Eljárás : 2017/0042(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0277/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0277/2017

Viták :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Szavazatok :

PV 14/09/2017 - 8.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0353

AJÁNLÁS     ***
PDF 370kWORD 54k
1.9.2017
PE 604.624v02-00 A8-0277/2017

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06750/2017),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvre,

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának i. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8 0225/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0277/2017),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Chile kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

A Tanács javasolja az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló, 2002. november 18-án aláírt megállapodáshoz(1)[1] (a továbbiakban: társulási megállapodás) csatolt harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek a Horvát Köztársaság EU-hoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötését. Ezáltal Horvátország a társulási megállapodás szerződő felévé válik.

A Tanács 2012. szeptember 14-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozására való tekintettel kezdjen tárgyalásokat az érintett harmadik országokkal. A Chilei Köztársasággal folytatott tárgyalások a jegyzőkönyv 2015. július 9-én Brüsszelben történő parafálásával lezárultak. A jegyzőkönyvet az Európai Unió és tagállamai nevében 2017. június 29-én írták alá. A 218. cikk (6) bekezdése második albekezdésének a) pontja szerinti végleges megkötéshez szükséges egyetértés céljából a jegyzőkönyvet továbbították a Parlamentnek. Meg kell jegyezni, hogy a jegyzőkönyv megkötésének lezárásáig az EUMSZ 218. cikkének (5) bekezdése értelmében ideiglenes alkalmazást léptettek életbe. A jegyzőkönyv 2013. július 1-jétől alkalmazandó.

Technikai szempontból a jegyzőkönyv legfeljebb 1 000 tonna sertéshússal kiegészíti a meglévő 8 400 tonnát (a kompenzációk általános kiszámítási módját alkalmazva), naprakésszé teszi a szolgáltatásokról szóló listát, hogy abban a Horvátországra vonatkozó lista is szerepeljen, valamint a horvát ajánlatkérő szervek integrálása érdekében kiigazítja a közbeszerzésre vonatkozó rendelkezéseket.

Inmaculada Rodriguez-Piñero, az eljárás előadója javasolja a jegyzőkönyvhöz történő egyetértés megadását, így Horvátország a társulási megállapodás teljes körű szerződő felévé válhat.

Az előadó azonban fel szeretné hívni a figyelmet az alábbiakra:

i.  hatékonyabb információmegosztásra van szükség a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal (INTA) a nemzetközi megállapodások teljes életciklusában, többek között az úgynevezett technikai megállapodások vagy az uniós csatlakozási megállapodások tárgyalása során;

ii.  a vonatkozó bizottsági szolgálatok készítsenek a nyilvánosság és az érdekelt felek számára hozzáférhető (és nekik szánt), ténybeli információkat tartalmazó írásos összefoglalókat, amelyekben elmagyarázzák az ehhez hasonló nemzetközi megállapodások következményeit úgy, hogy minden szereplő és a civil társadalom meg tudja érteni és ki tudja aknázni a változásokat;

iii.  a Parlament egyetértése előtt a megállapodás ideiglenes alkalmazásához csak korlátozott mértékben lehet folyamodni, azt ugyanis a 218. cikk (5) bekezdése értelmében csak akkor lehet alkalmazni, „amennyiben szükséges”.

(1)

[1]              HL L 352., 2002.12.30., 3. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv

Hivatkozások

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

4.7.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

6.7.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

30.8.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

Benyújtás dátuma

1.9.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat