Pranešimas - A8-0277/2017Pranešimas
A8-0277/2017

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, trečiojo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

1.9.2017 - (06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Procedūra : 2017/0042(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0277/2017
Pateikti tekstai :
A8-0277/2017
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, trečiojo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06750/2017),

–  atsižvelgdamas į Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, trečiąjį papildomą protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (06905/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto i papunktį (C8-0225/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0277/2017),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Čilės vyriausybėms ir parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Taryba siūlo sudaryti Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją[1][1], pasirašyto 2002 m. lapkričio 18 d., trečiąjį protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES. Pagal Protokolą Kroatija tampa susitariančiąja asociacijos susitarimo šalimi.

2012 m. rugsėjo 14 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis, kad būtų atsižvelgta į Kroatijos įstojimą į ES. Derybos su Čile užbaigtos 2015 m. liepos 9 d. Briuselyje parafavus protokolą, jis pasirašytas Sąjungos ir jos valstybių narių vardu 2017 m. birželio 29 d. Dabar protokolas siunčiamas Parlamentui pritarti, kad jį būtų galima galutinai sudaryti pagal 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą. Reikia pažymėti, kad laikinas taikymas numatytas, kol bus užbaigtos jo sudarymui būtinos procedūros pagal SESV 218 straipsnio 5 dalį ir kad protokolas taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.

Techniniu požiūriu šiuo protokolu pridedama ne daugiau kaip 1000 metrinių tonų kiaulienos prie esamų 8400 tonų (pagal standartinius kompensacijų skaičiavimus), juo atnaujinamas paslaugų tvarkaraštis, kad į jį būtų integruotas Kroatijai skirtas tvarkaraštis, ir pritaikomi viešieji pirkimai, kad į juos būtų įtraukti Kroatijos subjektai.

Šios procedūros pranešėja Inmaculada Rodriguez-Piñero norėtų rekomenduoti pritarti protokolui, kad Kroatija galėtų visiškai tapti susitariančiąja asociacijos susitarimo šalimi.

Tačiau pranešėja norėtų paraginti:

i)  intensyviau dalytis informacija su Tarptautinės prekybos (INTA) komitetu per visą tarptautinių susitarimų įgyvendinimo laikotarpį, įskaitant derybas dėl vadinamųjų techninių susitarimų, susijusių su įstojimais į ES;

ii)  rengti rašytines santraukas, kuriose visuomenei ir atitinkamų Komisijos tarnybų suinteresuotiesiems subjektams būtų pateikiama (jiems skirta) faktinė informacija apie tokių tarptautinių susitarimų kaip šis poveikį, kad visi ūkio subjektai ir pilietinė visuomenė galėtų suprasti, kas jais kečiama, ir tais pasikeitimais pasinaudoti;

iii)  riboti laikiną taikymą prieš gavus EP pritarimą, nes, remiantis SESV 218 straipsnio 5 dalimi, toks laikinas taikymas numatytas tik „prireikus“.

  • [1] [1]  OL L 352, 2002 12 30, p. 3.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

Nuorodos

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

4.7.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

6.7.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Priėmimo data

30.8.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

Pateikimo data

1.9.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė