Menettely : 2017/0042(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0277/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0277/2017

Keskustelut :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Äänestykset :

PV 14/09/2017 - 8.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0353

SUOSITUS     ***
PDF 359kWORD 54k
1.9.2017
PE 604.624v02-00 A8-0277/2017

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän kolmannen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän kolmannen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06750/2017),

–  ottaa huomioon kolmannen lisäpöytäkirjan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (06905/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0225/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0277/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Chilen hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Neuvosto ehdottaa, että Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen(1)[1][1], joka allekirjoitettiin 18. marraskuuta 2002, jäljempänä ’assosiaatiosopimus’, liitetään kolmas lisäpöytäkirja Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi. Kroatiasta tulisi näin assosiaatiosopimuksen sopimuspuoli.

Neuvosto valtuutti 14. syyskuuta 2012 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa Kroatian EU:hun liittymistä silmällä pitäen. Chilen kanssa käydyt neuvottelut saatiin päätökseen ja sopimuksen pöytäkirja parafoitiin Brysselissä 9. heinäkuuta 2015. Se allekirjoitettiin Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta 29. kesäkuuta 2017. Pöytäkirja on nyt annettu Euroopan parlamentin käsiteltäväksi hyväksyntää varten, ennen kuin se voidaan lopullisesti tehdä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti. Huomattakoon, että pöytäkirjaa oli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 5 kohdan nojalla lupa soveltaa väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen, ja että sitä on sovellettu 1. heinäkuusta 2013 alkaen.

Pöytäkirjan mukanaan tuomia teknisiä muutoksia ovat sianlihaa koskeva enintään 1 000 tonnin lisäys nykyiseen 8 400 tonnin tuontikiintiöön (sovelletaan korvausten tavanomaista laskutapaa), palveluja koskevan aikataulun ajantasaistaminen sisällyttämällä siihen Kroatiaa koskeva aikataulu ja kroatialaisten hankintayksiköiden lisääminen julkisia hankintoja koskevien määräysten piiriin.

Menettelystä vastannut esittelijä Inmaculada Rodriguez-Piñero suosittaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle, jotta Kroatiasta voi tulla assosiaatiosopimuksen sopimuspuoli.

Esittelijä pitää kuitenkin toivottavana, että

i)  tietoja vaihdetaan tehokkaammin kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) kanssa kansainvälisten sopimusten koko elinkaaren ajan, myös neuvoteltaessa ns. teknisistä sopimuksista ja EU-liittymissopimuksista;

ii)  asiaankuuluvat komission yksiköt laativat yleisön ja sidosryhmien käyttöön ja saataville faktat sisältäviä kirjallisia yhteenvetoja, joissa selitetään tämänkaltaisten kansainvälisten sopimusten vaikutuksia niin, että kaikki toimijat ja kansalaisyhteiskunta voivat ymmärtää muutoksia ja hyötyä niistä;

iii)  väliaikaiseen soveltamiseen ennen Euroopan parlamentin hyväksyntää turvaudutaan maltillisesti, koska siihen olisi SEUT:n 218 artiklan 5 kohdan mukaan annettava lupa vain ”tarvittaessa”.

(1)

[1]  EUVL L 352, 30.12.2002, s. 3.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan väliseen assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekeminen

Viiteasiakirjat

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

4.7.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

6.7.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.8.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

1.9.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö