. Tilintarkastustuomioistuimen olisi tarkastettava Eurofoundin tilit.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Eurofoundin talousarviota laadittaessa olisi noudatettava tulosbudjetoinnin periaatetta ja otettava huomioon sen tavoitteet ja siltä odotetut tulokset.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)   Eurofoundin hallintotavan osalta hallintoneuvoston olisi harkittava jäsentensä peräkkäisten toimikausien määrän rajoittamista toimintasääntöjensä tai muiden järjestelyjen avulla, jotta voitaisiin varmistaa sen kokoonpanon muuttuminen ajan kuluessa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen, jäljempänä ’käännöskeskus’, olisi mahdollisuuksien mukaan huolehdittava Eurofoundin toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista. Tapauksen mukaan, kuten käännöksen kiireellisyyden tai käännöskeskuksen suuren työmäärän vuoksi, myös muiden käännöspalvelujen tarjoajien olisi voitava huolehtia tällaisista käännöspalveluista. Tällaisten käännöspalvelujen tarjoajien olisi varmistettava samantasoinen laatu kuin käännöskeskuksessa siten, että kustannukset eivät ole korkeampia, niiden olisi noudatettava unionin ympäristö-, työ- ja sosiaalisia normeja, ja niiden olisi soveltuvissa tapauksissa noudatettava julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Viraston tavoitteena on lisätä ja levittää tietoa komission, muiden EU:n instituutioiden ja elinten, jäsenvaltioiden sekä työmarkkinaosapuolten avuksi työ- ja elinolojen parantamiseen tähtäävän politiikan muotoilussa ja täytäntöönpanossa, työllisyyspolitiikan tukemisessa ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistämisessä.

2.  Kolmikantaisen viraston tavoitteena on lisätä ja levittää tietoa unionin toimielinten ja elinten, jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien avuksi työ- ja elinolojen parantamiseen tähtäävän politiikan muotoilussa ja täytäntöönpanossa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, työllisyyspolitiikan tukemisessa ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistämisessä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  analysoi elin- ja työolojen ja työmarkkinoiden kehityssuuntauksia;

b)  kerää tietoja kyselytutkimusten avulla ja analysoi elin- ja työolojen ja työmarkkinoiden kehityssuuntauksia;

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  toteuttaa selvityksiä ja toteuttaa viraston asiantuntemuksen piiriin kuuluvilla aloilla pilottihankkeita ja valmistelutoimia välillisen hallinnoinnin pohjalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20121 a 54 artiklan 2 kohdan ja 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohdan nojalla;

 

___________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  tarjoaa analyysiensä ja tutkimustensa perusteella päättäjille, mukaan lukien työmarkkinaosapuolet, tutkimuksiin perustuvia toimintapoliittisia ehdotuksia elin- ja työolojen alalla;

Perustelu

Eurofoundin vahvuutena on, että se pystyy ottamaan askeleen eteenpäin analyysistä ja tutkimuksesta ja siirtämään ne arvokkaiksi ideoiksi päätöksentekoa varten. Tämän pitäisi näkyä selvästi sen tehtävissä ja toimeksiannossa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Virasto tekee edelleen kyselytutkimuksia, jotta turvataan vertailevien analyysien sekä elin- ja työolojen ja työmarkkinoiden kehityssuuntausten jatkuvuus unionissa. Tätä varten arvioidaan ja tarjotaan virastolle tarvittavat taloudelliset ja henkilöstöresurssit kyselytutkimusten kustannusten kehityksen mukaan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ennen selvitysten tilaamista ulkopuoliselta organisaatiolta viraston asiantuntemuksen piiriin kuuluvilla aloilla unionin toimielimet kuulevat virastoa selvittääkseen sen käytettävyyden, sen asiantuntemuksen kyseisellä alalla ja sen tekemät selvitykset sekä harkitsevat tarvittaessa resurssien osoittamista virastolle tilapäisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tehtäviensä hoitamisessa virasto käy tiivistä vuoropuhelua etenkin sekä julkisten että yksityisten asiantuntijaelinten, viranomaisten ja työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen kanssa. Virasto varmistaa yhteistyön muiden Euroopan unionin virastojen kanssa, etenkin Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen ja tarpeen mukaan muiden EU-virastojen kanssa, jotta vältetään päällekkäisyys ja edistetään synergiaa ja täydentävyyttä toiminnassa, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteuttamista.

2.  Tehtäviensä hoitamisessa virasto käy tiivistä vuoropuhelua etenkin sekä julkisten että yksityisten kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijaelinten, viranomaisten, koulutuslaitosten, työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen sekä kansallisten kolmikantaisten elinten, jos sellaisia on olemassa, kanssa. Virasto varmistaa yhteistyön muiden unionin virastojen kanssa, etenkin EU-OSHAn, Cedefopin ja tarpeen mukaan muiden unionin virastojen kanssa, jotta vältetään päällekkäisyys ja edistetään synergiaa ja täydentävyyttä toiminnassa, mukaan lukien mahdollisuus yhteiseen työskentelyyn, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteuttamista.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Virasto tekee yhteistyösopimuksia muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa, jotta voidaan helpottaa ja edistää yhteistyötä niiden kanssa.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  pääjohtaja, jonka velvollisuudet luetellaan 11 artiklassa.

c)  pääjohtaja, jonka velvollisuudet luetellaan 11 artiklassa, ja apulaisjohtaja, jonka velvollisuudet luetellaan 11 a artiklassa.

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kolme Euroopan parlamentin nimittämää riippumatonta asiantuntijaa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet jäsenvaltioiden ja Euroopan tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen toimittamien ehdokasluettelojen pohjalta. Komissio nimittää omat edustajansa.

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet jäsenvaltioiden ja Euroopan tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen toimittamien ehdokasluettelojen pohjalta. Komissio nimittää omat edustajansa. Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta nimittää ensimmäisen alakohdan d a alakohdassa tarkoitetut asiantuntijat tarkistettuaan, ettei nimityksiin liity eturistiriitoja.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän sosiaali- ja työpolitiikan alaa koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettujen osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

3.  Hallintoneuvoston jäsenillä ja varajäsenillä on oltava sosiaali- ja työpolitiikan alaa koskevaa asianmukaista tietämystä sekä asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettujen osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Euroopan parlamentti, komissio, jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet varmistavat naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen nimittäessään edustajiaan ja varajäseniä hallintoneuvostoon.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kunkin jäsenen ja varajäsenen on allekirjoitettava kirjallinen ilmoitus sidonnaisuuksistaan aloittaessaan tehtävässä ja päivitettävä sitä olosuhteiden muuttuessa. Virasto julkaisee sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja päivitykset verkkosivustollaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia. Jos jäsenen toimikausi päättyy tai jäsen eroaa tai erotetaan, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

4.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi on mahdollista uusia. Jos jäsenen toimikausi päättyy tai jäsen eroaa tai erotetaan, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen. Hallintoneuvoston jäsenten on varmistettava, että unionin ja viraston yleiset edut otetaan huomioon.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Yhdellä EU-OSHAn edustajalla, yhdellä Cedefopin edustajalla ja yhdellä Euroopan koulutussäätiön edustajalla on oikeus osallistua tarkkailijoina hallintoneuvoston kokouksiin, jotta voidaan parantaa virastojen tehokkuutta ja niiden välistä synergiaa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ohjaa yleisesti viraston toimintaa ja hyväksyy vuosittain viraston ohjelma-asiakirjan äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä 6 artiklan mukaisesti;

a)  ohjaa strategisesti viraston toimintaa ja hyväksyy vuosittain viraston ohjelma-asiakirjan äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä 6 artiklan mukaisesti;

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  hyväksyy jäsentensä ja riippumattomien asiantuntijoiden eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt;

f)  hyväksyy jäsentensä ja riippumattomien asiantuntijoiden sekä 20 artiklassa tarkoitettujen kansallisten asiantuntijoiden tai muun henkilöstön, joka ei ole viraston palveluksessa, eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt, mukaan lukien toimenpiteet mahdollisten riskien havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja päivittää niitä säännöllisesti;

g)  hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja päivittää niitä säännöllisesti ja ottaa tämän huomioon viraston ohjelma-asiakirjassa;

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  nimittää pääjohtajan ja jatkaa tarvittaessa tämän toimikautta tai erottaa tämän 19 artiklan mukaisesti;

k)  nimittää pääjohtajan ja apulaisjohtajan ja uusii tarvittaessa näiden toimikauden tai erottaa nämä 19 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  tekee kaikki viraston sisäisten rakenteiden perustamista ja tarvittaessa niiden muuttamista koskevat päätökset ottaen huomioon viraston toimintatarpeet ja moitteettoman varainhoidon;

Poistetaan.

Perustelu

Tätä säännöstä, jonka mukaisesti hallintoneuvosto hyväksyy kaikki sisäiset rakenteet (ja muutokset), on selvennettävä, koska se merkitsisi käytännössä mikrotason hallinnointia ja voisi estää kaikki johtajan aloitteet, kun hänen on tehtävä johtamista koskevia päätöksiä.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, suoritusindikaattorit mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 5 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna.

3.  Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, suoritusindikaattorit mukaan lukien, sekä toimet ja ohjelmat, joista on tehtävä ennakko- tai jälkiarviointi. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 5 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Vuotuisessa ja monivuotisessa ohjelmassa on esitettävä strategia suhteiden järjestämiseksi 30 artiklassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä tähän strategiaan liittyvät toimet.

Tarkistus     31

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Resursseja koskeva ohjelmasuunnittelu saatetaan ajan tasalle vuosittain. Strategista ohjelmaa on päivitettävä tarvittaessa ja erityisesti 28 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi.

Resursseja koskeva ohjelmasuunnittelu saatetaan ajan tasalle vuosittain. Strategista ohjelmaa on päivitettävä tarvittaessa ja erityisesti 28 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi. Kun unionin toimielimet antavat tai unionin säädöksissä annetaan virastolle uusia tehtäviä, tämä on otettava huomioon resursseja ja rahoitusta koskevassa ohjelmasuunnittelussa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa seuraavasti: yhden jäsenvaltioita edustavista jäsenistä, yhden työnantajajärjestöjä edustavista jäsenistä, yhden työntekijäjärjestöjä edustavista jäsenistä ja yhden komissiota edustavista jäsenistä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

1.  Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa seuraavasti: yhden jäsenvaltioita edustavista jäsenistä, yhden työnantajajärjestöjä edustavista jäsenistä, yhden työntekijäjärjestöjä edustavista jäsenistä ja yhden komissiota edustavista jäsenistä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä. Hallintoneuvosto varmistaa naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnassa kokonaisuutena tarkasteltuna.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hallintoneuvosto voi kutsua kokouksiinsa tarkkailijoiksi henkilöitä, joiden lausunnoilla voi olla merkitystä.

4.  Hallintoneuvosto voi kutsua kokouksiinsa tarkkailijoiksi henkilöitä, joiden lausunnoilla voi olla merkitystä. ETA-valtioihin kuuluvat kolmannet maat, jotka osallistuvat viraston toimintaan, voivat olla edustettuina hallintoneuvostossa tarkkailijan asemassa.

Tarkistus     34

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Johtokunta tekee tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta, erityisesti hallinnollisista kysymyksistä, mukaan lukien nimittävän viranomaisen toimivallan siirron keskeyttäminen, sekä talousarvioon liittyvistä kysymyksistä.

3.  Johtokunta tekee tarvittaessa kiireellisissä tapauksissa tiettyjä väliaikaisia päätöksiä hallintoneuvoston puolesta.

Tarkistus     35

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Johtokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa, 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kolmen ryhmän koordinaattorit sekä yksi komission edustaja. Kukin 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu ryhmä voi nimetä enintään kaksi varajäsentä, jotka osallistuvat johtokunnan kokouksiin varsinaisten jäsenten poissaollessa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on myös johtokunnan puheenjohtaja. Pääjohtaja osallistuu johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

4.  Johtokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa, 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kolmen ryhmän koordinaattorit sekä yksi komission edustaja. Kukin 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu ryhmä voi nimetä enintään kaksi varajäsentä, jotka osallistuvat johtokunnan kokouksiin varsinaisten jäsenten poissaollessa, siten, että varmistetaan naisten ja miesten tasapuolinen edustus. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on myös johtokunnan puheenjohtaja. Pääjohtaja osallistuu johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi voidaan uusia. Johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy.

5.  Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi on mahdollista uusia. Johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy.

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Johtokunta kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia jäsenten pyynnöstä.

6.  Johtokunta kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia jäsenten pyynnöstä. Koordinaattorit tiedottavat oman ryhmänsä jäsenille kunkin kokouksen jälkeen keskustelun sisällöstä ajoissa ja avoimesti.

Tarkistus     38

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtaja vastaa viraston johtamisesta. Pääjohtaja on vastuussa hallintoneuvostolle.

1.  Pääjohtaja vastaa viraston yleisestä johtamisesta hallintoneuvoston vahvistaman strategisen linjauksen mukaisesti ja on vastuussa hallintoneuvostolle.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteja ja arviointeja koskeviin päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja raportoiminen suunnitelman edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti hallintoneuvostolle ja johtokunnalle;

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteja ja arviointeja koskeviin päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja raportoiminen suunnitelman edistymisestä säännöllisesti komissiolle sekä hallintoneuvostolle ja johtokunnalle;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – f a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)   sukupuolten tasapainoisen edustuksen varmistaminen virastossa;

Tarkistus     41

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  viraston tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja viraston talousarvion toteuttaminen.

j)  viraston tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja viraston talousarvion toteuttaminen osana viraston ohjelma-asiakirjaa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen mukaisesti henkilöstöhallintoa koskevien päätösten tekeminen;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j b)  viraston sisäisten rakenteiden perustamista ja tarvittaessa niiden muuttamista koskevien päätösten tekeminen ottaen huomioon viraston toimintatarpeet ja moitteettoman varainhoidon;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – j c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j c)  yhteistyö muiden unionin virastojen kanssa ja yhteistyösopimusten tekeminen niiden kanssa.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pääjohtajan vastuulla on myös päättää, onko viraston tehtävien tehokkaan ja toimivan toteuttamisen kannalta tarpeellista perustaa yksi tai useampi paikallistoimisto yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Tällainen päätös edellyttää etukäteen annettua suostumusta komissiolta, hallintoneuvostolta ja siltä jäsenvaltiolta, johon paikallistoimisto on tarkoitus perustaa. Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä.

6.  Pääjohtajan vastuulla on myös päättää, onko viraston tehtävien tehokkaan ja toimivan toteuttamisen kannalta tarpeellista perustaa yksi paikallistoimisto Brysseliin yhteystoimistoksi viraston ja asiaankuuluvien unionin toimielinten välisen yhteistyön tehostamiseksi. Tällaiseen päätökseen on saatava etukäteen suostumus komissiolta, hallintoneuvostolta ja siltä jäsenvaltiolta, johon paikallistoimisto on tarkoitus perustaa. Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

II luku – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a jakso: Apulaisjohtaja

 

11 a artikla

 

Apulaisjohtaja

 

1.   Apulaisjohtaja tukee pääjohtajaa viraston tehtävien ja toimien suorittamisessa. Apulaisjohtaja toimii pääjohtajan alaisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Pääjohtaja esittää apulaisjohtajan tehtävien yksityiskohdat hallintoneuvostolle hyväksyntää varten.

 

2.   Apulaisjohtaja voi osallistua, myös pääjohtajan kanssa, hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksiin.

 

3.   Apulaisjohtajaan sovelletaan 19 artiklan säännöksiä soveltuvin osin.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alustava ennakkoarvio perustuu 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin ja siltä odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset resurssit tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle ja virastolle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella.

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella siten, että varmistetaan ehdokkaiden huolellinen arviointi ja riippumattomuuden korkea taso. Ennen nimittämistään valittu ehdokas osallistuu Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kuulemiseen.

Tarkistus     50

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.

4.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, uusia pääjohtajan toimikauden kerran enintään viideksi vuodeksi.

Tarkistus     51

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Pääjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua kyseisen toimen valintamenettelyyn.

5.  Pääjohtaja, jonka toimikausi on uusittu, ei voi enää uusitun toimikautensa lopussa osallistua kyseisen toimen valintamenettelyyn.

Tarkistus     52

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

6.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella kyseisen henkilön toimintaa pääjohtajana koskevan perustellun arvion pohjalta.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto voi perustaa paikallistoimistoja yhteen tai useampaan jäsenvaltioon 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti, jos jäsenvaltiot siihen suostuvat.

4.  Virasto voi perustaa yhteystoimiston Brysseliin 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus tai tapauksen mukaan muu käännöspalvelu huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

Tarkistus     55

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Viraston toiminnan on oltava erittäin avointa.

Tarkistus     56

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Virasto tekee asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennakkoarvioinnit niistä toimistaan, joista aiheutuu huomattavia menoja, sekä jälkiarvioinnit.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee viimeistään viiden vuoden kuluttua 37 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Komissio toimittaa viimeistään viiden vuoden kuluttua 37 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Komissio kuulee Euroopan parlamenttia ja hallintoneuvostoa arviointinsa aikana. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

Tarkistus     58

Ehdotus asetukseksi

28 b artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos komissio katsoo, ettei viraston toiminnan jatkaminen ole enää perusteltua sille asetettuihin tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin nähden, se voi ehdottaa, että tätä asetusta muutetaan vastaavasti tai että se kumotaan.

Poistetaan.

Tarkistus     59

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintoneuvosto hyväksyy strategian, joka koskee viraston suhteita kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin asioissa, joissa virasto on toimivaltainen.

3.  Hallintoneuvosto hyväksyy osana viraston ohjelma-asiakirjaa strategian, joka koskee viraston suhteita kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin asioissa, joissa virasto on toimivaltainen.

Tarkistus     60

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 8 artiklan nojalla nimitetty viraston apulaisjohtaja avustaa toimikautensa jäljellä olevan ajan johtajaa tai pääjohtajaa.

2.  Asetuksen (ETY) N:o 1365/75 8 artiklan nojalla nimitetty viraston apulaisjohtaja osoitetaan toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi hoitamaan tämän asetuksen 11 a artiklassa säädettyjä apulaisjohtajan tehtäviä. Muut häntä koskevat sopimusehdot säilyvät muuttumattomina.

  • [1]  EUVL C 209, 30.6.2017, s. 49.

PERUSTELUT

Komissio julkisti 23. elokuuta 2016 ehdotuksensa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta annetun asetuksen tarkistamiseksi.

Ehdotuksella pyritään tarkistamaan vuonna 1975 annettua Eurofoundin perustamisasetusta. Eurofoundin perustamisasetusta on muutettu kolme kertaa, vuosina 1993, 2003 ja 2005, pääasiassa EU:n laajentumisen tai perussopimusten muutosten huomioon ottamiseksi. Näillä muutoksilla ei ole kuitenkaan muutettu merkittävästi viraston periaatteita.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission tarkistusehdotukseen, joka on välttämätön ja jossa esitetään tarkempi kuvaus Eurofoundin roolista komission, muiden EU:n toimielinten ja elinten, jäsenvaltioiden sekä työmarkkinaosapuolten tukijana elin- ja työoloja koskevan politiikan muotoilussa ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistämisessä. Sillä päivitetään Eurofoundin toimeksiantoa analyysien, tutkimuksen ja politiikan seurannan keskuksena näillä politiikan aloilla.

Tarkistuksella linjataan Eurofoundin nykyisen perustamisasetuksen tietyt säännökset hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan mukaisiksi. Euroopan parlamentti oli yksi hajautetuista virastoista ja sen omista virastoista 19. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja komission yhteisen julkilausuman osapuolista.

Tarkistus tarjoaa myös mahdollisuuden päivittää Eurofoundin tavoitteita ja tehtäviä. Siitä lähtien, kun säätiö perustettiin vuonna 1975, se on mukauttanut toimintaansa ottaen huomioon yhteiskunnan, toimielinten ja talouden yleisen kehityksen ja eurooppalaisen politiikan uudet suuntaukset elin- ja työolojen alalla. Tavoitteita ja tehtäviä mukautetaan niin, että niissä tulevat paremmin esiin nämä kehityssuunnat ja Eurofoundin nykyinen panos sosiaali- ja työllisyyspolitiikan kehittämiseen tarjoamalla merkityksellistä ja korkealaatuista tutkimustietoa työllisyyden, työmarkkinasuhteiden sekä työ- ja elinolojen alalla.

Myös Euroopan unionin muiden nk. kolmikantavirastojen eli Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisasetuksia tarkistetaan samaan aikaan kuin Eurofound-asetusta.

Virastojen yhteisenä piirteenä on niiden kolmikantainen luonne, joka näkyy sekä niiden hallintotavassa että niiden toiminnassa: kansalliset viranomaiset, työntekijäjärjestöt ja työnantajien edustajat osallistuvat virastojen hallintoelimiin ja erityisiin neuvoa-antaviin komiteoihin.

Eurofoundin tehtävänä on tarjota tietoa ja edistää näyttöön perustuvaa päätöksentekoa aloilla, jotka liittyvät elin- ja työoloihin. Tarkistuksessa otetaan huomioon elin- ja työoloja koskevat nykyiset EU:n politiikkatoimet ja ennakoidaan, että Eurofoundin työ täydentää EU:n rahoituksen avulla tällä alalla toteutettavaa jatkuvaa ja suunniteltua tutkimusta.

Esittelijä ehdottaa komission ehdotukseen seuraavia keskeisiä parannuksia:

Ehdotuksessa muutetaan Eurofoundin perustamissäädöstä, joka useiden tarkistusten jälkeen edellyttää konsolidointia asiakirjaksi niin, että voidaan lisätä viraston tehokkuutta sekä sen omien resurssien käytössä että niiden hallinnoinnin, hyödyntämisen ja potentiaalin tasolla viraston tehtävien puitteissa, jotta parannetaan sen toimintatapaa ja helpotetaan sen EU:ssa levittämien tutkimustulosten ja sisältöjen hyödyntämistä mahdollisimman hyvin EU:ssa. Eurofound säilyttää asemansa hajautettuna virastona sekä tutkimuksen ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun keskuksena, mutta sen on kehityttävä, jotta siitä voi tulla virasto, jollaisen mannermaistumisprosessia läpikäyvä Eurooppa ansaitsee.

Tehokkuussyistä on pohdittava uudelleen, onko edelleen järkevää, että kaikilla kolmella kolmikantatasolla on yksi edustaja jäsenvaltiota kohden, vai onko se keskivertokansalaisen silmissä suhteetonta. Koska komissio on suhtautunut asiaan nihkeästi eivätkä jäsenvaltiot ole olleet vakavissaan, sääntö, jonka mukaan kutakin jäsenvaltiota kohden on yksi edustaja, on pysynyt voimassa. Meidän on pohdittava uudelleen tätä mallia ja tutkittava muita keinoja muuttaa vallitsevaa tilannetta, järkiperäistää virastojen hallintomalli ja palauttaa tasapaino poliittisen, hallinnollisen ja täytäntöönpanoelimen välillä.

Johtajan tehtäviä ja velvollisuuksia on tehostettava, ne on rajattava, niitä on vahvistettava, ja niistä on tehtävä selvästi ammattimaisia, mutta hänen on aina oltava johtokunnan ja hallintoneuvoston valvonnassa, komission on valvottava häntä ja hänen on oltava vastuussa Euroopan parlamentille. Tällainen lähestymistapa ei ole ristiriidassa sen kanssa, että virastolla on normaalin yrityksen tapaan apulaisjohtaja, vaikka onkin vältettävä kaikenlaista kahden tason johtamista ja tehtävien jaottelua.

Emme saa aliarvioida viraston työn ja sen tuottamien asiakirjojen laatua ja merkitystä. On aika siirtyä eteenpäin ja välttää antamasta ulkopuolisia tai päällekkäisiä tehtäviä ulkopuolisille yrityksille ja sen sijaan antaa ne virastolle. Ei ole epäilystäkään siitä, että unionin talousarvioon kohdistuvat säästövaikutukset ovat enemmän kuin huomattavia. Tämän varmistamiseksi on tarpeen kuulla virastoa etukäteen ennen kuin tehdään ulkopuolisia toimeksiantoja selvityksistä, jotka kuuluvat Eurofoundin tutkimuksen ja osaamisen alaan.

Viime aikoina Euroopan rakentamisprosessissa komissio on päättänyt, monissa tapauksissa perustellusti, hajauttaa joitakin tehtäviään erillisvirastoille, vaikka saattaakin tuntua siltä, että kyseinen prosessi on ylittämässä järkevyyden rajat virastojen ja tehtävien päällekkäisyyden kannalta katsottuna, jotta jäsenvaltiot saataisiin tyytyväisiksi sillä, että kussakin niissä sijaitsee yksi EU:n virasto. Tulevaisuudessa on tehtävä vakava, puolueeton ja riippumaton arviointi, johon osallistuvat tärkeimmät toimielimet ja jonka tuloksena sulautetaan tai mahdollisesti jopa lakkautetaan virastoja, joista ei saada enää lisäarvoa tai joiden tehtävät jokin toinen virasto voi hoitaa tehokkaammin. On edettävä kohti hajautettujen virastojen keskittämistä EU:n toiminnan vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden lisäämiseksi.

Lisäksi olisi pönkitettävä tärkeimpien unionin toimielinten panosta viraston työohjelmien muotoilussa. Työohjelmat olisi kytkettävä EU:n keskipitkän aikavälin strategioihin (esimerkiksi Eurooppa 2020 -strategia, sosiaalinen pilari, pakolaiset jne.), ja niissä olisi otettava huomioon mahdolliset lyhyen aikavälin tehtävät olosuhteiden sitä edellyttäessä.

On aika myös hyödyntää viraston tekemää erinomaista työtä ja sen mainetta sen aihealueeseen kuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla ja edistettävä sen roolia EU:n vaikutusvaltaa lisäävän politiikan ja pehmeän vallan tukena.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.4.2017)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta
(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Valmistelija: Jens Geier

LYHYET PERUSTELUT

Komissio antoi tämän asetusehdotuksen mukauttaakseen nykyisen Eurofound-asetuksen tietyt säännökset erillisvirastoja koskevaan yhteiseen lähestymistapaan. Tarkistus tarjoaa myös mahdollisuuden päivittää Eurofoundin tavoitteet ja tehtävät.

Myös Euroopan unionin kahden muun nk. kolmikantaisen viraston eli Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisasetuksia tarkistetaan samaan aikaan kuin Eurofound-asetusta.

Henkilöresursseihin ja rahoitukseen liittyvät talousarviovaikutukset esitetään yksityiskohtaisemmin säädökseen liittyvässä rahoitusselvityksessä, ja ne ovat komission tiedonannon COM(2013)0519 mukaiset.

Valmistelija ehdottaa, että tiettyjä, kolmikantaisten virastojen välistä yhteistyötä koskevia säännöksiä tarkistetaan yhteistyön vahvistamiseksi.

Lisäksi valmistelija ehdottaa, että parlamentti nimeäisi viraston hallintoneuvostoon yhden edustajansa yhden komission edustajan tilalle. Tämä lähestymistapa on Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 antaman yhteisen julkilausuman mukainen.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Koska kaikki kolme nk. kolmikantaista virastoa eli Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) käsittelevät työmarkkinoihin ja työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, näiden kolmen viraston välillä olisi tiivistettävä koordinointia ja hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja. Lisäksi viraston olisi tapauksen mukaan pyrittävä tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan komission sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

(5)  Koska kaikki kolme nk. kolmikantaista virastoa eli Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) käsittelevät työmarkkinoihin ja työympäristöön sekä ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen liittyviä seikkoja, näiden kolmen viraston välillä olisi tiivistettävä koordinointia ja hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja. Erityisesti harkitaan hallinnollisten tehtävien jakamista tai yhdistämistä näiden virastojen välillä, ja virastojen olisi hyväksyttävä vuotuiset työohjelmansa tiiviissä yhteistyössä keskenään päällekkäisyyksien välttämiseksi. Lisäksi viraston olisi tapauksen mukaan pyrittävä tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan komission sisäisten tutkimusresurssien kanssa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Viraston talousarviota laadittaessa olisi noudatettava tulosbudjetoinnin periaatetta ja otettava huomioon viraston tavoitteet ja siltä odotetut tulokset.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tehtäviensä hoitamisessa virasto käy tiivistä vuoropuhelua etenkin sekä julkisten että yksityisten asiantuntijaelinten, viranomaisten ja työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen kanssa. Virasto varmistaa yhteistyön muiden Euroopan unionin virastojen kanssa, etenkin Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen ja tarpeen mukaan muiden EU-virastojen kanssa, jotta vältetään päällekkäisyys ja edistetään synergiaa ja täydentävyyttä toiminnassa, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteuttamista.

2.  Tehtäviensä hoitamisessa virasto käy tiivistä vuoropuhelua etenkin sekä julkisten että yksityisten asiantuntijaelinten, viranomaisten ja työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen kanssa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Virasto tekee yhteistyötä muiden unionin virastojen kanssa, erityisesti Euroopan koulutussäätiön, Euroopan tasa-arvoinstituutin, Euroopan unionin perusoikeusviraston, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen kanssa, jotta voidaan koordinoida niiden toimia, saada aikaan säästöjä, välttää päällekkäisyyksiä ja edistää toimien synergiaa ja täydentävyyttä, tämän kuitenkaan estämättä sen omien tavoitteiden toteutumista.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Virasto tekee yhteistyösopimuksia muiden asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa, jotta voidaan helpottaa ja edistää yhteistyötä niiden kanssa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu

a)  yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta edustava jäsen;

a)  yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta edustava jäsen;

b)  yksi kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöjä edustava jäsen;

b)  yksi kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöjä edustava jäsen;

c)  yksi kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestöjä edustava jäsen;

c)  yksi kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestöjä edustava jäsen;

d)  kolme komissiota edustavaa jäsentä.

d)  kaksi komissiota edustavaa jäsentä;

 

d a)  yksi Euroopan parlamenttia edustava riippumaton jäsen.

Kaikilla a–d alakohdassa tarkoitetuilla jäsenillä on äänioikeus.

Kaikilla a–d a alakohdassa tarkoitetuilla jäsenillä on äänioikeus.

 

Nimitys tulee voimaan, kun kyseinen henkilö on allekirjoittanut ilmoituksen eturistiriidattomuudesta.

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet jäsenvaltioiden ja Euroopan tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen toimittamien ehdokasluettelojen pohjalta. Komissio nimittää omat edustajansa.

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet jäsenvaltioiden ja Euroopan tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen toimittamien ehdokasluettelojen pohjalta. Komissio ja Euroopan parlamentti nimittävät omat edustajansa.

 

Hallintoneuvoston kokouksiin osallistuu tarkkailijoina yksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston edustaja ja yksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen edustaja.

Perustelu

Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 antamassa julkilausumassa esitetään, että parlamentti voisi nimetä hallintoneuvostoon yhden jäsenen.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Sen vastuulla on välttää päällekkäisyydet unionin muiden kolmikantaisten virastojen ohjelmasuunnittelun kanssa ja varmistaa, että toimien uudelleenpriorisointia harkitaan aina varteenotettavana vaihtoehtona ennen mahdollisen lisärahoituksen myöntämistä. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  yhteistyö ja yhteistyösopimusten tekeminen muiden unionin virastojen kanssa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alustava ennakkoarvio perustuu 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseksi tarvittavat rahoitusvarat tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa. Se toimittaa tämän ennakkoarvion samanaikaisesti virastolle.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus tai yksi tai useampi muu käännöspalvelun tarjoaja huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti ja asiaa koskevien varainhoitosääntöjen rajoissa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee viimeistään viiden vuoden kuluttua 37 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Komissio antaa viimeistään viiden vuoden kuluttua 37 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jens Geier

15.9.2016

Hyväksytty (pvä)

25.4.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.8.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.7.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrejs Mamikins

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.7.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää