Διαδικασία : 2017/0042(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0277/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0277/2017

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0353

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 662kWORD 55k
1.9.2017
PE 604.624v02-00 A8-0277/2017

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του τρίτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του τρίτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06750/2017),

–  έχοντας υπόψη το τρίτο πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (06905/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο (α)(i) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0225/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0277/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Χιλής.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύναψη του τρίτου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου (1)[1][1], που υπεγράφη στις 18 Νοεμβρίου 2002, προτείνεται από το Συμβούλιο για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, η Κροατία καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία σύνδεσης.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες ενόψει της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις με τη Χιλή ολοκληρώθηκαν με τη μονογράφηση του πρωτοκόλλου στις 9 Ιουλίου 2015 στις Βρυξέλλες, το οποίο υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της στις 29 Ιουνίου 2017. Το πρωτόκολλο έχει παραπεμφθεί στο Κοινοβούλιο προς έγκριση πριν από την τελική του σύναψη σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α). Πρέπει να σημειωθεί ότι είχε προβλεφθεί προσωρινή εφαρμογή εν αναμονή της ολοκλήρωσης των αναγκαίων διαδικασιών για τη σύναψή του βάση του άρθρου 218 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ και ότι το πρωτόκολλο εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2013.

Από τεχνική άποψη, με το πρωτόκολλο αυτό προστίθεται ένα ανώτατο όριο 1000 μετρικών τόνων χοιρείου κρέατος στην υφιστάμενη ποσότητα των 8400 τόνων (μετά από τυποποιημένους υπολογισμούς σχετικά με τις αντισταθμίσεις), επικαιροποιείται το χρονοδιάγραμμα για τις υπηρεσίες για την ενσωμάτωση του χρονοδιαγράμματος για την Κροατία και προσαρμόζονται οι δημόσιες συμβάσεις για την ένταξη κροατικών οντοτήτων.

Η εισηγήτρια για την εν λόγω διαδικασία, η κα Inmaculada Rodriguez-Piñero, επιθυμεί να συστήσει την έγκριση του πρωτοκόλλου προκειμένου η Κροατία να καταστεί πλήρως συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας σύνδεσης.

Ωστόσο, η εισηγήτρια θα ήθελε να ζητήσει:

(i)  ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) καθ’ όλη τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής των διεθνών συμφωνιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις των αποκαλούμενων «τεχνικών» συμφωνιών, όπως αυτές που συνδέονται με την προσχώρηση στην ΕΕ·

(ii)  γραπτές περιλήψεις τεκμηριωμένων πληροφοριών που είναι προσβάσιμες από (και προορίζονται για) το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη από τις οικείες υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες εξηγούν τις επιπτώσεις των διεθνών συμφωνιών, όπως η παρούσα, ώστε να είναι σε θέση όλοι οι παράγοντες και η κοινωνία των πολιτών να κατανοήσουν τις αλλαγές και να επωφεληθούν από αυτές·

(iii)  περιορισμένη χρήση της προσωρινής εφαρμογής πριν παράσχει την έγκρισή του το ΕΚ, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 5, η εν λόγω προσωρινή εφαρμογή προβλέπεται μόνο «εφόσον είναι αναγκαίο».

(1)

[1]              ΕΕ L 352 της 30.12.2002, σ. 3.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

4.7.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.7.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.8.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

Ημερομηνία κατάθεσης

1.9.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου