Procedură : 2017/0042(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0277/2017

Texte depuse :

A8-0277/2017

Dezbateri :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.7

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0353

RECOMANDARE     ***
PDF 514kWORD 57k
1.9.2017
PE 604.624v02-00 A8-0277/2017

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a celui de Al treilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a celui de Al treilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06750/2017),

–  având în vedere cel de al treilea protocol adițional la Acordul de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (06905/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a)(i) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0225/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0277/2017),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Chile.


EXPUNERE DE MOTIVE

Încheierea unui al treilea Protocol la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte(1)[1][1] („AA”), semnat la 18 noiembrie 2002, este propusă de către Consiliu pentru a ține seama de aderarea Croației la UE. Prin aceasta, Croația devine parte contractantă la acord.

La data de 14 septembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri cu țările terțe în perspective aderării Croației la UE. Negocierile cu Chile s-au încheiat cu parafarea protocolului la 9 iulie 2015, la Bruxelles, acesta fiind semnat, în numele Uniunii și al statelor sale membre, la data de 29 iunie 2017. Protocolul a fost transmis Parlamentului spre aprobare înainte de a putea fi încheiat în mod definitiv în conformitate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a). Trebuie remarcat faptul că aplicarea cu titlu provizoriu a fost prevăzută în așteptarea finalizării procedurilor pentru încheierea acestuia în temeiul articolului 218 alineatul (5) din TFUE și că protocolul se aplică cu efect din 1 iulie  2013.

Din punct de vedere tehnic, prezentul protocol adaugă o cantitate maximă de 1 000 de tone metrice de carne de porc la cea existentă de 8 400 de tone (potrivit calculului normal în ceea ce privește compensările), actualizează calendarul serviciilor pentru integrarea calendarului Croației și adaptează achizițiile publice pentru a integra entitățile croate.

Raportoarea pentru această procedură, dna Inmaculada Rodriguez-Piñero, ar dori să recomande aprobarea protocolului, astfel încât Croația să poată deveni pe deplin parte contractantă la AA.

Cu toate acestea, raportorul ar dori să solicite următoarele:

(i)  Consolidarea schimbului de informații cu Comisia pentru comerț internațional (INTA) pe parcursul întregului ciclu de viață al acordurilor internaționale, inclusiv în ceea ce privește negocierile așa-numitelor acorduri „tehnice”, precum cele legate de aderarea la UE.

(ii)  Rezumate scrise cu informații faptice ușor accesibile (și destinate) publicului și părților interesate, întocmite de serviciile relevante ale Comisiei care să explice efectele acordurilor internaționale de acest tip, astfel încât toți operatorii și societatea civilă să poată înțelege și beneficia de pe urma modificărilor.

(iii)  Utilizarea limitată a aplicării cu titlu provizoriu înainte de aprobarea Parlamentului European, deoarece, potrivit articolului 218 alineatul (5), o astfel de aplicare cu titlu provizoriu este prevăzută doar „în cazul în care este necesar”.

(1)

[1]  JO L 352, 30.12.2002, p. 3.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Protocol la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Referințe

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Data sesizării

4.7.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

INTA

6.7.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Examinare în comisie

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Data adoptării

30.8.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate