Betänkande - A8-0275/2017Betänkande
A8-0275/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75

28.7.2017 - (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Enrique Calvet Chambon


Förfarande : 2016/0256(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0275/2017

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75

(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0531),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och led a i artikel 153.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0342/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 30 mars 2017[1],

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0275/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) inrättades genom förordning (EEG) nr 1365/753 med syftet att fonden skulle bidra till planering och förverkligande av bättre levnads- och arbetsvillkor genom åtgärder för att öka och sprida kunskap som kan främja denna utveckling.

(1)  Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 1365/753 med syftet att fonden skulle bidra till planering och förverkligande av bättre levnads- och arbetsvillkor genom åtgärder för att öka och sprida kunskap som kan främja denna utveckling. Eurofound bör förse beslutsfattare, arbetsmarknadens parter och andra parter med specialiserad kunskap och mervärdesinformation inom sitt kompetensområde.

__________________

__________________

3 Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 139, 30.5.1975, s. 1).

3 Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 139, 30.5.1975, s. 1).

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Sedan inrättandet 1975 har Eurofound spelat en viktig roll när det gäller att stödja bättre levnads- och arbetsvillkor i hela EU. Samtidigt har begreppet levnads- och arbetsvillkor och dess betydelse utvecklats till följd av samhällsutvecklingen och genomgripande förändringar på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund behöver viss terminologi i beskrivningen av Eurofounds mål och uppgifter ändras i förhållande till förordning (EEG) nr 1365/75.

(2)  Sedan inrättandet 1975 har Eurofound spelat en viktig roll när det gäller att stödja bättre levnads- och arbetsvillkor i hela EU. Samtidigt har begreppet levnads- och arbetsvillkor och dess betydelse utvecklats till följd av samhällsutvecklingen och genomgripande förändringar på arbetsmarknaden, och med hänsyn till levnads- och arbetsvillkoren. Mot denna bakgrund behöver viss terminologi i beskrivningen av Eurofounds mål och uppgifter ändras i förhållande till förordning (EEG) nr 1365/75.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I de tre så kallade trepartsorganen, dvs. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning samt annan utbildning och kompetens. Därför behövs en nära samordning av de byråerna, och olika sätt att öka effektiviteten och synergieffekterna bör utnyttjas. När så är lämpligt bör byrån även sträva efter att samarbeta effektivt med Europeiska kommissionens interna forskningskapacitet.

(5)  Eftersom de tre trepartsorganen, dvs. Eurofound, Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), behandlar frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning samt annan utbildning och kompetens behövs det en nära samordning dem emellan. Byråerna bör därför komplettera varandra i sitt arbete om de har likartade intresseområden, och samtidigt främja verktyg som fungerar väl, såsom samförståndsavtalet mellan Eurofound och EU-Osha. De bör undersöka olika sätt att öka effektiviteten och synergieffekterna och undvika överlappning av mandat, mål och verksamheter sinsemellan och mellan sig och kommissionen. När så är lämpligt bör Eurofound även sträva efter att samarbeta effektivt med den interna forskningskapacitet som finns inom unionens institutioner.

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Det är också viktigt att Eurofound har ett nära samarbete med andra organ på internationell, europeisk och nationell nivå såsom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Internationella arbetsorganisationen (ILO), och tillhandahåller analyser och kunskaper i samhälls-, sysselsättnings- och arbetsrelaterade frågor. För att åstadkomma så stora fördelar som möjligt bör Eurofound upprätta förbindelser med nationella organ (med trepartstruktur där så är möjligt) i lämpliga fall. Det är även viktigt att Eurofound har mycket nära och välfungerande kontakter med sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd, för att garantera samordning och synergieffekter, och med ILO.

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Den trepartsstruktur som präglar Eurofound, EU-Osha och Cedefop är ett mycket värdefullt uttryck för en heltäckande strategi som bygger på en dialog mellan arbetsmarknadens parter och unionen samt nationella myndigheter, vilket är mycket viktigt för att hitta gemensamma och hållbara sociala och ekonomiska lösningar.

Ändringsförslag     6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  För att säkerställa Eurofounds fullständiga oberoende och självständighet och göra det möjligt för byrån att handla helt i enlighet med mål- och uppgiftsbeskrivningen i denna förordning, bör den ges en tillräckligt stor egen budget, med inkomster som främst består av ett bidrag från unionens allmänna budget. Unionens budgetförfarande bör gälla för Eurofound när det handlar om unionens bidrag och alla andra bidrag från unionens allmänna budget. Eurofounds räkenskaper bör granskas av revisionsrätten.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Eurofounds budget bör utarbetas med respekt för principen om resultatbaserad budgetering och med beaktande av dess mål och förväntade resultat.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)   När det gäller Eurofounds styrning bör styrelsen, för att garantera en förändrad sammansättning över tiden, överväga att begränsa antalet på varandra följande mandatperioder för styrelsens ledamöter, med hjälp av sina operativa regler eller andra mekanismer.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  De översättningar som krävs för Eurofounds verksamhet ska i möjligaste mån utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ. I förekommande fall, om exempelvis en översättning behövs mycket snabbt eller om arbetsbelastningen för Översättningscentrum är hög, bör andra leverantörer av översättningstjänster också kunna tillhandahålla sådana översättningar. Dessa leverantörer bör hålla samma kvalitet som Översättningscentrum till samma eller ett lägre pris, de bör uppfylla unionens miljönormer, arbetsrättsliga normer och sociala standarder, och i förekommande fall respektera upphandlingsreglerna.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byråns mål ska vara att öka och sprida kunskap för att hjälpa kommissionen, andra EU-institutioner och EU-organ, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att utforma och genomföra en politik som syftar till att förbättra levnads- och arbetsvillkor, stödja sysselsättningspolitiska åtgärder och främja en dialog mellan arbetsmarknadens parter.

2.  Målet för byrån, som ska ha en trepartsstruktur, ska vara att öka och sprida kunskap för att hjälpa unionens institutioner och organ, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter att utforma och genomföra en politik som på medellång och lång sikt syftar till att förbättra levnads- och arbetsvillkor, stödja sysselsättningspolitiska åtgärder och främja en dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Analysera tendenser när det gäller levnads- och arbetsvillkor samt utvecklingen på arbetsmarknaden.

(b)  Samla in data med hjälp av undersökningar och analysera tendenser när det gäller levnads- och arbetsvillkor samt utvecklingen på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Genomföra studier och, inom byråns kompetensområden, genomföra pilotprojekt och förberedande åtgärder på grundval av indirekt förvaltning i enlighet med artikel 54.2 och artikel 58.1 c iv i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20121a.

 

___________________

 

1a. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Förse, på grundval av dess analyser och forskning, beslutsfattare, däribland arbetsmarknadens parter, med politiska förslag baserade på forskning om levnads- och arbetsvillkor.

Motivering

Eurofounds styrka är också att ta steget från analys och forskning till värdefulla politiska idéer. Detta bör uttryckligen formuleras i dess uppdrag och mandat.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Byrån ska fortsätta med sina undersökningar för att säkerställa kontinuerliga, komparativa analyser om och trender i levnads- och arbetsvillkoren samt i arbetsmarknadsutvecklingen. En utvärdering ska därför göras av de ekonomiska och mänskliga resurser som krävs och tillhandahållas byrån i enlighet med utvecklingen av kostnaderna för undersökningarna.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Innan man ger en extern organisation i uppdrag att genomföra studier inom byråns kompetensområde ska unionens institutioner samråda med byrån för att kontrollera dess tillgänglighet, dess kompetens på området och de studier som den genomfört, och överväga att vid behov avsätta tillfälliga resurser till byrån.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog med i synnerhet specialiserade organ, såväl offentliga som privata, med offentliga myndigheter och med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Utan att det påverkar dess egna mål ska byrån, i syfte att undvika överlappningar och främja synergieffekter och komplementaritet i verksamheten, säkerställa samarbete med andra EU-byråer, särskilt med Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning och, när så är lämpligt, med övriga EU-byråer.

2.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog med i synnerhet specialiserade organ, såväl offentliga som privata, såväl nationella som internationella, med offentliga myndigheter, med utbildningsinstitutioner, med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, och om sådana finns, med nationella trepartsorgan. Utan att det påverkar dess egna mål ska byrån, i syfte att undvika överlappningar och främja synergieffekter och komplementaritet i verksamheten, säkerställa samarbete med andra EU-byråer, bland annat möjligheten att arbeta tillsammans med framför allt EU-Osha, med Cedefop och, när så är lämpligt, med övriga unionsbyråer.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Byrån ska ingå samarbetsavtal med andra relevanta EU-byråer för att underlätta och främja samarbete med dem.

Ändringsförslag     18

Förslag till förordning

Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En verkställande direktör med det ansvar som anges i artikel 11.

(c)  En verkställande direktör och en vice verkställande direktör med det ansvar som anges i artiklarna 11 respektive 11a.

Ändringsförslag     19

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  tre oberoende experter som utses av Europaparlamentet,

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet på grundval av de förteckningar över kandidater som lämnats in av medlemsstaterna och de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Kommissionen ska utse de ledamöter som ska företräda den.

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet på grundval av de förteckningar över kandidater som lämnats in av medlemsstaterna och de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Kommissionen ska utse de ledamöter som ska företräda den. Europaparlamentets ansvariga utskott ska utse de experter som avses i led da i första stycket efter att ha kontrollerat att utnämningen inte ger upphov till intressekonflikter.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses mot bakgrund av deras kunskaper om social- och arbetsmarknadspolitik, med hänsyn till relevanta färdigheter när det gäller ledarskap, administration och budget. Alla parter som är företrädda i styrelsen ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare, i syfte att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Alla parter ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska ha lämpliga kunskaper om social- och arbetsmarknadspolitik såväl som relevanta färdigheter när det gäller ledarskap, administration och budget. Alla parter som är företrädda i styrelsen ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare, i syfte att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. När rådet, kommissionen och Europaparlamentet utser sina respektive företrädare och suppleanter till styrelsen ska Europaparlamentet, kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter säkerställa en jämn könsfördelning i styrelsen.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Varje ledamot och varje suppleant ska underteckna en skriftlig intresseförklaring vid anställningstillfället och ska uppdatera den när det sker en förändring i detta avseende. Byrån ska offentliggöra intresseförklaringarna och uppdateringarna på sin webbplats.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period får förnyas. Vid mandatperiodens utgång eller om ledamöterna avgår ska de sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts.

4.  Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år. Denna period får förnyas. Vid mandatperiodens utgång eller om ledamöterna avgår ska de sitta kvar tills deras mandat har förnyats eller tills de har ersatts. Styrelseledamöterna ska se till att unionens och byråns allmänna intressen tillvaratas.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  En företrädare för EU-Osha, en företrädare för Cedefop och en företrädare för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ska ha rätt att delta som observatörer i de möten som hålls i styrelsen för att göra byråerna mer effektiva och öka synergierna dem emellan.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ge allmänna riktlinjer för byråns verksamhet och varje år anta byråns programplaneringsdokument med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna och i enlighet med artikel 6,

(a)  ge strategiska riktlinjer för byråns verksamhet och varje år anta byråns programplaneringsdokument med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna och i enlighet med artikel 6,

Ändringsförslag     26

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  anta regler för att förebygga och hantera intressekonflikter bland ledamöterna och oberoende experter,

(f)  anta regler, bland annat åtgärder för identifiering av potentiella risker i ett tidigt skede, för att förebygga och hantera intressekonflikter bland ledamöterna och oberoende experter samt för utstationerade nationella experter och övrig personal som inte är anställd av byrån enligt artikel 20.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  anta och regelbundet uppdatera planerna för kommunikation och informationsspridning efter behovsanalys,

(g)  anta och regelbundet uppdatera planerna för kommunikation och informationsspridning efter behovsanalys, och låta detta återspeglas i byråns programplaneringsdokument,

Ändringsförslag     28

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  utse en verkställande direktör och, när så är nödvändigt, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod eller avsätta vederbörande i enlighet med artikel 19,

(k)  utse en verkställande direktör och en vice verkställande direktör, och, när så är nödvändigt, förnya deras mandatperiod eller avsätta dem i enlighet med artikel 19,

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  fatta alla beslut som rör inrättandet av byråns interna strukturer och, vid behov, ändringar av dessa, med beaktande av byråns verksamhetsbehov och en sund budgetförvaltning,

utgår

Motivering

Denna bestämmelse om att styrelsen ska anta alla interna strukturer (och ändringar) måste förtydligas eftersom det i praktiken innebär detaljstyrning och kan hindra direktören från att initiera nödvändiga verkställande ledningsbeslut.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det årliga arbetsprogrammet ska innehålla detaljerade mål och förväntade resultat, inklusive resultatindikatorer. Programmet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 5. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår.

3.  Det årliga arbetsprogrammet ska innehålla detaljerade mål och förväntade resultat, inklusive resultatindikatorer samt verksamhet och program som ska omfattas av en förhands- eller efterhandsutvärdering. Programmet ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras och en indikation på de ekonomiska och mänskliga resurser som anslagits för varje åtgärd, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet ska överensstämma med det fleråriga arbetsprogram som avses i punkt 5. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår. Årliga och fleråriga programplaneringar ska omfatta den strategi för förbindelser med tredjeland och internationella organisationer som avses i artikel 30 och de åtgärder som hänger samman med denna strategi.

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Resursplaneringen ska uppdateras årligen. Den strategiska programplaneringen ska uppdateras vid behov, och särskilt för att ta itu med resultatet av den utvärdering som avses i artikel 28.

Resursplaneringen ska uppdateras årligen. Den strategiska programplaneringen ska uppdateras vid behov, och särskilt för att ta itu med resultatet av den utvärdering som avses i artikel 28. Om byrån tilldelas nya uppdrag av unionens institutioner eller genom unionsrättsakter ska detta beaktas vid resurs- och budgetplaneringen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska välja en ordförande och tre vice ordförande enligt följande: en bland ledamöterna som företräder medlemsstaterna, en bland ledamöterna som företräder arbetstagarorganisationerna, en bland ledamöterna som företräder arbetsgivarorganisationerna och en bland ledamöterna som företräder kommissionen. Ordföranden och de vice ordförandena ska väljas med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade styrelseledamöterna.

1.  Styrelsen ska välja en ordförande och tre vice ordförande enligt följande: en bland ledamöterna som företräder medlemsstaterna, en bland ledamöterna som företräder arbetstagarorganisationerna, en bland ledamöterna som företräder arbetsgivarorganisationerna och en bland ledamöterna som företräder kommissionen. Ordföranden och de vice ordförandena ska väljas med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade styrelseledamöterna. Styrelsen ska säkerställa en jämn könsfördelning sett till både ordföranden och vice ordförandena.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Styrelsen får bjuda in personer vars synpunkter kan vara av intresse som observatörer till sina möten.

4.  Styrelsen får bjuda in personer vars synpunkter kan vara av intresse som observatörer till sina möten. De tredjeländer som är medlemmar av EES och som deltar i byråns verksamhet får vara representerade i styrelsens möten med observatörsstatus.

Ändringsförslag     34

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid behov får direktionen i brådskande fall fatta vissa interimistiska beslut på styrelsens vägnar, särskilt i administrativa frågor, inklusive beslut om tillfälligt upphävande av delegering av tillsättningsbefogenheter och budgetära frågor.

3.  Vid behov får direktionen i brådskande fall fatta vissa interimistiska beslut på styrelsens vägnar.

Ändringsförslag     35

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, de tre vice ordförandena, samordnarna för de tre grupper som avses i artikel 4.5 och en företrädare för kommissionen. Varje grupp som avses i artikel 4.5 får utse högst två suppleanter som ska delta i direktionens möten vid ordinarie ledamöters frånvaro. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens sammanträden, men ska inte ha rösträtt.

4.  Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, de tre vice ordförandena, samordnarna för de tre grupper som avses i artikel 4.5 och en företrädare för kommissionen. Varje grupp som avses i artikel 4.5 får utse högst två suppleanter som ska delta i direktionens möten vid ordinarie ledamöters frånvaro, och en jämn könsfördelning ska säkerställas. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens sammanträden, men ska inte ha rösträtt.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska vara två år. Denna period får förlängas. Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska löpa ut när uppdraget som styrelseledamot upphör.

5.  Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska vara två år. Denna period får förnyas. Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska löpa ut när uppdraget som styrelseledamot upphör.

Ändringsförslag     37

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Direktionen ska sammanträda tre gånger om året. Ordföranden får sammankalla till ytterligare möten på begäran av ledamöterna.

6.  Direktionen ska sammanträda tre gånger om året. Ordföranden får sammankalla till ytterligare möten på begäran av ledamöterna. Varje samordnare ska efter varje möte, utan dröjsmål och på ett insynsvänligt sätt, informera ledamöterna i sin egen grupp om innehållet i diskussionen.

Ändringsförslag     38

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den verkställande direktören ska förvalta byrån. Den verkställande direktören är ansvarig inför styrelsen.

1.  Den verkställande direktören ska ansvara för den övergripande förvaltningen av byrån i enlighet med den strategiska inriktning som fastställts av styrelsen och vara ansvarig inför styrelsen.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Utarbetande av en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom från utredningar som utförts av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt överlämnande av en lägesrapport till kommissionen två gånger om året och regelbundet till styrelsen och direktionen.

(f)  Utarbetande av en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom från utredningar som utförts av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt regelbundet överlämnande av en lägesrapport till kommissionen och regelbundet till styrelsen och direktionen.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)   Säkerställande av en jämn könsfördelning inom byrån.

Ändringsförslag     41

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Utarbetande av byråns utkast till beräkning av inkomster och utgifter och genomförande av dess budget.

(j)  Utarbetande av byråns utkast till beräkning av inkomster och utgifter och genomförande av dess budget som en del av byråns programplaneringsdokument.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  I enlighet med det beslut som avses i artikel 5.2, fatta beslut med avseende på förvaltningen av mänskliga resurser.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jb)  Med beaktande av byråns verksamhetsbehov och en sund budgetförvaltning, fatta beslut med avseende på byråns interna strukturer och, vid behov, ändringar av dessa.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jc)  Samarbete med andra unionsbyråer och ingående av samarbetsavtal med dem.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den verkställande direktören ska också ansvara för att besluta huruvida det är nödvändigt att inrätta ett eller flera lokala kontor i en eller flera medlemsstater för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ett sådant beslut kräver förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den medlemsstat där det lokala kontoret ska inrättas. I beslutet ska anges omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas på det lokala kontoret på ett sätt som gör att onödiga kostnader och dubbelarbete i byråns administration undviks.

6.  Den verkställande direktören ska också ansvara för att besluta huruvida det är nödvändigt att inrätta ett lokalt kontor i Bryssel, som i egenskap av sambandskontor ska främja byråns samarbete med de relevanta unionsinstitutionerna, för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ett sådant beslut kräver förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den medlemsstat där det lokala kontoret ska inrättas. I beslutet ska anges omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas på det lokala kontoret på ett sätt som gör att onödiga kostnader och dubbelarbete i byråns administration undviks.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Kapitel II – avsnitt 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Avsnitt 3a: Vice verkställande direktör

 

Artikel 11a

 

Vice verkställande direktör

 

1.   Den vice verkställande direktören ska stödja den verkställande direktören i utförandet av byråns uppgifter och verksamhet. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3, ska den vice verkställande direktören vara underställd den verkställande direktören. Den verkställande direktören ska lägga fram uppgifter om den vice verkställande direktörens funktion till styrelsen för godkännande.

 

2.   Den vice verkställande direktören får närvara vid och medfölja den verkställande direktören till styrelsens och direktionens möten.

 

3.   Artikel 19 ska i tillämpliga delar gälla för den vice verkställande direktören.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det preliminära förslaget till budgetberäkning ska baseras på målen och det förväntade resultatet i det årliga programplaneringsdokument som avses i artikel 6.1, och ska beakta de finansiella medel som behövs för att uppnå dessa mål och förväntade resultat, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget.

4.  Kommissionen ska överlämna utkastet till beräkning till budgetmyndigheten och byrån, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande.

Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande som garanterar en grundlig utvärdering av kandidaterna och en hög nivå av oberoende. Den kandidat som styrelsen väljer ska före sin utnämning kallas till en utfrågning i Europaparlamentets ansvariga utskott.

Ändringsförslag     50

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärdering som avses i punkt 3, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

4.  Styrelsen får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärdering som avses i punkt 3, förnya den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

Ändringsförslag     51

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En verkställande direktör vars mandatperiod har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet av den sammantagna mandatperioden.

5.  En verkställande direktör vars mandatperiod har förnyats får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet av den sammantagna mandatperioden.

Ändringsförslag     52

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

6.  Den verkställande direktören kan avsättas från sin post endast efter styrelsebeslut på förslag av kommissionen, på grundval av en motiverad bedömning av hans eller hennes prestationer som verkställande direktör.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Byrån får inrätta lokala kontor i en eller flera medlemsstater, med deras samtycke och i enlighet med artikel 11.6.

4.  Byrån får inrätta ett sambandskontor i Bryssel i enlighet med artikel 11.6.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ eller, vid behov, av andra översättningstjänster.

Ändringsförslag     55

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Byrån ska agera med en hög grad av öppenhet.

Ändringsförslag     56

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  I enlighet med artikel 30.4 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska byrån göra både förhands- och efterhandsutvärderingar av de områden av dess verksamhet som ger upphov till stora utgifter.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast fem år efter den dag som avses i artikel 37, och därefter vart femte år, ska kommissionen genomföra en utvärdering i enlighet med sina riktlinjer, för att bedöma byråns resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar.

1.  Senast fem år efter den dag som avses i artikel 37, och därefter vart femte år, ska kommissionen överlämna en utvärdering i enlighet med sina riktlinjer, för att bedöma byråns resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter. Kommissionen ska samråda med parlamentet och styrelsen under utvärderingen. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar.

Ändringsförslag     58

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om kommissionen anser att byråns fortsatta existens inte längre är motiverad med avseende på de mål, uppdrag och uppgifter som den tilldelats, får kommissionen föreslå att denna förordning ändras eller upphävs.

utgår

Ändringsförslag     59

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Styrelsen ska anta en strategi för förbindelserna med tredjeländer eller internationella organisationer i de frågor som byrån har behörighet för.

3.  Styrelsen ska anta en strategi för förbindelserna med tredjeländer eller internationella organisationer i de frågor som byrån har behörighet för som en del av byråns programplaneringsdokument.

Ändringsförslag     60

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byråns vice verkställande direktör, som utsetts på grundval av artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 1365/75, ska för den återstående tiden av sin mandatperiod biträda den verkställande direktören.

2.  Byråns vice verkställande direktör, som utsetts på grundval av artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 1365/75, ska för den återstående tiden av sin mandatperiod vara vice verkställande direktör i enlighet med artikel 11a i den här förordningen. De övriga villkoren i anställningsavtalet förblir oförändrade.

  • [1]  EUT C 209, 30.6.2017, s 49.

MOTIVERING

Den 23 augusti 2016 offentliggjorde kommissionen sitt förslag till översyn av inrättandeförordningen om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound).

Syftet med förslaget är att se över Eurofounds inrättandeförordning från 1975. Eurofounds inrättandeförordning har ändrats tre gånger (1993, 2003 och 2005) – främst med anledning av EU:s utvidgning eller fördragsändringar. Dessa ändringar av inrättandeförordningen har emellertid inte ändrat grundprinciperna för byrån i någon större utsträckning.

Föredragaren välkomnar kommissionens förslag till översyn som var nödvändig och som kommer att ge en tydligare beskrivning av Eurofounds roll när det gäller att stödja kommissionen, övriga EU-institutioner och EU-organ, medlemsstater och arbetsmarknadens parter i utformningen av en politik för levnads- och arbetsvillkor och i främjandet av en dialog mellan arbetsmarknadens parter. Eurofounds nya uppdrag blir att vara ett centrum för analys, forskning och övervakning av politiken inom dessa områden.

Genom översynen kommer vissa bestämmelser i Eurofounds befintliga inrättandeförordning att anpassas till den gemensamma ansatsen för decentraliserade organ. Parlamentet var en av de parter som hade ingett det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade organ och deras byråer.

Översynen innebär också en möjlighet att uppdatera Eurofounds mål och uppgifter. Sedan fonden inrättades 1975 har den anpassat sin verksamhet till den övergripande samhälleliga, institutionella och ekonomiska utvecklingen och till nya tendenser i europeisk politik när det gäller levnads- och arbetsvillkor. Målen och uppgifterna kommer att utformas så att de bättre återspeglar både denna utveckling och Eurofounds nuvarande bidrag till utvecklingen av social- och sysselsättningspolitiken genom att ta fram relevanta och högkvalitativa forskningsresultat inom områdena sysselsättning, arbetsmarknadsrelationer och arbets- och levnadsvillkor.

Samtidigt med översynen av Eurofound-förordningen kommer även förordningarna om inrättande av EU:s två andra så kallade trepartsorgan, dvs. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), att ses över.

Det som dessa byråer har gemensamt är deras trepartsstruktur, vilket återspeglas såväl i deras styrning som i deras verksamhet: nationella myndigheter, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer deltar både i byråernas styrelser och i deras särskilda rådgivande kommittéer.

Eurofound har till uppgift att upplysa och bidra till bättre faktabaserat politiskt beslutsfattande inom områden av betydelse för levnads- och arbetsvillkor. I översynen tas hänsyn till EU:s befintliga politik för levnads- och arbetsvillkor, och föreskrivs att Eurofounds uppgift är att komplettera den forskning som pågår och planeras inom området och som genomförs med EU-medel.

Föredraganden föreslår följande förbättringar av kommissionens text:

Detta förslag anpassar Eurofounds inrättandeakt. Efter en rad översyner behövdes en konsoliderad text som erbjuder sätt att öka byråns effektivitet, både när det gäller användningen av dess egna resurser och när det gäller resursernas utnyttjande, användning och potential, inom ramen för byråns uppgifter, för att förbättra driften och för att dra så stor fördel som möjligt av spridningen av dess forskningsresultat och innehåll i EU. Eurofound bibehåller sin ställning som decentraliserad byrå och centrum för studier och dialog mellan arbetsmarknadens parter, men måste utvecklas till en byrå som passar in i ett Europa som genomgår en process av kontinentalisering.

I syfte att öka effektiviteten måste man ompröva om en företrädare per medlemsstat på de tre trepartsnivåerna fortfarande är meningsfullt eller om detta i medborgarnas ögon kan verka överdrivet. Kommissionens svaga ansvarstagande och medlemsstaternas oseriösa agerande har gjort att normen med en företrädare per medlemsstat har kunnat fortsätta. Vi måste se över denna modell och undersöka andra sätt att ändra på status quo, rationalisera byråernas förvaltning och hitta en ny balans mellan politiska och administrativa aspekter och effektivitet.

Direktören måste få flera uppgifter och befogenheter och de måste avgränsas, stärkas och tydligt professionaliseras. De måste ständigt kontrolleras av direktionen och styrelsen, övervakas av kommissionen och omfattas av kraven på ansvarsskyldighet inför Europaparlamentet. Detta tillvägagångssätt innebär inte att byrån inte, som vilket företag som helst, kan ha en vice verkställande direktör, även om man måste undvika alla former av dubbelstyre och splittring av befogenheter.

Vi får inte underskatta byrån när det gäller kvaliteten och tyngden i de dokument som den utarbetar. Det är dags att gå vidare och sluta anlita externa företag eller överlappande uppdrag och i stället använda sig av byrån. Detta kommer utan tvekan att innebära stora besparingar för gemenskapens budget. Ett samråd på förhand bör därför hållas med byrån innan eventuella externa företag anlitas för studier som faller inom Eurofounds forsknings- och kunskapsområde.

I den senaste processen med det europeiska bygget har kommissionen i många fall haft fog för sina beslut att decentralisera vissa av sina arbetsuppgifter till specialiserade byråer. Denna strategi tycks emellertid ha gått till överdrift och byråer och arbetsuppgifter har överlappats i en strävan att tillfredsställa medlemsstaterna genom att förse varje medlemsstat med en egen EU-byrå. Inför framtiden vore det lämpligt med en seriös, objektiv och oberoende utvärdering, där de största institutionerna deltar, för att slå samman byråer eller till och med kanske lägga ned byråer som inte längre har något mervärde och vars uppgifter kan göras effektivare av en annan byrå. Man bör börja att koncentrera decentraliserade byråer för att öka effektiviteten och relevansen av EU:s verksamhet.

Dessutom bör de största EU-institutionerna delta mer i utformningen av byråns arbetsplaner. Planerna bör delvis vara kopplade till EU:s strategier på medellång sikt (t.ex. Europa 2020, den sociala pelaren, flyktingar osv.) och ta hänsyn till potentialen i kortsiktiga uppdrag när omständigheterna kräver det.

Det är också dags att dra nytta av byråns utmärkta arbete och anseende i de internationella forum som är verksamma på området, och förstärka dess stödjande roll i EU:s politiska inflytande och utövande av ”mjuk makt”.

YTTRANDE från budgetutskottet (27.4.2017)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75
(COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))

Föredragande av yttrande: Jens Geier

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen lade fram det aktuella förslaget till förordning för att anpassa vissa bestämmelser i den befintliga förordningen om Eurofound till den gemensamma ansatsen för decentraliserade organ. Översynen innebär också en möjlighet att uppdatera Eurofounds mål och uppgifter.

Samtidigt med översynen av Eurofound-förordningen kommer även förordningarna om inrättande av EU:s två andra så kallade trepartsorgan, dvs. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), att ses över.

Budgetkonsekvenserna när det gäller mänskliga och ekonomiska resurser, som redovisas mer ingående i finansieringsöversikten, ligger i linje med kommissionens meddelande COM(2013)0519.

Föredraganden föreslår att vissa bestämmelser om samarbetet mellan trepartsorganen ska ändras i syfte att förbättra samarbetet.

Föredraganden föreslår dessutom att Europaparlamentet ska utse en företrädare till byråns styrelse, som ska ersätta en företrädare från kommissionen. Detta förslag ligger i linje med det gemensamma uttalandet från rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I de tre så kallade trepartsorganen, dvs. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning samt annan utbildning och kompetens. Därför behövs en nära samordning av de byråerna, och olika sätt att öka effektiviteten och synergieffekterna bör utnyttjas. När så är lämpligt bör byrån även sträva efter att samarbeta effektivt med Europeiska kommissionens interna forskningskapacitet.

(5)  I de tre så kallade trepartsorganen, dvs. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), behandlas frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, yrkesutbildning samt annan utbildning och kompetens. Därför behövs en nära samordning av de byråerna, och olika sätt att öka effektiviteten och synergieffekterna bör utnyttjas. Framför allt planeras ett gemensamt utnyttjande eller en sammanslagning av de administrativa uppgifterna mellan dessa byråer, och byråerna bör anta sina respektive årliga arbetsprogram i nära samarbete med varandra för att undvika överlappningar. När så är lämpligt bör byrån även sträva efter att samarbeta effektivt med Europeiska kommissionens interna forskningskapacitet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Byråns budget bör utarbetas med respekt för principen om resultatbaserad budgetering och med beaktande av dess mål och förväntade resultat.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog med i synnerhet specialiserade organ, såväl offentliga som privata, med offentliga myndigheter och med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Utan att det påverkar dess egna mål ska byrån, i syfte att undvika överlappningar och främja synergieffekter och komplementaritet i verksamheten, säkerställa samarbete med andra EU-byråer, särskilt med Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning och, när så är lämpligt, med övriga EU-byråer.

2.  Byrån ska när den utför sina uppgifter föra en nära dialog med i synnerhet specialiserade organ, såväl offentliga som privata, med offentliga myndigheter och med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utan att det påverkar dess egna mål ska Eurofound samarbeta med andra EU-byråer, särskilt med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Europeiska jämställdhetsinstitutet, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, i syfte att säkra samarbete och besparingar, undvika dubbelarbete och främja synergier och komplementaritet i verksamheten.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Byrån ska ingå samarbetsavtal med andra relevanta EU-byråer för att underlätta och främja samarbete.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska bestå av

1.  Styrelsen ska bestå av

(a)  en ledamot som företräder regeringen i varje medlemsstat,

(a)  en ledamot som företräder regeringen i varje medlemsstat,

(b)  en ledamot som företräder arbetsgivarorganisationerna i varje medlemsstat,

(b)  en ledamot som företräder arbetsgivarorganisationerna i varje medlemsstat,

(c)  en ledamot som företräder arbetstagarorganisationerna i varje medlemsstat,

(c)  en ledamot som företräder arbetstagarorganisationerna i varje medlemsstat,

(d)  tre ledamöter som företräder kommissionen.

(d)  två ledamöter som företräder kommissionen,

 

(da)  en oberoende ledamot som företräder Europaparlamentet.

Alla ledamöter som avses i leden a–d ska ha rösträtt

Alla ledamöter som avses i leden a–da ska ha rösträtt

 

Utnämningen ska börja gälla när personen i fråga har undertecknat en förklaring om att det inte föreligger några intressekonflikter.

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet på grundval av de förteckningar över kandidater som lämnats in av medlemsstaterna och de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Kommissionen ska utse de ledamöter som ska företräda den.

De ledamöter som avses i leden a, b och c ska utses av rådet på grundval av de förteckningar över kandidater som lämnats in av medlemsstaterna och de europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Kommissionen och parlamentet ska utse de ledamöter som ska företräda dem.

 

En företrädare för Europeiska arbetsmiljöbyrån och en företrädare för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning ska ha observatörsstatus vid styrelsens möten.

Motivering

I det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer föreslås möjligheten för parlamentet att utse en ledamot till styrelsen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får någon ny uppgift. Styrelsen får till den verkställande direktören delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet.

Styrelsen ska ändra det antagna årliga arbetsprogrammet om byrån får någon ny uppgift. Den ska ha ansvar för att undvika överlappningar i programmet med de övriga trepartsorganen och för att säkerställa att omprioritering av verksamhet alltid övervägs som ett fullgott alternativ innan den eventuellt anslår extra medel. Styrelsen får till den verkställande direktören delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Samarbete med andra EU-byråer och ingående av samarbetsavtal med dem.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det preliminära förslaget till budgetberäkning ska baseras på målen och det förväntade resultatet enligt det årliga programplaneringsdokument som avses i artikel 6.1, och ska beakta de finansiella medel som behövs för att uppnå dessa mål och förväntade resultat, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget.

4.  Kommissionen ska vidarebefordra utkastet till beräkning till budgetmyndigheten, tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget. Kommissionen ska samtidigt skicka detta utkast till beräkning till byrån.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

3.  De översättningar som krävs för byråns arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ eller andra översättningsleverantörer i enlighet med upphandlingsreglerna och inom de gränser som fastställs genom relevanta finansiella bestämmelser.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast fem år efter den dag som avses i artikel 37, och därefter vart femte år, ska kommissionen genomföra en utvärdering i enlighet med sina riktlinjer, för att bedöma byråns resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar.

1.  Senast fem år efter den dag som avses i artikel 37, och därefter vart femte år, ska kommissionen lämna en utvärdering i enlighet med sina riktlinjer, för att bedöma byråns resultat i förhållande till dess mål, uppdrag och uppgifter. Utvärderingen ska särskilt omfatta eventuella behov av att ändra byråns uppdrag samt de ekonomiska konsekvenserna av sådana ändringar.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Referensnummer

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.9.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jens Geier

15.9.2016

Antagande

25.4.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Referensnummer

COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD)

Framläggande för parlamentet

23.8.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Enrique Calvet Chambon

28.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

22.3.2017

25.4.2017

 

 

Antagande

12.7.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

3

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrejs Mamikins

Ingivande

28.7.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

46

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi Lopez, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

3

0

ALDE

Tiziana Beghin, Enrique Calvet Chambon, Yana Toom

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster