Διαδικασία : 2017/2098(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0278/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0278/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0337

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 680kWORD 70k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0278/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/002 FI/ Microsoft 2 για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σύμφωνα με τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, μετά τις 1 248 απολύσεις στη Microsoft Mobile Oy και σε 11 προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς στη Φινλανδία, που δραστηριοποιούνται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 62 της NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες)·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 3 520 080 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 5 559 300 EUR·

2.  σημειώνει ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση την 1η Φεβρουαρίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τη Φινλανδία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 21 Ιουνίου 2017·

3.  υπενθυμίζει ότι η Microsoft εξαγόρασε το τμήμα κινητής τηλεφωνίας της Nokia, και ότι η εταιρεία Microsoft Mobile Oy συστάθηκε το 2014· σημειώνει ότι περίπου 4700 εργαζόμενοι της Nokia μεταφέρθηκαν στη Microsoft Mobile Oy στη Φινλανδία·

4.  σημειώνει ότι ο κύριος λόγος για τις απολύσεις στην Microsoft Mobile Oy είναι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και η επακόλουθη απώλεια μεριδίου της αγοράς από τη Microsoft Mobile Oy και το λειτουργικό της σύστημα που βασίζεται στα Windows· σημειώνει ότι η μείωση συνέβη παρά το γεγονός ότι η Microsoft Mobile Oy κυκλοφόρησε στην αγορά νέες κινητές συσκευές και πραγματοποίησε επενδύσεις στους τομείς του σχεδιασμού, των κατασκευαστικών στοιχείων και της εμπορικής προώθησης·

5.  αναγνωρίζει, με λύπη, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων· θεωρεί ότι πρέπει να χορηγηθεί κατάλληλη υποστήριξη έτσι ώστε οι πληγέντες εργαζόμενοι να μπορούν να επανακαταρτιστούν ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να αναζητήσουν θέσεις εργασίας σε συναφείς ή επεκτεινόμενους βιομηχανικούς τομείς·

6.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι απολύσεις συνδέονται με τη μετατόπιση της παραγωγής κινητών συσκευών σε χώρες με χαμηλότερους μισθούς· σημειώνει ότι στον ανταγωνισμό μεταξύ κατασκευαστών έξυπνων τηλεφώνων επικράτησαν κατασκευαστές εγκατεστημένοι στις ΗΠΑ ή την Ασία, που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Android ή iOS·

7.  αναγνωρίζει ότι οι πληγείσες περιφέρειες Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi και Etelä-Suomi έχουν ήδη υποστεί εκτεταμένες απολύσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ηλεκτρονικών και του λογισμικού, καθώς και ότι οι περιφέρειες Länsi-Suomi και Etelä-Suomi παρουσιάζουν υψηλό περιφερειακό ποσοστό ανεργίας (14,6 % και 17,5 % του εργατικού δυναμικού, αντιστοίχως)· σημειώνει ότι 1 000 από τους 1 248 απολυθέντες εργαζόμενους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

8.  σημειώνει ότι το 92,5 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι ηλικίας 30-54 ετών και ότι πολλοί από τους απολυθέντες εργαζόμενους έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο· σημειώνει ότι το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχει αυξηθεί σημαντικά και στις τρεις περιφέρειες· εκφράζει την ανησυχία του για την ήδη δύσκολη κατάσταση ανεργίας στην οποία έχουν περιέλθει άνθρωποι με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και μόρφωσης, οι οποίοι, υπό άλλες συνθήκες, θα είχαν κατά κανόνα καλές προοπτικές απασχόλησης·

9.  σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει έξι ειδών μέτρα: i) μέτρα καθοδήγησης και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα, ii) υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων, iii) κατάρτιση, iv) επιχορηγήσεις για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, v) επιδότηση μισθού και vi) αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής· σημειώνει ότι οι εν λόγω ενέργειες συνιστούν ενεργητικά μέτρα στην αγορά εργασίας· σημειώνει ότι έχουν διατεθεί επαρκή κονδύλια για τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων·

10.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αντιστοιχούν στο 26,74 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό χαμηλότερο από το μέγιστο του 35 % που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι ενέργειες αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.  τονίζει τη σημασία των ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργασίας που στηρίζονται από το ΕΤΠ· επισημαίνει ότι, σε προηγούμενες υποθέσεις του ΕΤΠ, η παροχή υπηρεσιών δια ζώσης επαφής με τους απολυθέντες εργαζόμενους αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη·

12.  επικροτεί τη χρήση του δικτύου EURES για την κοινοποίηση αγγελιών θέσεων εργασίας από το εξωτερικό στους Φινλανδούς που αναζητούν εργασία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές ενθαρρύνουν τους απολυθέντες εργαζόμενους να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία·

13.  κατανοεί ότι τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ μέτρα κατάρτισης θα είναι συμπληρωματικά προς αυτά που χρηματοδοτούνται από ένα ταμείο που έχει συσταθεί από την εταιρεία για να συνδράμει πρώην εργαζομένους να ιδρύσουν μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και άλλους τομείς· χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους στις 12 Ιουλίου 2016, πολύ πριν από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

15.  επικροτεί το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των κέντρων οικονομικής ανάπτυξης («κέντρα ELY»), των υπηρεσιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Οικονομικής Ανάπτυξης (“TE”) των ενδιαφερομένων περιοχών, της Microsoft, των τεχνολογικών βιομηχανιών της Φινλανδίας, της Trade Union Pro, της Ένωσης Επαγγελματιών Μηχανικών της Φινλανδίας και του φινλανδικού οργανισμού χρηματοδότησης της καινοτομίας·

16.  υπενθυμίζει ότι ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

17.  αναγνωρίζει ότι η παρούσα αίτηση αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς προηγούμενων αιτήσεων από τη Φινλανδία έπειτα από την παρακμή της Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft και EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)·

18.  σημειώνει ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια παρέμβαση του ΕΤΠ (EGF/2016/001 FI/Microsoft) που έχει ως στόχο τη στήριξη των εργαζόμενων που απολύθηκαν από τη Microsoft νωρίτερα· τονίζει ότι οι στοχευόμενοι δικαιούχοι της παρούσας πρότασης είναι διαφορετικοί από τους δικαιούχους εκείνης της υπόθεσης·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν παράσχει τη διαβεβαίωση πως για τις προτεινόμενες δράσεις δεν θα χορηγηθεί ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη, και ότι οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

20.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζόμενων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· αναμένει ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζόμενων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

21.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· σημειώνει ότι η Φινλανδία έχει επιβεβαιώσει πως η συνεισφορά του ΕΤΠ όντως δεν θα υποκαταστήσει τα εν λόγω μέτρα και ενέργειες·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

23.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση της Φινλανδίας — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζόμενους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)  Την 1η Φεβρουαρίου 2017, η Φινλανδία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στη Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) και σε 11 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος και την παύση των δραστηριοτήτων. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους 3 520 080 EUR σύμφωνα με την αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία.

(5)  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση ισχύει και εφαρμόζεται από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 3 520 080 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία έκδοσής της](4)*.

Βρυξέλλες

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*   Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση της Φινλανδίας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 21 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Φινλανδίας, με σκοπό να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζόμενων που απολύθηκαν στην εταιρεία Microsoft (Microsoft Mobile Oy) και σε 11 προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς στον κλάδο 62 της NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες) κυρίως στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B1), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI197) και Etelä-Suomi (Varsinais-Suomi) (FI1C1).

Επιχειρήσεις και αριθμός απολύσεων κατά την περίοδο αναφοράς

Microsoft Mobile Oy

1 191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων: 12

Συνολικός αριθμός απολύσεων:

1 248

Συνολικός αριθμός αυτοαπασχολουμένων των οποίων διακόπηκε η δραστηριότητα:

0

Συνολικός αριθμός επιλέξιμων εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων:

1 248

Μέχρι στιγμής, αυτή είναι η τέταρτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2017 και η δεύτερη που αφορά τον κλάδο 62 της NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες). Αφορά 1 248 απολυθέντες εργαζόμενους και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 3 520 080 EUR από το ΕΤΠ για τη Φινλανδία.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή την 1η Φεβρουαρίου 2017 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες εντός έξι εβδομάδων από τη διατύπωση του αιτήματος της Επιτροπής. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 21 Ιουνίου 2017 και κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ.

Ο τομέας των ΤΠΕ είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στις αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία λόγω του υψηλού ανταγωνισμού, της ταχείας τεχνολογικής προόδου και των καινοτομιών, των συγχωνεύσεων, των εξαγορών και της εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζόμενων από την ΕΕ και από χώρες εκτός της ΕΕ είναι έντονος. Οι εργαζόμενοι στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλότερης κατάρτισης σε σχέση με τους αντίστοιχους Αμερικανούς και Ασιάτες εργαζόμενους. Οι Φινλανδοί εργαζόμενοι στον τομέα των ΤΠΕ αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό παγκοσμίως σε σύγκριση με εργαζόμενους σε οποιονδήποτε άλλο τομέα.

Τα έξι είδη μέτρων που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζόμενους συνίστανται στα εξής:

–  Μέτρα καθοδήγησης και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα: Τα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουν την κατάρτιση σε αναζήτηση εργασίας, την υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (υπηρεσίες EURES), την ατομική καθοδήγηση (καθοδήγηση για θέση εργασίας), την καθοδήγηση σταδιοδρομίας και αξιολογήσεις από εμπειρογνώμονες.

–  Υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων: Το μέτρο αυτό θα περιλαμβάνει την υποστήριξη της ανεξάρτητης αναζήτησης εργασίας, την αξιολόγηση των ικανοτήτων, δοκιμές και εκδηλώσεις για προσλήψεις.

–  Κατάρτιση: Το μέτρο αυτό θα περιλαμβάνει την επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και την κατάρτιση για επαγγελματική αλλαγή, την επανεκπαίδευση, την κατάρτιση σε επιχειρηματικά θέματα και σε θέματα κινητικότητας εργατικού δυναμικού.

–  Με τις επιχορηγήσεις για τη σύσταση επιχειρήσεων επιδιώκεται η προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αυτοαπασχόλησης. Σκοπός της επιχορήγησης για τη σύσταση επιχειρήσεων είναι να εξασφαλίζεται ένα εισόδημα σε μελλοντικούς επιχειρηματίες κατά τον χρόνο που κρίνεται απαραίτητος για την έναρξη και την ίδρυση μιας επιχείρησης πλήρους απασχόλησης.

–  Θα διατίθεται επιδότηση μισθού για την πρόσληψη απολυμένων εργαζόμενων με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησής τους σε μια νέα θέση εργασίας ή μαθητείας μέσω της μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας που βαρύνουν τον νέο εργοδότη για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η επιδότηση μισθού ανέρχεται στο 30-50 % των μισθολογικών δαπανών των εργαζόμενων για περιορισμένη χρονική περίοδο (6-24 μήνες).

–  Αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου, διανυκτέρευσης και μετακόμισης: Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να λάβουν επιδόματα για δαπάνες ταξιδίου και διανυκτέρευσης που αφορούν την αναζήτηση εργασίας ή τη συμμετοχή σε μέτρα κατάρτισης, καθώς και αποζημίωση για δαπάνες μετακόμισης.

Τα προαναφερθέντα μέτρα είναι εξατομικευμένα και απευθύνονται στον απολυμένο, ενώ τα μέτρα σχετικά με την επιχειρηματικότητα απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό ατόμων με ρεαλιστικά επιχειρηματικά σχέδια.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Η Φινλανδία έδωσε όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

–  την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και την εφαρμογή τους,

–  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις,

–  το ότι οι απολύουσες επιχειρήσεις που έχουν συνεχίσει τις δραστηριότητές τους μετά τις απολύσεις έχουν συμμορφωθεί προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και έχουν μεριμνήσει ώστε να πράξουν τα δέοντα για τους εργαζόμενούς τους,

–  τη μη λήψη χρηματοδοτικής ενίσχυσης από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα όσον αφορά τις προτεινόμενες δράσεις, καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε διπλής χρηματοδότησης,

–  τη συμπληρωματικότητα των προτεινόμενων δράσεων προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

–  τη συμμόρφωση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή θα υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για τη μεταφορά πιστώσεων ύψους 3 520 080 EUR στην αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού.

Πρόκειται για την τέταρτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2017.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να προσφέρει εποικοδομητική στήριξη και να συμβάλει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  CF/jb

D(2017)27397

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 και ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού, η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στο ακόλουθο σκεπτικό:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 1 248 εργαζομένους που απολύθηκαν από τη Microsoft (Microsoft Mobile Oy, Oy) και σε 11 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος, που δραστηριοποιούνται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 62: δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και άλλες δραστηριότητες·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αποδειχθεί η σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Φινλανδία υποστηρίζει ότι ο κύριος λόγος για τη μείωση του εργατικού δυναμικού είναι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και η επακόλουθη απώλεια μεριδίου της αγοράς από τη Microsoft Mobile Oy (και του λειτουργικού συστήματος «με βάση Windows»)·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 74 % των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και το 26 % γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 92,5 % των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι ηλικίας από 30 έως 54 ετών, ενώ 2,5 % έχουν ηλικία μεταξύ 25 και 29 ετών και 5 % μεταξύ 55 και 64 ετών·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η όγδοη αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ από τη Φινλανδία σχετικά με την παρακμή της Nokia.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Φινλανδίας τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 3 520 080 EUR δυνάμει αυτού του κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 5 559 300 EUR·

2.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της ολοκληρωμένης αίτησης από τις φινλανδικές αρχές, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 21 Ιουνίου 2017 και την κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυθημερόν·

3.  αναγνωρίζει ότι οι πληγείσες περιφέρειες Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi και Länsi-Suomi έχουν ήδη υποστεί εκτεταμένες απολύσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ηλεκτρονικών και του λογισμικού, καθώς και ότι οι τελευταίες δύο από αυτές τις περιφέρειες παρουσιάζουν υψηλό περιφερειακό ποσοστό ανεργίας (14,6 % και 17,5 % του εργατικού δυναμικού, αντιστοίχως)·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για το αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ατόμων υψηλής εκπαίδευσης·

5.  αναγνωρίζει, με λύπη, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων· θεωρεί ότι πρέπει να χορηγηθεί κατάλληλη υποστήριξη έτσι ώστε οι πληγέντες εργαζόμενοι να μπορούν να επανακαταρτιστούν ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να αναζητήσουν θέσεις εργασίας σε συναφείς ή επεκτεινόμενους βιομηχανικούς τομείς·

6.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ για τους απολυόμενους εργαζόμενους περιλαμβάνουν μέτρα καθοδήγησης και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα, υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων, εκπαίδευσης, εκκίνησης και επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις αμοιβής, αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής·

7.  επικροτεί τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των κέντρων οικονομικής ανάπτυξης («κέντρα ELY»), των υπηρεσιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Οικονομικής Ανάπτυξης (“TE”) των ενδιαφερομένων περιοχών, της Microsoft, των τεχνολογικών βιομηχανιών της Φινλανδίας, της Trade Union Pro, της Ένωσης Επαγγελματιών Μηχανικών της Φινλανδίας και του φινλανδικού οργανισμού χρηματοδότησης της καινοτομίας·

8.  κατανοεί ότι τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ μέτρα κατάρτισης θα είναι συμπληρωματικά προς αυτά που χρηματοδοτούνται από ένα ταμείο που έχει συσταθεί από την εταιρεία για να συνδράμει πρώην εργαζομένους να ιδρύσουν μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και άλλους τομείς· χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή·

9.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης εισοδήματος θα ανέλθουν στο 26,74 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, αρκετά κάτω από το μέγιστο όριο του 35 % που ορίζεται στον κανονισμό και ότι οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν παράσχει τη διαβεβαίωση πως για τις προτεινόμενες δράσεις δεν θα χορηγηθεί ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη, και ότι οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

11.  χαιρετίζει την εκ μέρους της Φινλανδίας επιβεβαίωση ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά τις δράσεις που υποχρεούται να αναλάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή συλλογικών συμβάσεων·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

Με εκτίμηση,

Thomas HÄNDEL

Πρόεδρος της επιτροπής EMPL


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Όπως αντιλαμβάνομαι, πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στις 31 Αυγούστου 2017, έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή:

-  COM(2017)0322, που προτείνει συνεισφορά ύψους 3.520.080 EUR από το ΕΤΠ για 1.248 εργαζομένους που απολύθηκαν από τη Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) και 11 προμηθευτές και παραγωγούς επόμενων σταδίων. Η κύρια επιχείρηση λειτουργεί στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 62 της NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και άλλες δραστηριότητες). Οι απολύσεις που έγιναν από τη Microsoft Mobile Oy εντοπίζονται κυρίως στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi και Länsi-Suomi.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Με εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.8.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου