RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului

28.7.2017 - (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)) - ***I

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportor: Enrique Calvet Chambon


Procedură : 2016/0256(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0275/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0531),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0342/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 30 martie 2017[1],

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0275/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) a fost constituită prin Regulamentul (CEE) nr. 1365/753 pentru a contribui la conceperea și la stabilirea unor condiții mai bune de viață și de muncă prin acțiuni menite să dezvolte și să difuzeze cunoștințele care pot susține această evoluție.

(1)  Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) a fost constituită prin Regulamentul (CEE) nr. 1365/753 al Consiliului pentru a contribui la conceperea și la stabilirea unor condiții mai bune de viață și de muncă prin acțiuni menite să dezvolte și să difuzeze cunoștințele care pot susține această evoluție. Eurofound ar trebui să furnizeze factorilor de decizie politică, partenerilor sociali și altor părți interesate competente informații specializate și cu valoare adăugată din domeniul său de expertiză.

__________________

__________________

3 Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (JO L 139, 30.5.1975, p. 1).

3 Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (JO L 139, 30.5.1975, p. 1).

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  De la crearea sa în 1975, Eurofound a jucat un rol important în sprijinirea îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în întreaga Uniune Europeană. În același timp, conceptele și importanța condițiilor de viață și de muncă au evoluat sub influența evoluțiilor societale și a transformărilor fundamentale ale piețelor forței de muncă. În acest context, sunt necesare adaptări terminologice în descrierea obiectivelor și a sarcinilor Eurofound față de Regulamentul (CEE) nr. 1365/75.

(2)  De la crearea sa în 1975, Eurofound a jucat un rol important în sprijinirea îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în întreaga Uniune Europeană. În același timp, conceptele și importanța condițiilor de viață și de muncă au evoluat sub influența evoluțiilor societale și a transformărilor fundamentale ale piețelor forței de muncă și ale condițiilor de muncă și de viață. În acest context, sunt necesare adaptări terminologice în descrierea obiectivelor și a sarcinilor Eurofound față de Regulamentul (CEE) nr. 1365/75.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Întrucât cele trei așa-numite agenții tripartite – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) – abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între cele trei agenții și ar trebui exploatate modalitățile de a spori eficiența și sinergiile. În plus, dacă este cazul, Agenția ar trebui să urmăreascăse angajeze într-o cooperare eficientă cu capacitățile de cercetare interne ale Comisiei Europene.

(5)  Întrucât cele trei agenții tripartite – Eurofound, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) – abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între agenții. Agențiile ar trebui, prin urmare, să se completeze în activitatea lor în cazul în care au domenii de interes similare, promovând totodată instrumente care funcționează corespunzător, cum ar fi memorandumul de înțelegere dintre Eurofound și cu EU-OSHA. Agențiile ar trebui să exploateze modalitățile de a spori eficiența și sinergiile și de a evita orice suprapunere a mandatele, obiectivelor și activităților lor, atât între ele, cât și între ele și Comisie. În plus, dacă este cazul, Eurofound ar trebui să încercecoopereze în mod eficient cu capacitățile de cercetare interne ale instituțiilor Uniunii.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Este, de asemenea, important ca Eurofound să coopereze strâns cu organismele competente de la nivel internațional, de la nivelul Uniunii și de la nivel național, cum ar fi Comitetul Economic și Social European și Organizația Internațională a Muncii (OIM), furnizând analize și cunoștințe privind politicile sociale, de ocupare a forței de muncă și din domeniul muncii. Dacă este cazul și în măsura în care acest lucru este posibil, Eurofound poate să stabilească legături cu organisme naționale care sunt tripartite, pentru a obține beneficii maxime. Este, de asemenea, important ca Eurofound să aibă legături funcționale strânse cu Comitetul pentru ocuparea forței de muncă (EMCO) și cu Comitetul pentru protecție socială (CPS) pentru a asigura coordonare și sinergii, precum și cu OIM.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Caracterul tripartit al Eurofound, EU-OSHA și Cedefop exprimă foarte bine abordarea cuprinzătoare, bazată pe dialogul social dintre partenerii sociali și autoritățile naționale și ale Uniunii, dialog extrem de important pentru a găsi în comun soluții sociale și economice durabile.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru a garanta deplina sa autonomie și independență și pentru a-i permite să-și îndeplinească obiectivele și atribuțiile care îi sunt încredințate prin prezentul regulament, Eurofound ar trebui să beneficieze de un buget adecvat și autonom, ale cărui venituri să provină în principal dintr-o contribuție de la bugetul general al Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice Eurofound în ceea ce privește contribuția Uniunii și orice alte eventuale subvenții de la bugetul general al Uniunii. Conturile Eurofound ar trebui să fie auditate de Curtea de Conturi Europeană.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Bugetul Eurofound ar trebui elaborat respectând principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele sale și de rezultatele scontate.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)   În ceea ce privește conducerea Eurofound, pentru a asigura în timp o schimbare în componența sa, consiliul de administrație, prin normele sale de funcționare sau prin alte mecanisme, ar trebui să ia în considerare limitarea numărului de mandate consecutive pe care membrii săi le pot deține.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Eurofound ar trebui să fie asigurate, în măsura posibilului, de către Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (Centrul de Traduceri). Dacă este cazul, de exemplu din cauza caracterului urgent al unei traduceri sau a volumului mare de lucru al Centrului de Traduceri, și alți furnizori de servicii de traducere ar trebui să poată furniza servicii de traducere. Acești furnizori de servicii de traducere ar trebui să asigure același nivel de calitate ca și Centrul de Traduceri, la un cost care să nu fie superior, ar trebui să se conformeze standardelor Uniunii în materie de mediu și standardelor sociale și de muncă și ar trebui să respecte normele în materie de achiziții publice, dacă este cazul.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivele Agenției constau în dezvoltarea și în difuzarea cunoștințelor pentru a asista Comisia, celelalte instituții și organisme ale UE, statele membre și partenerii sociali în definirea și punerea în aplicare a politicilor destinate îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă, în sprijinirea politicilor privind ocuparea forței de muncă și în promovarea dialogului între partenerii sociali.

2.  Obiectivele Agenției tripartite constau în dezvoltarea și în difuzarea cunoștințelor pentru a asista instituțiile și organismele Uniunii, statele membre, partenerii sociali și alte părți interesate relevante în definirea și punerea în aplicare a politicilor pe termen mediu și lung destinate îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă, în sprijinirea politicilor privind ocuparea forței de muncă și în promovarea dialogului între partenerii sociali.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  analizează tendințele în ceea ce privește condițiile de viață și de muncă și evoluțiile pieței forței de muncă;

(b)  colectează date prin intermediul anchetelor și analizează tendințele în ceea ce privește condițiile de viață și de muncă și evoluțiile pieței forței de muncă;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  realizează studii și, în domeniul de expertiză al agenției, desfășoară proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare în gestiune indirectă, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) și cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (iv) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 1a.;

 

___________________

 

1a. Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  pe baza analizelor și cercetărilor sale, pune la dispoziția factorilor politici, inclusiv a partenerilor sociali, propuneri de politici bazate pe cercetări în domeniul condițiilor de muncă și de viață;

Justificare

Unul din punctele forte ale Eurofound este transferarea analizelor și cercetărilor în idei valoroase pentru elaborarea politicilor Acest lucru ar trebui să fie explicit în sarcinile și mandatul agenției.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Agenția continuă să realizeze anchete pentru a asigura continuitatea analizelor comparative și a tendințelor în ceea ce privește condițiile de viață și de muncă, precum și evoluțiile de pe piața muncii din Uniune. În acest scop, vor fi evaluate și puse la dispoziția Agenției resursele financiare și umane necesare, în conformitate cu evoluția costurilor anchetelor.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Înainte de a solicita unei organizații externe să efectueze studii în domeniile de expertiză ale Agenției, instituțiile Uniunii se consultă cu Agenția pentru a verifica disponibilitatea acesteia, expertiza sa în domeniul respectiv și studiile pe care le-a realizat și, dacă este cazul, au în vedere alocarea de resurse temporare Agenției.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, cu autoritățile publice și cu organizațiile sindicale și patronale. Agenția, fără a aduce atingere propriilor sale obiective, asigură cooperarea cu alte agenții ale Uniunii Europene pentru a evita suprapunerile și pentru a promova sinergia și complementaritatea în activitățile acestora, în special cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și, după caz, cu alte agenții ale UE.

2.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, naționale sau internaționale, cu autoritățile publice, cu instituțiile de educație, cu organizațiile sindicale și patronale și, dacă este cazul, cu organisme naționale tripartite. Agenția, fără a aduce atingere propriilor sale obiective, asigură cooperarea cu alte agenții ale Uniunii pentru a evita suprapunerile și pentru a promova sinergia și complementaritatea în activitățile acestora, inclusiv posibilitatea de a lucra în comun, în special cu EU-OSHA, cu Cedefop și, după caz, cu alte agenții ale Uniunii.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Agenția încheie acorduri de cooperare cu alte agenții relevante ale Uniunii, pentru a facilita și promova cooperarea cu acestea.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un director executiv, căruia îi revin responsabilitățile prevăzute la articolul 11.

(c)  un director executiv și un director adjunct care exercită responsabilitățile prevăzute la articolele 11 și respectiv 11a.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  trei experți independenți numiți de Parlamentul European;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu pe baza listelor de candidați prezentate de statele membre și, respectiv, de organizațiile patronale și sindicale europene. Comisia numește membrii care urmează să o reprezinte.

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu pe baza listelor de candidați prezentate de statele membre și, respectiv, de organizațiile patronale și sindicale europene. Comisia numește membrii care urmează să o reprezinte. Comisia responsabilă a Parlamentului European numește experții menționați la litera (da) de la alineatul (1), după verificarea faptului că numirile sunt lipsite de conflicte de interese.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul politicilor sociale și legate de muncă, ținând seama de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Toate părțile reprezentate în consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita rata de înlocuire a reprezentanților lor, în scopul de a asigura continuitatea activității consiliului. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată între bărbați și femei în cadrul consiliului de administrație.

3.  Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora au cunoștințe adecvate în domeniul politicilor sociale și legate de muncă, precum și competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Toate părțile reprezentate în consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita rata de înlocuire a reprezentanților lor, în scopul de a asigura continuitatea activității consiliului. Atunci când își desemnează reprezentanții și supleanții în cadrul consiliului de administrație, Parlamentul European, Comisia, statele membre și partenerii sociali asigură o reprezentare echilibrată între bărbați și femei.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Fiecare membru și membru supleant semnează o declarație scrisă de interese la preluarea mandatului și o actualizează dacă are loc o schimbare a circumstanțelor în această privință. Agenția publică declarațiile de interese și actualizările acesteia pe site-ul său de internet.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit. La expirarea mandatului lor sau în caz de demisie, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până când sunt înlocuiți.

4.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. La expirarea mandatului lor sau în caz de demisie, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până când sunt înlocuiți. Membrii consiliului de administrație se asigură că interesele generale ale Uniunii și ale Agenției sunt protejate.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Un reprezentant al EU-OSHA, un reprezentant al Cedefop și un reprezentant al Fundației Europene de Formare au dreptul de a participa ca observatori la reuniunile consiliului de administrație, pentru a spori eficiența agențiilor și sinergiile dintre acestea.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  oferă orientările generale pentru activitățile Agenției și adoptă în fiecare an, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot și în conformitate cu articolul 6, documentul care conține programul Agenției;

(a)  oferă orientările strategice pentru activitățile Agenției și adoptă în fiecare an, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot și în conformitate cu articolul 6, documentul care conține programul Agenției;

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi și pe experții independenți;

(f)  adoptă norme, inclusiv măsuri pentru detectarea riscurilor potențiale într-un stadiu incipient, pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi și pe experții independenți, precum și pe experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt angajate de către Agenție, astfel cum se prevede la articolul 20;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare, bazate pe o analiză a nevoilor;

(g)  adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare, bazate pe o analiză a nevoilor, și le reflectă în documentul de programare al Agenției;

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  numește directorul executiv și, după caz, prelungește durata mandatului acestuia sau îl demite pe directorul executiv din funcție, în conformitate cu articolul 19;

(k)  numește directorul executiv și directorul adjunct și, după caz, reînnoiește durata mandatului acestora sau îi demite din funcție, în conformitate cu articolul 19;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  ia toate deciziile privind instituirea structurilor interne ale Agenției și, dacă este necesar, privind modificarea acestora, luând în considerare nevoile de activitate ale Agenției și având în vedere buna gestionare bugetară;

eliminat

Justificare

Această dispoziție referitoare la adoptarea de către consiliul de administrație a tuturor structurilor interne (și a modificărilor acestora) trebuie să fie clarificată, deoarece în practică aceasta ar însemna microgestionarea și ar putea bloca orice inițiativă a directorului atunci când trebuie să ia deciziile de management executiv.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programul anual de activitate include obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță. El include, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual de activitate menționat la alineatul (5). El indică în mod clar atribuțiile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.

3.  Programul anual de activitate include obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță, precum și activitățile și programele care urmează să fie supuse unei evaluări ex ante sau ex post. El include, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual de activitate menționat la alineatul (5). El indică în mod clar atribuțiile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. Programarea anuală și multianuală include strategia privind relațiile cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, conform articolului 30, precum și acțiunile legate de această strategie.

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează după caz, în special pentru a aborda rezultatul evaluării menționate la articolul 28.

Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează după caz, în special pentru a aborda rezultatul evaluării menționate la articolul 28. În cazurile în care Agenției îi se conferă noi sarcini de către instituțiile Uniunii sau prin actele legislative ale Uniunii, acest lucru va fi luat în considerare la programarea resurselor și la programarea financiară.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație alege un președinte și trei vicepreședinți, după cum urmează – unul dintre membrii care reprezintă statele membre, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile patronale, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile sindicale și unul dintre membrii care reprezintă Comisia. Președintele și vicepreședinții sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii consiliului de administrație cu drept de vot.

1.  Consiliul de administrație alege un președinte și trei vicepreședinți, după cum urmează – unul dintre membrii care reprezintă statele membre, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile patronale, unul dintre membrii care reprezintă organizațiile sindicale și unul dintre membrii care reprezintă Comisia. Președintele și vicepreședinții sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii consiliului de administrație cu drept de vot. Consiliul de administrație asigură o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților pentru funcțiile de președinte și vicepreședinți, luate împreună.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie poate fi de interes să participe la reuniunile sale în calitate de observator.

4.  Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie poate fi de interes să participe la reuniunile sale în calitate de observator. Țările terțe din SEE care participă la activitățile Agenției pot fi reprezentate la ședințele consiliului de administrație cu statut de observatori.

Amendamentul     34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă este necesar, din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație, în special privind aspecte de gestionare administrativă, inclusiv suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri, precum și privind chestiuni bugetare.

3.  Dacă este necesar, din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație.

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comitetul executiv este alcătuit din președintele consiliului de administrație, din cei trei vicepreședinți, din coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (5) și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare grup menționat la articolul 4 alineatul (5) poate desemna până la doi membri supleanți pentru a participa la reuniunile comitetului executiv, în absența membrilor titulari. Președintele consiliului de administrație este, de asemenea, președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la reuniunile comitetului executiv, dar nu are drept de vot.

4.  Comitetul executiv este alcătuit din președintele consiliului de administrație, din cei trei vicepreședinți, din coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (5) și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare grup menționat la articolul 4 alineatul (5) poate desemna până la doi membri supleanți pentru a participa la reuniunile comitetului executiv, în absența membrilor titulari, asigurându-se o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor. Președintele consiliului de administrație este, de asemenea, președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la reuniunile comitetului executiv, dar nu are drept de vot.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Durata mandatului membrilor comitetului executiv este de doi ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit. Mandatul membrilor comitetului executiv se încheie atunci când încetează mandatul de membru al consiliului de administrație.

5.  Durata mandatului membrilor comitetului executiv este de doi ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. Mandatul membrilor comitetului executiv se încheie atunci când încetează mandatul de membru al consiliului de administrație.

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comitetul executiv se reunește de trei ori pe an. Președintele poate convoca reuniuni suplimentare la cererea membrilor comitetului.

6.  Comitetul executiv se reunește de trei ori pe an. Președintele poate convoca reuniuni suplimentare la cererea membrilor comitetului. După fiecare reuniune, fiecare coordonator îi informează, în timp util și în mod transparent, pe membrii grupului său cu privire la conținutul discuției.

Amendamentul     38

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Directorul executiv gestionează Agenția. Directorul executiv răspunde în fața consiliului de administrație.

1.  Directorul executiv este responsabil de gestionarea generală a Agenției, în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul de administrație, și răspunde în fața consiliului de administrație.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și ale evaluărilor interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod periodic către consiliul de administrație și comitetul executiv;

(f)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și ale evaluărilor interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și prezentarea unui raport periodic privind progresele înregistrate către Comisie, precum și în mod periodic către consiliul de administrație și comitetul executiv;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera fa

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)   asigurarea echilibrului de gen în cadrul Agenției;

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  elaborarea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Agenției și execuția bugetului acesteia.

(j)  elaborarea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Agenției și execuția bugetului acesteia, ca parte a documentului de programare al Agenției;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  în conformitate cu decizia menționată la articolul 5 alineatul (2), luarea deciziilor cu privire la gestionarea resurselor umane;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb)  luarea deciziilor privind structurile interne ale Agenției și, dacă este cazul, modificarea acestora, ținând seama de nevoile legate de activitățile Agenției și respectând buna gestiune bugetară;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera jc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jc)  cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și încheierea de acorduri de cooperare cu acestea.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  De asemenea, directorul executiv este responsabil pentru luarea deciziei dacă, în scopul îndeplinirii atribuțiilor Agenției într-un mod eficient și eficace, este necesar să se înființeze unul sau mai multe birouri locale într-unul sau mai multe state membre. O astfel de decizie necesită acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului membru în care urmează să fie înființat biroul local. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul respectivului birou local, având în vedere evitarea costurilor inutile și a dublării funcțiilor administrative ale Agenției.

6.  De asemenea, directorul executiv are responsabilitatea de a decide dacă este necesar, în scopul îndeplinirii atribuțiilor Agenției într-un mod eficient și eficace, să se înființeze un birou local la Bruxelles ca birou de legătură pentru consolidarea cooperării Agenției cu instituțiile relevante ale Uniunii. O astfel de decizie face obiectul acordului prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului membru în care urmează să fie înființat biroul local. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul respectivului birou local, având în vedere evitarea costurilor inutile și a dublării funcțiilor administrative ale Agenției.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Capitolul II – Secțiunea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Secțiunea 3a: Directorul adjunct

 

Articolul 11a

 

Directorul adjunct

 

1.   Directorul adjunct sprijină directorul executiv în îndeplinirea funcțiilor și realizarea activităților Agenției. Fără a aduce atingere alineatului (3), directorul adjunct se află sub autoritatea directorului executiv. Directorul executiv prezintă spre aprobare consiliului de administrație informații detaliate cu privire la funcțiile directorului adjunct.

 

2.   Directorul adjunct poate participa și însoți directorul executiv la reuniunile consiliului de administrație și ale comitetului executiv.

 

3.   Dispozițiile articolului 19 se aplică mutatis mutandis directorului adjunct.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Proiectul estimativ se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat la articolul 6 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în conformitate cu principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

4.  Comisia prezintă proiectul de buget estimativ autorității bugetare și Agenției, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directorul executiv este numit de consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propusă de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.

Directorul executiv este numit de consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propusă de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente, care să garanteze o evaluare riguroasă a candidaților și un nivel ridicat de independență. Înainte de a fi numit, candidatul selectat este audiat de comisia responsabilă a Parlamentului European.

Amendamentul     50

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Consiliul de administrație, acționând în baza unei propuneri a Comisiei care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

4.  Consiliul de administrație, acționând în baza unei propuneri a Comisiei care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate reînnoi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

Amendamentul     51

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul perioadei cumulate.

5.  Un director executiv al cărui mandat a fost reînnoit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul perioadei cumulate.

Amendamentul     52

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație care acționează la propunerea Comisiei.

6.  Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație, care acționează la propunerea Comisiei, pe baza unei evaluări motivate a performanței sale în calitate de director executiv.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Agenția poate înființa birouri locale într-unul sau mai multe state membre, sub rezerva acordului acestora și în conformitate cu articolul 11 alineatul (6).

4.  Agenția poate înființa un birou de legătură la Bruxelles, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau, dacă este cazul, de alte servicii de traducere.

Amendamentul     55

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Agenția își desfășoară activitățile la un nivel ridicat de transparență.

Amendamentul     56

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  În conformitate cu articolul 30 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, Agenția efectuează evaluări ex ante ale activităților sale care implică cheltuieli semnificative, precum și evaluări ex post.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult 5 ani de la data menționată la articolul 37 și, ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia realizează o evaluare în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța Agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

1.  În termen de cel mult cinci ani de la data menționată la articolul 37 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia transmite o evaluare în conformitate cu orientările sale, pentru a evalua performanța Agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. În cursul evaluării, Comisia se consultă cu Parlamentul European și cu consiliul de administrație. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

Amendamentul     58

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când consideră că funcționarea în continuare a Agenției nu se mai justifică în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile care îi sunt atribuite, Comisia poate propune modificarea în consecință sau abrogarea prezentului regulament.

eliminat

Amendamentul     59

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Consiliul de administrație adoptă o strategie pentru relațiile cu țări terțe sau cu organizații internaționale, în ceea ce privește aspectele pentru care este competentă Agenția.

3.  Consiliul de administrație adoptă o strategie pentru relațiile cu țări terțe sau cu organizații internaționale, în ceea ce privește aspectele pentru care este competentă Agenția în cadrul documentului de programare al Agenției.

Amendamentul     60

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Directorul adjunct al Agenției numit în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului îl asistă, pentru perioada rămasă din mandatul său, pe director sau pe directorul executiv.

2.  Directorul adjunct al Agenției numit în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul său, responsabilitățile directorului adjunct, astfel cum se prevede la articolul 11a din prezentul regulament. Celelalte condiții ale contractului său rămân neschimbate.

  • [1]    JO C209, 30.6.2017, p 49.

EXPUNERE DE MOTIVE

La 23 august 2016, Comisia a publicat propunerea sa de revizuire a regulamentului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound).

Propunerea are drept obiectiv revizuirea regulamentului de constituire a Eurofound din 1975. Regulamentul de constituire a Eurofound a fost modificat de trei ori, în 1993, în 2003 și în 2005, în principal pentru a ține seama de extinderea UE sau de modificările aduse tratatelor. Cu toate acestea, modificările respective nu au adus schimbări semnificative fundamentelor Agenției.

Raportorul salută propunerea de revizuire a Comisiei, care era necesară și care va oferi o descriere mai clară a rolului Eurofound în activitatea sa de sprijinire a Comisiei, a altor instituții și organisme ale UE, a statelor membre și a partenerilor sociali în definirea politicilor privind condițiile de viață și de muncă, precum și în promovarea dialogului social. Ea va actualiza mandatul Eurofound drept centru de analiză, de cercetare și de monitorizare a politicilor în aceste domenii de politică.

Revizuirea va alinia anumite dispoziții ale regulamentului existent de constituire a Eurofound cu abordarea comună privind agențiile descentralizate. Parlamentul European a fost una dintre părțile la Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate și agențiile, din 19 iulie 2012.

De asemenea, revizuirea oferă posibilitatea de a actualiza obiectivele și sarcinile Eurofound. De la înființarea sa în 1975, fundația și-a adaptat activitățile la evoluțiile societale, instituționale și economice generale și la tendințele emergente în politicile europene în domeniul condițiilor de viață și de muncă. Obiectivele și sarcinile vor fi ajustate pentru a reflecta mai bine aceste evoluții, precum și contribuția actuală a Eurofound la elaborarea politicilor sociale și în domeniul ocupării forței de muncă, prin furnizarea de rezultate relevante și de înaltă calitate ale cercetărilor în domeniul ocupării forței de muncă, relațiilor de muncă și condițiilor de muncă și de viață.

Celelalte două așa-numite agenții tripartite ale Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) vor fi supuse, de asemenea, unei revizuiri a regulamentelor lor de constituire în același timp cu Eurofound.

Trăsătura comună a acestor agenții este natura lor tripartită, reflectată atât în guvernanța, cât și în funcționarea acestora: autoritățile naționale, sindicatele și reprezentanții patronatelor participă în cadrul organismelor de conducere, precum și în cadrul comitetelor consultative specifice ale agențiilor.

Rolul Eurofound este acela de a informa și de a contribui la o mai bună elaborare a politicilor, bazată pe date concrete, în domenii relevante pentru condițiile de viață și de muncă. Revizuirea ține seama de politicile existente ale UE privind condițiile de viață și de muncă și prevede complementaritatea activității Eurofound cu cercetarea în curs de desfășurare și prevăzută în acest domeniu realizată cu finanțare din partea UE

Raportorul propune și sugerează următoarele îmbunătățiri principale la textul Comisiei:

Propunerea adaptează actul de constituire a Agenției Eurofound care, în urma unei serii de revizuiri consecutive, ar avea nevoie de un document consolidat, care să prevadă modalități de îmbunătățire a eficienței Agenției, atât în ceea ce privește utilizarea resurselor proprii, cât și exploatarea, utilizarea și potențialul său, mereu în limita funcțiilor atribuite, pentru a-și îmbunătăți modul de funcționare și pentru a utiliza la maximum în UE rezultatele anchetelor și conținutul pe care Agenția le diseminează. Eurofound își va menține reputația de agenție descentralizată, de centru de studiu și de dialog între actorii sociali, însă va trebui să evolueze pentru a se transforma într-o agenție demnă de o Europă cufundată într-un proces de unificare continentală.

Dat fiind obiectivul creșterii eficienței, trebuie să se pună întrebarea dacă opțiunea existenței unui reprezentat din fiecare stat membru la cele trei niveluri tripartite are în continuare sens sau dacă în ochii cetățeanului obișnuit aceasta poate fi considerată o situație inadecvată. Lipsa de hotărâre a Comisiei și lipsa de seriozitate a statelor membre permit în continuare regula de a avea un reprezentant din fiecare stat membru. Trebuie să regândim acest model și să explorăm și ale căi de reformare a status quo-ului, de raționalizare a guvernanței agențiilor și de reechilibrare a balanței dintre domeniul politic, administrativ și eficiență.

Funcțiile și responsabilitățile directorului ar trebui consolidate, delimitate și stabilite clar din punct de vedere profesional, întotdeauna sub controlul clar al comitetului executiv, al consiliului de administrație, al Comisiei și răspunzând în fața Parlamentului European. Această abordare nu contravine ideii ca, la fel ca alte întreprinderi, Agenția să aibă un director adjunct, însă trebuie să se evite existența unei duble structuri de conducere și segmentarea responsabilităților.

Nu trebuie să cădem în tentația de a diminua importanța acestei Agenții, ci trebuie să valorizăm calitatea și profunzimea documentelor pe care le produce. Este momentul să facem un pas înainte și să evităm sarcinile externe sau dublarea activităților prin intermediul întreprinderilor externe și să încredințăm aceste sarcini Agenției. Am certitudinea că economiile realizate pentru bugetul comunitar vor fi mai mult decât semnificative. În acest scop, Agenția va trebui să fie consultată în prealabil înainte de a încredința contractanților externi studiile care fac parte din domeniul și țin de competența și know-how-ul în materie de cercetare ale Eurofound.

Recent, în cadrul procesului de construcție europeană, Comisia a decis, în multe cazuri pe bună dreptate, să descentralizeze o parte din funcțiile sale și să le atribuie agențiilor specializate. Cu toate acestea, poate părea că acest proces a ajuns să depășească limitele a ceea ce este rezonabil în termeni de duplicare a agențiilor și a funcțiilor acestora, cu scopul de a mulțumi statele membre, fiecare găzduind sediul unei agenții a UE. În perspectivă, va trebui să se realizeze o evaluare serioasă, obiectivă și independentă, cu participarea principalelor instituții, o evaluare care să aibă drept rezultat fuzionarea agențiilor și chiar posibila desființare a agențiilor care nu mai au valoare adăugată sau ale căror funcții pot fi concentrate în cadrul unei agenții asemănătoare, în mod mai eficient. Trebuie să se meargă în direcția unei concentrări a agențiilor descentralizate pentru a câștiga în termeni de eficiență și relevanță a acțiunii UE.

Trebuie, de asemenea, să se consolideze contribuția principalelor instituții europene la elaborarea planurilor de lucru ale Agenției, care vor trebui conectate cu strategiile europene pe termen mediu (de ex., Europa 2020, pilonul social, refugiați etc.) și să se aibă în vedere acordarea de sarcini potențiale pe termen scurt atunci când circumstanțele o cer.

Este momentul potrivit pentru a profita, de asemenea, de munca excelentă a Agenției și de prestigiu său în cadrul forurilor internaționale din domeniu, consolidând rolul Agenției de sprijin al politicii de influență și de „soft power” a UE.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (27.4.2017)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a propus prezentul proiect de regulament pentru a alinia anumite dispoziții ale regulamentului existent care reglementează Eurofound cu abordarea comună privind agențiile descentralizate. De asemenea, revizuirea oferă posibilitatea de a actualiza obiectivele și sarcinile Eurofound.

Celelalte două așa-numite agenții tripartite ale Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) sunt supuse, de asemenea, unei revizuiri a regulamentelor lor de constituire în același timp cu Eurofound.

Implicațiile bugetare în ceea ce privește resursele umane și financiare, astfel cum sunt prezentate mai detaliat în fișa financiară legislativă, sunt în conformitate cu Comunicarea Comisiei COM(2013)519.

Raportorul pentru aviz propune să se modifice anumite dispoziții referitoare la cooperarea între agențiile tripartite, cu scopul de a consolida această cooperare.

În plus, raportorul pentru aviz propune ca în componența Consiliului de administrație al Agenției și intre și un reprezentat desemnat de către Parlamentul European, care ar urma să înlocuiască unul dintre reprezentanții Comisiei. Această abordare este în conformitate cu prevederile Declarației comune a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Întrucât cele trei așa-numite agenții tripartite – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) – abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între cele trei agenții și ar trebui exploatate modalitățile de a spori eficiența și sinergiile. În plus, dacă este cazul, Agenția ar trebui să urmărească să se angajeze într-o cooperare eficientă cu capacitățile de cercetare interne ale Comisiei Europene.

(5)  Întrucât cele trei așa-numite agenții tripartite – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) – abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între cele trei agenții și ar trebui exploatate modalitățile de a spori eficiența și sinergiile. Este avută în vedere, în special, posibilitatea punerii în comun sau a partajării sarcinilor administrative între aceste agenții și, în acest context, agențiile ar trebui să mențină o strânsă cooperare reciprocă atunci când adoptă programele lor de lucru anuale, pentru a evita suprapunerile. În plus, dacă este cazul, Agenția ar trebui să urmărească să se angajeze într-o cooperare eficientă cu capacitățile de cercetare interne ale Comisiei Europene.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Bugetul Agenției ar trebui stabilit respectând principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele sale și de rezultatele preconizate.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, cu autoritățile publice și cu organizațiile sindicale și patronale. Agenția, fără a aduce atingere propriilor sale obiective, asigură cooperarea cu alte agenții ale Uniunii Europene pentru a evita suprapunerile și pentru a promova sinergia și complementaritatea în activitățile acestora, în special cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și, după caz, cu alte agenții ale UE.

2.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, cu autoritățile publice și cu organizațiile sindicale și patronale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Agenția, fără a aduce atingere propriilor sale obiective, cooperează cu alte agenții ale Uniunii Europene, în special cu Fundația Europeană de Formare, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru a asigura coordonarea în activitățile desfășurate și a realiza economii, precum și pentru a evita suprapunerile și a promova sinergiile și complementaritatea în cadrul acestor activități.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Agenția încheie acorduri de cooperare cu alte agenții relevante ale Uniunii, pentru a facilita și promova cooperarea cu ele.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație este format din:

1.  Consiliul de administrație este format din:

(a)  un membru care reprezintă guvernul fiecărui stat membru;

(a)  un membru care reprezintă guvernul fiecărui stat membru;

(b)  pentru fiecare stat membru, dintr-un membru care reprezintă organizațiile angajatorilor;

(b)  pentru fiecare stat membru, dintr-un membru care reprezintă organizațiile angajatorilor;

(c)  pentru fiecare stat membru, dintr-un membru care reprezintă organizațiile lucrătorilor;

(c)  pentru fiecare stat membru, dintr-un membru care reprezintă organizațiile lucrătorilor;

(d)  trei membri care reprezintă Comisia.

(d)  doi membri care reprezintă Comisia;

 

(da)  un membru independent care reprezintă Parlamentul European.

Toți membrii menționați la literele (a)-(d) au drepturi de vot.

Toți membrii menționați la literele (a)-(da) au drepturi de vot.

 

Numirea în funcție a membrilor se face odată cu semnarea, de către fiecare dintre aceștia, a unei declarații privind absența conflictelor de interese.

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu pe baza listelor de candidați prezentate de statele membre și, respectiv, de organizațiile patronale și sindicale europene. Comisia numește membrii care urmează să o reprezinte.

Membrii menționați la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu pe baza listelor de candidați prezentate de statele membre și, respectiv, de organizațiile patronale și sindicale europene. Comisia și Parlamentul European numesc membrii care urmează să le reprezinte.

 

Un reprezentant al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă și un reprezentant al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale participă cu statut de observatori la reuniunile Consiliului de administrație.

Justificare

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012 prevede posibilitatea ca Parlamentul să desemneze un membru al Consiliului de administrație.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat atunci când Agenției îi este încredințată o nouă sarcină. Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat atunci când Agenției îi este încredințată o nouă sarcină. Consiliului de administrație îi revine responsabilitatea de a evita, în cadrul procesului de programare, suprapunerile cu celelalte agenții tripartite ale Uniunii și de a asigura faptul că, înainte de o eventuală mobilizare a unor resurse financiare suplimentare, este întotdeauna luată în considerare, ca alternativă viabilă, posibilitatea de a reorganiza prioritățile la nivelul activităților. Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și încheierea de acorduri de cooperare cu acestea.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Proiectul estimativ se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat la articolul 6 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

4.  Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii. Comisia transmite proiectul de buget estimativ în mod simultan Agenției.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

3.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau de alți furnizori de servicii de traducere, în conformitate cu normele privind achizițiile publice și în limitele stabilite de normele financiare relevante.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult 5 ani de la data menționată la articolul 37 și, ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia realizează o evaluare în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța Agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

1.  În termen de cel mult 5 ani de la data menționată la articolul 37 și, ulterior, la fiecare 5 ani, Comisia transmite o evaluare în conformitate cu orientările sale, pentru a evalua performanța Agenției în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul Agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Referințe

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

12.9.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Jens Geier

15.9.2016

Data adoptării

25.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Referințe

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Data prezentării la PE

23.8.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Examinare în comisie

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Data adoptării

12.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andrejs Mamikins

Data depunerii

28.7.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri