Betänkande - A8-0277/2017Betänkande
A8-0277/2017

REKOMMENDATION
om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
(06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))
Utskottet för internationell handel
Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

1.9.2017

Förfarande : 2017/0042(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0277/2017
Ingivna texter :
A8-0277/2017
Omröstningar :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: