IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 1365/75

28.7.2017 - (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)) - ***I

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon


Postupak : 2016/0256(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0275/2017

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0531),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 153. stavak 2. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0342/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 30. ožujka 2017.[1],

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i mišljenje Odbora za proračune (A8-0275/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) osnovana je Uredbom (EEZ) br. 1365/753 radi doprinosa planiranju i ostvarivanju boljih životnih i radnih uvjeta aktivnostima osmišljenim za povećanje i distribuciju znanja koje bi mogle pomoći ovom razvoju.

(1)  Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) osnovana je Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1365/753 radi doprinosa planiranju i ostvarivanju boljih životnih i radnih uvjeta aktivnostima osmišljenim za povećanje i distribuciju znanja koje bi mogle pomoći ovom razvoju. Eurofound bi tvorcima politika, socijalnim partnerima i drugim relevantnim dionicima trebao pružati stručne informacije s dodanom vrijednošću iz svog područja djelovanja.

__________________

__________________

3 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (SL L 139, 30.5.1975., str. 1.).

3 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (SL L 139, 30.5.1975., str. 1.).

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Eurofound je od osnivanja 1975. imao važnu ulogu u potpori poboljšanju životnih i radnih uvjeta diljem Europe. Istovremeno su se koncepti i značaj životnih i radnih uvjeta razvijali pod utjecajem društvenog razvoja i temeljnih promjena na tržištima rada. U tom su smislu nužne terminološke prilagodbe opisa ciljeva i zadaća Eurofounda u usporedbi s Uredbom (EEZ) br. 1365/75.

(2)  Eurofound je od osnivanja 1975. imao važnu ulogu u potpori poboljšanju životnih i radnih uvjeta diljem Europe. Istovremeno su se koncepti i značaj životnih i radnih uvjeta razvijali pod utjecajem društvenog razvoja i temeljnih promjena na tržištima rada te u odnosu na životne i radne uvjete. U tom su smislu nužne terminološke prilagodbe opisa ciljeva i zadaća Eurofounda u usporedbi s Uredbom (EEZ) br. 1365/75.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Budući da se tri tzv. tripartitne agencije – Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) – bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem i strukovnim obrazovanjem te osposobljavanjem, potrebna je uska koordinacija između tri agencije te bi trebalo iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija. K tomu, Agencija bi trebala nastojati uspostaviti učinkovitu suradnju s internim istraživačkim kapacitetima Europske komisije u relevantnim slučajevima.

(5)  Budući da se tri tripartitne agencije – Eurofound, Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) – bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem i strukovnim obrazovanjem te osposobljavanjem, potrebna je uska koordinacija među njima. Agencije bi se stoga trebale međusobno nadopunjavati u svom radu kada su područja njihovog interesa slična te istodobno jačati alate koji dobro funkcioniraju, kao što je memorandum o razumijevanju između agencija Eurofound i EU-OSHA. Trebale bi iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija, a među agencijama, kao i između agencija i Komisije, trebalo bi izbjegavati svako preklapanje u pogledu njihovih mandata, ciljeva i aktivnosti. K tomu, Eurofound bi trebao nastojati učinkovito surađivati s internim istraživačkim kapacitetima europskih institucija.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Također je važno da Eurofound tijesno surađuje s povezanim tijelima na međunarodnoj razini, na razini Unije i na nacionalnoj razini, kao što su Europski gospodarski i socijalni odbor i Međunarodna organizacija rada (MOR), te da provodi analize i pruža znanje o socijalnim i radnim politikama te politikama zapošljavanja. Da bi se ostvarila maksimalna korist, Eurofound po potrebi treba uspostavljati veze s nacionalnim tijelima, koja su po mogućnosti tripartitna. Također je važno da Eurofound održava vrlo blisku funkcionalnu vezu s Odborom za zapošljavanje (EMCO) i Odborom za socijalnu zaštitu (SPC), u cilju postizanja koordinacije i sinergija, te s Međunarodnom organizacijom rada.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Tripartitna priroda agencija Eurofound, EU-OSHA i Cedefop predstavlja visokovrijedan rezultat sveobuhvatnog pristupa utemeljenog na socijalnom dijalogu između socijalnih partnera te tijela Unije i nacionalnih tijela, što je iznimno važno radi pronalaženja zajedničkih i održivih socijalnih i ekonomskih rješenja.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Kako bi se osigurala njegova potpuna autonomija i neovisnost te kako bi mu se omogućilo pravilno ostvarivanje njegovih ciljeva i obavljanje zadaća dodijeljenih u skladu s ovom Uredbom, Eurofoundu bi trebalo odobriti dostatan i neovisan proračun s prihodima koji ponajprije potječu iz doprinosa iz općeg proračuna Unije. Na Eurofound bi se trebao primjenjivati proračunski postupak Unije u pogledu doprinosa Unije i svih drugih subvencija koje se isplaćuju iz općeg proračuna Unije. Reviziju računa Eurofounda trebao bi obavljati Europski revizorski sud.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Proračun Eurofounda trebao bi se pripremati u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti, vodeći računa o njegovim ciljevima i očekivanim rezultatima.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)   Kada je riječ o upravljanju Eurofoundom, Upravni odbor trebao bi razmotriti ograničavanje broja uzastopnih mandata svojih članova preko svojih operativnih pravila ili drugih mehanizama kako bi se osigurale izmjene njegova sastava tijekom vremena.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.b)  Usluge prevođenja potrebne za rad Eurofounda pruža, koliko je to moguće, Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (Prevoditeljski centar). Ako je to potrebno, primjerice zbog hitnosti prijevoda ili velikog radnog opterećenja Prevoditeljskog centra, usluge prevođenja također bi trebali moći pružati i drugi pružatelji prevoditeljskih usluga. Spomenuti pružatelji prevoditeljskih usluga trebali bi jamčiti istu razinu kvalitete koju jamči Prevoditeljski centar, po cijeni koja ne bi smjela biti viša, i usluge bi trebali pružati u skladu s ekološkim, radnim i socijalnim standardima Unije te poštovati pravila o javnoj nabavi, ako je to relevantno.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ciljevi Agencije su povećanje i širenje znanja radi pomoći Komisiji, drugim institucijama i tijelima EU-a, državama članicama i socijalnim partnerima pri oblikovanju i provedbi politika usmjerenih na poboljšanje životnih i radnih uvjeta, potpori politikama zapošljavanja i promicanju socijalnog dijaloga.

2.  Ciljevi tripartitne Agencije su povećanje i širenje znanja radi pomoći institucijama i tijelima Unije, državama članicama, socijalnim partnerima i drugim relevantnim dionicima pri srednjoročnom i dugoročnom oblikovanju i provedbi politika usmjerenih na poboljšanje životnih i radnih uvjeta, potpori politikama zapošljavanja i promicanju socijalnog dijaloga.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  analizu trendova u životnim i radnim uvjetima i kretanjima na tržištu rada;

(b)  prikupljanje podataka uz pomoć anketa, analizu trendova u životnim i radnim uvjetima i kretanjima na tržištu rada;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  provedbu studija te, u području stručnosti agencije, provedbu pilot-projekata i pripremnih djelovanja na temelju neizravnog upravljanja u skladu s člankom 54. stavkom 2. i člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iv. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

___________________

 

1a. Uredba (EZ, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  na temelju svojih analiza i istraživanja, pružanje prijedloga politika za tvorce politika, uključujući socijalne partnere, na temelju istraživanja u području životnih i radnih uvjeta;

Obrazloženje

Snaga Eurofounda također leži u tome da učini korak od analize i istraživanja do njihovog prijenosa u vrijedne ideje za tvorce politika. To bi trebalo biti jasno navedeno u njegovim zadaćama i mandatu.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Agencija nastavlja provoditi ankete kako bi se zajamčio kontinuitet komparativnih analiza i trendova u području životnih i radnih uvjeta te promjena na tržištu rada u Uniji. U tu se svrhu provodi procjena potrebnih financijskih i ljudskih resursa te se oni dodjeljuju Agenciji u skladu s razvojem troškova anketa.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Prije angažiranja vanjske organizacije za provođenje studija u području stručnosti Agencije, institucije Unije savjetuju se s Agencijom kako bi provjerile njezinu dostupnost, njezinu stručnost u pojedinom području i studije koje je već provela, te po potrebi razmatraju dodjelu privremenih sredstava Agenciji.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri provedbi svojih zadaća Agencija održava bliski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima, privatnim ili javnim, javnim tijelima te organizacijama radnika i poslodavaca. Agencija, ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve, osigurava suradnju s drugim agencijama Europske unije kako bi se izbjegavala preklapanja te kako bi se promicale sinergija i komplementarnost u njihovu djelovanju. Suradnja se osigurava posebno s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu, Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja te, gdje je to relevantno, drugim agencijama EU-a.

2.  Pri provedbi svojih zadaća Agencija održava bliski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima, bilo privatnim ili javnim, nacionalnim ili međunarodnim, s javnim tijelima, obrazovnim ustanovama, organizacijama radnika i poslodavaca te, ako postoje, s nacionalnim tripartitnim tijelima. Agencija, ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve, osigurava suradnju s drugim agencijama Unije kako bi se izbjegavala preklapanja te kako bi se promicale sinergija i komplementarnost u njihovu djelovanju, uključujući mogućnost zajedničkog rada, posebno s agencijom EU-OSHA, Cedefopom te po potrebi s drugim agencijama Unije.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Agencija sklapa sporazume o suradnji s drugim relevantnim agencijama Unije kako bi se omogućila i promicala suradnja s njima.

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  izvršnog direktora, koji ima odgovornosti utvrđene člankom 11.

(c)  izvršnog direktora i zamjenika direktora, koji imaju odgovornosti utvrđene člankom 11. odnosno člankom 11.a.

Amandman     19

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  tri neovisna stručnjaka koja imenuje Europski parlament.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članove iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće na temelju popisa kandidata koje mu podnose države članice, organizacije poslodavaca i organizacije zaposlenika. Komisija imenuje članove koji je predstavljaju.

Članove iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće na temelju popisa kandidata koje mu podnose države članice, organizacije poslodavaca i organizacije zaposlenika. Komisija imenuje članove koji je predstavljaju. Nadležni odbor Europskog parlamenta imenuje stručnjake iz podstavka 1. točke (da) nakon što se provjeri da imenovanja ne dovode do sukoba interesa.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području socijalnih i radnih politika te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Sve strane zastupljene u Upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

3.  Članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici moraju imati odgovarajuće znanje u području socijalnih i radnih politika te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Sve strane zastupljene u Upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Prilikom imenovanja svojih predstavnika i zamjenika u Upravnom odboru, Europski parlament, Komisija, države članice i socijalni partneri moraju osigurati uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Svi članovi i njihovi zamjenici pri preuzimanju dužnosti potpisuju pisanu izjavu o interesima, koju ažuriraju svaki put kada dođe do promjene okolnosti. Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje izjave o interesima i njihove ažurirane verzije.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Taj se mandat može produljiti. Po isteku mandata ili u slučaju ostavke, članovi ostaju na dužnosti do obnove mandata ili dok ih se ne zamijeni.

4.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Taj se mandat može obnoviti. Po isteku mandata ili u slučaju ostavke, članovi ostaju na dužnosti do obnove mandata ili dok ih se ne zamijeni. Članovi Upravnog odbora zaduženi su za zaštitu općih interesa Unije i Agencije.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Kako bi se povećala učinkovitost agencija i sinergija među njima, na sastancima Upravnog odbora u statusu promatrača imaju pravo sudjelovati po jedan predstavnik agencije EU-OSHA, Cedefopa i Europske zaklade za osposobljavanje.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  daje opće smjernice za djelovanje Agencije te svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa i u skladu s člankom 6. donosi programski dokument Agencije;

(a)  daje strateške smjernice za djelovanje Agencije te svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa i u skladu s člankom 6. donosi programski dokument Agencije;

Amandman     26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  donosi pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njime u odnosu na svoje članove i neovisne stručnjake;

(f)  donosi pravila, uključujući mjere za otkrivanje mogućih rizika u ranoj fazi, o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njime u odnosu na svoje članove i neovisne stručnjake te upućene nacionalne stručnjake i drugo osoblje koje nije zaposleno u Agenciji, kako je utvrđeno u članku 20.;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove na temelju analize potreba;

(g)  donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove na temelju analize potreba te vodi računa da se oni odražavaju u programskom dokumentu Agencije;

Amandman     28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  imenuje izvršnog direktora i, po potrebi, produžuje njegov mandat ili ga razrješava dužnosti u skladu s člankom 19.;

(k)  imenuje izvršnog direktora i zamjenika direktora te, po potrebi, obnavlja njihov mandat ili ih razrješava dužnosti u skladu s člankom 19.;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  donosi sve odluke o osnivanju unutarnjih struktura Agencije te, gdje je to potrebno, njihovoj izmjeni, uzimajući u obzir potrebe Agencije u pogledu aktivnosti te razumno financijsko upravljanje;

Briše se.

Obrazloženje

Potrebno je razjasniti ovu odredbu kojom se predviđa da Upravni odbor donosi sve odluke o osnivanju unutarnjih struktura (i izmjena) jer bi to u praksi podrazumijevalo mikroupravljanje i moglo bi blokirati svaku inicijativu direktora kada je potrebno donijeti odluke o izvršnom upravljanju.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Godišnji program rada obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku aktivnost, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom rada iz stavka 5. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u usporedbi s prethodnom financijskom godinom.

3.  Godišnji program rada obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti te aktivnosti i programe koji podliježu ex ante ili ex post evaluaciji. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku aktivnost, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom rada iz stavka 5. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u usporedbi s prethodnom financijskom godinom. Godišnji i višegodišnji program uključuju strategiju odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama iz članka 30. i aktivnosti povezane s tom strategijom.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Programiranje resursa ažurira se svake godine. Strateški program ažurira se prema potrebi, posebno na temelju nalaza evaluacije iz članka 28.

Programiranje resursa ažurira se svake godine. Strateški program ažurira se prema potrebi, posebno na temelju nalaza evaluacije iz članka 28. Ako institucije Unije Agenciji dodjeljuju nove zadaće ili se to čini pravnim aktima Unije, to se uzima u obzir pri planiranju njezinih resursa i financijskom programiranju.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor bira predsjednika i tri zamjenika kako slijedi – jednoga među članovima koji predstavljaju države članice, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije zaposlenika, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije poslodavaca i jednoga među članovima koji predstavljaju Komisiju. Predsjednik i zamjenici predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova Upravnog odbora s pravom glasa.

1.  Upravni odbor bira predsjednika i tri zamjenika kako slijedi – jednoga među članovima koji predstavljaju države članice, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije zaposlenika, jednoga među članovima koji predstavljaju organizacije poslodavaca i jednoga među članovima koji predstavljaju Komisiju. Predsjednik i zamjenici predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova Upravnog odbora s pravom glasa. Upravni odbor mora na funkcijama direktora i zamjenika direktora, gledano ukupno, osigurati uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Upravni odbor na sastanke može kao promatrača pozvati bilo koju osobu čije bi mišljenje moglo biti od koristi.

4.  Upravni odbor na sastanke može kao promatrača pozvati bilo koju osobu čije bi mišljenje moglo biti od koristi. Treće zemlje, članice EGS-a, koje sudjeluju u aktivnostima Agencije mogu biti zastupljene na sastancima Upravnog odbora u statusu promatrača.

Amandman     34

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prema potrebi, Izvršni odbor može zbog hitnosti donositi određene privremene odluke u ime Upravnog odbora, osobito o pitanjima u vezi s administrativnim upravljanjem, uključujući obustavu delegiranja ovlasti tijela nadležnog za imenovanja, i proračunskim pitanjima.

3.  Prema potrebi, u slučaju hitnosti, Izvršni odbor može donositi određene privremene odluke u ime Upravnog odbora.

Amandman     35

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Izvršni odbor sastavljen je od predsjednika Upravnog odbora, tri zamjenika, koordinatora triju skupina kao što je navedeno u članku 4. stavku 5. te jednog predstavnika Komisije. Svaka skupina navedena u članku 4. stavku 5. može odrediti do dva zamjenika koji će prisustvovati sastancima Izvršnog odbora u odsutnosti punopravnih članova. Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni direktor sudjeluje na sastancima Izvršnog odbora, ali nema pravo glasa.

4.  Izvršni odbor sastavljen je od predsjednika Upravnog odbora, tri zamjenika, koordinatora triju skupina kao što je navedeno u članku 4. stavku 5. te jednog predstavnika Komisije. Svaka skupina navedena u članku 4. stavku 5. može odrediti do dva zamjenika koji će prisustvovati sastancima Izvršnog odbora u odsutnosti punopravnih članova, osiguravajući pritom uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena. Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni direktor sudjeluje na sastancima Izvršnog odbora, ali nema pravo glasa.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine. Taj se mandat može produljiti. Mandat članova Izvršnog odbora ističe prestankom njihova članstva u Upravnom odboru.

5.  Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine. Taj se mandat može obnoviti. Mandat članova Izvršnog odbora ističe prestankom njihova članstva u Upravnom odboru.

Amandman     37

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni odbor sastaje se triput godišnje. Predsjednik može sazivati dodatne sastanke na zahtjev svojih članova.

6.  Izvršni odbor sastaje se triput godišnje. Predsjednik može sazivati dodatne sastanke na zahtjev svojih članova. Svaki koordinator nakon svakog sastanka pravovremeno i transparentno obavještava članove svoje skupine o sadržaju rasprava.

Amandman     38

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijom. Izvršni direktor odgovara Upravnom odboru.

1.  Izvršni direktor odgovoran je za opće upravljanje Agencijom u skladu sa strateškim smjernicama koje donosi Upravni odbor i odgovara Upravnom odboru.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  pripremu akcijskog plana na temelju zaključaka iz izvješća i evaluacija unutarnje ili vanjske revizije te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i podnošenje izvješća o napretku dvaput godišnje Komisiji, a redovito Upravnom i Izvršnom odboru;

(f)  pripremu akcijskog plana na temelju zaključaka iz izvješća i evaluacija unutarnje ili vanjske revizije te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i redovno podnošenje izvješća o napretku Komisiji, a redovito Upravnom i Izvršnom odboru;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka fa

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)   osiguravanje rodne ravnoteže u Agenciji;

Amandman     41

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  pripremu nacrta izvješća Agencije o procjeni prihoda i rashoda i izvršenje njezina proračuna.

(j)  pripremu nacrta izvješća Agencije o procjeni prihoda i rashoda i izvršenje njezina proračuna u okviru programskog dokumenta Agencije;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 11. – točka 5. – podtočka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  u skladu s odlukom iz članka 5. stavka 2. donošenje odluka o upravljanju ljudskim resursima;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 11. – točka 5. – podtočka jb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(jb)  donošenje svih odluka o unutarnjim strukturama Agencije te, ako je to potrebno, njihovoj izmjeni, uzimajući u obzir potrebe u pogledu aktivnosti Agencije te dobro proračunsko upravljanje;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 11. – točka 5. – podtočka jc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(jc)  suradnju s drugim agencijama Unije i sklapanje sporazuma o suradnji s njima.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni direktor odgovoran je i za odlučivanje je li, radi obavljanja zadaća Agencije na učinkovit i djelotvoran način, potrebno osnovati jedan ili više lokalnih ureda u jednoj ili više država članica. Ta odluka zahtijeva prethodnu suglasnost Komisije, Upravnog odbora i države članice u kojoj se namjerava osnovati lokalni ured. U toj se odluci navodi opseg aktivnosti koje taj lokalni ured obavlja tako da se izbjegavaju nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih funkcija Agencije.

6.  Izvršni direktor odgovoran je i za odlučivanje je li, radi obavljanja zadaća Agencije na učinkovit i djelotvoran način, potrebno osnovati lokalni ured za vezu u Bruxellesu radi unapređenja suradnje Agencije s relevantnim institucijama Unije. Za tu je odluku potrebna prethodna suglasnost Komisije, upravnog odbora i države članice u kojoj se namjerava osnovati lokalni ured. U toj se odluci navodi opseg aktivnosti koje taj lokalni ured obavlja tako da se izbjegavaju nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih funkcija Agencije.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odjeljak 3.a: Zamjenik direktora

 

Članak 11.a

 

Zamjenik direktora

 

1.   Zamjenik direktora pomaže izvršnom direktoru u izvršavanju funkcija i aktivnosti Agencije. Ne dovodeći u pitanje stavak 3. zamjenik direktora odgovara izvršnom direktoru. Izvršni direktor dostavlja Upravnom odboru na odobrenje informacije o funkcijama zamjenika direktora.

 

2.   Zamjenik direktora može prisustvovati i pratiti izvršnog direktora na sastancima Upravnog i Izvršnog odbora.

 

3.   Članak 19. primjenjuje se mutatis mutandis na zamjenika direktora.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Privremeni nacrt procjene temelji se na ciljevima i očekivanim rezultatima dokumenta o godišnjem programiranju iz članka 6. stavka 1. i njime se uzimaju u obzir financijski resursi potrebni za postizanje tih ciljeva i očekivanih rezultata u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija šalje nacrt procjena proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

4.  Komisija podnosi nacrt procjena proračunskom tijelu i Agenciji zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira među kandidatima s popisa koje je predložila Komisija, .

Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira među kandidatima s popisa koje je predložila Komisija, a kojim se jamči stroga evaluacija kandidata i visoka razina neovisnosti. Nadležni odbor Europskog parlamenta održava saslušanje s izabranim kandidatom prije njegova imenovanja.

Amandman     50

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Upravni odbor, djelujući na prijedlog Komisije u kojem se uzima u obzir procjena iz stavka 3., može mandat izvršnog direktora produljiti jednom, za najviše pet godina.

4.  Upravni odbor, djelujući na prijedlog Komisije u kojem se uzima u obzir procjena iz stavka 3., može mandat izvršnog direktora obnoviti jednom, za najviše pet godina.

Amandman     51

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Izvršni direktor kojem je produljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

5.  Izvršni direktor kojem je obnovljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

Amandman     52

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke Upravnog odbora donesene na prijedlog Komisije.

6.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke Upravnog odbora donesene na prijedlog Komisije, na temelju obrazložene ocjene njegove uspješnosti na položaju izvršnog direktora.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija može osnivati lokalne urede u jednoj državi članici ili više njih, uz njihovu suglasnost i u skladu s člankom 11. stavkom 6.

4.  Agencija može osnovati ured za vezu u Bruxellesu u skladu s člankom 11. stavkom 6.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili po potrebi druge prevoditeljske službe.

Amandman     55

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Agencija djeluje uz visoku razinu transparentnosti.

Amandman     56

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U skladu s člankom 30. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Agencija provodi ex ante i ex post evaluacije onih svojih aktivnosti koje povlače za sobom znatnu potrošnju.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 37. i svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju u skladu sa smjernicama Komisije za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 37. i svakih pet godina nakon toga Komisija podnosi evaluaciju u skladu sa smjernicama Komisije za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Komisija se tijekom evaluacije savjetuje s Europskim parlamentom i Upravnim odborom. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

Amandman     58

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Komisija smatra da daljnje postojanje Agencije više nije opravdano s obzirom na ciljeve, mandat i zadaće koji su joj dodijeljeni, ona može predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage.

Briše se.

Amandman     59

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Upravni odbor donosi strategiju za odnose s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama u pogledu pitanja za koja je nadležna Agencija.

3.  Upravni odbor donosi strategiju za odnose s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama u pogledu pitanja za koja je nadležna Agencija u okviru programskog dokumenta Agencije.

Amandman     60

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zamjenik direktora Agencije, imenovan na temelju članka 8. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1365/75, tijekom preostalog razdoblja svojega mandata pomaže direktoru ili izvršnom direktoru.

2.  Zamjenik direktora Agencije, imenovan na temelju članka 8. Uredbe (EEZ) br. 1365/75, tijekom preostalog razdoblja svojega mandata izvršava dužnosti zamjenika direktora u skladu s člankom 11.a ove Uredbe. Ostali uvjeti njegova ugovora ostaju nepromijenjeni.

  • [1]    SL C209, 30.6.2017., str. 49.

OBRAZLOŽENJE

Komisija je 23. kolovoza 2016. objavila prijedlog revizije Uredbe o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound).

Prijedlogom se želi revidirati Uredba o osnivanju Eurofounda iz 1975. Uredba o osnivanju Eurofounda triput je izmijenjena, 1993., 2003. i 2005., uglavnom kako bi se u obzir uzelo proširenje EU-a ili promjene Ugovora. No tim izmjenama temelji Agencije nisu znatno mijenjani.

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog revizije, koji je podnijela Komisija, koji je bio nužan i kojim će se dobiti jasniji opis uloge Eurofounda u pružanju potpore Komisiji, drugim institucijama i tijelima EU-a, državama članicama i socijalnim partnerima pri oblikovanju politika o životnim i radnim uvjetima i promicanju socijalnog dijaloga. Njome će se ažurirati mandat Eurofounda kao središta za analizu, istraživanje i praćenje politika u tim područjima djelovanja.

Revizijom će se određene odredbe postojeće Uredbe kojom se osnovao Eurofound uskladiti sa zajedničkim pristupom decentraliziranim agencijama. Europski parlament jedan je od potpisnika Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012.

Revizija je ujedno i prilika za ažuriranje ciljeva i zadaća Eurofounda. Zaklada je od svojega osnivanja 1975. prilagođavala aktivnosti ukupnim društvenim, institucijskim i gospodarskim kretanjima i novim trendovima u europskim politikama u području životnih i radnih uvjeta. Ciljevi i zadaci prilagodit će se kako bi bolje odražavali ta kretanja i aktualni doprinos Eurofounda razvoju socijalnih politika i politika zapošljavanja, osiguravanjem relevantnih i visoko kvalitetnih rezultata istraživanja u području zapošljavanja, radnih odnosa te radnih i životnih uvjeta.

Istovremeno će se revidirati i uredbe o osnivanju drugih dviju tzv. tripartitnih agencija Europske unije, tj. Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop).

Zajedničko obilježje tih agencija njihova je tripartitna priroda, što se odražava u njihovu upravljanju i radu: nacionalna tijela, sindikati i predstavnici poslodavaca sudjeluju u upravljačkim tijelima, kao i u posebnim savjetodavnim odborima tih agencija.

Uloga je Eurofounda prikupljanje spoznaja potrebnih za bolje donošenje politika na temelju dokaza u područjima koja su važna za životne i radne uvjete. Revizijom se u obzir uzimaju postojeće politike EU-a o životnim i radnim uvjetima te se predviđa komplementarnost Eurofounda s aktualnim i planiranim istraživanjima u tom području koja se financiraju sredstvima EU-a.

Izvjestitelj predlaže sljedeća glavna poboljšanja prijedloga Komisije:

Ovim se prijedlogom izmjenjuje temeljni akt agencije Eurofound, koji je, nakon niza revizija, bilo potrebno konsolidirati u jedan dokument u kojem bi se iznijele mogućnosti za poboljšanje učinkovitosti Agencije, kako na razini upravljanja njezinim sredstvima tako i na razini njihova iskorištavanja, upotrebe i potencijala, i to u okviru dužnosti Agencije, u cilju poboljšanja njezine operativnosti te kako bi se u Uniji u što većoj mjeri primjenjivali zaključci njezinih istraživanja i širio njihov sadržaj. Eurofound će zadržati svoju reputaciju decentralizirane agencije, centra za istraživanje i dijalog među socijalnim dionicima, ali ga je potrebno izmijeniti kako bi postao agencija primjerena Europi koja prolazi kroz proces kontinentalizacije.

Imajući u vidu učinkovitost, treba ponovno razmotriti ima li smisla sudjelovanje jednog predstavnika po državi članici na sve tri tripartitne razine ili bi se to prosječnom građaninu moglo činiti neprimjerenim. Mlakost Komisije i manjak ozbiljnosti država članica omogućavaju održanje pravila od jednog predstavnika po državi članici. Valja ponovno razmotriti taj model i istražiti druge načine reforme statusa quo, racionalizacije upravljanja agencijama i ponovne uspostave ravnoteže između politike, uprave i učinkovitosti.

Treba poticati, razgraničiti, osnažiti i jasno profesionalizirati dužnosti i odgovornosti direktora, pod kontrolom Izvršnog i Upravnog odbora, uz nadzor koji provodi Komisija te uz odgovornost pred Europskim parlamentom. Takav pristup u skladu je s činjenicom da, kao i u svakom drugom poduzeću, u agenciji postoji i zamjenik direktora, iako treba izbjegavati svaki oblik dvojnog vodstva i podjele odgovornosti.

Ne treba pasti u iskušenje i oduzimati Agenciji na važnosti, već cijeniti kvalitetu i razinu uvida koju nam donose njezini dokumenti. Vrijeme je da se učini korak naprijed i izbjegne udvostručenje zaduženja i njihovo dodjeljivanje vanjskim poduzećima, umjesto da ih preuzima Agencija. Nema sumnje u to da će ušteda za sredstva Zajednice biti itekako velika. U tu svrhu, prije zapošljavanja vanjskih suradnika za studije koje se nalaze u okviru i području istraživanja i stručnog znanja Eurofounda, potrebno je uvesti prethodno savjetovanje s Agencijom.

Nedavno je u procesu europske izgradnje Komisija odlučila, i to u mnogima slučajevima opravdano, decentralizirati neke od svojih zadaća u korist specijaliziranih agencija, premda se može steći dojam da taj proces prelazi granice razumnoga te da dolazi do dupliciranja agencija i dužnosti kako bi se zadovoljile države članice i kako bi svaka od njih bila sjedište jedne od agencija EU-a. Imajući u vidu budućnost, treba provesti ozbiljnu, objektivnu i neovisnu evaluaciju, uz sudjelovanje glavnih institucija, u cilju spajanja određenih agencija, pa čak i mogućeg zatvaranja agencija koje ne donose dodanu vrijednost ili onih čije se dužnosti mogu na učinkovitiji način koncentrirati u srodnoj agenciji. Treba započeti postupak fuzije decentraliziranih agencija kako bi se dobilo na učinkovitosti i relevantnosti u djelovanju EU-a.

Osim toga, treba povećati prisutnost glavnih europskih institucija u izradi planova rada Agencije, koji bi djelomično trebali biti povezani sa srednjoročnim europskim strategijama (npr. Europa 2020., socijalni stup, izbjeglice itd.), i pri kojima bi se trebalo voditi računa o potencijalnim kratkoročnim zaduženjima kada to okolnosti budu zahtijevale.

Pravi je trenutak da se iskoristi i njezin odličan rad i ugled u međunarodnim krugovima u njezinom području djelovanja te pojača njezina uloga pružanja potpore politici širenja utjecaja Europske unije i njezine „meke sile”.

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (27.4.2017)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 1365/75
(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jens Geier

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija je predložila ovaj nacrt uredbe da bi uskladila određene odredbe postojeće Uredbe kojom se regulira rad Eurofounda sa zajedničkim pristupom decentraliziranim agencijama. Revizija je ujedno i prilika za ažuriranje ciljeva i zadaća Eurofounda.

Istovremeno se revidiraju i Uredbe o osnivanju drugih dviju tzv. tripartitnih agencija Europske unije, tj. Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP).

Utjecaj na proračun u smislu ljudskih i financijskih resursa, kao što je detaljnije predstavljeno u zakonodavnom financijskom izvještaju, u skladu je s Komunikacijom Komisije (2013)519.

Izvjestitelj predlaže izmjenu određenih odredbi povezanih sa suradnjom između tripartitnih agencija s ciljem jačanja te suradnje.

Nadalje, izvjestitelj predlaže da Europski parlament odredi i uvede predstavnika u Upravni odbor Agencije koji će zamijeniti predstavnika Komisije. Taj je pristup u skladu sa Zajedničkom izjavom Vijeća Europske unije i Komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Budući da se tri tzv. tripartitne agencije – Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) – bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem i strukovnim obrazovanjem te osposobljavanjem, potrebna je uska koordinacija između tri agencije te bi trebalo iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija. K tomu, Agencija bi trebala nastojati uspostaviti učinkovitu suradnju s internim istraživačkim kapacitetima Europske komisije u relevantnim slučajevima.

(5)  Budući da se tri tzv. tripartitne agencije – Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) – bave pitanjima u vezi s tržištem rada, radnim okruženjem i strukovnim obrazovanjem te osposobljavanjem, potrebna je uska koordinacija između tri agencije te bi trebalo iskoristiti načine za poboljšanje učinkovitosti i sinergija. Konkretno, predviđeno je dijeljenje ili objedinjavanje administrativnih zadaća tih agencija te bi te agencije trebale donijeti svoje godišnje programe rada u uskoj međusobnoj suradnji da bi se izbjegla preklapanja. K tomu, Agencija bi trebala nastojati uspostaviti učinkovitu suradnju s internim istraživačkim kapacitetima Europske komisije u relevantnim slučajevima.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Proračun Agencije trebao bi se pripremati u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti, vodeći računa o njegovim ciljevima i očekivanim rezultatima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri provedbi svojih zadaća Agencija održava bliski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima, privatnim ili javnim, javnim tijelima te organizacijama radnika i poslodavaca. Agencija, ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve, osigurava suradnju s drugim agencijama Europske unije kako bi se izbjegavala preklapanja te kako bi se promicale sinergija i komplementarnost u njihovu djelovanju. Suradnja se osigurava posebno s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu, Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja te, gdje je to relevantno, drugim agencijama EU-a.

2.  Pri provedbi svojih zadaća Agencija održava bliski dijalog, posebno sa specijaliziranim tijelima, privatnim ili javnim, javnim tijelima te organizacijama radnika i poslodavaca.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Agencija, ne dovodeći u pitanje vlastite ciljeve, surađuje s drugim agencijama Unije, posebno s Europskom zakladom za osposobljavanje, Europskim institutom za ravnopravnost spolova, Agencijom Europske unije za temeljna prava, Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu te Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja, radi postizanja koordinacije i financijskih ušteda i radi izbjegavanja udvajanja te promicanja sinergije i komplementarnosti u njihovim aktivnostima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Agencija sklapa sporazume o suradnji s drugim relevantnim agencijama Unije kako bi se omogućila i promicala suradnja s njima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor sastoji se od:

1.  Upravni odbor sastoji se od:

(a)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa njezinu vladu;

(a)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa njezinu vladu;

(b)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa organizacije poslodavaca;

(b)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa organizacije poslodavaca;

(c)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa organizacije zaposlenika;

(c)  po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa organizacije zaposlenika;

(d)  tri člana koji zastupaju Komisiju.

(d)  dva člana koji zastupaju Komisiju;

 

(da)  jednog neovisnog člana koji zastupa Europski parlament.

Svi članovi navedeni u točkama (a) – (d) imaju pravo glasa.

Svi članovi navedeni u točkama (a) – (da) imaju pravo glasa.

 

Imenovanje stupa na snagu nakon što dotična osoba potpiše izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Članove iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće na temelju popisa kandidata koje mu podnose države članice, organizacije poslodavaca i organizacije zaposlenika. Komisija imenuje članove koji je predstavljaju.

Članove iz točaka (a), (b) i (c) imenuje Vijeće na temelju popisa kandidata koje mu podnose države članice, organizacije poslodavaca i organizacije zaposlenika. Komisija i Europski parlament imenuju članove koji ih predstavljaju.

 

Predstavnik Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu i predstavnik Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja imaju status promatrača na sastancima Upravnog odbora.

Obrazloženje

Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012. predviđena je mogućnost da Parlament imenuje jednog člana Upravnog odbora.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. Odgovoran je za izbjegavanje preklapanja programa s ostalim tripartitnim agencijama Unije, kao i za to da se ponovno određivanje prioriteta aktivnosti uvijek uzme u obzir kao valjana alternativa prije eventualnog odobrenja dodatnih financijskih sredstava. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5. – točka a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  suradnju s drugim agencijama Unije i sklapanje sporazuma o suradnji s njima.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Privremeni nacrt procjene temelji se na ciljevima i očekivanim rezultatima dokumenta o godišnjem programiranju iz članka 6. stavka 1. i uzima u obzir financijske resurse potrebne za postizanje tih ciljeva i očekivanih rezultata u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija šalje nacrt procjena proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

4.  Komisija šalje nacrt procjena proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije. Komisija istovremeno šalje te nacrte procjena Agenciji.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

3.  Usluge prevođenja potrebne za rad Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili drugi pružatelji prevoditeljskih usluga u skladu s pravilima o javnoj nabavi i unutar granica utvrđenih relevantnim financijskim pravilima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 37. i svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju u skladu sa smjernicama Komisije za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

1.  Najkasnije pet godina nakon datuma iz članka 37. i svakih pet godina nakon toga Komisija podnosi evaluaciju u skladu sa smjernicama Komisije za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti Agencije i na financijske učinke svih tih izmjena.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Referentni dokumenti

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.9.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jens Geier

15.9.2016

Datum usvajanja

25.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Referentni dokumenti

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Datum podnošenja EP-u

23.8.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Datum usvajanja

12.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

3

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrejs Mamikins

Datum podnošenja

28.7.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani