Postupak : 2017/0042(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0277/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0277/2017

Rasprave :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0353

PREPORUKA     ***
PDF 449kWORD 53k
1.9.2017
PE 604.624v02-00 A8-0277/2017

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestiteljica: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (06750/2017),

–  uzimajući u obzir Treći dodatni protokol uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (06905/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 217. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) podtočkom i. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0225/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0277/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje Protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Čilea.


OBRAZLOŽENJE

Vijeće predlaže sklapanje Trećeg protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane(1)[1], koji je potpisan 18. studenog 2002., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Na taj način Hrvatska postaje ugovorna stranka Sporazuma.

Vijeće je 14. rujna 2012. ovlastilo Komisiju da započne pregovore s trećim zemljama kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Pregovori s Čileom završeni su parafiranjem Protokola 9. srpnja 2015. u Bruxellesu koji je u ime Europske unije i njezinih država članica potpisan 29. lipnja 2017. Protokol se sada upućuje Parlamentu za davanje suglasnosti prije konačnog stupanja na snagu u skladu s člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a). Treba napomenuti da je na temelju članka 218. stavka 5. UFEU-a predviđena privremena primjena do okončanja postupaka potrebnih za sklapanje Protokola te da se Protokol primjenjuje od 1. srpnja 2013.

S tehničkog gledišta, u ovom se Protokolu na postojećih 8400 tona predviđa dodavanje maksimalno 1000 metričkih tona svinjskog mesa (prema standardnim izračunima za naknade), ažurira vremenski raspored za usluge radi uključivanja vremenskog rasporeda za Hrvatsku i prilagođava javna nabava kako bi ona uključivala i hrvatske subjekte.

Izvjestiteljica za ovaj postupak, gđa Inmaculada Rodriguez-Piñero, preporučuje davanje suglasnosti Protokolu kako bi Hrvatska mogla postati punopravna ugovorna stranka Sporazuma o pridruživanju.

Međutim, izvjestiteljica traži:

i.  Poboljšanu razmjenu informacija s Odborom za međunarodnu trgovinu (INTA) tijekom cijelog ciklusa međunarodnih sporazuma, uključujući i kad je riječ o pregovorima o takozvanim „tehničkim” sporazumima, kao što su oni povezani s pristupanjem u EU.

ii.  Pismene sažetke koji sadrže činjenične informacije dostupne (i namijenjene) javnosti i zainteresiranim stranama iz relevantnih službi Komisije u kojima se objašnjavaju učinci međunarodnih sporazuma poput ovog, kako bi svi gospodarski subjekti i civilno društvo mogli razumjeti te promjene i od njih imali koristi.

iii.  Ograničeno korištenje mogućnosti privremene primjene prije davanja suglasnosti Parlamenta, uzimajući u obzir da se u članku 2018. stavku 5. takva privremena primjena predviđa samo „prema potrebi”.

(1)

[1]  OJ L 352, 30.12.2002., str. 3.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Protokol uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Referentni dokumenti

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

4.7.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

6.7.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Datum usvajanja

30.8.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

Datum podnošenja

1.9.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti