AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullende protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

1.9.2017 - (06750/2017 – C8‑0225/2017 – 2017/0042(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Procedure : 2017/0042(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0277/2017
Ingediende teksten :
A8-0277/2017
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullende protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(06750/2017 – C8‑0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06750/2017),

–  gezien het derde aanvullende protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (06905/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), i), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0225/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0277/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Chili.

TOELICHTING

In verband met de toetreding van Kroatië tot de EU stelt de Raad de sluiting voor van een derde protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds[1] (hierna de "associatieovereenkomst" genoemd), die op 18 november 2002 werd ondertekend. Aldus wordt Kroatië partij bij de associatieovereenkomst.

Op 14 september 2012 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met de betrokken derde landen in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU. De onderhandelingen met Chili zijn afgerond met de parafering van het protocol op 9 juli 2015 in Brussel, en het protocol is namens de Unie en haar lidstaten op 29 juni 2017 ondertekend. Het protocol wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement vóór het definitief kan worden gesloten overeenkomstig artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a). Er zij op gewezen dat uit hoofde van artikel 218, lid 5, VWEU is voorzien in de voorlopige toepassing, in afwachting van de voltooiing van de procedures die voor de sluiting van het protocol zijn vereist, en dat het protocol met ingang van 1 juli 2013 wordt toegepast.

In dit protocol wordt vanuit technisch oogpunt de huidige 8 400 ton varkensvlees met ten hoogste 1 000 ton verhoogd (volgens de standaardberekeningen voor compensaties), wordt Kroatië opgenomen in de lijst inzake diensten en worden Kroatische rechtspersonen opgenomen wat de overheidsopdrachten betreft.

De rapporteur voor deze procedure, mevrouw Inmaculada Rodriguez-Piñero, beveelt de goedkeuring van het protocol aan, zodat Kroatië ten volle partij bij de associatieovereenkomst kan worden.

De rapporteur roept evenwel op tot:

i)  betere informatie-uitwisseling met de Commissie internationale handel (INTA) gedurende de volledige looptijd van internationale overeenkomsten, onder meer met betrekking tot de onderhandelingen inzake zogenoemde "technische" overeenkomsten zoals die in verband met toetreding tot de EU;

ii)  schriftelijke samenvattingen met feitelijke informatie die toegankelijk zijn voor (en gericht zijn op) het publiek en de belanghebbenden, waarin de betrokken diensten van de Europese Commissie de gevolgen van internationale overeenkomsten als deze uiteenzetten, zodat alle marktdeelnemers en het maatschappelijk middenveld de wijzigingen kunnen begrijpen en er profijt van kunnen trekken;

iii)  beperkt gebruik van de voorlopige toepassing die aan de goedkeuring door het EP voorafgaat, aangezien een dergelijke voorlopige toepassing overeenkomstig artikel 218, lid 5, uitsluitend "in voorkomend geval" kan plaatsvinden.

  • [1]  PB L 352 van 30.12.2002, blz. 3.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Document- en procedurenummers

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

4.7.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

6.7.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Datum goedkeuring

30.8.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

Datum indiening

1.9.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding