Ziņojums - A8-0275/2017Ziņojums
A8-0275/2017

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75

28.7.2017 - (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)) - ***I

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referents: Enrique Calvet Chambon


Procedūra : 2016/0256(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0275/2017

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0531),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 153. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0342/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 30. marta atzinumu[1],

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A6-0275/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

Recital 1

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofond) ar Regulu (EEK) Nr. 1365/753 tika nodibināts, lai ar darbību, kuras nolūks būtu vairot un izplatīt zināšanas, kas varētu palīdzēt plānot un iedibināt labākus dzīves un darba apstākļus, veicinātu šā procesa īstenošanu.

(1)  Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/753 tika nodibināts, lai ar darbību, kuras nolūks būtu vairot un izplatīt zināšanas, kas varētu palīdzēt plānot un iedibināt labākus dzīves un darba apstākļus, veicinātu šā procesa īstenošanu. Eurofound vajadzētu politikas veidotājiem, sociālajiem partneriem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām sniegt specializētu informāciju ar pievienoto vērtību savā kompetences jomā.

__________________

__________________

3 Padomes 1975. gada 26. maija Regula (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.).

3 Padomes 1975. gada 26. maija Regula (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Kopš Eurofound dibināšanas 1975. gadā tam ir bijusi svarīga loma kā dzīves un darba apstākļu uzlabošanas atbalstītājam visā Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā dzīves un darba apstākļu jēdzieni un nozīmīgums sabiedrības attīstības un fundamentālu darba tirgus pārmaiņu ietekmē ir evolucionējuši. Ņemot to vērā, Eurofound mērķu un uzdevumu aprakstīšanā lietoto terminoloģiju, kāda tā ir Regulā (EEK) Nr. 1365/75, nepieciešams koriģēt.

(2)  Kopš Eurofound dibināšanas 1975. gadā tam ir bijusi svarīga loma kā dzīves un darba apstākļu uzlabošanas atbalstītājam visā Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā dzīves un darba apstākļu jēdzieni un nozīmīgums sabiedrības attīstības un fundamentālu darba tirgus pārmaiņu ietekmē un attiecībā uz dzīves un darba apstākļiem ir evolucionējuši. Ņemot to vērā, Eurofound mērķu un uzdevumu aprakstīšanā lietoto terminoloģiju, kāda tā ir Regulā (EEK) Nr. 1365/75, nepieciešams koriģēt.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs tā dēvētās trīspusējās aģentūras, proti, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), nepieciešama cieša šo triju aģentūru savstarpējā koordinācija un ir jāizmanto dažādi veidi, kā palielināt to efektivitāti un sinerģiju. Turklāt, kur vajadzīgs, Aģentūrai būtu jācenšas iesaistīties efektīvā sadarbībā ar Eiropas Komisijas iekšējiem pētnieciskajiem resursiem.

(5)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs tā trīspusējās aģentūras, proti, Eurofound, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), nepieciešama cieša to savstarpējā koordinācija. Tādēļ aģentūrām to darbā būtu vienai otru jāpapildina tajos gadījumos, kad ir līdzīgas interešu jomas, vienlaikus stiprinot rīkus, kas darbojas labi, piemēram, Eurofound un EU-OSHA saprašanās memorandu. Tām būtu jāizmanto dažādi veidi, kā palielināt to efektivitāti un sinerģiju, un jāizvairās no pienākumu, mērķu un darbību dublēšanās aģentūru starpā un starp tām un Komisiju. Turklāt, kur vajadzīgs, Eurofound būtu jācenšas efektīvi sadarboties ar Savienības iestāžu iekšējām pētniecības struktūrām.

Grozījums Nr.     4

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Ir arī svarīgi, lai Eurofound cieši sadarbotos ar attiecīgajām iestādēm starptautiskā, Savienības un valstu līmenī, piemēram, ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Starptautisko Darba organizāciju (SDO), veicot analīzi un nodrošinot zināšanas par sociālo, nodarbinātības un ar darbu saistīto politiku. Maksimāla labuma gūšanas nolūkā Eurofound ir lietderīgi attiecīgā gadījumā izveidot saiknes ar valstu struktūrām, kas, ja iespējams, ir trīspusējas. Turklāt ir svarīgi, lai Eurofound nolūkā nodrošināt koordināciju un sinerģiju būtu ļoti ciešas funkcionālās saiknes ar Nodarbinātības komiteju (EMCO) un Sociālās aizsardzības komiteju (SPC), kā arī ar SDO.

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Eurofound, EU-OSHA un Cedefop trīspusējā darbība ir visaptverošas pieejas augstvērtīga izpausme, kas balstīta uz sociālo dialogu starp sociālajiem partneriem, Savienību un valstu iestādēm, un tas ir ļoti svarīgi, lai rastu kopīgus un ilgtspējīgus sociālos un ekonomiskos risinājumus.

Grozījums Nr.     6

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Lai nodrošinātu Eurofound pilnīgu autonomiju un neatkarību un ļautu pienācīgi sasniegt saskaņā ar šo regulu izvirzītos mērķus un uzdevumus, tam būtu jāpiešķir atbilstošs un autonoms budžets, kura ieņēmumu lielāko daļu veidotu iemaksa no Savienības vispārējā budžeta. Attiecībā uz Savienības iemaksu un visām citām subsīdijām, ko piešķir no Savienības vispārējā budžeta, Eurofound būtu jāpiemēro Savienības budžeta procedūra. Eurofound pārskatu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Eurofound budžets būtu jāizstrādā, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu un ņemot vērā Eurofound darbības mērķus un gaidāmos rezultātus.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Lai Eurofound pārvaldībā nodrošinātu regulāru dalībnieku nomaiņu, Valdei, ievērojot darbības noteikumus un citus mehānismus, vajadzētu apsvērt iespēju ierobežot tās locekļu secīgu pilnvaru termiņu skaitu.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  Eurofound darbam vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus pēc iespējas būtu jānodrošina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centram (Tulkošanas centrs). Attiecīgā gadījumā, piemēram, ja tulkojums ir steidzams vai ja Tulkošanas centrs ir ļoti noslogots, šādus tulkošanas pakalpojumus vajadzētu nodrošināt citiem tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem. Šādiem citiem tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina tāds pats kvalitātes līmenis, kādu nodrošina Tulkošanas centrs, un par cenām, kas nav augstākas, un to darbībai būtu jāatbilst Savienības vides, darba un sociālajiem standartiem, kā arī attiecīgā gadījumā jāievēro publiskā iepirkuma noteikumi.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūras mērķi ir vairot un izplatīt zināšanas, kas Komisijai, citām ES iestādēm un struktūrām, kā arī sociālajiem partneriem palīdzētu veidot un īstenot rīcībpolitikas, kuru mērķis ir uzlabot dzīves un darba apstākļus, atbalstīt nodarbinātības politikas risinājumus un virzīt dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem.

2.  Trīspusējās aģentūras mērķi ir vairot un izplatīt zināšanas, kas Savienības iestādēm un struktūrām, dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām palīdzētu veidot un īstenot vidēja termiņa un ilgtermiņa rīcībpolitikas, kuru mērķis ir uzlabot dzīves un darba apstākļus, atbalstīt nodarbinātības politikas risinājumus un virzīt dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  analizē dzīves un darba apstākļu tendences un darba tirgu dinamiku;

(b)  apkopo datus, veicot apsekojumus, un analizē dzīves un darba apstākļu tendences un darba tirgu dinamiku;

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  veic izpēti un Aģentūras kompetenču jomās īsteno izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, pamatojoties uz netiešu pārvaldību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 54. panta 2. punktu un 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta iv) ievilkumu1a;

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  pamatojoties uz savu veikto analīzi un izpēti, sniedz politikas veidotājiem, tostarp sociālajiem partneriem, uz izpēti balstītus politikas priekšlikumus dzīves un darba apstākļu jomā;

Pamatojums

Eurofound priekšrocība ir arī spēja analīzē un izpētē gūtos secinājumus izmantot, lai izstrādātu vērtīgas idejas politikas veidošanai. Tas būtu skaidri jānosaka Eurofound uzdevumos un pilnvarās.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Aģentūra turpina veikt apsekojumus, lai saglabātu salīdzinošās analīzes nepārtrauktību un novērotu dzīves un darba apstākļu tendences un darba tirgu dinamiku Savienībā. Šajā nolūkā novērtē un saskaņā ar apsekojumu izmaksu attīstību nodrošina Aģentūrai nepieciešamos finanšu un cilvēkresursus.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Savienības iestādes, pirms tās pasūta ārējai organizācijai veikt izpēti Aģentūras kompetences jomās, vispirms apspriežas ar Aģentūru, lai noskaidrotu tās pieejamību, specializētās zināšanas attiecīgajā jomā un pētījumus, ko tā jau ir veikusi, un apsver iespēju vajadzības gadījumā uz pagaidu laiku piešķirt resursus Aģentūrai.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pildīdama savus uzdevumus, īpaši ciešu dialogu Aģentūra uztur ar publiskām un privātām specializētām organizācijām, ar publiskām iestādēm un ar darba ņēmēju un darba devēju organizācijām. Aģentūra, netiekot skartiem tās mērķiem, gādā, ka tās sadarbība ar citām Eiropas Savienības aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru, ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru un attiecīgā gadījumā citām ES aģentūrām, ir orientēta tā, lai nepieļautu pārklāšanos un veicinātu to darbības sinerģiju un savstarpēju papildināmību.

2.  Pildīdama savus uzdevumus, Aģentūra uztur ciešu dialogu ar publiskām un privātām, valstu un starptautiskām specializētām organizācijām, publiskām iestādēm, izglītības iestādēm, darba ņēmēju un darba devēju organizācijām un valstu trīspusējām struktūrām, ja tādas pastāv. Aģentūra, neskarot tās mērķus, sadarbojas ar citām Savienības aģentūrām, jo īpaši ar EU-OSHA, Cedefop un attiecīgā gadījumā citām Savienības aģentūrām, lai nepieļautu pārklāšanos un veicinātu to darbības sinerģiju un savstarpēju papildināmību, tostarp iespēju strādāt kopā.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Aģentūra noslēdz sadarbības līgumus ar citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, lai sekmētu un veicinātu sadarbību ar tām.

Grozījums Nr.     18

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  izpilddirektors, kas veic 11. pantā aprakstītos pienākumus.

(c)  izpilddirektors un direktora vietnieks, kas veic attiecīgi 11. un 11.a pantā aprakstītos pienākumus.

Grozījums Nr.     19

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  trīs Eiropas Parlamenta iecelti neatkarīgi eksperti;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus, attiecīgi balstoties uz kandidātu sarakstiem, ko iesniegušas dalībvalstis, Eiropas darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas, ieceļ Padome. Locekļus, kas pārstāv Komisiju, ieceļ Komisija.

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus, attiecīgi balstoties uz kandidātu sarakstiem, ko iesniegušas dalībvalstis, Eiropas darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas, ieceļ Padome. Locekļus, kas pārstāv Komisiju, ieceļ Komisija. Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ ekspertus, kas minēti šā punkta pirmās daļas da) apakšpunktā, pēc tam, kad ir pārbaudīts, ka konkrēto personu iecelšana nerada interešu konfliktus.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, pamatojoties uz viņu zināšanām par sociālajām un ar darbu saistītajām rīcībpolitikām un ņemot vērā arī attiecīgās pārvaldnieciskās, administratīvās un budžetārās prasmes. Visas Valdē pārstāvētās puses cenšas tā ierobežot savu pārstāvju mainību, lai būtu nodrošināta valdes darba pēctecība. Visas puses tiecas panākt, lai Valdē būtu līdzsvarota vīriešu un sieviešu pārstāvība.

3.  Valdes locekļiem un viņu aizstājējiem ir atbilstīgas zināšanas par sociālajām un ar darbu saistītajām rīcībpolitikām, kā arī attiecīgās vadības, administratīvās un budžeta pārvaldības prasmes. Visas Valdē pārstāvētās puses cenšas tā ierobežot savu pārstāvju mainību, lai būtu nodrošināta valdes darba pēctecība. Eiropas Parlaments, Komisija, dalībvalstis un sociālie partneri, ieceļot savus attiecīgos pārstāvjus un viņu vietniekus Valdē, nodrošina vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Katrs Valdes loceklis un locekļa aizstājējs, stājoties amatā, paraksta rakstisku interešu deklarāciju un atjaunina to, ja mainās apstākļi šajā ziņā. Aģentūra savā tīmekļa vietnē publicē interešu deklarācijas un to atjauninātās versijas.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru ilgums ir četri gadi. Šo laiku var pagarināt. Locekļa pilnvaru laikam beidzoties vai loceklim atkāpjoties, viņš paliek amatā līdz viņa atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai.

4.  Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru ilgums ir četri gadi. Šo pilnvaru termiņu var atjaunot. Locekļa pilnvaru laikam beidzoties vai loceklim atkāpjoties, viņš paliek amatā līdz viņa atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai. Valdes locekļi nodrošina Savienības un Eurofound vispārējo interešu aizsardzību.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Vienam pārstāvim no katras aģentūras — EU-OSHA, Cedefop un Eiropas Izglītības fonda — ir tiesības kā novērotājam piedalīties Valdes sanāksmēs, lai uzlabotu aģentūru darba efektivitāti un sinerģiju.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vispārīgi orientē Aģentūras darbību un katru gadu ar Aģentūras balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu un saskaņā ar 6. pantu pieņem Aģentūras plānošanas dokumentu;

(a)  stratēģiski orientē Aģentūras darbību un katru gadu ar Aģentūras balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu un saskaņā ar 6. pantu pieņem Aģentūras plānošanas dokumentu;

Grozījums Nr.     26

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  attiecībā uz saviem locekļiem un neatkarīgiem ekspertiem pieņem noteikumus interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

(f)  attiecībā uz saviem locekļiem un neatkarīgiem ekspertiem, kā arī norīkotiem valstu ekspertiem un citu personālu, kas nav nodarbināts Aģentūrā, kā minēts 20. pantā, pieņem noteikumus, tostarp pasākumus iespējamo risku atklāšanai agrīnā stadijā, interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  pamatojoties uz vajadzību analīzi, pieņem un regulāri atjaunina 4. pantā minētos komunikācijas un izplatīšanas plānus;

(g)  pamatojoties uz vajadzību analīzi, pieņem un regulāri atjaunina komunikācijas un izplatīšanas darbību plānus, ko atspoguļo Aģentūras plānošanas dokumentā;

Grozījums Nr.     28

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  saskaņā ar 19. pantu ieceļ izpilddirektoru un attiecīgā gadījumā pagarina viņa pilnvaru laiku vai viņu atceļ no amata;

(k)  saskaņā ar 19. pantu ieceļ izpilddirektoru un direktora vietnieku un attiecīgā gadījumā atjauno viņu pilnvaru laiku vai viņus atceļ no amata;

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(n)  ņemot vērā vajadzības attiecībā uz Aģentūras darbību un ievērojot pareizu budžetāro pārvaldību, pieņem visus lēmumus par Aģentūras iekšējo struktūru izveidi un vajadzības gadījumā to pārveidi;

svītrots

Pamatojums

Šis noteikums, ka Valde pieņem lēmumus par visām iekšējām struktūrām (un grozījumus), ir jāprecizē, jo praksē tas nozīmētu mikropārvaldību un varētu bloķēt jebkādas direktora iniciatīvas, kad ir jāpieņem vadības lēmumi.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Gada darba programmā ietver detalizētus mērķus un gaidāmos rezultātus, arī snieguma rādītājus. Ievērojot tādus principus kā budžeta līdzekļus sadalīt pēc darbības jomām un budžetu pārvaldīt pa darbības jomām, programmā ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtajiem finansiālajiem līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar 5. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu.

3.  Gada darba programmā ietver detalizētus mērķus un gaidāmos rezultātus, arī snieguma rādītājus, kā arī darbības un programmas, par kurām jāveic ex ante vai ex post novērtējums. Ievērojot tādus principus kā budžeta līdzekļus sadalīt pēc darbības jomām un budžetu pārvaldīt pa darbības jomām, programmā ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtajiem finansiālajiem līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar 5. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. Gada un daudzgadu darba programma ietver 30. pantā minēto stratēģiju attiecībām ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām un ar šo stratēģiju saistītās darbības.

Grozījums Nr.     31

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Resursu plānu atjaunina reizi gadā. Stratēģisko plānu atjaunina vajadzības gadījumā, jo īpaši lai reaģētu uz 28. pantā minētās izvērtēšanas iznākumu.

Resursu plānu atjaunina reizi gadā. Stratēģisko plānu atjaunina vajadzības gadījumā, jo īpaši lai reaģētu uz 28. pantā minētās izvērtēšanas iznākumu. Ja Savienības iestādes vai Savienības tiesību akti nosaka Aģentūrai jaunus uzdevumus, to ņem vērā Aģentūras resursu un finansējuma plānošanā.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus Valde ievēlē šādi: vienu — no locekļiem, kas pārstāv dalībvalstis, vienu — no locekļiem, kas pārstāv darba devēju organizācijas, vienu — no locekļiem, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas, un vienu — no locekļiem, kas pārstāv Komisiju. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar Valdes balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

1.  Priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus Valde ievēlē šādi: vienu — no locekļiem, kas pārstāv dalībvalstis, vienu — no locekļiem, kas pārstāv darba devēju organizācijas, vienu — no locekļiem, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas, un vienu — no locekļiem, kas pārstāv Komisiju. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar Valdes balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu. Valde nodrošina vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību kopējā priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku skaitā.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valde uz savām sanāksmēm novērotāja statusā var uzaicināt jebkuru personu, kuras viedoklis varētu to interesēt.

4.  Valde uz savām sanāksmēm novērotāja statusā var uzaicināt jebkuru personu, kuras viedoklis varētu to interesēt. EEZ trešās valstis, kuras piedalās Aģentūras darbā, Valdes sanāksmēs var tikt pārstāvētas novērotāja statusā.

Grozījums Nr.     34

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja steidzamības dēļ vajadzīgs, Izpildkomiteja Valdes vārdā var pieņemt noteiktus pagaidu lēmumus, jo īpaši administratīvās pārvaldības lietās, arī par iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējuma apturēšanu un budžetāriem jautājumiem.

3.  Ja steidzamības dēļ vajadzīgs, Izpildkomiteja Valdes vārdā var pieņemt noteiktus pagaidu lēmumus.

Grozījums Nr.     35

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Izpildkomitejas sastāvā ir Valdes priekšsēdētājs, trīs priekšsēdētāja vietnieki, triju 4. panta 5. punktā minēto grupu koordinatori un viens Komisijas pārstāvis. Katra no 4. panta 5. punktā minētajām grupām var iecelt līdz diviem aizstājējiem, kas Izpildkomitejas sēdes apmeklē pilntiesīgo locekļu prombūtnē. Valdes priekšsēdētājs ir arī Izpildkomitejas priekšsēdētājs. Izpilddirektors piedalās Izpildkomitejas sanāksmēs, bet viņam nav balsstiesību.

4.  Izpildkomitejas sastāvā ir Valdes priekšsēdētājs, trīs priekšsēdētāja vietnieki, triju 4. panta 5. punktā minēto grupu koordinatori un viens Komisijas pārstāvis. Katra no 4. panta 5. punktā minētajām grupām var iecelt līdz diviem aizstājējiem, kas Izpildkomitejas sēdes apmeklē pilntiesīgo locekļu prombūtnē, nodrošinot vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību. Valdes priekšsēdētājs ir arī Izpildkomitejas priekšsēdētājs. Izpilddirektors piedalās Izpildkomitejas sanāksmēs, bet viņam nav balsstiesību.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izpildkomitejas locekļu amata pilnvaru ilgums ir divi gadi. Šo laiku var pagarināt. Izpildkomitejas locekļu pilnvaru laiks beidzas, kad beidzas viņu dalība valdē.

5.  Izpildkomitejas locekļu amata pilnvaru ilgums ir divi gadi. Šo pilnvaru termiņu var atjaunot. Izpildkomitejas locekļu pilnvaru laiks beidzas, kad beidzas viņu dalība valdē.

Grozījums Nr.     37

Regulas priekšlikums

10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpildkomiteja sanāk vismaz divreiz gadā. Priekšsēdētājs pēc locekļu pieprasījuma var sasaukt papildu sanāksmes.

6.  Izpildkomiteja sanāk vismaz divreiz gadā. Priekšsēdētājs pēc locekļu pieprasījuma var sasaukt papildu sanāksmes. Katrs koordinators pēc katras sanāksmes laikus un pārredzami informē savas grupas locekļus par sarunu saturu.

Grozījums Nr.     38

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izpilddirektors pārvalda Aģentūru. Izpilddirektors atskaitās Valdei.

1.  Izpilddirektors ir atbildīgs par Aģentūras kopējo pārvaldību saskaņā ar Valdes noteikto stratēģisko virzienu un atskaitās Valdei.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  sagatavots rīcības plāns, kurā tiek noteikti turpmākie pasākumi attiecībā uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un izvērtējumiem, kā arī no izmeklēšanas, kuru veicis Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un divreiz gadā par plāna īstenošanas gaitu ziņots Komisijai un regulāri — Valdei un Izpildkomitejai;

(f)  sagatavots rīcības plāns, kurā tiek noteikti turpmākie pasākumi attiecībā uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un izvērtējumiem, kā arī no izmeklēšanas, kuru veicis Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un regulāri par plāna īstenošanas gaitu ziņots Komisijai un regulāri — Valdei un Izpildkomitejai;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)   nodrošināts dzimumu līdzsvars Aģentūrā;

Grozījums Nr.     41

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  sagatavoti Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmju projekti un izpildīts tās budžets.

(j)  kā daļa no Aģentūras plānošanas dokumenta sagatavoti Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmju projekti un izpildīts tās budžets.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ja)  saskaņā ar lēmumu, kas minēts 5. panta 2. punktā, pieņemti lēmumi attiecībā uz cilvēkresursu pārvaldību;

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(jb)  pieņemti lēmumi par Aģentūras iekšējām struktūrām un vajadzības gadījumā to pārveidi, ņemot vērā vajadzības, kas saistītas ar Aģentūras darbībām, un ievērojot pareizu budžeta pārvaldību;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – jc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(jc)  īstenota sadarbība ar citām Savienības aģentūrām un noslēgti sadarbības līgumi ar tām.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpilddirektora atbildībā ir arī izlemt, vai Aģentūras uzdevumu efektīvas un rezultatīvas izpildes nolūkā nav jāizveido viens vai vairāki vietējie biroji vienā vai vairākās dalībvalstīs. Lai šādu lēmumu pieņemtu, no Komisijas, Valdes un dalībvalsts, kurā paredzēts izveidot vietējo biroju, jāsaņem iepriekšēja piekrišana. Šādā lēmumā norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās darbības tvērumu, izvairoties no liekām izmaksām un Aģentūras administratīvo funkciju dublēšanās.

6.  Izpilddirektora atbildībā ir arī izlemt, vai Aģentūras uzdevumu efektīvas un rezultatīvas izpildes nolūkā nav jāizveido viens vietējais birojs Briselē, kas būtu koordinācijas birojs Aģentūras sadarbības attīstīšanai ar attiecīgajām Savienības iestādēm. Lai šādu lēmumu pieņemtu, no Komisijas, Valdes un dalībvalsts, kurā paredzēts izveidot vietējo biroju, saņem iepriekšēju piekrišanu. Šādā lēmumā norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās darbības tvērumu, izvairoties no liekām izmaksām un Aģentūras administratīvo funkciju dublēšanās.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

II nodaļa – 3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a iedaļa. Direktora vietnieks

 

11.a pants

 

Direktora vietnieks

 

1.   Direktora vietnieks palīdz izpilddirektoram īstenot Aģentūras funkcijas un darbības. Neskarot 3. punktu, direktora vietnieks strādā izpilddirektora pakļautībā. Izpilddirektors iesniedz informāciju par direktora vietnieka pienākumiem Valdei apstiprināšanai.

 

2.   Direktora vietnieks var viens pats vai kopā ar izpilddirektoru piedalīties Valdes un Izpildkomitejas sanāksmēs.

 

3.   Šīs regulas 19. pantu mutatis mutandis piemēro direktora vietniekam.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Provizoriskā tāmes projekta pamatā ir 6. panta 1. punktā paredzētajā ikgadējā plānošanas dokumentā noteiktie mērķi un gaidāmie rezultāti, un tajā ņem vērā šo mērķu un gaidāmo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos finanšu resursus, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai.

4.  Komisija minētos tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai un Aģentūrai.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izpilddirektoru atklātā un pārredzamā atlases procedūrā no Komisijas ierosināta kandidātu saraksta ieceļ Valde.

Izpilddirektoru atklātā un pārredzamā atlases procedūrā, kas garantē stingru kandidātu novērtēšanu un augstu neatkarības līmeni, no Komisijas ierosināta kandidātu saraksta ieceļ Valde. Pirms izpilddirektora iecelšanas amatā rīko izraudzītā kandidāta uzklausīšanu atbildīgajā Eiropas Parlamenta komitejā.

Grozījums Nr.     50

Regulas priekšlikums

19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valde, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā minētais novērtējums, izpilddirektora amata pilnvaru laiku var vismaz vienu reizi pagarināt par laiku, kura ilgums nepārsniedz piecus gadus.

4.  Valde, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā minētais novērtējums, izpilddirektora amata pilnvaru laiku var vienu reizi atjaunot uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

Grozījums Nr.     51

Regulas priekšlikums

19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izpilddirektors, kura pilnvaru laiks ir pagarināts, kopējā laika beigās nedrīkst piedalīties citā atlases procedūrā uz to pašu amatu.

5.  Izpilddirektors, kura pilnvaru laiks ir atjaunots, kopējā laika beigās nedrīkst piedalīties citā atlases procedūrā uz to pašu amatu.

Grozījums Nr.     52

Regulas priekšlikums

19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpilddirektoru no amata var atcelt, tikai pamatojoties uz Valdes lēmumu uz Komisijas priekšlikuma pamata.

6.  Izpilddirektoru no amata var atcelt, tikai pamatojoties uz Valdes lēmumu, kas pieņemts pēc Komisijas priekšlikuma, kura pamatā ir argumentēts novērtējums par izpilddirektora darbu.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūra ar dalībvalstu piekrišanu un saskaņā ar 11. panta 6. punktu vienā vai vairākās dalībvalstīs var izveidot vietējos birojus.

4.  Aģentūra saskaņā ar 11. panta 6. punktu var izveidot koordinācijas biroju Briselē.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs vai vajadzības gadījumā citi tulkošanas dienesti.

Grozījums Nr.     55

Regulas priekšlikums

24. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Aģentūras darbs ir augstākā mērā pārredzams.

Grozījums Nr.     56

Regulas priekšlikums

28. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 30. panta 4. punktu Aģentūra veic to savu darbību ex ante novērtējumus, kas ir saistītas ar lieliem izdevumiem, kā arī veic ex post novērtējumus.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 37. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem gadiem pēc šā datuma Komisija atbilstoši Komisijas pamatnostādnēm veic izvērtēšanu, kurā novērtē Aģentūras sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā jo īpaši izskata, vai nav radusies vajadzība mainīt Aģentūras pilnvaras, un novērtē katra šāda grozījuma finansiālās sekas.

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 37. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem gadiem pēc šā datuma Komisija atbilstoši Komisijas pamatnostādnēm sniedz izvērtējumu, kurā novērtēts Aģentūras sniegums attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Komisija izvērtēšanas laikā apspriežas ar Eiropas Parlamentu un Valdi. Izvērtēšanā jo īpaši izskata, vai nav radusies vajadzība mainīt Aģentūras pilnvaras, un novērtē katra šāda grozījuma finansiālās sekas.

Grozījums Nr.     58

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja Komisija uzskata, ka, ņemot vērā Aģentūrai izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tās turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, tā var ierosināt šo regulu attiecīgi grozīt vai atcelt.

svītrots

Grozījums Nr.     59

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Valde pieņem stratēģiju attiecībām ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām jautājumos, kas ir Aģentūras kompetencē.

3.  Kā daļu no Aģentūras plānošanas dokumenta Valde pieņem stratēģiju attiecībām ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām jautājumos, kas ir Aģentūras kompetencē.

Grozījums Nr.     60

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūras direktora vietnieks, kas iecelts, pamatojoties uz Padomes Regulas (EEK) Nr. 1365/75 8. pantu, uz atlikušo amata pilnvaru laiku palīdzēs direktoram vai izpilddirektoram.

2.  Aģentūras direktora vietniekam, kas iecelts, pamatojoties uz Padomes Regulas (EEK) Nr. 1365/75 8. pantu, uz atlikušo amata pilnvaru laiku tiek uzticēti šīs regulas 11.a pantā paredzētie direktora vietnieka pienākumi. Citi viņa darba līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

  • [1]    OV C 209, 30.6.2017., 49. lpp.

PASKAIDROJUMS

Komisija 2016. gada 23. augustā publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound).

Priekšlikuma mērķis ir pārskatīt 1975. gada Eurofound dibināšanas regulu. Eurofound dibināšanas regula ir grozīta trīs reizes, proti, 1993., 2003. un 2005. gadā, galvenokārt ar mērķi ņemt vērā ES paplašināšanos vai grozījumus Līgumos. Tomēr šādi grozījumi nav būtiski mainījuši Aģentūras darbības pamatprincipus.

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par regulas pārstrādāšanu, kas bija nepieciešama un nodrošinās precīzāku Eurofound lomas aprakstu, t. i., sniegt atbalstu Komisijai, citām ES iestādēm un struktūrām, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, izstrādājot politiku dzīves un darba apstākļu jomā un veicinot sociālo dialogu. Pārstrādājot dibināšanas regulu, tiks atjauninātas Eurofound pilnvaras minētajās politikas jomās darboties kā analīzes, pētniecības un politikas pārraudzības centram.

Pārstrādāšanā dažas Eurofound dibināšanas regulā paredzētās normas tiks saskaņotas ar Vienoto pieeju decentralizētajām aģentūrām. Eiropas Parlaments piedalījās Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgā paziņojuma par decentralizētajām aģentūrām pieņemšanā.

Pārstrādāšana arī dod iespēju atjaunināt Eurofound mērķus un uzdevumus. Kopš Eurofound izveides 1975. gadā tas ir pielāgojis savas darbības vispārējām sabiedrības, institucionālajām un ekonomikas norisēm un jaunākajām ES politikas tendencēm dzīves un darba apstākļu jomā. Mērķi un uzdevumi tiks pielāgoti, lai labāk atspoguļotu minētās norises un Eurofound pašreizējo ieguldījumu sociālās un nodarbinātības politikas izstrādē, nodrošinot būtiskus un kvalitatīvus pētniecības datus par nodarbinātību, ražošanas attiecībām un darba un dzīves apstākļiem.

Vienlaikus ar Eurofound dibināšanas regulas pārstrādi tiks pārstrādātas arī divu pārējo Eiropas Savienības trīspusējo aģentūru — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU–OSHA) un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) — dibināšanas regulas.

Kopīga minēto aģentūru iezīme ir to trīspusējais raksturs, kas ir atspoguļots gan to pārvaldībā, gan darbībā: valstu iestādes, arodbiedrības un darba devēju pārstāvji līdzdarbojas minēto aģentūru vadības struktūru un īpašo padomdevēju komiteju darbā.

Eurofound loma ir informēt un sniegt ieguldījumu labākas, uz faktiem balstītas politikas izveidē jomās, kas saistītas ar dzīves un darba apstākļiem. Pārskatīšanā ņem vērā pašreizējos ES politikas virzienus attiecībā uz dzīves un darba apstākļiem un paredz Eurofound darba papildināmību ar pašreizējo un plānoto pētniecību minētajā jomā, ko veic ar ES finansējuma atbalstu.

Referents ierosina šādus galvenos uzlabojumus Komisijas priekšlikuma tekstā:

Šis priekšlikums groza Eurofound aģentūras dibināšanas aktu, kuram pēc vairākām redakcijām bija nepieciešams konsolidēts teksts nolūkā uzlabot aģentūras efektivitāti gan pašu resursu izmantošanā, gan arī pašu resursu pārvaldības, pielietošanas un potenciāla ziņā aģentūrai piešķirto pilnvaru ietvaros, lai uzlabotu aģentūras darba metodes un panāktu, ka aģentūras pētījumi un saturs maksimāli tiek izmantots ES. Eurofound saglabā savu profilu kā decentralizēta aģentūra, pētījumu un sociālo dalībnieku dialoga centrs, taču tai ir jāattīstās, lai kļūtu par tādu aģentūru, kura ir cienīga kalpot Eiropai, kuras integrācija tiecas uz visa kontinenta aptveršanu.

Efektivitātes nolūkā ir jāapsver, vai katras dalībvalsts pārstāvim trijos trīspusējos līmeņos joprojām ir nozīme, vai arī vienkāršs iedzīvotājs to var uzskatīt par nepieņemamu kārtību. Komisijas neizlēmība un dalībvalstu nenopietnība bija iemesls, kādēļ šī kārtība par vienu pārstāvi katrai dalībvalstij joprojām ir spēkā. Mums ir jāizsver šis modelis un jāizpēta citi veidi kā reformēt pašreizējo stāvokli, analizēt aģentūru pārvaldību un no jauna līdzsvarot politisko, administratīvo un efektivitātes aspektu.

Aģentūras direktora pilnvaras un pienākumus ir jāpalielina, jānorobežo, jāstiprina un skaidri jāprofesionalizē, vienmēr pakļaujot skaidrai izpildvaldes un valdes kontrolei, Komisijas uzraudzībai un pārskatatbildībai Eiropas Parlamenta priekšā. Šajā pieejā tiek ņemts vērā arī tas, ka aģentūrai, kā jebkuram citam uzņēmumam, ir direktora vietnieks, kaut gan vajadzētu izvairīties no divējādas vadības un pienākumu segmentēšanas.

Mēs nedrīkstētu padoties vilinājumam mazināt šīs aģentūras svarīgumu un vajadzētu novērtēt tās radīto dokumentu kvalitāti un dziļumu. Ir jāvirzās uz priekšu un jāizvairās uzticēt ārējus vai dubultus pienākumus ārējiem uzņēmumiem, tā vietā uzdodot tos pašai aģentūrai. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas dos ievērojamu ietaupījumu Kopienas kasē. Lai to īstenotu, pirms uzdot ārējiem uzņēmumiem veikt kādu pētījumu, kas atbilst Eurofound pētniecības un zinātības jomai un tvērumam, būs nepieciešams iepriekš apspriesties ar aģentūru.

Eiropas veidošanas procesā Komisija ir pieņēmusi lēmumu, kas daudzkārt ir attaisnojies, vairākas savas funkcijas nodot specializētu aģentūru rokās, kaut gan var šķist, ka šis process jau sāk pārsniegt saprātīgas robežas attiecībā uz aģentūru un funkciju dubultošanos, lai apmierinātu dalībvalstu vēlmi katrai no tām nodrošināt mītni vienai no ES aģentūrām. Turpmāk piedaloties svarīgākajām iestādēm ir jāveic nopietns, objektīvs un neatkarīgs novērtējums, kura rezultātā varētu apvienot vai pat slēgt aģentūras, kuras vairs nenodrošina pievienoto vērtību, vai kuru funkcijas var efektīvāk nodrošināt kāda saistītā aģentūra. Lai palielinātu ES rīcības efektivitāti un atbilstību, ir jāvirzās uz decentralizēto aģentūru koncentrāciju.

Ir jāuzlabo arī galveno Eiropas iestāžu ieguldījums, izstrādājot aģentūras darba plānus, kuriem ir jābūt saistītiem ar vidēja termiņa Eiropas stratēģijām (piemēram, stratēģiju „Eiropa 2020“, sociālo pīlāru, bēgļiem u.c.) un jāņem vērā iespējami īstermiņa uzdevumi, ja to pieprasa radušies apstākļi.

Ir jānovērtē šīs aģentūras lieliskais darbs un jāsekmē tās reputācija šim jautājumam veltītajos starptautiskajos forumos, veicinot tās lomu ES ietekmes un „maigās varas“ politikas atbalstīšanā.

Budžeta komitejaS ATZINUMS (27.4.2017)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75
(COM(2016)0531 – C8-C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Jens Geier

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija iesniedza šo regulas projektu, lai dažas no spēkā esošās Eurofound reglamentējošās regulas normām tiktu saskaņotas ar “Kopīgo pieeju decentralizētajām aģentūrām”. Šī pārstrāde arī paver izdevību atjaunināt Eurofond mērķus un uzdevumus.

Vienlaikus ar Eurofound dibināšanas regulas pārstrādi tiks pārstrādātas arī Eiropas Savienības divu pārējo tā dēvēto trīspusējo aģentūru — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU–OSHA) un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) — dibināšanas regulas.

Tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskatā sīkāk aprakstītā ietekme uz budžetu cilvēkresursu un finansiālo resursu izteiksmē atbilst Komisijas paziņojumam (2013)519.

Atzinuma sagatavotājs ierosina grozīt dažus noteikumus saistībā ar trīspusējo aģentūru sadarbību ar mērķi to uzlabot.

Turklāt atzinuma sagatavotājs ierosina Aģentūras Valdes sastāvā iecelt vienu Eiropas Parlamenta nozīmētu pārstāvi, kurš aizstātu vienu Komisijas pārstāvi. Šī pieeja atbilst principiem, kas noteikti Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija Kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs tā dēvētās trīspusējās aģentūras, proti, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), nepieciešama cieša šo triju aģentūru savstarpējā koordinācija un ir jāizmanto dažādi veidi, kā palielināt to efektivitāti un sinerģiju. Turklāt, kur vajadzīgs, Aģentūrai būtu jācenšas iesaistīties efektīvā sadarbībā ar Eiropas Komisijas iekšējiem pētnieciskajiem resursiem.

(5)  Tā kā jautājumiem, kas saistīti ar darba tirgu, darba vidi, profesionālo izglītību un apmācību un prasmēm, pievēršas trīs tā dēvētās trīspusējās aģentūras, proti, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), nepieciešama cieša šo triju aģentūru savstarpējā koordinācija un ir jāizmanto dažādi veidi, kā palielināt to efektivitāti un sinerģiju. Jo īpaši ir paredzēta administratīvo pienākumu dalīšana vai apvienošana starp šīm aģentūrām, un tām savas attiecīgās gada darba programmas būtu jāpieņem, savstarpēji cieši sadarbojieties, lai novērstu pārklāšanos. Turklāt, kur vajadzīgs, Aģentūrai būtu jācenšas iesaistīties efektīvā sadarbībā ar Komisijas iekšējiem pētnieciskajiem resursiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Aģentūras budžets būtu jāizstrādā, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu un ņemot vērā Aģentūras mērķus un gaidāmos rezultātus.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pildīdama savus uzdevumus, īpaši ciešu dialogu Aģentūra uztur ar publiskām un privātām specializētām organizācijām, ar publiskām iestādēm un ar darba ņēmēju un darba devēju organizācijām. Aģentūra, netiekot skartiem tās mērķiem, gādā, ka tās sadarbība ar citām Eiropas Savienības aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru, ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru un attiecīgā gadījumā citām ES aģentūrām, ir orientēta tā, lai nepieļautu pārklāšanos un veicinātu to darbības sinerģiju un savstarpēju papildināmību.

2.  Pildīdama savus uzdevumus, īpaši ciešu dialogu Aģentūra uztur ar publiskām un privātām specializētām organizācijām, ar publiskām iestādēm un ar darba ņēmēju un darba devēju organizācijām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Aģentūra, neskarot tās mērķus, sadarbojas ar citām Savienības aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Izglītības fondu, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, lai nodrošinātu koordināciju un ietaupītu finansējumu, nepieļautu dublēšanos un veicinātu darbības sinerģiju un savstarpēju papildināmību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

2. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Aģentūra noslēdz sadarbības nolīgumus ar citām attiecīgajām Savienības aģentūrām, lai sekmētu un veicinātu sadarbību ar tām.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valdes sastāvā ir:

1.  Valdes sastāvā ir:

(a)  pa vienam valdību pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(a)  pa vienam valdību pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(b)  pa vienam darba devēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(b)  pa vienam darba devēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(c)  pa vienam darba ņēmēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(c)  pa vienam darba ņēmēju organizācijas pārstāvošam loceklim no katras dalībvalsts;

(d)  trīs locekļi, kas pārstāv Komisiju.

(d)  divi locekļi, kas pārstāv Komisiju;

 

(da)  viens neatkarīgs loceklis, kas pārstāv Eiropas Parlamentu.

Visiem a) līdz d) apakšpunktā minētajiem locekļiem ir balsstiesības.

Visiem a) līdz da) apakšpunktā minētajiem locekļiem ir balsstiesības.

 

Šī iecelšana stājas spēkā no brīža, kad attiecīgā persona ir parakstījusi deklarāciju par interešu konflikta neesamību.

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus, attiecīgi balstoties uz kandidātu sarakstiem, ko iesniegušas dalībvalstis, Eiropas darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas, ieceļ Padome. Locekļus, kas pārstāv Komisiju, ieceļ Komisija.

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus, attiecīgi balstoties uz kandidātu sarakstiem, ko iesniegušas dalībvalstis, Eiropas darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas, ieceļ Padome. Komisija un Eiropas Parlaments ieceļ locekļus, kas tos pārstāv.

 

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras pārstāvim un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra pārstāvim Valdes sēdēs ir novērotāja statuss.

Pamatojums

Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām ir paredzēta iespēja, ka Parlaments varētu iecelt vienu Valdes locekli.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, Valde pieņemto gada darba programmu groza. Pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā Valde var deleģēt izpilddirektoram.

Ja Aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, Valde pieņemto gada darba programmu groza. Tā ir atbildīga par to, lai nepieļautu plānoto pasākumu un darbību pārklāšanos ar pārējo trīspusējo Savienības aģentūru pasākumiem un darbībām un lai nodrošinātu, ka pirms iespējas piešķirt papildu finanšu resursus vienmēr kā derīga alternatīva tiek apsvērta iespēja mainīt darbības prioritātes. Pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā Valde var deleģēt izpilddirektoram.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ja)  īstenota sadarbība ar citām Savienības aģentūrām un noslēgti sadarbības nolīgumi ar tām.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Provizoriskā tāmes projekta pamatā ir 6. panta 1. punktā paredzētajā ikgadējā plānošanas dokumentā minētie mērķi un gaidāmie rezultāti, un tajā ir ņemti vērā šo mērķu un gaidāmo rezultātu sasniegšanai nepieciešamie finanšu resursi, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai.

4.  Komisija tāmju projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai. Komisija šos tāmju projektus vienlaicīgi nosūta arī Aģentūrai.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

3.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs vai citi tulkošanas pakalpojumu sniedzēji atbilstīgi iepirkuma noteikumiem un ievērojot attiecīgajos finanšu noteikumos paredzētās robežvērtības.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 37. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem gadiem pēc šā datuma Komisija atbilstoši Komisijas pamatnostādnēm veic izvērtēšanu, kurā novērtē Aģentūras sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā jo īpaši izskata, vai nav radusies vajadzība mainīt Aģentūras pilnvaras, un novērtē katra šāda grozījuma finansiālās sekas.

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 37. pantā minētā datuma un ik pēc pieciem gadiem pēc šā datuma Komisija atbilstoši Komisijas pamatnostādnēm iesniedz izvērtējumu, kurā novērtē Aģentūras sniegumu attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā jo īpaši izskata, vai nav radusies vajadzība mainīt Aģentūras pilnvaras, un novērtē katra šāda grozījuma finansiālās sekas.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Atsauces

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

12.9.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jens Geier

15.9.2016

Pieņemšanas datums

25.4.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Atsauces

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

23.8.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Pieņemšanas datums

12.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

3

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrejs Mamikins

Iesniegšanas datums

28.7.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas