Eljárás : 2016/0256(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0275/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0275/2017

Viták :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Szavazatok :

PV 11/12/2018 - 5.10
CRE 11/12/2018 - 5.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0492

JELENTÉS     ***I
PDF 823kWORD 103k
28.7.2017
PE 601.030v03-00 A8-0275/2017

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Enrique Calvet Chambon

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0531),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0342/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. március 30-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0275/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1365/75/EGK tanácsi határozattal3 létrehozott Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) azzal a céllal jött létre, hogy a fejlődést feltehetően segítő ismeretek gazdagítását és terjesztését célzó fellépéssel hozzájáruljon az élet- és munkakörülmények javulásához.

(1)  Az 1365/75/EGK tanácsi határozattal3 létrehozott Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) azzal a céllal jött létre, hogy a fejlődést feltehetően segítő ismeretek gazdagítását és terjesztését célzó fellépéssel hozzájáruljon az élet- és munkakörülmények javulásához. Az Eurofundnak saját szakterületén szakmai és hozzáadott értékkel rendelkező információval kell ellátnia a politikai döntéshozókat, szociális partnereket és más fontos érdekelt feleket.

__________________

__________________

3 A Tanács 1975. május 26-i 1365/75/EGK rendelete az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról (HL L 139., 1975.5.30., 1. o.).

3 A Tanács 1975. május 26-i 1365/75/EGK rendelete az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról (HL L 139., 1975.5.30., 1. o.).

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Eurofound 1975-ös alapítása óta az Európai Unióban mindenütt fontos szerepet tölt be az élet-és munkakörülmények javításában. Ugyanakkor az élet- és munkakörülmények fogalma és jelentősége a társadalomban és a munkaerőpiacokon bekövetkezett alapvető változások nyomán átalakuláson ment át. Ennek fényében az 1365/75/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseivel összehasonlítva terminológiai kiigazítások szükségesek az Eurofound célkitűzéseinek és feladatainak meghatározása tekintetében.

(2)  Az Eurofound 1975-ös alapítása óta az Európai Unióban mindenütt fontos szerepet tölt be az élet-és munkakörülmények javításában. Ugyanakkor az élet- és munkakörülmények fogalma és jelentősége a társadalomban és a munkaerőpiacokon, valamint az élet- és munkakörülményekben bekövetkezett alapvető változások nyomán átalakuláson ment át. Ennek fényében az 1365/75/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseivel összehasonlítva terminológiai kiigazítások szükségesek az Eurofound célkitűzéseinek és feladatainak meghatározása tekintetében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofund), az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen a három ügynökség szoros együttműködése, valamint a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszerek kiaknázása. Emellett az indokolt körben az Ügynökségnek törekednie kell az Európai Bizottság belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

(5)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – az Eurofund, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen a szoros együttműködésük. Ezért az ügynökségeknek ki kell egészíteniük egymást a hasonló érdeklődési területeken végzett munkájuk tekintetében, ösztönzést nyújtva az olyan jól működő eszközöknek, amilyen például az Eurofund és az EU-OSHA közötti egyetértési nyilatkozat. Ki kell aknázniuk a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszereket, és meg kell szüntetniük a megbízatások, célok és tevékenységek közötti esetleges átfedéseket az egymás közötti viszonylatukban, illetve a köztük és a Bizottság közötti viszonylatban. Emellett indokolt esetben az Eurofundnak törekednie kell az uniós intézmények belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Fontos továbbá, hogy az Eurofound szociális, foglalkoztatással és munkával kapcsolatos szakpolitikákra vonatkozó elemzéseket és ismereteket nyújtva nemzetközi, uniós és nemzeti szinten szoros együttműködésben dolgozzon a kapcsolódó szervekkel, például a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO). A lehető legnagyobb előnyök megszerzése érdekében helyénvaló, hogy az Eurofound – lehetőség szerint háromoldalú – kapcsolatokat létesítsen a nemzeti szervekkel. Az is fontos, hogy az Eurofund – a koordináció és a szinergiák biztosítása érdekében – nagyon szoros működési kapcsolatban álljon a Foglalkoztatási Bizottsággal (EMCO) és a szociális védelemmel foglalkozó bizottsággal (SPC), valamint az ILO-val.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Az Eurofund, az EU-OSHA és a Cedefop háromoldalú jellege egy nagyon értékes átfogó megközelítés kifejeződése, amely a szociális partnerek közötti és az uniós és nemzeti hatóságokkal folytatott társadalmi párbeszéden alapul, és rendkívül fontos a társadalmi és gazdasági problémák közös és tartós megoldása szempontjából.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az Eurofund teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása, valamint annak érdekében, hogy e rendelettel összhangban megfelelően el tudja végezni és teljesíteni tudja feladatait és célkitűzéseit, megfelelő és önálló költségvetést kell biztosítani számára, amelynek bevételei elsősorban az Unió általános költségvetéséből nyújtott hozzájárulásból származnak. Az uniós hozzájárulás és az Unió általános költségvetése terhére nyújtott minden más támogatás tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni az Eurofundra. Az Eurofund elszámolásait az Európai Számvevőszéknek kell ellenőriznie.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Az Eurofund költségvetését a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének tiszteletben tartásával kell kialakítani, figyelembe véve az Ügynökség céljait és várt eredményeit.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)   Ami az Eurofund irányítását illeti, idővel a tagok cserélődésének biztosítása érdekében az igazgatótanácsnak fontolóra kell vennie, korlátozni kívánja-e működési szabályai vagy egyéb mechanizmusok révén a tagok által egymás után vállalható ciklusok maximális számát.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  Az Eurofund működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat – amennyire csak lehetséges – az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Fordítóközpont) biztosítja. Adott esetben – például a fordítás sürgőssége vagy a Fordítóközpont nagy leterheltsége miatt – más fordítási szolgáltatók is elvégezhetik a fordítási szolgáltatásokat. Az ilyen fordítási szolgáltatóknak a Fordítóközponttal megegyező minőségű, és nem magasabb árú fordításokat kell nyújtaniuk, meg kell felelniük az uniós környezetvédelmi, munkaügyi és szociális normáknak, és adott esetben tiszteletben kell tartaniuk a közbeszerzési szabályokat.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség célkitűzése az ismeretek gyarapítása és terjesztése a Bizottságnak, más uniós intézményeknek és szerveknek, a tagállamoknak és szociális partnereknek az élet- és munkakörülmények javítását célzó szakpolitikák formálásában és végrehajtásában, a foglalkoztatási szakpolitikák alátámasztásában, illetőleg a szociális partnerek (munkaadói és munkavállalói oldal) közötti párbeszéd előmozdításában nyújtott támogatás céljából.

(2)  A háromoldalú ügynökség célkitűzése az ismeretek gyarapítása és terjesztése, támogatva az uniós intézményeket és szerveket, a tagállamokat, a szociális partnereket és más fontos érdekelteket az élet- és munkakörülmények javítását célzó, közép- és hosszú távú szakpolitikák kialakításában és végrehajtásában, a foglalkoztatási szakpolitikák alátámasztásában, illetőleg a szociális partnerek (munkaadói és munkavállalói oldal) közötti párbeszéd előmozdításában.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az élet- és munkakörülmények trendjeinek, valamint a munkaerőpiaci fejlemények elemzése;

b)  adatgyűjtés felmérésekkel és az élet- és munkakörülmények trendjeinek, valamint a munkaerőpiaci fejlemények elemzése;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  tanulmányok készítése és – az Ügynökség szakterületén – kísérleti projektek és előkészítő tevékenységek végrehajtása közvetett irányítás alapján, az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete1a 54. cikkének (2) bekezdésével és 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának iv. alpontjával összhangban;

 

___________________

 

1a. Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a politikai döntéshozók, köztük a szociális partnerek kutatáson alapuló szakpolitikai javaslatokkal való ellátása az élet- és munkakörülmények terén, saját elemzései és kutatásai alapján;

Indokolás

Az Eurofound erőssége az is, hogy továbblép az elemzéstől és kutatástól, és azokat értékes ötletekké alakítja a politikai döntéshozók számára. Ennek határozottan szerepelnie kell feladataiban és megbízatásában.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Ügynökség továbbra is felméréseket készít az összehasonlító elemzések, valamint az uniós élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tendenciák és a munkaerő-piaci fejlemények folyamatos nyomon követésének biztosítása érdekében. E célból felmérik a szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokat, melyeket a felmérések költségeinek elemzése alapján biztosítanak az Ügynökségnek.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Mielőtt külső szervezetet bíznak meg az Ügynökség szakterületeihez tartozó tanulmány elkészítésével, az uniós intézmények konzultálnak az Ügynökséggel, hogy tájékozódjanak rendelkezésre állásáról, a területre vonatkozóan meglévő szakismereteiről és elkészített tanulmányairól, és szükség esetén fontolóra veszik források ideiglenes elkülönítését az Ügynökség számára.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakosodott állami és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, valamint a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel. Az Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül biztosítja az együttműködést a többi európai uniós ügynökséggel – különösen az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel, az Európai Szakképzésfejlesztési Központtal és adott esetben más ügynökségekkel – az átfedések megelőzése és a tevékenységeik közötti szinergiák és kapcsolódások előmozdítása céljából.

(2)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakosodott nemzeti vagy nemzetközi állami és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, az oktatási intézményekkel, a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel, valamint – ahol vannak ilyenek – a nemzeti háromoldalú testületekkel. Az átfedések megelőzése és a tevékenységük közötti szinergiák és kapcsolódások előmozdítása céljából az Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül biztosítja az együttműködést más uniós ügynökségekkel, ideértve az együttes munkavégzés lehetőségét is, különösen az EU-OSHA-val, a Cedefoppal és adott esetben más uniós ügynökségekkel.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Ügynökség együttműködési megállapodásokat köt az Unió egyéb, az adott területen tevékenykedő ügynökségeivel az azokkal való együttműködés megkönnyítése és előmozdítása érdekében.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az ügyvezető igazgató, aki a 11. cikkben meghatározott feladatokat látja el.

c)  az ügyvezető igazgató és az igazgatóhelyettes, akik a 11. cikkben, illetve a 11a. cikkben meghatározott feladatokat látják el

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az Európai Parlament által kinevezett három, független szakértő;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a), b) és c) pontban említett tagokat a Tanács a tagállamok, valamint az európai munkaadói és munkavállalói szervezetek állta benyújtott listák alapján nevezi ki. A Bizottság képviseletét ellátó tagokat a Bizottság jelöli ki.

Az a), b) és c) pontban említett tagokat a Tanács a tagállamok, valamint az európai munkaadói és munkavállalói szervezetek állta benyújtott listák alapján nevezi ki. A Bizottság képviseletét ellátó tagokat a Bizottság jelöli ki. Az Európai Parlament illetékes bizottsága jelöli ki az első albekezdés da) pontjában említett szakértőket, miután megbizonyosodott arról, hogy a kinevezéssel nem alakul ki összeférhetetlenség.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az igazgatótanács tagjai és a póttagok kinevezése a szociális és a foglalkoztatással kapcsolatos szakpolitikák területén meglévő ismereteikre figyelemmel, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségeket figyelembe véve történik. Az igazgatótanácsban képviselt valamennyi fél törekszik arra, hogy képviselőinek személyét az igazgatótanács munkája folyamatosságának biztosítása érdekében ne változtassa gyakran. Az igazgatótanácsban képviselt valamennyi fél törekszik a nemek kiegyensúlyozott képviseleti arányának biztosítására.

(3)  Az igazgatótanács tagjai és a póttagok a szociális és a foglalkoztatással kapcsolatos szakpolitikák területén megfelelő ismeretekkel, valamint megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségekkel rendelkeznek. Az igazgatótanácsban képviselt valamennyi fél törekszik arra, hogy képviselőinek személyét az igazgatótanács munkája folyamatosságának biztosítása érdekében ne változtassa gyakran. Az Európai Parlament, a Bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek az igazgatótanácsba jelölt képviselőik és póttagjaik kinevezése során biztosítják a férfiak és a nők kiegyensúlyozott képviseletét.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Valamennyi tag és póttag írásbeli érdekeltségi nyilatkozatot ír alá hivatalba lépésekor, amelyet aktualizálnia kell, ha e tekintetben megváltoznak a körülmények. Az Ügynökség honlapján közzéteszi az érdekeltségi nyilatkozatokat és azok aktualizásálát.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagok és a póttagok megbízatása négy évre szól. Ez az időtartam meghosszabbítható. Megbízatásuk lejártával vagy lemondáskor a tagok a megbízatásuk megújításáig, illetve az új tag kijelöléséig ellátják feladataikat.

(4)  A tagok és a póttagok megbízatása négy évre szól. Ez az időtartam megújítható. Megbízatásuk lejártával vagy lemondáskor a tagok a megbízatásuk megújításáig, illetve az új tag kijelöléséig ellátják feladataikat. Az igazgatótanács tagjai biztosítják az Unió és az Ügynökség általános érdekeinek védelmét.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az EU-OSHA, a Cedefop és az Európai Képzési Alapítvány egy-egy képviselőjének jogot kell biztosítani arra, hogy az ügynökségek hatékonyságának és a köztük levő szinergiák fokozása érdekében megfigyelői státuszban részt vehessenek az igazgatótanács ülésein.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  kijelöli az Ügynökség tevékenységeinek általános irányát és a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazatával, a 6. cikknek megfelelően minden évben elfogadja az Ügynökség programdokumentumát;

a)  kijelöli az Ügynökség tevékenységeinek stratégiai irányát és a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazatával, a 6. cikknek megfelelően minden évben elfogadja az Ügynökség programdokumentumát;

Módosítás     26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  szabályokat fogad el tagjai és a független szakértők vonatkozásában az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére;

f)  szabályokat fogad el tagjai és a független szakértők, valamint a 20. cikkben említettek szerint a kirendelt nemzeti szakértők és egyéb, nem az Ügynökség alkalmazásában álló személyzet vonatkozásában az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére, beleértve a potenciális kockázatok korai szakaszban történő észlelését szolgáló intézkedéseket;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a szükségletek elemzése alapján kommunikációs és terjesztési tervet fogad el, és azt rendszeresen frissíti;

g)  a szükségletek elemzése alapján kommunikációs és terjesztési tervet fogad el, és azt rendszeresen frissíti és belefoglalja az ügynökség programozási dokumentumába;

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a 19. cikknek megfelelően kinevezi az ügyvezető igazgatót, és adott esetben meghosszabbítja hivatali idejét vagy felmenti hivatalából;

k)  a 19. cikknek megfelelően kinevezi az ügyvezető igazgatót és az igazgatóhelyettest, és adott esetben megújítja hivatali idejüket vagy felmenti őket hivatalukból;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos igények és a hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás figyelembevételével meghozza az Ügynökség belső struktúráinak kialakításával és szükség szerint azok módosításával kapcsolatos összes döntést;

törölve

Indokolás

Tisztázni kel azon rendelkezést, amelynek értelmében az igazgatótanács fogad el minden belső struktúrát (és módosítást), mivel a gyakorlatban ez mikroszintű irányítást jelentene és megakadályozhatná az igazgató bármely kezdeményezését ügyvezetői döntések esetén.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az éves munkaprogramban a részletes célkitűzéseket és az elvárt eredményeket, valamint a kapcsolódó teljesítménymutatókat kell meghatározni. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó fellépéseket, és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves munkaprogramnak összhangban kell állnia az (5) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest az Ügynökség mely megbízatása és feladata új, változott vagy szűnt meg.

(3)  Az éves munkaprogramban a részletes célkitűzéseket és az elvárt eredményeket, a kapcsolódó teljesítménymutatókat, valamint az előzetes és utólagos értékelés tárgyát képező tevékenységeket és programokat kell meghatározni. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó fellépéseket, és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves munkaprogramnak összhangban kell állnia az (5) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest az Ügynökség mely megbízatása és feladata új, változott vagy szűnt meg. Az éves és többéves programozásnak magában kell foglalnia a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra vonatkozó, a 30. cikkben említett stratégiát és az e stratégiához kapcsolódó fellépéseket.

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az erőforrások programozását évente aktualizálni kell. A stratégiai programozást az indokolt esetekben – és különösen a 28. cikkben említett értékelés kimenetelének figyelembevétele céljából – aktualizálni kell.

Az erőforrások programozását évente aktualizálni kell. A stratégiai programozást az indokolt esetekben – és különösen a 28. cikkben említett értékelés kimenetelének figyelembevétele céljából – aktualizálni kell. Amennyiben uniós intézmények vagy uniós jogszabályok új feladatokat ruháznak az Ügynökségre, ezt az erőforrásokra vonatkozó és a pénzügyi programozásban figyelembe kell venni.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács elnököt és három alelnököt választ a következő módon: egyet a tagállamokat képviselő tagok, egyet a munkaadói szervezeteket képviselő tagok, egyet a munkavállalói szervezeteket képviselő tagok, egyet pedig a Bizottságot képviselő tagok közül. Az elnök és az alelnökök megválasztása az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjai kétharmados többségével történik.

(1)  Az igazgatótanács elnököt és három alelnököt választ a következő módon: egyet a tagállamokat képviselő tagok, egyet a munkaadói szervezeteket képviselő tagok, egyet a munkavállalói szervezeteket képviselő tagok, egyet pedig a Bizottságot képviselő tagok közül. Az elnök és az alelnökök megválasztása az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjai kétharmados többségével történik. Az igazgatótanács biztosítja, hogy az elnök és az alelnökök együttesen kiegyensúlyozottan képviseljék a férfiak és a nők arányát.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az igazgatótanács üléseire megfigyelőként meghívhat bármely egyéb olyan személyt, akinek véleménye érdeklődésre tarthat számot.

(4)  Az igazgatótanács üléseire megfigyelőként meghívhat bármely egyéb olyan személyt, akinek véleménye érdeklődésre tarthat számot. Az ügynökség tevékenységeiben részt vevő EGT-tagállamok megfigyelői státusszal képviseltethetik magukat az igazgatótanács ülésein.

Módosítás     34

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Sürgős esetekben a felügyelőtestület az igazgatótanács nevében meghozhat bizonyos ideiglenes határozatokat, különösen az igazgatási irányítást érintő kérdésekben, ideértve a kinevezési hatáskörök átruházásának felfüggesztését és költségvetési kérdéseket.

(3)  Sürgős esetekben a felügyelőtestület az igazgatótanács nevében meghozhat bizonyos ideiglenes határozatokat.

Módosítás     35

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A felügyelőtestület az igazgatótanács elnökéből, a három alelnökből, a 4. cikk (5) bekezdésében említett három csoport koordinátorából és a Bizottság egy képviselőjéből áll. A 4. cikk (5) bekezdésében említett mindegyik csoport legfeljebb két póttagot jelölhet a felügyelőtestület ülésein a teljes jogú tagok távollétében történő részvételre. Az igazgatótanács elnöke egyben a felügyelőtestület elnöke is. Az ügyvezető igazgató részt vesz a felügyelőtestület ülésein, de szavazati joggal nem rendelkezik.

(4)  A felügyelőtestület az igazgatótanács elnökéből, a három alelnökből, a 4. cikk (5) bekezdésében említett három csoport koordinátorából és a Bizottság egy képviselőjéből áll. A 4. cikk (5) bekezdésében említett mindegyik csoport legfeljebb két póttagot jelölhet a felügyelőtestület ülésein a teljes jogú tagok távollétében történő részvételre, biztosítva a férfi és női képviselők kiegyensúlyozott arányát. Az igazgatótanács elnöke egyben a felügyelőtestület elnöke is. Az ügyvezető igazgató részt vesz a felügyelőtestület ülésein, de szavazati joggal nem rendelkezik.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A felügyelőtestület tagjainak megbízatása két évre szól. Ez az időtartam meghosszabbítható. A felügyelőtestület tagjainak megbízatása a végrehajtó bizottsági tagságuk megszűntével megszűnik.

(5)  A felügyelőtestület tagjainak megbízatása két évre szól. Ez az időtartam megújítható. A felügyelőtestület tagjainak megbízatása a végrehajtó bizottsági tagságuk megszűntével megszűnik.

Módosítás     37

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A felügyelőtestület évente legalább háromszor ül össze. Ezenkívül az elnök a tagok kérésére további üléseket is összehívhat.

(6)  A felügyelőtestület évente legalább háromszor ül össze. Ezenkívül az elnök a tagok kérésére további üléseket is összehívhat. Az egyes koordinátorok minden egyes ülés után kellő időben és átlátható módon tájékoztatják saját csoportjuk tagjait a vita tartalmáról.

Módosítás     38

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökséget az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgató a tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

(1)  Az ügyvezető igazgató a felelős az Ügynökségnek az igazgatótanács által megszabott stratégiai irányvonalnak megfelelő általános irányításáért, és a tevékenységéért az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  cselekvési terv elkészítése a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, illetve az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó megállapítások és ajánlások nyomán megteendő intézkedésekről, évente két alkalommal jelentéstétel az előrehaladásról a Bizottságnak, valamint rendszeresen az igazgatótanácsnak és a felügyelőtestületnek;

f)  cselekvési terv elkészítése a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, illetve az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó megállapítások és ajánlások nyomán megteendő intézkedésekről, rendszeres jelentéstétel az előrehaladásról a Bizottságnak, valamint rendszeresen az igazgatótanácsnak és a felügyelőtestületnek;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – f a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)   a nemek közötti egyensúly biztosítása az Ügynökségen belül;

Módosítás     41

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  az Ügynökség a tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatásának elkészítése és költségvetésének végrehajtása.

j)  az Ügynökség a tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatásának elkészítése és költségvetésének – az Ügynökség programdokumentuma részeként történő – végrehajtása.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  az 5. cikk (2) bekezdésében említett határozattal összhangban az emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos döntések meghozatala;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jb)  az Ügynökség belső struktúrájának létrehozásával, valamint adott esetben ezek módosításával kapcsolatos valamennyi döntés meghozatala, figyelembe véve az Ügynökség tevékenységeivel kapcsolatos szükségleteket és a hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás elvét;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – j c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jc)  az Unió más ügynökségeivel való együttműködés, illetve együttműködési megállapodások megkötése ezekkel az ügynökségekkel.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ügyvezető igazgató feladata továbbá annak eldöntése, hogy szükséges-e – az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából – egy vagy több tagállamban egy vagy több helyi irodát nyitni. A döntés a Bizottság, az igazgatótanács és azon tagállam előzetes hozzájárulását igényli, ahol a helyi iroda nyílik. A határozatban meg kell határozni az adott helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét olyan módon, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökség igazgatási feladatköreinek átfedései.

(6)  Az ügyvezető igazgató feladata továbbá annak eldöntése, hogy szükséges-e – az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából – egy helyi irodát létesíteni Brüsszelben összekötő irodaként, amelynek feladata, hogy elmélyítse az Ügynökség együttműködését a megfelelő uniós intézményekkel. A döntéshez a Bizottság, az igazgatótanács és azon tagállam előzetes hozzájárulására van szükség, ahol a helyi iroda nyílik. A határozatban meg kell határozni az adott helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét olyan módon, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökség igazgatási feladatköreinek átfedései.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

II fejezet – 3 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. szakasz: Igazgatóhelyettes

 

11a. cikk

 

Igazgatóhelyettes

 

(1)   Az igazgatóhelyettes segíti az ügyvezető igazgatót az Ügynökég feladatainak és tevékenységeinek ellátásában. A (3) bekezdés sérelme nélkül, az igazgatóhelyettes az ügyvezető igazgató felügyelete alatt tevékenykedik. Az ügyvezető igazgató jóváhagyás céljából ismerteti az igazgatótanáccsal az igazgatóhelyettes feladatait.

 

(2)   Az igazgatóhelyettes részt vehet az igazgatótanács és a felügyelőtestület ülésein és elkísérheti az igazgatót ezen ülésekre.

 

(3)   A 19. cikk rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók az igazgatóhelyettesre.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az előirányzat-tervezet a 6. cikk (1) bekezdésében említett, az éves programozást tartalmazó programdokumentumban megfogalmazott célkitűzésen és várt eredményeken alapul és figyelembe veszi az e célok és várt eredmények eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének megfelelően.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a költségvetési hatóságnak.

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt benyújtja a költségvetési hatóságnak és az Ügynökségnek.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról.

Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően, amely biztosítja a jelöltek szigorú értékelését és a magas szintű függetlenséget. Kinevezését megelőzően a kiválasztott jelölt meghallgatáson vesz részt az Európai Parlament illetékes bizottságában.

Módosítás     50

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az igazgatótanács a (3) bekezdésben említett felmérést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja.

(4)  Az igazgatótanács a (3) bekezdésben említett felmérést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal, legfeljebb öt évre megújíthatja.

Módosítás     51

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az az ügyvezető igazgató, akinek hivatali ideje meghosszabbításra került, a teljes időszak leteltekor nem vehet részt az azonos álláshelyre vonatkozó újabb kiválasztási eljárásokban.

(5)  Az az ügyvezető igazgató, akinek hivatali ideje megújításra került, a teljes időszak leteltekor nem vehet részt az azonos álláshelyre vonatkozó újabb kiválasztási eljárásokban.

Módosítás     52

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ügyvezető igazgató kizárólag az igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata alapján meghozott határozatával hívható vissza hivatalából.

(6)  Az ügyvezető igazgató kizárólag az igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata alapján meghozott határozatával – amely ügyvezető igazgatóként végzett teljesítményének indokolt értékelésén alapul – hívható vissza hivatalából.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség egy vagy több tagállamban – e tagállamok hozzájárulásával és a 11. cikk (6) bekezdésével összhangban – helyi irodákat hozhat létre.

(4)  Az Ügynökség a 11. cikk (6) bekezdésével összhangban összekötő irodát hozhat létre Brüsszelben.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja, illetve adott esetben más fordítási szolgálatok biztosítják.

Módosítás     55

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az Ügynökség tevékenységét nagyfokú átláthatóság mellett folytatja.

Módosítás     56

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A 966/2012/EU, Euratom rendelet 30. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Ügynökség elvégzi azon tevékenységeinek előzetes, értékelését, amelyek jelentős kiadásokat vonnak maguk után, valamint utólagos értékeléseket végez.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a 37. cikkben említett dátumtól számított legfeljebb öt évvel, majd azt követően ötévente a bizottsági iránymutatásnak megfelelően értékelést végez az Ügynökség célkitűzéseivel, megbízatásával és feladataival kapcsolatos teljesítményének értékelésére. Az értékelés keretében foglalkozik különösen az Ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességével és e módosítások pénzügyi hatásaival.

(1)  A Bizottság a 37. cikkben említett dátumtól számított legfeljebb öt évvel, majd azt követően ötévente a bizottsági iránymutatásnak megfelelően értékelést nyújt be az Ügynökség célkitűzéseivel, megbízatásával és feladataival kapcsolatos teljesítményének értékelésére. A Bizottság az értékelés során egyeztet az Európai Parlamenttel és az igazgatótanáccsal. Az értékelés keretében foglalkozik különösen az Ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességével és e módosítások pénzügyi hatásaival.

Módosítás     58

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a Bizottság megítélése szerint az Ügynökség fenntartása a hozzárendelt célkitűzésekre, megbízatásra és feladatokra tekintettel a továbbiakban nem indokolt, javasolhatja e rendelet megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

törölve

Módosítás     59

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az igazgatótanács az Ügynökség hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában stratégiát fogad el a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokról.

(3)  Az igazgatótanács az Ügynökség hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában stratégiát fogad el a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokról az Ügynökség programdokumentumának részeként.

Módosítás     60

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség 1365/75/EGK tanácsi rendelet 8. cikke alapján kinevezett igazgatóhelyettese a hivatali idejéből hátralévő időben az igazgatót vagy ügyvezető igazgatót segíti.

(2)  Az Ügynökség 1365/75/EGK rendelet 8. cikke alapján kinevezett igazgatóhelyettese a hivatali idejéből hátralévő időben megbízást kap az igazgatóhelyettes e rendelet 11a. cikkében előírt feladatainak ellátására. Szerződésének egyéb feltételei változatlanok maradnak.

(1)

  HL C 209., 2017.6.30., 49. o.


INDOKOLÁS

2016. augusztus 23-án a Bizottság javaslatot tett közzé az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról szóló alapító rendelet felülvizsgálatára.

A javaslat célja az Eurofound létrehozásáról szóló 1975-ös alapító rendelet felülvizsgálata. Az Eurofound létrehozásáról szóló rendeletet három alkalommal, 1993-ban, 2003-ban és 2005-ben módosították, elsősorban az Unió bővítése vagy a Szerződésben bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében. Ezek a módosítások azonban az Ügynökség alapvetéseit nem változtatták meg jelentősen.

Az előadó üdvözli a Bizottság felülvizsgálatra irányuló javaslatát, amelyre szükség van, és amely egyértelműbb leírást fog adni arról, milyen szerepet játszik az Eurofound a Bizottságnak, más uniós intézményeknek és szerveknek, tagállamoknak és szociális partnereknek az élet- és munkakörülményeket érintő szakpolitikák formálásában, illetve a társadalmi párbeszéd előmozdításában történő támogatásában. A javaslat aktualizálja az Eurofound e politikai területek elemző, kutató és szakpolitika-figyelő központjaként fennálló megbízatását.

A felülvizsgálat összehangolja az Eurofound tekintetében irányadó jelenlegi rendelet bizonyos rendelkezéseit a decentralizált ügynökségek tekintetében elfogadott közös megközelítéssel. Az Európai Parlament részes fele volt az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i közös nyilatkozatának.

A felülvizsgálat egyben lehetőséget kínál az Eurofound célkitűzéseinek és feladatainak naprakésszé tételére is. Az alapítvány 1975-ös létrehozásától kezdve tevékenységeit az általános társadalmi, intézményi és gazdasági változásokhoz, valamint az európai szakpolitikákban az élet- és munkakörülmények terén kibontakozó tendenciákhoz igazította. A célkitűzések és feladatok kiigazításra kerülnek annak érdekében, hogy megfelelőbben megjelenítsék ezeket a fejleményeket, valamint az Eurofound által a szociális és a foglalkoztatással kapcsolatos szakpolitikák fejlődéséhez nyújtott aktuális hozzájárulást a foglalkoztatás, a munkaügyi kapcsolatok, a munka- és életkörülmények területén a témába vágó és kiváló minőségű kutatási eredmények biztosításával.

Az Eurofound alapító rendeletének felülvizsgálatával párhuzamosan az Európai Unió másik két úgynevezett háromoldalú ügynöksége – az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) – alapító rendelete szintén felülvizsgálatra kerül.

A három ügynökségben közös azok háromoldalú jellege, amely az ügynökségek irányításában és működésében is tükröződik: a nemzeti hatóságok, a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek képviselői egyaránt közreműködnek az ügynökségek irányító szerveiben és a kifejezetten a támogatásukra létrejött tanácsadó bizottságokban.

Az Eurofound feladata, hogy az élet- és munkakörülményekhez kapcsolódó területeken bemeneti információkat nyújtson, és hozzájáruljon a tényeken alapuló, hatékonyabb szakpolitikai döntéshozatalhoz. A felülvizsgálat, mely figyelembe veszi az élet- és munkakörülményekre vonatkozó jelenlegi uniós szakpolitikákat, kiegészítő jelleget irányoz elő az e területen jelenleg zajló és tervezett, uniós források révén megvalósuló kutatásokkal.

Az előadó az alábbi lényeges módosításokat javasolja a Bizottság javaslatához:

A javaslat kiigazítja az Eurofound ügynökséget létrehozó rendeletet, amely több, egymást követő felülvizsgálat után egységes szerkezetbe foglalt szöveget tesz szükségessé, amely lehetővé teszi az ügynökség hatékonyságának javítását mind a saját erőforrások felhasználása, mind azok kiaknázása és a bennük rejlő lehetőségek szintjén, mindig feladatköreinek keretén belül, működésének javítása és annak érdekében, hogy vizsgálatait és információit a lehető legnagyobb mértékben felhasználják az Unióban. Az Eurofoundnak megmarad a státusza mint decentralizált ügynökség, tanulmányi központ és a szociális partnerek közötti párbeszéd fóruma, de olyan ügynökséggé kell átalakulnia, amely megfelel egy olyan Európának, melynek a kontinensek közötti viszonyok egyre fontosabbá válása mellett kell érvényesülnie.

A hatékonyság érdekében felül kell vizsgálni, hogy a három háromoldalú ügynökségben a tagállamonkénti egy-egy képviselő továbbra is célszerű megoldás-e, vagy hogy ez az átlagpolgár számára aránytalannak tűnhet-e. A Bizottság határozatlansága és a tagállamok részéről tapasztalt komolyság hiánya miatt továbbra is az egy tagállam-egy képviselő rendszer van érvényben. Felül kell vizsgálnunk a modellt és meg kell vizsgálni a jelenlegi rendszer megváltoztatásának lehetőségeit, ésszerűsíteni kell az ügynökségek irányítását és helyre kell állítani a politikai, igazgatási és hatékonysági szempontok közötti egyensúlyt.

Az igazgatói feladat- és hatásköröket egyértelműen meg kell határozni, meg kell erősíteni és világosan szakmaivá kell tenni az igazgatótanács és a felügyelőtestület irányításával, a Bizottság felügyeletével és az Európai Parlament felé történő elszámoltathatósággal. Ez a megközelítés nem áll ellentétben azzal, hogy – bármely más vállalathoz hasonlóan – az Ügynökség igazgatóhelyettesi pozícióval is rendelkezik, de el kell kerülni a kettős irányítást és a feladatkörök szétszabdaltságát.

Nem szabad elbagatellizálnunk az Ügynökség fontosságát, és értékelnünk kell az általa készített dokumentumok minőségét és részletességét. Most jött el az ideje annak, hogy megpróbáljunk előrelépni, elkerülni a külső megbízásokat, illetve a feladatok kiszervezéssel történő megkettőzését, és igénybe kell vennünk az ügynökség tevékenységét. Meggyőződésem, hogy ezáltal jelentős összegek takaríthatók meg az uniós költségvetés számára. Meggyőződésem, hogy ezáltal jelentős összegek takaríthatók meg az uniós költségvetés számára. Ennek érdekében az Eurofound kutatási és szakterületéhez tartozó tanulmányok elkészítésének kiszervezése előtt minden esetben előzetesen egyeztetni kell az Ügynökséggel.

A korábbiakban a Bizottság – sok esetben jogosan – úgy döntött, hogy bizonyos feladatait szakosodott ügynökségeknek szervezi ki, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a folyamat immár túlmegy az észszerűség határán az ügynökségek és feladatkörök megduplázása tekintetében pusztán annak érdekében, hogy minden tagállam rendelkezhessen legalább egy uniós ügynökségi székhellyel. A jövőt illetően a főbb intézmények részvételével komoly, tárgyilagos és független értékelést kellene végezni, amelynek eredményeképpen össze kellene vonni, sőt meg kellene szüntetni bizonyos ügynökségeket, amelyek immár nem biztosítanak hozzáadott értéket vagy amelyek feladatait valamely testvérügynökség hatékonyabban képes lenne ellátni. Az uniós fellépések hatékonyságának és relevanciájának érdekében meg kell kezdeni a decentralizált ügynökségek koncentrációját.

Ezenkívül meg kell erősíteni a főbb európai intézmények jelenlétét az ügynökség munkatervének kialakításában, amelynek részben kapcsolódnia kell a középtávú európai stratégiákhoz (pl. Európa 2020, szociális pillér, menekültek stb.) és figyelembe kell vennie a rövid távú feladatokat, amennyiben váratlan körülmények ezt szükségessé teszik.

Ki kell használni továbbá az ügynökség kiváló munkáját és hírnevét a szakterülethez kapcsolódó nemzetközi fórumokon, és az ügynökség szerepe révén erősíteni kell az Unió befolyásolási képességét és puha hatalmát.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (27.4.2017)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

A vélemény előadója: Jens Geier

RÖVID INDOKOLÁS

Ezt a rendelettervezetet a Bizottság javasolta az Eurofound tekintetében irányadó jelenlegi rendelet bizonyos rendelkezéseinek a decentralizált ügynökségek tekintetében elfogadott közös megközelítéssel való összehangolása céljából. A felülvizsgálat egyben lehetőséget kínál az Eurofound célkitűzéseinek és feladatainak naprakésszé tételére is.

Az Eurofound alapító rendeletének felülvizsgálatával párhuzamosan az Európai Unió másik két úgynevezett háromoldalú ügynöksége – az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) – alapító rendelete szintén felülvizsgálatra kerül.

Az emberi és pénzügyi erőforrások tekintetében a pénzügyi kimutatásban részletesebben bemutatott költségvetési kihatások megfelelnek a COM(2013)0519 bizottsági közleményben foglaltaknak.

Az előadó javasolja egyes, a háromoldalú ügynökségek közti együttműködésre vonatkozó rendelkezések módosítását a szóban forgó együttműködés fokozása érdekében.

Az előadó emellett javasolja egy, az Európai Parlament által javasolt képviselőnek az Ügynökség igazgatótanácsába való delegálását a Bizottság egy képviselőjének felváltása céljából. Ez a megközelítés összhangban van az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozatával.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofund), az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen a három ügynökség szoros együttműködése, valamint a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszerek kiaknázása. Emellett az indokolt körben az Ügynökségnek törekednie kell az Európai Bizottság belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

(5)  Mivel a három háromoldalú ügynökség – az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofund), az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) – a munkaerőpiaccal, a munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a készségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozik, elengedhetetlen a három ügynökség szoros együttműködése, valamint a hatékonyság és a szinergiák fokozását lehetővé tevő módszerek kiaknázása. A tervek között szerepel az adminisztratív feladatoknak a szóban forgó ügynökségek közti megosztása vagy összevonása, és az ügynökségeknek az átfedések elkerülése érdekében egymással szorosan együttműködve kell elfogadniuk éves munkaprogramjukat. Emellett az indokolt körben az Ügynökségnek törekednie kell az Európai Bizottság belső kutatási kapacitásaival való hatékony együttműködésre.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az Ügynökség költségvetését a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének tiszteletben tartásával kellene kialakítani, figyelembe véve az Ügynökség céljait és várt eredményeit.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakosodott állami és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, valamint a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel. Az Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül biztosítja az együttműködést a többi európai uniós ügynökséggel – különösen az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel, az Európai Szakképzésfejlesztési Központtal és adott esetben más ügynökségekkel – az átfedések megelőzése és a tevékenységeik közötti szinergiák és kapcsolódások előmozdítása céljából.

(2)  Az Ügynökség a feladatainak ellátása során intenzív párbeszédet folytat különösen a szakosodott állami és magánszervezetekkel, a hatóságokkal, valamint a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekkel.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Koordináció és költségmegtakarítás céljából, a párhuzamosságok elkerülése és a tevékenységeik közötti szinergiák és komplementaritás előmozdítása érdekében az Ügynökség saját céljai sérelme nélkül együttműködik a többi európai uniós ügynökséggel, különösen az Európai Képzési Alapítvánnyal, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel és az Európai Szakképzésfejlesztési Központtal.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az Ügynökség együttműködési megállapodásokat köt az Unió egyéb, az adott területen tevékenykedő ügynökségeivel az azokkal való együttműködés megkönnyítése és előmozdítása érdekében.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács összetétele a következő:

(1)  Az igazgatótanács összetétele a következő:

a)  minden tagállamból egy tag a kormány képviseletében;

a)  minden tagállamból egy tag a kormány képviseletében;

b)  minden tagállamból egy tag a munkáltatói szervezetek képviseletében;

b)  minden tagállamból egy tag a munkáltatói szervezetek képviseletében;

c)  minden tagállamból egy tag a munkavállalói szervezetek képviseletében;

c)  minden tagállamból egy tag a munkavállalói szervezetek képviseletében;

d)  három tag a Bizottság képviseletében.

d)  két tag a Bizottság képviseletében;

 

da)  az Európai Parlament egy, független képviselője.

Az a)–d) pontban említett minden tagnak van szavazati joga.

Az a)–da) pontban említett minden tagnak van szavazati joga.

 

A kinevezés akkor lép hatályba, amikor az érintett személy aláír egy nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség.

Az a), b) és c) pontban említett tagokat a Tanács a tagállamok, valamint az európai munkaadói és munkavállalói szervezetek állta benyújtott listák alapján nevezi ki. A Bizottság képviseletét ellátó tagokat a Bizottság jelöli ki.

Az a), b) és c) pontban említett tagokat a Tanács a tagállamok, valamint az európai munkaadói és munkavállalói szervezetek állta benyújtott listák alapján nevezi ki. A Bizottság és az Európai Parlament képviseletét ellátó tagokat a Bizottság és a Parlament jelöli ki.

 

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség képviselője és az Európai Szakképzésfejlesztési Központ képviselője megfigyelői státuszban vesz részt az igazgatótanács ülésein.

Indokolás

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozata módot ad arra, hogy az igazgatótanács egy tagját a Parlament jelölje ki.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amikor az Ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra átruházhatja.

Amikor az Ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Feladata az átfedések elkerülése az Unió egyéb háromoldalú ügynökségeinek programozásában, valamint annak biztosítása, hogy további pénzügyi erőforrások biztosítása előtt mindig érvényes alternatívaként vegyék fontolóra a tevékenységek prioritási sorrendjének módosítását. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra átruházhatja.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  az Unió más ügynökségeivel való együttműködés, illetve együttműködési megállapodások megkötése ezekkel az ügynökségekkel.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az előirányzat-tervezet a 6. cikk (1) bekezdésében említett, az éves programozást tartalmazó programdokumentumban megfogalmazott célkitűzésen és várt eredményeken alapul és figyelembe veszi az e célok és várt eredmények eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének megfelelően.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a költségvetési hatóságnak.

(4)  A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a költségvetési hatóságnak. A Bizottság az előirányzat-tervezeteket ezzel egy időben elküldi az Ügynökségnek is.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

(3)  Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja vagy más fordítási szolgáltatók biztosítják a közbeszerzési szabályokkal összhangban és a vonatkozó pénzügyi szabályozás által megállapított korlátok között.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a 37. cikkben említett dátumtól számított legfeljebb öt évvel, majd azt követően ötévente a bizottsági iránymutatásnak megfelelően értékelést végez az Ügynökség célkitűzéseivel, megbízatásával és feladataival kapcsolatos teljesítményének értékelésére. Az értékelés keretében foglalkozik különösen az Ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességével és e módosítások pénzügyi hatásaival.

(1)  A Bizottság a 37. cikkben említett dátumtól számított legfeljebb öt évvel, majd azt követően ötévente a bizottsági iránymutatásnak megfelelően értékelést nyújt be az Ügynökség célkitűzéseivel, megbízatásával és feladataival kapcsolatos teljesítményének értékelésére. Az értékelés keretében foglalkozik különösen az Ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességével és e módosítások pénzügyi hatásaival.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

Hivatkozások

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.9.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jens Geier

15.9.2016

Az elfogadás dátuma

25.4.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

Hivatkozások

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

23.8.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

12.7.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

3

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Andrejs Mamikins

Benyújtás dátuma

28.7.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat