Postup : 2017/0042(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0277/2017

Předložené texty :

A8-0277/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.7

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0353

DOPORUČENÍ     ***
PDF 517kWORD 55k
1.9.2017
PE 604.624v02-00 A8-0277/2017

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06750/2017),

–  s ohledem na Třetí dodatkový protokol k dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (06905/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 217 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem i) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0225/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0277/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Chile.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rada navrhuje uzavření Třetího protokolu k dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé(1)[1] (dále jen „dohoda o přidružení“), podepsané dne 18. listopadu 2002, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Chorvatsko se tak stane smluvní stranou dohody o přidružení.

Rada dne 14. září 2012 pověřila Komisi, aby s dotčenými třetími zeměmi zahájila jednání s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU. Jednání s Chile byla úspěšně uzavřena a protokol k dohodě byl dne 9. července 2015 parafován v Bruselu a následně dne 29. června 2017 podepsán jménem Evropské unie a jejích členských států. Protokol byl nyní předán Parlamentu pro účely udělení souhlasu, aby mohl být poté definitivně uzavřen v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a). Je třeba poznamenat, že protokol stanoví v souladu s čl. 218 odst. 5 SFEU prozatímní uplatňování v období předcházejícím dokončení postupů o jeho uzavření, a to s účinností ode dne 1. července 2013.

Z technického hlediska protokol přidává maximum 1000 tun vepřového masa ke stávajícím 8400 tunám (na základě standardních výpočtů kompenzací), aktualizuje harmonogram pro služby s cílem začlenit do něj časový plán pro Chorvatsko a pozměňuje úpravu veřejných zakázek za účelem začlenění chorvatských subjektů.

Zpravodajka pro tento postup Inmaculada Rodriguez-Piñerová doporučuje, aby Parlament tomuto protokolu udělil svůj souhlas, a Chorvatsko se tak mohlo stát plnohodnotnou smluvní stranou dohody o přidružení.

Zpravodajka by si nicméně přála vyzvat k následujícím krokům:

i)  posílené sdílení informací s Výborem pro mezinárodní obchod (INTA) v průběhu celého životního cyklu mezinárodních dohod, včetně jednání o tzv. „technických“ dohodách, jako jsou dohody spojené s přistoupením zemí k EU;

ii)  poskytování písemných shrnutí s věcnými údaji, která budou zpřístupněna veřejnosti a zúčastněným stranám a budou vypracována za tímto účelem a v nichž příslušné útvary Komise vysvětlí dopady mezinárodních dohod, jako je tato, aby všechny subjekty a občanská společnost mohly příslušné změny pochopit a mít z nich užitek;

iii)  omezené využívání institutu prozatímního uplatňování před souhlasem EP, neboť podle čl. 218 odst. 5 má k tomuto prozatímnímu uplatňování docházet pouze tehdy, je-li to třeba („případně“).

(1)

[1]   Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Protokol k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Referenční údaje

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

4.7.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

6.7.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Datum přijetí

30.8.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

Datum předložení

1.9.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí