Postopek : 2017/0042(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0277/2017

Predložena besedila :

A8-0277/2017

Razprave :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0353

PRIPOROČILO     ***
PDF 513kWORD 54k
1.9.2017
PE 604.624v02-00 A8-0277/2017

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06750/2017),

–  ob upoštevanju Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (06905/2017),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 217 in točko (a)(i) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0225/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0277/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Čila.


OBRAZLOŽITEV

Svet predlaga sklenitev Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani(1)[1], (v nadaljevanju: pridružitveni sporazum) podpisanega 18. novembra 2002, da bi se upošteval pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji. Hrvaška tako postane pogodbenica pridružitvenega sporazuma.

Svet je 14. septembra 2012 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji. Pogajanja s Čilom so se zaključila, protokol je bil parafiran 9. julija 2015 v Bruslju ter podpisan v imenu Unije in njenih držav članic dne 29. junija 2017. Protokol se pred dokončno sklenitvijo v skladu s točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) posreduje Parlamentu v odobritev. Omeniti je treba, da je bilo v obdobju pred zaključitvijo postopkov za sklenitev na podlagi člena 218(5) PDEU predvideno začasno izvajanje in da se protokol uporablja z veljavnostjo od 1. julija 2013.

S tehničnega vidika protokol k doslej veljavnim 8400 tonam svinjine (ob upoštevanju standardnih izračunov o nadomestilu) dodaja največ 1000 metričnih ton, posodablja časovni načrt storitev za vključitev časovnega načrta Hrvaške ter prilagaja javna naročila, da bodo vanje vključeni tudi hrvaški subjekti.

Poročevalka za ta postopek Inmaculada Rodriguez-Piñero priporoča, naj Parlament odobri protokol, da bo Hrvaška postala pogodbenica pridružitvenega sporazuma.

Kljub temu pa poročevalka poziva k:

(i)  boljši izmenjavi informacij z Odborom za mednarodno trgovino (INTA) skozi celoten življenjski cikel mednarodnih sporazumov, tudi kar zadeva pogajanja o t. i. tehničnih sporazumih, na primer v sklopu pristopa k EU,

(ii)  pisnim povzetkom s stvarnimi informacijami, dostopnim (in namenjenim) javnosti in deležnikom iz ustreznih služb Komisije, v katerih so razloženi učinki mednarodnih sporazumov, kakor je pričujoči, da bodo lahko vsi operaterji in civilna družba razumeli spremembe in imeli koristi od njih,

(iii)  omejeni uporabi začasnega izvajanja pred odobritvijo v Parlamentu, saj je v skladu s členom 218(5) začasno izvajanje predvideno zgolj, kadar je dejansko potrebno.

(1)

[1]  UL L 352, 30.12.2002, str. 3.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Protokol k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Referenčni dokumenti

06750/2017 – C8-0225/2017 – COM(2017)00952017/0042(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

4.7.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

6.7.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

20.3.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Datum sprejetja

30.8.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

Datum predložitve

1.9.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

--

--

0

0

--

--

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov