Procedura : 2017/0042(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0277/2017

Teksty złożone :

A8-0277/2017

Debaty :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0353

ZALECENIE     ***
PDF 585kWORD 57k
1.9.2017
PE 604.624v02-00 A8-0277/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(06750/2017 – C8‑0225/2017 – 2017/0042(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(06750/2017 – C8‑0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06750/2017),

–  uwzględniając Trzeci protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06905/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (i) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0225/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0277/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Chile.


UZASADNIENIE

Rada proponuje zawarcie Trzeciego protokołu do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony(1)[1], podpisanego dnia 18 listopada 2002 r., w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej. Dzięki temu Chorwacja stanie się umawiającą się stroną Układu.

W dniu 14 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z państwami trzecimi z uwagi na przystąpienie Chorwacji do UE. Negocjacje z Chile zakończyły się parafowaniem Protokołu w dniu 9 lipca 2015 r. w Brukseli, a dnia 29 czerwca 2017 r. Protokół podpisano w imieniu Unii i jej państw członkowskich. Protokół przekazano Parlamentowi, który musi wyrazić zgodę, zanim będzie on mógł zostać ostatecznie zawarty zgodnie z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a). Należy zauważyć, że w oczekiwaniu na zakończenie procedury zawierania Protokołu przewidziano tymczasowe jego stosowanie na podstawie art. 218 ust. 5 TFUE oraz że Protokół stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r.

Z technicznego punktu widzenia na mocy tego Protokołu dodaje się maksymalnie 1000 ton metrycznych wieprzowiny do aktualnie przewidzianych 8400 ton (zgodnie ze standardowymi obliczeniami dotyczącymi rekompensat), aktualizuje się harmonogram dotyczący usług z myślą o włączeniu do niego harmonogramu Chorwacji, a także dostosowuje się udzielanie zamówień publicznych, aby uwzględnić podmioty chorwackie.

Sprawozdawczyni dla tej procedury Inmaculada Rodriguez-Piñero zaleca wyrażenie zgody na zawarcie Protokołu, tak by Chorwacja mogła w pełni stać się umawiającą się stroną Układu.

Niemniej jednak sprawozdawczyni chciałaby zaapelować o:

(i)  zintensyfikowanie wymiany informacji z Komisją Handlu Międzynarodowego (INTA) na wszystkich etapach prac nad umowami międzynarodowymi, w tym w odniesieniu do negocjacji w sprawie tzw. umów technicznych, jak te związane z przystąpieniem do UE;

(ii)  przygotowywanie przez odpowiednie służby Komisji pisemnych zestawień zawierających informacje faktyczne, dostępnych (i przeznaczonych) dla ogółu społeczeństwa i zainteresowanych stron oraz wyjaśniających skutki umów międzynarodowych, takich jak niniejsza umowa, aby umożliwić wszystkim podmiotom i społeczeństwu obywatelskiemu zrozumienie zmian i korzystanie z nich;

(iii)  ograniczone stosowanie tymczasowe przed wydaniem zgody przez PE, ponieważ zgodnie z art. 218 ust. 5 takie tymczasowe stosowanie jest przewidziane jedynie „w stosownych przypadkach”.

(1)

[1]  Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Protokół do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Odsyłacze

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

4.7.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.7.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

Data złożenia

1.9.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności