Pranešimas - A8-0275/2017Pranešimas
A8-0275/2017

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75

  28.7.2017 - (COM(2016) 0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)) - ***I

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon


  Procedūra : 2016/0256(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0275/2017

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75

  (COM(2016) 0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0531),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0342/2016),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 30 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

  –  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0275/2017),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1)  Reglamentu (EEB) Nr. 1365/753 buvo įsteigtas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound), skirtas prisidėti kuriant ir įgyvendinant geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas veiksmais, kuriais kaupiamos ir skleidžiamos žinios, galinčios padėti įgyvendinti šį tikslą;

  (1)  Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1365/753 buvo įsteigtas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND), skirtas prisidėti kuriant ir įgyvendinant geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas veiksmais, kuriais kaupiamos ir skleidžiamos žinios, galinčios padėti įgyvendinti šį tikslą. EUROFOUND turėtų teikti politikos formuotojams, socialiniams partneriams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams specialią ir pridėtinę vertę turinčią savo kompetencijos srities informaciją;

  __________________

  __________________

  3 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 139, 1975 5 30, p. 1).

  3 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 139, 1975 5 30, p. 1).

  Pakeitimas     2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2)  Eurofound nuo pat jo įkūrimo 1975 m. atliko svarbų vaidmenį remiant geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas visoje Europos Sąjungoje. Šiuo laikotarpiu dėl visuomenės raidos ir esminių pokyčių darbo rinkose gyvenimo ir darbo sąlygų samprata ir reikšmė pakito. Atsižvelgiant į tai Reglamentu (EEB) Nr. 1365/75 nustatyti Eurofound tikslai ir uždaviniai turi būti terminologiškai patikslinti;

  (2)  EUROFOUND nuo pat jo įkūrimo 1975 m. atliko svarbų vaidmenį remiant geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas visoje Europos Sąjungoje. Šiuo laikotarpiu dėl visuomenės raidos ir esminių pokyčių darbo rinkose, taip pat esminių darbo ir gyvenimo sąlygų pokyčių, gyvenimo ir darbo sąlygų samprata ir reikšmė pakito. Atsižvelgiant į tai Reglamentu (EEB) Nr. 1365/75 nustatyti Eurofound tikslai ir uždaviniai turi būti terminologiškai patikslinti;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  kadangi trys vadinamosios trišalės agentūros – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi būti koordinuojama ir turi būti išnagrinėtos galimybės padidinti veiksmingumą ir pasinaudoti sąveika. Be to, jei taikytina, Agentūra turėtų stengtis veiksmingai bendradarbiauti su Europos Komisijos mokslinių tyrimų pajėgomis;

  (5)  kadangi trys vadinamosios trišalės agentūros – EUROFOUND, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, veikla turi būti tarpusavyje koordinuojama. Todėl agentūros turėtų papildyti viena kitos veiklą, kai jų interesų sritys panašios, ir plėtoti gerai veikiančias priemones, tokias kaip EUROFOUND ir EU-OSHA tarpusavio susitarimo memorandumas. Jos turėtų nagrinėti galimybes padidinti veiksmingumą, pasinaudoti sąveika ir išvengti bet kokio įgaliojimų, tikslų ir veiklos dubliavimo tarpusavyje ir su Komisija. Be to, kai tikslinga, EUROFOUND turėtų stengtis veiksmingai bendradarbiauti su Sąjungos institucijų mokslinių tyrimų pajėgomis;

  Pakeitimas     4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5a)  taip pat svarbu, kad EUROFOUND glaudžiai bendradarbiautų su atitinkamomis tarptautinio, Sąjungos ir nacionalinio lygmens įstaigomis, pavyzdžiui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Tarptautine darbo organizacija (TDO), ir teiktų analizes ir žinias apie socialinę, užimtumo ir darbo politiką. Siekiant kuo didesnės naudos, tikslinga, kad EUROFOUND užmegztų ryšius su nacionalinėmis institucijomis, kai įmanoma – trišalėmis, jeigu tokių yra. Taip pat svarbu, kad EUROFOUND palaikytų labai glaudžius funkcinius ryšius su Užimtumo komitetu (EMCO) ir Socialinės apsaugos komitetu (SPC), taip pat su TDO, kad būtų užtikrinamas veiklos koordinavimas ir sinergija;

  Pakeitimas     5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5b)  trišalis EUROFOUND, EU-OSHA ir CEDEFOP pobūdis yra labai vertinga visaapimančio požiūrio išraiška, grindžiama socialinių partnerių, Sąjungos ir nacionalinių institucijų socialiniu dialogu, kuris yra nepaprastai svarbus siekiant surasti bendrus ir tvarius socialinius ir ekonominius sprendimus;

  Pakeitimas     6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6a)  siekiant užtikrinti visišką EUROFOUND savarankiškumą ir nepriklausomumą ir sudaryti jai sąlygas tinkamai siekti tikslų ir vykdyti užduotis, priskirtas pagal šį reglamentą, EUROFOUND turėtų būti skirtas pakankamas ir atskiras biudžetas, kurio pajamas iš esmės sudarytų įnašas iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Sąjungos biudžeto procedūra turėtų būti taikoma EUROFOUND tiek, kiek ji susijusi su Sąjungos įnašu ir kitomis subsidijomis, mokėtinomis iš Sąjungos bendrojo biudžeto. EUROFOUND sąskaitų auditą turėtų atlikti Europos Sąjungos Audito Rūmai;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6b)  EUROFOUND biudžetas turėtų būti parengtas remiantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principu ir atsižvelgiant į jos tikslus ir tikėtinus rezultatus;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (8a)   kalbant apie EUROFOUND valdymą, siekiant užtikrinti, kad jos nariai keistųsi, valdyba turėtų apsvarstyti galimybę apriboti galimų kadencijų, kurias jos nariai gali eiti iš eilės, skaičių savo darbo tvarkos taisyklėse ar kitomis priemonėmis;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (8b)  EUROFOUND veiklai reikalingas vertimo paslaugas turėtų teikti, kiek įmanoma, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (Vertimo centras). Kai tikslinga, pavyzdžiui, dėl vertimo skubos ar didelio Vertimo centro darbo krūvio priežasčių, vertimo paslaugas turėtų galėti suteikti ir kiti vertimo paslaugų teikėjai. Tokie vertimo paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti tokio paties lygio kokybę, kaip ir Vertimo centras, ne didesnėmis kainomis, turėtų laikytis Sąjungos aplinkos, darbo ir socialinių standartų ir turėtų, kai taikytina, laikytis viešojo pirkimo taisyklių;

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Agentūros tikslai – kaupti ir skleisti žinias, siekiant padėti Komisijai, kitoms ES institucijoms ir įstaigoms, valstybėms narėms ir socialiniams partneriams formuoti ir įgyvendinti politiką, skirtą gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas, remti užimtumo politiką ir skatinti administracijos bei darbuotojų dialogą.

  2.  Trišalės agentūros tikslai – kaupti ir skleisti žinias, siekiant padėti Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, valstybėms narėms, socialiniams partneriams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams formuoti ir įgyvendinti vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio politiką, kuria siekiama gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas, remti užimtumo politiką ir skatinti administracijos bei darbuotojų dialogą.

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  analizuoti gyvenimo ir darbo sąlygų tendencijas ir darbo rinkos pokyčius;

  b)  rinkti duomenis atliekant tyrimus ir analizuoti gyvenimo ir darbo sąlygų tendencijas ir darbo rinkos pokyčius;

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da)  atlikti tyrimus ir Agentūros kompetencijos srityje vykdyti bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus taikant netiesioginio valdymo principą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių1a 54 straipsnio 2 dalį ir 58 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktį;

   

  ___________________

   

  1a. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

  Pakeitimas     13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ea)  remiantis savo analize ir moksliniais tyrimais, teikti politikos formuotojams, įskaitant socialinius partnerius, moksliniais tyrimais pagrįstus politikos pasiūlymus gyvenimo ir darbo sąlygų srityje;

  Pagrindimas

  EUROFOUND tikrai pajėgi pereiti nuo analizės ir mokslinių tyrimų prie šios informacijos perkėlimo į vertingus pasiūlymus, kuriais remiantis formuojama politika. Ši nuostata turėtų būti aiškiai įrašyta į jos užduotis ir įgaliojimus.

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Agentūra tęsia tyrimus, kad užtikrintų gyvenimo ir darbo sąlygų ir darbo rinkos pokyčių Sąjungoje lyginamųjų analizių ir tendencijų apžvalgos tęstinumą. Šiuo tikslu reikalingi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai turi būti įvertinti ir skiriami Agentūrai, atsižvelgiant į tyrimų sąnaudų pokyčius.

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a.  Prieš pavesdamos išorės organizacijoms atlikti tyrimus Agentūros kompetencijos srityse, Sąjungos institucijos konsultuojasi su Agentūra, kad patikrintų, kokių galimybių turi pati Agentūra, kokia yra jos kompetencija atitinkamoje srityje ir kokius tyrimus ji yra atlikusi, ir apsvarsto galimybę prireikus laikinai skirti išteklių Agentūrai.

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Vykdydama uždavinius Agentūra glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma, su specializuotomis valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis, valdžios institucijomis ir darbuotojų bei darbdavių organizacijomis. Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, užtikrina bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos agentūromis, kad išvengtų veiklos dubliavimosi ir skatintų jų veiklos sąveiką ir papildomumą, ypač su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, Europos profesinio mokymo plėtros centru ir, prireikus, su kitomis ES agentūromis.

  2.  Vykdydama uždavinius Agentūra glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma, su specializuotomis valstybinėmis ir privačiomis, nacionalinėmis ar tarptautinėmis įstaigomis, valdžios institucijomis, švietimo įstaigomis, darbuotojų ir darbdavių organizacijomis, taip pat su nacionalinėmis trišalėmis įstaigomis, jeigu jų yra. Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, užtikrina bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis, kad išvengtų veiklos dubliavimosi ir skatintų jų veiklos sąveiką ir papildomumą, įskaitant galimybes dirbti kartu, ypač su EU-OSHA, CEDEFOP ir, prireikus, su kitomis Sąjungos agentūromis.

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a.  Agentūra, siekdama palengvinti ir skatinti bendradarbiavimą su kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis, sudaro su jomis bendradarbiavimo susitarimus.

  Pakeitimas     18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  vykdomasis direktorius, atliekantis 11 straipsnyje nustatytas pareigas.

  c)  vykdomasis direktorius ir direktoriaus pavaduotojas, atliekantys atitinkamai 11 ir 11a straipsniuose nustatytas pareigas.

  Pakeitimas     19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da)  trys nepriklausomi Europos Parlamento paskirti ekspertai;

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba, vadovaudamasi atitinkamai valstybių narių, Europos darbdavių ir darbuotojų organizacijų pateiktais kandidatų sąrašais. Komisija skiria jai atstovaujančius narius.

  A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba, vadovaudamasi atitinkamai valstybių narių, Europos darbdavių ir darbuotojų organizacijų pateiktais kandidatų sąrašais. Komisija skiria jai atstovaujančius narius. Atsakingas Europos Parlamento komitetas paskiria pirmos pastraipos da punkte nurodytus ekspertus patikrinęs, ar dėl paskyrimo nekyla interesų konfliktų.

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai skiriami remiantis jų žiniomis socialinės ir su darbu susijusios politikos srityje ir atsižvelgiant į atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Siekdamos užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Visos šalys siekia, kad valdyboje būtų tinkama vyrų ir moterų pusiausvyra.

  3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai gerai išmano socialinės ir su darbu susijusios politikos klausimus ir turi atitinkamus vadybos, administravimo ir biudžeto valdymo gebėjimus. Siekdamos užtikrinti valdybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys deda pastangas, kad jų atstovai keistųsi kuo rečiau. Skirdami atitinkamus savo atstovus ir pakaitinius narius į valdybą, Europos Parlamentas, Komisija, valstybės narės ir socialiniai partneriai užtikrina proporcingą vyrų ir moterų atstovavimą.

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a.  Pradėdami eiti pareigas kiekvienas narys ir pakaitinis narys pasirašo rašytinę interesų deklaraciją ir ją atnaujina, kai pasikeičia su ja susijusios aplinkybės. Agentūra skelbia interesų deklaracijas ir jų atnaujintą informaciją savo interneto svetainėje.

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Ši kadencija gali būti pratęsiama. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai arba kol jie bus pakeičiami.

  4.  Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Ši kadencija gali būti atnaujinama. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai arba kol jie bus pakeičiami. Valdybos nariai užtikrina, kad būtų ginami bendrieji Sąjungos ir EUROFOUND interesai.

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a.  EU-OSHA atstovas, CEDEFOP atstovas ir Europos mokymo fondo atstovas turi teisę dalyvauti valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis, siekiant užtikrinti didesnį agentūrų veiksmingumą ir geresnę jų sinergiją.

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  pateikia bendras Agentūros veiklos gaires ir kiekvienais metais dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma pagal 6 straipsnį patvirtina Agentūros programavimo dokumentą;

  a)  pateikia strategines Agentūros veiklos gaires ir kiekvienais metais dviejų trečdalių balso teisę turinčių narių balsų dauguma pagal 6 straipsnį patvirtina Agentūros programavimo dokumentą;

  Pakeitimas     26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies f punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  f)  priima savo narių ir nepriklausomų ekspertų interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;

  f)  priima savo narių ir nepriklausomų ekspertų, taip pat deleguotų nacionalinių ekspertų ir kitų darbuotojų, kurie nėra Agentūros įdarbinti, kaip nurodyta 20 straipsnyje, interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, įskaitant priemones, kurias taikant galima rizika nustatoma ankstyvame etape;

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies g punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  g)  remdamasi poreikių analize, priima ir reguliariai naujina komunikacijos ir sklaidos planus;

  g)  remdamasi poreikių analize, priima ir reguliariai naujina komunikacijos ir sklaidos planus ir į tai atsižvelgia rengdama Agentūros programavimo dokumentą;

  Pakeitimas     28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies k punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  k)  vadovaudamasi 19 straipsniu, skiria vykdomąjį direktorių ir prireikus pratęsia jo kadenciją arba atleidžia iš pareigų;

  k)  vadovaudamasi 19 straipsniu, skiria vykdomąjį direktorių ir direktoriaus pavaduotoją ir prireikus atnaujina jų kadenciją arba atleidžia iš pareigų;

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies n punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  n)  atsižvelgdama į Agentūros veiklos poreikius ir patikimą finansų valdymą, priima visus sprendimus dėl Agentūros vidaus struktūrų sukūrimo ir prireikus – keitimo;

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Ši nuostata dėl valdybos teisės priimti visus sprendimus dėl vidaus struktūrų (ir jų keitimo) turi būti patikslinta, nes praktiškai tai reikštų mikrovaldymą ir galėtų blokuoti bet kokią direktoriaus iniciatyvą, kai reikia priimti vykdomosios vadovybės sprendimus.

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.  Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 5 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti.

  3.  Metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų rodiklius, taip pat veikla ir programos, kurioms turi būti taikomas ex ante arba ex post vertinimas. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 5 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti. Metinis ir daugiametis programavimas apima ryšių su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis strategiją, nurodytą 30 straipsnyje, ir su ta strategija susijusius veiksmus.

  Pakeitimas     31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Išteklių programavimo procesas kasmet atnaujinamas. Strateginis programavimas prireikus atnaujinamas, visų pirma siekiant atsižvelgti į 28 straipsnyje nurodyto vertinimo rezultatus.

  Išteklių programavimo procesas kasmet atnaujinamas. Strateginis programavimas prireikus atnaujinamas, visų pirma siekiant atsižvelgti į 28 straipsnyje nurodyto vertinimo rezultatus. Jeigu Sąjungos institucijų ar Sąjungos teisės aktu Agentūrai pavedamos naujos užduotys, į tai atsižvelgiama planuojant išteklius ir vykdant finansų programavimą.

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Valdyba išsirenka pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus taip: vieną iš valstybėms narėms atstovaujančių narių, vieną iš darbdavių organizacijoms atstovaujančių narių, vieną iš darbuotojų organizacijoms atstovaujančių narių ir vieną iš Komisijai atstovaujančių narių. Pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami dviejų trečdalių balso teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma.

  1.  Valdyba išsirenka pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus taip: vieną iš valstybėms narėms atstovaujančių narių, vieną iš darbdavių organizacijoms atstovaujančių narių, vieną iš darbuotojų organizacijoms atstovaujančių narių ir vieną iš Komisijai atstovaujančių narių. Pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami dviejų trečdalių balso teisę turinčių valdybos narių balsų dauguma. Valdyba užtikrina proporcingą vyrų ir moterų atstovavimą, kalbant apie išrinktą pirmininką ir jo pavaduotojus.

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Valdyba gali pakviesti asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

  4.  Valdyba gali pakviesti asmenis, kurių nuomonė gali būti svarbi, dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. EEE narėms trečiosioms šalims, dalyvaujančioms Agentūros veikloje, gali būti atstovaujama valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

  Pakeitimas     34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.  Jei reikia skubiais atvejais, vykdomoji valdyba gali valdybos vardu priimti tam tikrus laikinus sprendimus, visų pirma administracinio valdymo klausimais, įskaitant sprendimą sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų perdavimą, ir biudžeto klausimais.

  3.  Jei reikia skubiais atvejais, vykdomoji valdyba gali valdybos vardu priimti tam tikrus laikinus sprendimus.

  Pakeitimas     35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Vykdomąją valdybą sudaro valdybos pirmininkas, trys pirmininko pavaduotojai, trijų grupių koordinatoriai, kaip nurodyta 4 straipsnio 5 dalyje, ir vienas Komisijos atstovas. Kiekviena 4 straipsnio 5 dalyje nurodyta grupė gali paskirti ne daugiau kaip po du pakaitinius narius dalyvauti vykdomosios valdybos posėdžiuose, jei nedalyvauja tikrieji nariai. Valdybos pirmininkas taip pat yra vykdomosios valdybos pirmininkas. Vykdomasis direktorius dalyvauja vykdomosios valdybos posėdžiuose, tačiau neturi teisės balsuoti.

  4.  Vykdomąją valdybą sudaro valdybos pirmininkas, trys pirmininko pavaduotojai, trijų grupių koordinatoriai, kaip nurodyta 4 straipsnio 5 dalyje, ir vienas Komisijos atstovas. Kiekviena 4 straipsnio 5 dalyje nurodyta grupė gali paskirti ne daugiau kaip po du pakaitinius narius dalyvauti vykdomosios valdybos posėdžiuose, jei nedalyvauja tikrieji nariai, užtikrindama proporcingą vyrų ir moterų atstovavimą. Valdybos pirmininkas taip pat yra vykdomosios valdybos pirmininkas. Vykdomasis direktorius dalyvauja vykdomosios valdybos posėdžiuose, tačiau neturi teisės balsuoti.

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5.  Vykdomosios valdybos narių kadencija yra dveji metai. Ši kadencija gali būti pratęsiama. Vykdomosios valdybos narių kadencija baigiasi, kai baigiasi jų narystė valdyboje.

  5.  Vykdomosios valdybos narių kadencija yra dveji metai. Ši kadencija gali būti atnaujinama. Vykdomosios valdybos narių kadencija baigiasi, kai baigiasi jų narystė valdyboje.

  Pakeitimas     37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 6 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6.  Vykdomoji valdyba posėdžiauja tris kartus per metus. Pirmininkas gali šaukti papildomus posėdžius jos narių prašymu.

  6.  Vykdomoji valdyba posėdžiauja tris kartus per metus. Pirmininkas gali šaukti papildomus posėdžius jos narių prašymu. Kiekvienas koordinatorius po kiekvieno posėdžio laiku ir skaidriai informuoja savo grupės narius apie diskusijos turinį.

  Pakeitimas     38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Vykdomasis direktorius vadovauja Agentūrai. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdybai.

  1.  Vykdomasis direktorius atsako už bendrą Agentūros valdymą pagal valdybos nustatytą strateginę kryptį ir yra atskaitingas valdybai.

  Pakeitimas    39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 5 dalies f punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  f)  veiksmų plano, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, rengimą, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai – valdybai ir vykdomajai valdybai;

  f)  veiksmų plano, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, rengimą, taip pat už pažangos ataskaitų teikimą reguliariai Komisijai ir reguliariai – valdybai ir vykdomajai valdybai;

  Pakeitimas    40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 5 dalies f a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  fa)   proporcingo lyčių atstovavimo Agentūroje užtikrinimą;

  Pakeitimas     41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 5 dalies j punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  j)  Agentūros pajamų bei išlaidų sąmatos projekto rengimą ir jos biudžeto vykdymą.

  j)  Agentūros pajamų bei išlaidų sąmatos projekto rengimą ir jos biudžeto vykdymą, įgyvendinant Agentūros programavimo dokumentą.

  Pakeitimas    42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 5 dalies j a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ja)  sprendimų dėl žmogiškųjų išteklių valdymo priėmimą, remiantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytu sprendimu;

  Pakeitimas    43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 5 dalies j b punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  jb)  sprendimų dėl Agentūros vidaus struktūrų ir prireikus jų keitimo, atsižvelgiant į Agentūros veiklos reikmes ir patikimą biudžeto valdymą, priėmimą.

  Pakeitimas    44

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 5 dalies j c punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  jc)  bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis ir bendradarbiavimo susitarimų su jomis sudarymą.

  Pakeitimas    45

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 6 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6.  Vykdomasis direktorius yra atsakingas nuspręsti, ar būtina vienoje arba keliose valstybėse narėse steigti vieną arba kelis vietinius skyrius, kad Agentūros uždaviniai būtų vykdomi našiai ir veiksmingai. Tokiam sprendimui reikia pirmiausia gauti Komisijos, valdybos ir valstybės narės, kurioje būtų įsteigtas vietinis skyrius, pritarimą. Veiklos, kurią vykdys vietinis skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir administracinių Agentūros funkcijų kartojimo.

  6.  Vykdomasis direktorius taip pat yra atsakingas nuspręsti, ar būtina steigti vieną vietinį skyrių Briuselyje kaip ryšių palaikymo skyrių Agentūros bendradarbiavimui su atitinkamomis Sąjungos institucijomis skatinti, kad Agentūros uždaviniai būtų vykdomi našiai ir veiksmingai. Tokiam sprendimui turi būti gautas išankstinis Komisijos, valdybos ir valstybės narės, kurioje būtų įsteigtas vietinis skyrius, pritarimas. Veiklos, kurią vykdys vietinis skyrius, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir administracinių Agentūros funkcijų kartojimo.

  Pakeitimas    46

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II skyriaus 3 a skirsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a skirsnis. Direktoriaus pavaduotojas

   

  11a straipsnis

   

  Direktoriaus pavaduotojas

   

  1.   Direktoriaus pavaduotojas padeda vykdomajam direktoriui vykdyti Agentūros funkcijas ir veiklą. Nedarant poveikio 3 dalies taikymui, direktoriaus pavaduotojas pavaldus vykdomajam direktoriui. Vykdomasis direktorius pateikia valdybai tvirtinti išsamų dokumentą apie direktoriaus pavaduotojo funkcijas.

   

  2.   Direktoriaus pavaduotojas gali dalyvauti ir lydėti direktorių valdybos ir vykdomosios valdybos posėdžiuose.

   

  3.   Direktoriaus pavaduotojui 19 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

  Pakeitimas    47

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas tikslais ir tikėtinais rezultatais, nurodytais 6 straipsnio 1 dalyje minėtame metiniame programavimo dokumente, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus minėtiems tikslams ir tikėtiniems rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo.

  Pakeitimas    48

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai.

  4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Sąjungos bendrojo biudžeto projektu pateikia biudžeto valdymo institucijai ir Agentūrai.

  Pakeitimas    49

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros.

  Vykdomąjį direktorių skiria valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros, kurią vykdant užtikrinamas griežtas kandidatų vertinimas ir aukštas nepriklausomumo lygis. Laukdamas paskyrimo, atrinktas kandidatas dalyvauja klausyme atsakingame Europos Parlamento komitete.

  Pakeitimas     50

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Remdamasi Komisijos siūlymu, grindžiamu šio straipsnio 3 dalyje nurodytu vertinimu, valdyba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją vieną kartą pratęsti ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

  4.  Remdamasi Komisijos siūlymu, grindžiamu šio straipsnio 3 dalyje nurodytu vertinimu, valdyba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją vieną kartą atnaujinti ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

  Pakeitimas     51

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankoje į tas pačias pareigas.

  5.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo atnaujinta, pasibaigus visam laikotarpiui negali dalyvauti kitoje atrankoje į tas pačias pareigas.

  Pakeitimas     52

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 straipsnio 6 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6.  Vykdomasis direktorius iš pareigų gali būti atleistas tik valdybos sprendimu, priimtu gavus atitinkamą Komisijos pasiūlymą.

  6.  Vykdomasis direktorius, remiantis objektyviu jo, kaip vykdomojo direktoriaus, veiklos rezultatų vertinimu, gali būti atleistas iš pareigų tik valdybos sprendimu, priimtu gavus atitinkamą Komisijos pasiūlymą.

  Pakeitimas    53

  Pasiūlymas dėl reglamento

  21 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Agentūra, vadovaudamasi 11 straipsnio 6 dalimi, gali įsteigti vietinius skyrius vienoje ar keliose tam pritariančiose valstybėse narėse.

  4.  Agentūra, vadovaudamasi 11 straipsnio 6 dalimi, gali įsteigti ryšių palaikymo skyrių Briuselyje.

  Pakeitimas    54

  Pasiūlymas dėl reglamento

  23 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

  3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras arba, kai tikslinga, kitos vertimo tarnybos.

  Pakeitimas     55

  Pasiūlymas dėl reglamento

  24 straipsnio -1 dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1.  Agentūra vykdo veiklą laikydamasi aukšto lygio skaidrumo standartų.

  Pakeitimas     56

  Pasiūlymas dėl reglamento

  28 straipsnio -1 dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1.  Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 30 straipsnio 4 dalį Agentūra atlieka išankstinį savo veiklos, susijusios su didelėmis išlaidomis, vertinimą ir baigiamąjį vertinimą.

  Pakeitimas    57

  Pasiūlymas dėl reglamento

  28 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Ne vėliau kaip po 5 metų nuo datos, nurodytos 37 straipsnyje, o vėliau kas 5 metus, Komisija pagal Komisijos gaires atlieka Agentūros veiklos rezultatų, palyginus su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, vertinimą. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.

  1.  Ne vėliau kaip po 5 metų nuo datos, nurodytos 37 straipsnyje, o vėliau kas 5 metus, Komisija pagal Komisijos gaires pateikia Agentūros veiklos rezultatų, palyginus su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, vertinimą. Atlikdama vertinimą, Komisija konsultuojasi su Europos Parlamentu ir valdyba. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.

  Pakeitimas     58

  Pasiūlymas dėl reglamento

  28 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Jei Komisija mano, kad Agentūros veikla nebepateisinama jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, ji gali siūlyti šį reglamentą iš dalies pakeisti arba panaikinti.

  Išbraukta.

  Pakeitimas     59

  Pasiūlymas dėl reglamento

  30 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.  Valdyba priima santykių su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis Agentūros kompetencijai priklausančiais klausimais strategiją.

  3.  Valdyba priima santykių su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis Agentūros kompetencijai priklausančiais klausimais strategiją kaip Agentūros programavimo dokumento dalį.

  Pakeitimas     60

  Pasiūlymas dėl reglamento

  33 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1365/75 8 straipsnį paskirtas Agentūros direktoriaus pavaduotojas likusiu jo kadencijos laikotarpiu padeda vykdomajam direktoriui.

  2.  Pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1365/75 8 straipsnį paskirtam Agentūros direktoriaus pavaduotojui likusiam jo kadencijos laikotarpiui pavedama eiti šio reglamento 11a straipsnyje numatytas direktoriaus pavaduotojo pareigas. Kitos jo sutarties sąlygos nesikeičia.

  • [1]    OL C 209, 2017 6 30 p. 49.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  2016 m. rugpjūčio 23 d. Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl steigimo reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND), persvarstymo.

  Pasiūlymo tikslas – peržiūrėti EUROFOUND steigimo reglamentą, galiojantį nuo 1975 m. EUROFOUND steigimo reglamentas iš dalies keistas tris kartus (1993, 2003 ir 2005 m.), pirmiausia siekiant atsižvelgti į ES plėtrą arba sutarties pakeitimus. Tačiau šiais pakeitimais agentūra iš esmės nebuvo pakeista.

  Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl persvarstymo, nes jis buvo būtinas, ir tai, kad ši peržiūra leis aiškiau apibrėžti EUROFOUND vaidmenį – padėti Komisijai, kitoms ES institucijoms ir įstaigoms, valstybėms narėms ir socialiniams partneriams formuoti gyvenimo ir darbo sąlygų srities politiką ir skatinti socialinį dialogą. Tai atnaujins EUROFOUND kaip šių politikos sričių analizės, mokslinių tyrimų ir politikos stebėjimo centro įgaliojimus.

  Peržiūra padės suderinti tam tikras esamo EUROFOUND steigimo reglamento nuostatas su bendru požiūriu į decentralizuotas agentūras. Europos Parlamentas yra viena iš 2012 m. liepos 19 d. bendro Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų šalių.

  Peržiūra taip pat suteikia galimybę atnaujinti EUROFOUND tikslus ir užduotis. 1975 m. įkurtas fondas pritaikė savo veiklą prie visuomenės, institucinių ir ekonominių pokyčių ir naujų Europos gyvenimo ir darbo sąlygų politikos tendencijų. Tikslai ir užduotys bus patikslinti, siekiant geriau atsižvelgti į šiuos pokyčius ir dabartinį EUROFOUND indėlį į socialinės ir užimtumo politikos plėtojimą, teikiant aktualius aukštos kokybės mokslinių tyrimų užimtumo, darbo santykių, darbo ir gyvenimo sąlygų srityse rezultatus.

  Tuo pat metu bus atlikta ne tik EUROFOUND, bet ir kitų dviejų trišalių Europos Sąjungos agentūrų – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) ir Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) – atitinkamų steigimo reglamentų peržiūra.

  Bendras šių agentūrų bruožas yra jų trišalis pobūdis, kuris atsispindi tiek jų valdyme, tiek veikloje: nacionalinės valdžios institucijos, profesinės sąjungos ir darbdavių atstovai dalyvauja valdymo organų, taip pat agentūrų specialiųjų patariamųjų komitetų darbe.

  EUROFOUND vaidmuo – informuoti ir prisidėti prie to, kad politikos formavimas su gyvenimo ir darbo sąlygomis susijusiose srityse būtų geriau grindžiamas faktais. Persvarstyme atsižvelgiama į esamą ES politiką dėl gyvenimo ir darbo sąlygų, taip pat numatoma, kad EUROFOUND darbas papildys vykdomus ir planuojamus šios srities mokslinius tyrimus, kuriems bus skiriamas ES finansavimas.

  Pranešėjas siūlo toliau nurodytus pagrindinius Komisijos pasiūlymo patobulinimus.

  Šiuo pasiūlymu pakeičiamas agentūros EUROFOUND steigimo aktas – keletą kartų iš eilės peržiūrėjus dokumentą reikėjo jį konsoliduoti ir jame nustatyti priemonių, kuriomis siekiama padidinti agentūros veiksmingumą, t. y. tiek veiksmingiau naudoti jos nuosavus išteklius, tiek veiksmingiau ją valdyti, naudoti ir išnaudoti galimybes vykdant agentūros funkcijas, kad būtų pagerinta jos veikla ir Europos Sąjungoje kuo plačiau būtų naudojamasi jos atliekamais tyrimais ir jų išvadomis. EUROFOUND liks decentralizuota agentūra, tyrimų ir socialinių partnerių dialogo centras, tačiau turės keistis ir tapti agentūra, verta Europos, kurioje vyksta žemyno kūrimo procesas.

  Siekiant veiksmingumo reikia persvarstyti, ar galimybė skirti po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, dalyvaujantį trimis trišaliais lygmenimis, vis dar prasminga, o gal, žvelgiant eilinio piliečio akimis, ji gali būti laikoma kvailyste. Kadangi Komisija šiam klausimui neskiria dėmesio ir valstybės narės jo nevertina rimtai, vis dar galioja taisyklė, pagal kurią skiriama po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą. Šį modelį turime persvarstyti ir išnagrinėti kitas priemones, kad būtų pakeistas status quo, racionalizuotas agentūrų valdymas ir iš naujo užtikrinta politinių, administracinių ir veiksmingumo aspektų pusiausvyra.

  Direktoriaus funkcijos ir pareigos turi būti išplėstos, apibrėžtos, sustiprintos ir aiškiai užtikrinta, kad jos būtų vykdomos profesionaliai, vykdomajai valdybai ir valdybai vykdant aiškią kontrolę, prižiūrint Komisijai ir atsiskaitant Europos Parlamentui. Šis požiūris neprieštarauja tam, kad agentūra, kaip ir bet kuri įmonė, turėtų direktoriaus pavaduotoją, nors reikia vengti bet kokio pareigų dubliavimo ir segmentavimo.

  Negalime bandyti šios agentūros padaryti nesvarbia ir nuvertinti jos rengiamų dokumentų kokybės ir išsamumo. Dabar tinkamas laikas žengti žingsnį į priekį ir išorės arba besidubliuojančių darbų nepavesti išorės įmonėms, o kreiptis į agentūrą. Man nekyla abejonių, kad bus sutaupyta labai daug Sąjungos lėšų. Šiuo tikslu būtinai reikės iš anksto konsultuotis su agentūra, prieš pavedant atlikti bet kokį išorės tyrimą, patenkantį į EUROFOUND tyrimų ir praktinės patirties sritį.

  Neseniai, vykstant ES kūrimo procesui, Komisija nusprendė kai kurias savo funkcijas decentralizuoti ir pavesti jas atlikti specializuotosioms agentūroms (daugeliu atvejų toks sprendimas turi prasmę), tačiau gali atrodyti, kad taip peržengiamos pagrįstos ribos – dubliuojama agentūrų veikla ir funkcijos siekiant patenkinti valstybių narių norą, kad kiekvienoje iš jų būtų po ES agentūros būstinę. Žvelgiant į ateitį, reikės atlikti rimtą, objektyvų ir nepriklausomą vertinimą, dalyvaujant pagrindinėms institucijoms, ir jį atlikus agentūros, kurios nebeturi pridėtinės vertės arba kurių funkcijas veiksmingiau pavesti vienai panašaus pobūdžio agentūrai, bus sujungtos arba galbūt net nutraukta jų veikla. Turime pereiti prie decentralizuotų agentūrų koncentracijos proceso, kad padidėtų ES veiksmų efektyvumas ir tinkamumas.

  Taip pat reikia užtikrinti, kad pagrindinės ES institucijos aktyviau dalyvautų rengiant agentūros darbo planus, kurie iš dalies turėtų būti susiję su ES vidutinės trukmės strategijomis (pvz., strategija „Europa 2020“, socialiniu ramsčiu, pabėgėliais ir kt.) ir kuriuose reikės atsižvelgti į galimybes atlikti trumpalaikes užduotis, kai tai būtina dėl susiklosčiusių aplinkybių.

  Dabar taip pat yra tinkamas laikas pasinaudoti puikiu agentūros darbu ir geru vardu tarptautiniuose forumuose, skirtuose agentūros veiklos sričiai, stiprinant jos vaidmenį ir taip remiant ES įtakos ir švelniosios galios politiką.

  Biudžeto komiteto NUOMONĖ (27.4.2017)

  pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75
  (COM(2016) 0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

  Nuomonės referentas: Jens Geier

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Komisija pasiūlė šį reglamento projektą, siekdama suderinti tam tikras dabartines Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) valdymo reglamento nuostatos su bendru požiūriu į decentralizuotas agentūras. Peržiūra taip pat suteikia galimybę atnaujinti Eurofound tikslus ir uždavinius.

  Tuo pat metu bus atlikta ne tik Eurofound, bet ir kitų dviejų trišalių Europos Sąjungos agentūrų – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) ir Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) – atitinkamų steigimo reglamentų peržiūra.

  Poveikis biudžetui – žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams, kaip išsamiau išdėstyta finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje, atitinka Komisijos komunikatą (2013) 519.

  Nuomonės referentas siūlo iš dalies pakeisti tam tikras su trišalių agentūrų bendradarbiavimu susijusias nuostatas, kad būtų galima sustiprinti jų bendradarbiavimą.

  Be to, nuomonės referentas siūlo numatyti, kad į Agentūros valdybą atstovą paskirs ir Europos Parlamentas ir kad jis pakeis Komisijos atstovą. Šis požiūris atitinka 2012 m. liepos 19 d. Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrą pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų.

  PAKEITIMAI

  Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  kadangi trys vadinamosios trišalės agentūros – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi būti koordinuojama ir turi būti išnagrinėtos galimybės padidinti veiksmingumą ir pasinaudoti sąveika. Be to, jei taikytina, Agentūra turėtų stengtis veiksmingai bendradarbiauti su Europos Komisijos mokslinių tyrimų pajėgomis;

  (5)  kadangi trys vadinamosios trišalės agentūros – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) – sprendžia darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi būti koordinuojama ir turi būti išnagrinėtos galimybės padidinti veiksmingumą ir pasinaudoti sąveika. Visų pirma, numatoma, kad šios trys agentūros dalysis administracinėmis užduotimis arba jas bendrai vykdys ir kad agentūros turėtų priimti savo atitinkamas metines darbo programas glaudžiai bendradarbiaudamos viena su kita, kad būtų išvengta dubliavimosi. Be to, jei taikytina, Agentūra turėtų stengtis veiksmingai bendradarbiauti su Europos Komisijos mokslinių tyrimų pajėgomis;

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6a)  Agentūros biudžetas turėtų būti parengtas remiantis rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymo principu ir atsižvelgiant į jos tikslus ir tikėtinus rezultatus;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Vykdydama uždavinius Agentūra glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma, su specializuotomis valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis, valdžios institucijomis ir darbuotojų bei darbdavių organizacijomis. Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, užtikrina bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos agentūromis, kad išvengtų veiklos dubliavimosi ir skatintų jų veiklos sąveiką ir papildomumą, ypač su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, Europos profesinio mokymo plėtros centru ir, prireikus, su kitomis ES agentūromis.

  2.  Vykdydama uždavinius Agentūra glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma, su specializuotomis valstybinėmis ir privačiomis įstaigomis, valdžios institucijomis ir darbuotojų bei darbdavių organizacijomis.

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a.  Agentūra, nedarydama poveikio savo tikslams, bendradarbiauja su kitomis Europos Sąjungos agentūromis, visų pirma su Europos mokymo fondu, Europos lyčių lygybės institutu, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra ir Europos profesinio mokymo plėtros centru, kad būtų galima užtikrinti veiklos koordinavimą ir taupyti lėšas, išvengti agentūrų veiklos dubliavimosi ir skatinti agentūrų veiklos sąveiką ir papildomumą.

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2b.  Agentūra, siekdama palengvinti ir skatinti bendradarbiavimą su kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis, sudaro su jomis bendradarbiavimo susitarimus.

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

    Valdybą sudaro:

  1.  Valdybą sudaro:

  a)  po vieną kiekvienos valstybės narės vyriausybei atstovaujantį narį;

  a)  po vieną kiekvienos valstybės narės vyriausybei atstovaujantį narį;

  b)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbdavių organizacijoms atstovaujantį narį;

  b)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbdavių organizacijoms atstovaujantį narį;

  c)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbuotojų organizacijoms atstovaujantį narį;

  c)  po vieną kiekvienos valstybės narės darbuotojų organizacijoms atstovaujantį narį;

  d)  trys Komisijai atstovaujantys nariai.

  d)  du Komisijai atstovaujantys nariai;

   

  da)  vienas nepriklausomas narys, atstovaujantis Europos Parlamentui.

  Visi a–d punktuose nurodyti nariai turi balsavimo teisę.

  Visi a–da punktuose nurodyti nariai turi balsavimo teisę.

   

  Paskyrimas įsigalioja, kai atitinkamas asmuo pasirašo pareiškimą dėl interesų konflikto nebuvimo.

  A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba, vadovaudamasi atitinkamai valstybių narių, Europos darbdavių ir darbuotojų organizacijų pateiktais kandidatų sąrašais. Komisija skiria jai atstovaujančius narius.

  A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba, vadovaudamasi atitinkamai valstybių narių, Europos darbdavių ir darbuotojų organizacijų pateiktais kandidatų sąrašais. Komisija ir Europos Parlamentas skiria jiems atstovaujančius narius.

   

  Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros atstovas ir Europos profesinio mokymo plėtros centro atstovas valdyboje turi stebėtojo statusą.

  Pagrindimas

  2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrame pareiškime dėl decentralizuotų agentūrų numatoma galimybė Europos Parlamentui paskirti vieną valdybos narį.

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jei Agentūrai paskiriamas naujas uždavinys, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

  Jei Agentūrai paskiriamas naujas uždavinys, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Ji yra atsakinga už tai, kad sudarant programą būtų išvengta dubliavimosi su kitos trišalės Sąjungos agentūros veikla, ir už tai, kad būtų užtikrinta, jog veiklos prioritetų peržiūra bus visada laikoma tinkama alternatyva, svarstytina prieš papildomų finansinių išteklių paskyrimo galimybę. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 5 dalies j a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ja)  bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis ir bendradarbiavimo susitarimų su jomis sudarymą.

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas tikslais ir tikėtinais rezultatais, nurodytais 6 straipsnio 1 dalyje minėtame metiniame programavimo dokumente, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus minėtiems tikslams ir tikėtiniems rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymo principo.

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai.

  4.  Komisija šį sąmatos projektą kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu išsiunčia biudžeto valdymo institucijai. Komisija tuo pačiu metu šį sąmatos projektą išsiunčia Agentūrai.

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  23 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

  3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras ar kiti vertimo paslaugų teikėjai pagal viešųjų pirkimų taisykles ir atsižvelgiant į atitinkamose finansinėse taisyklėse numatytus apribojimus.

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  28 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Ne vėliau kaip po 5 metų nuo datos, nurodytos 37 straipsnyje, o vėliau kas 5 metus, Komisija pagal Komisijos gaires atlieka Agentūros veiklos rezultatų, palyginus su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, vertinimą. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.

  1.  Ne vėliau kaip po 5 metų nuo datos, nurodytos 37 straipsnyje, o vėliau kas 5 metus, Komisija pagal Komisijos gaires pateikia Agentūros veiklos rezultatų, palyginus su jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, vertinimą. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.

  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

  Nuorodos

  COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  12.9.2016

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG

  12.9.2016

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Jens Geier

  15.9.2016

  Priėmimo data

  25.4.2017

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

  30

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  2

  -

  ENF

  Stanisław Żółtek

  NI

  Eleftherios Synadinos

  0

  0

   

   

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

  Nuorodos

  COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  23.8.2016

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  12.9.2016

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG

  12.9.2016

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Enrique Calvet Chambon

  28.9.2016

   

   

   

  Svarstymas komitete

  22.3.2017

  25.4.2017

   

   

  Priėmimo data

  12.7.2017

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  46

  3

  3

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Andrejs Mamikins

  Pateikimo data

  28.7.2017

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  46

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

  Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

  Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

  David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

  Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

  Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

  3

  -

  ENF

  NI

  Dominique Martin, Joëlle Mélin

  Lampros Fountoulis

  3

  0

  ALDE

  Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

  Naudojami sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė