Процедура : 2017/0042(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0277/2017

Внесени текстове :

A8-0277/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.7

Приети текстове :

P8_TA(2017)0353

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 672kWORD 57k
1.9.2017
PE 604.624v02-00 A8-0277/2017

относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(06750/2017 – C8‑0225/2017 – 2017/0042(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(06750/2017 – C8‑0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06750/2017),

–  като взе предвид Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (06905/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка (i) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8-0225/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0277/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Чили.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Сключването на Трети протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна(1)[1], подписано на 18 ноември 2002 г., се предлага от Съвета, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия към ЕС. По този начин Хърватия става договаряща страна по Споразумението за асоцииране.

На 14 септември 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори със съответните трети държави с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС. Преговорите с Чили приключиха с парафирането на Протокола на 9 юли 2015 г. в Брюксел, като той беше подписан от името на Съюза и на неговите държави членки на 29 юни 2017 г. Сега протоколът е предаден на Парламента за одобрение преди окончателното му сключване в съответствие с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а). Трябва да се отбележи, че беше предвидено временното му прилагане до приключване на процедурите за сключването му по силата на член 218, параграф 5 от ДФЕС, както и че Протоколът се прилага считано от 1 юли 2013 г.

От техническа гледна точка този Протокол добавя максимум 1000 метрични тона свинско месо към съществуващите 8400 тона (съгласно стандартни изчисления за компенсациите), актуализира графика за услугите с цел интегриране на графика за Хърватия и адаптира обществените поръчки с цел включване на хърватските предприятия.

Докладчикът по тази процедура г-жа Инмакулада Родригес-Пинеро би желала да препоръча даването на съгласие за този протокол, за да може Хърватия да стане пълноправна договаряща страна по Споразумението за асоцииране.

Все пак докладчикът би желала да призове за:

i)  засилване на обмена на информация с комисията по международна търговия (комисията INTA) през целия жизнен цикъл на международните споразумения, включително по отношение на преговорите по т.нар. „технически“ споразумения, като споразуменията, свързани с присъединяването на държави към ЕС;

ii)  писмени резюмета с фактическа информация, достъпни (и предназначени) за обществеността и заинтересованите страни, които да бъдат изготвяни от съответните служби на Комисията и да обясняват последиците от международните споразумения като настоящото, така че всички субекти и гражданското общество да могат да разберат и да се възползват от промените;

iii)  ограничено използване на временното прилагане преди получаването на одобрение от ЕП, тъй като съгласно член 218, параграф 5 такова временно прилагане се предвижда само „при необходимост“.

(1)

[1]  OВ L 352, 30.12.2002 г., стр. 3.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

Позовавания

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

4.7.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

6.7.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Дата на приемане

30.8.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност