SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

1.9.2017 - (06750/2017 – C8‑0225/2017 – 2017/0042(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Menetlus : 2017/0042(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0277/2017
Esitatud tekstid :
A8-0277/2017
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

(06750/2017 – C8‑0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06750/2017),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmandat lisaprotokolli (06905/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 217 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile i (C8-0225/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0277/2017),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Tšiili valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Nõukogu teeb ettepaneku sõlmida ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel 18. novembril 2002. aastal sõlmitud assotsiatsioonilepingu[1][1] kolmas lisaprotokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga. Sellega muudetakse Horvaatia Vabariik lepinguosaliseks.

Nõukogu andis 14. septembril 2012 komisjonile volitused alustada seoses Horvaatia ELiga ühinemisega läbirääkimisi kolmandate riikidega. Läbirääkimised Tšiiliga viidi edukalt lõpule ja protokoll parafeeriti Brüsselis 9. juulil 2015 ning sellele kirjutati liidu ja selle liikmesriikide nimel alla 29. juunil 2017. Nüüd edastatakse protokoll nõusoleku saamiseks Euroopa Parlamendile ning pärast nõusoleku saamist saab selle sõlmida vastavalt aluslepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a. Tuleb märkida, et kuni protokolli sõlmimise menetluste lõpuleviimiseni nähti ette selle ajutine kohaldamine vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 5, ning et protokolli kohaldatakse koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega alates 1. juulist 2013.

Protokollist tulenevad järgmised tehnilised muudatused: senisele 8400 tonnile sealihale lisandub pärast tavapärast hüvitussummade arvutamist veel kuni 1000 tonni; teenuste kava ajakohastamiseks kohandatakse seda Horvaatia tarvis; riigihangete osasse lisatakse Horvaatia üksused.

Kõnealuse menetlusega tegelev raportöör pr Inmaculada Rodriguez-Piñero soovitab anda nõusoleku protokolli sõlmimiseks, et muuta Horvaatia täieõiguslikuks lepinguosaliseks.

Seejuures on raportööril järgmised nõudmised:

(i)  tõhustada teabevahetust rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga rahvusvaheliste lepingute kogu kehtivusaja jooksul, mis hõlmab ka läbirääkimisi nn tehniliste, nt mõne riigi ELi liikmeks saamisega seotud kokkulepete sõlmimiseks;

(ii)  asjaomased komisjoni talitused peavad tegema üldsusele ja sidusrühmadele kättesaadavaks (selleks ette nähtud) faktilist teavet sisaldavad kirjalikud kokkuvõtted, milles selgitatakse niisuguste rahvusvaheliste lepingute tagajärgi, et kõik ettevõtjad ja kodanikuühiskond toimuvaid muutusi mõistaksid ja neist kasu saaksid;

(iii)  piirata Euroopa Parlamendi nõusolekule eelnevat lepingute ajutist kohaldamist, kuna aluslepingu artikli 218 lõike 5 kohaselt nähakse seda ette üksnes „vajaduse korral“.

  • [1] [1]              EÜT L 352, 30.12.2002, lk 3.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokoll

Viited

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

4.7.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

6.7.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.8.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

--

--

0

0

--

--

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu