Procedūra : 2017/0042(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0277/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0277/2017

Debates :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Balsojumi :

PV 14/09/2017 - 8.7

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0353

IETEIKUMS     ***
PDF 581kWORD 54k
1.9.2017
PE 604.624v02-00 A8-0277/2017

par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu, kas pievienots Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu, kas pievienots Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (06750/2017),

–  ņemot vērā Trešo papildprotokolu, kas pievienots Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (06905/2017),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 217. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta i) punktu (C8–0225/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0277/2017),

1.  sniedz piekrišanu protokola slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Čīles Republikas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Padome ierosina noslēgt Trešo papildprotokolu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses(1)[1], kurš tika parakstīts 2002. gada 18. novembrī, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Ar šo protokolu Horvātija kļūst par asociācijas nolīguma līgumslēdzēju pusi.

Padome 2012. gada 14. septembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar trešām valstīm, ņemot vērā Horvātijas Republikas pievienošanos ES. Sarunas ar Čīli tika pabeigtas 2015. gada 9. jūlijā Briselē, parafējot protokolu, un Savienības un tās dalībvalstu vārdā tas tika parakstīts 2017. gada 29. jūnijā. Protokols pašlaik tiek nosūtīts Parlamenta piekrišanas saņemšanai, pirms tā galīgas noslēgšanas saskaņā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu. Ir jāatzīmē, ka, pamatojoties uz LESD 218. panta 5. punktu, nolīguma noslēgšanas procedūru laikā bija paredzēts to piemērot provizoriski un ka no 2013. gada 1. jūlija protokols ir stājies spēkā.

No tehniskā viedokļa, šis protokols pievieno ne vairāk kā 1000 tonnas cūkgaļas esošajām 8400 tonnām (saskaņā ar standarta aprēķiniem par kompensācijām), atjaunina pakalpojumu grafiku, lai iekļautu grafiku Horvātijai, un pielāgo publisko iepirkumu Horvātijas struktūru iekļaušanai.

Šīs procedūras referente Inmaculada Rodriguez-Piñero vēlas ieteikt piešķirt piekrišanu protokolam, lai Horvātija varētu pilnībā kļūt par asociācijas nolīguma līgumslēdzēju pusi.

Tomēr referente vēlētos aicināt, lai:

(i)  visā starptautisko nolīgumu aprites ciklā notiek pastiprināta apmaiņa ar informāciju ar Starptautiskās tirdzniecības komiteju (INTA), tostarp attiecībā uz sarunām par tādiem nolīgumiem kā tā dēvētajiem tehniskajiem nolīgumiem, kuri ir saistīti ar pievienošanos ES;

(ii)  Komisijas dienesti sagatavotu rakstiskus kopsavilkumus ar faktisko informāciju, kas pieejama (un paredzēta) sabiedrībai un ieinteresētajām personām un kurā izskaidrota šim līdzīgu starptautisko nolīgumu ietekme, lai visi uzņēmēji un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji varētu izprast pārmaiņas un gūt labumu no tām;

(iii)  ierobežot provizorisko piemērošanu pirms ES piekrišanas saņemšanas, jo saskaņā ar 218. panta 5. punktu šāda provizoriska piemērošana ir paredzēta tikai “vajadzības gadījumā”.

(1)

[1]   OV L 352, 30.12.2002., 3. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Protokols, kas pievienots Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Atsauces

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

4.7.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

6.7.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Pieņemšanas datums

30.8.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika