Postup : 2017/0042(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0277/2017

Predkladané texty :

A8-0277/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.7

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0353

ODPORÚČANIE     ***
PDF 518kWORD 57k
1.9.2017
PE 604.624v02-00 A8-0277/2017

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov

(06750/2017 – C8‑0225/2017 – 2017/0042(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov

(06750/2017 – C8‑0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06750/2017),

–  so zreteľom na Tretí dodatkový protokol k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (06905/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom i) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0225/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0277/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Čile.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uzavretie Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej(1)[1][1], ktorá bola podpísaná 18. novembra 2002, sa navrhuje Rade na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii. Chorvátsko sa tým stáva zmluvnou stranou tejto dohody.

Rada poverila 14. septembra 2012 Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami so zreteľom na pristúpenie Chorvátska k EÚ. Rokovania s Čile boli úspešne ukončené parafovaním protokolu 9. júla 2015 v Bruseli a protokol bol podpísaný v mene Európskej únie a jej členských štátov 29. júna 2017. Protokol sa teraz postupuje Parlamentu na udelenie súhlasu pred tým, ako ho možno s konečnou platnosťou uzavrieť v súlade s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a). Treba poznamenať, že na základe článku 218 ods. 5 ZFEÚ sa predpokladalo predbežné vykonávanie protokolu až do ukončenia postupov súvisiacich s jeho uzavretím, a že protokol sa vykonáva s účinkom od 1. júla 2013.

Z technického hľadiska sa týmto protokolom rozširuje súčasných 8 400 ton bravčového mäsa o ďalších maximálne 1 000 ton (na základe štandardných výpočtov kompenzácií), aktualizuje sa zoznam týkajúci sa služieb s cieľom začleniť zoznam pre Chorvátsko a upravuje sa oblasť verejného obstarávania, aby mohli byť začlenené chorvátske subjekty.

Spravodajkyňa pre tento postup Inmaculada Rodriguez-Piñero odporúča udeliť súhlas s protokolom, aby sa Chorvátsko mohlo stať plnoprávnou zmluvnou stranou dohody o pridružení.

Spravodajkyňa však žiada:

i)  širšiu výmenu informácií s Výborom pre medzinárodný obchod (INTA) v priebehu celého životného cyklu medzinárodných dohôd, a to aj pokiaľ ide o rokovania o tzv. technických dohodách, ako sú tie, ktoré súvisia s pristúpením k EÚ;

ii)  písomné zhrnutia s faktickými informáciami prístupnými (a určenými) verejnosti a zainteresovaným stranám z príslušných útvarov Komisie, v ktorých budú vysvetlené účinky medzinárodných dohôd, ako je napríklad táto, aby všetky subjekty a občianska spoločnosť porozumeli zmenám a mali z nich prospech;

iii)  obmedzené využívanie predbežného vykonávania pred poskytnutím súhlasu EP, keďže podľa článku 218 ods. 5 sa predbežné vykonávanie predpokladá len „v prípade potreby“.

(1)

[1]  Ú. v. ES L 352, 30.12.2002, s. 3.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Protokol k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

Referenčné čísla

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Dátum preloženia/ žiadosť o súhlas

4.7.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

6.7.2017

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Dátum prijatia

30.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia