HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1.9.2017 - (06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE)) - ***

Udvalget om International Handel
Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Procedure : 2017/0042(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0277/2017
Indgivne tekster :
A8-0277/2017
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06750/2017),

–  der henviser til den tredje tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage højde for Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06905/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 217 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. i), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0225/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0277/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Chiles regering og parlament.

BEGRUNDELSE

Rådet foreslår, at der for at tage højde for Kroatiens tiltrædelse af EU indgås aftale om en tredje protokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side[1][1][1] associeringsaftalen, som blev underskrevet den. 18. november 2002. Dette vil betyde, at Kroatien bliver kontraherende part i associeringsaftalen.

Rådet havde bemyndiget Kommissionen til at indlede forhandlinger med de pågældende tredjelande i lyset af Kroatiens tiltrædelse af EU den 14. september 2012. Forhandlingerne med Chile blev afsluttet med parafering af protokollen den 9. juli 2015 i Bruxelles, og den blev undertegnet på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstaters den 29. juni 2017. Protokollen er nu forelagt Parlamentet til godkendelse, før den kan indgås endeligt i overensstemmelse med artikel 218, stk. 6, litra a), andet afsnit. Det skal bemærkes, at der er fastsat bestemmelse om midlertidig anvendelse i afventning af afslutningen af procedurerne for dens indgåelse på grundlag af artikel 218, stk. 5, i TFEU, og at protokollen finder anvendelse med virkning fra den 1. juli 2013.

Set fra et teknisk synspunkt føjer denne protokol et maksimum af 1000 tons svinekød til de nuværende 8400 tons (på grundlag af standardberegninger af kompensationer), ajourfører køreplanen for tjenesteydelser for at integrere Kroatiens tidsplan og tilpasser offentlige udbud med henblik på at integrere kroatiske enheder heri.

Ordføreren for proceduren, Inmaculada Rodriguez-Piñero, henstiller, at protokollen godkendes, så Kroatien fuldt ud kan blive kontraherende part i associeringsaftalen.

Ordføreren vil imidlertid gerne anmode om:

i)  Øget udveksling af oplysninger med Udvalget om International Handel (INTA) gennem hele livscyklussen for internationale aftaler, herunder for så vidt angår forhandlingerne af såkaldte "tekniske" aftaler som dem, der er knyttet til tiltrædelser af EU.

ii)  Skriftlige sammendrag med faktuelle oplysninger, som stilles til rådighed for (og er tiltænkt) offentligheden og interesserede parter fra de relevante tjenester i Kommissionen, hvori virkningerne af internationale aftaler som denne forklares, således at alle aktører og civilsamfundet kan forstå og drage fordel af ændringerne.

iii)  Begrænset brug af midlertidig anvendelse forud for Parlamentets godkendelse, idet en sådan midlertidig anvendelse i henhold til artikel 218, stk. 5, kun forudses "om nødvendigt".

  • [1] [1]              EFT L 352 af 30.12.2002, s. 3.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Protokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Referencer

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

4.7.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

6.7.2017

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Dato for vedtagelse

30.8.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

Dato for indgivelse

1.9.2017

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller