Procedūra : 2017/2098(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0278/2017

Pateikti tekstai :

A8-0278/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0337

PRANEŠIMAS     
PDF 714kWORD 64k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/002 FI Microsoft 2“)

(COM(2017) 0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/002 FI Microsoft 2“)

(COM(2017) 0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0322 – C8-0193/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) EGF reglamentas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalį dialogą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0278/2017),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Suomija pateikė paraišką „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“ dėl finansinės EGF paramos pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus po to, kai iš įmonės „Microsoft Mobile Oy“ ir 11 jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių Suomijoje, veikiančių NACE 2 red. 62 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje („Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla“), buvo atleisti 1 248 darbuotojai;

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad Suomija turi teisę gauti finansinę 3 520 080 EUR paramą pagal šį reglamentą, ši suma sudaro 60 % bendrų išlaidų, siekiančių 5 559 300 EUR;

2.  pažymi, kad Suomija paraišką pateikė 2017 m. vasario 1 d. ir kad, Suomijai pateikus papildomą informaciją, 2017 m. birželio 21 d. Komisija baigė savo vertinimą;

3.  primena, kad „Microsoft“ įsigijo „Nokia“ mobiliųjų telefonų verslą ir kad 2014 m. įsteigta įmonė „Microsoft Mobile Oy“; pažymi, kad Suomijoje į „Microsoft Mobile Oy“ buvo perkelti maždaug 4 700 „Nokia“ darbuotojų;

4.  pažymi, kad pagrindinė darbuotojų atleidimo įmonėje „Microsoft Mobile Oy“ priežastis – pasaulinė konkurencija mobiliųjų telefonų sektoriuje ir dėl šios priežasties prarasta įmonės „Microsoft Mobile Oy“ ir jos „Windows“ pagrįstos operacinės sistemos rinkos dalis; pažymi, jog rinkos dalis sumažėjo nepaisant to, kad „Microsoft Mobile Oy“ rinkai pateikė naujų mobiliųjų įrenginių ir investavo į dizainą, sudedamąsias dalis ir rinkodarą;

5.  apgailestaudamas pripažįsta iššūkius, su kuriais susiduria ES mobiliųjų telefonų gamintojai; mano, kad reikia pasiūlyti tinkamą paramą, kad nukentėję darbuotojai galėtų persikvalifikuoti taip, kad įgytų daugiau galimybių rasti darbą susijusiuose ar besiplečiančiuose pramonės sektoriuose;

6.  daro išvadą, kad šie atleidimai yra susiję su mobiliųjų įrenginių gamybos perkėlimu į šalis, kuriose darbo užmokestis mažesnis; pažymi, kad išmaniųjų telefonų gamybos konkurencinės kovos laimėtojai yra JAV ir Azijoje įsikūrę gamintojai, kurie naudoja „Android“ ir „iOS“ operacines sistemas;

7.  pripažįsta, kad nukentėjusiuose Helsinkio-Ūsimos, Vakarų Suomijos ir Pietų Suomijos regionuose elektronikos ir programinės įrangos sektorių įmonės jau atleido daug darbuotojų ir kad Vakarų Suomijos ir Pietų Suomijos regionuose yra didelis nedarbo lygis (14,6 proc. ir 17,5 proc. atitinkamai); pažymi, jog tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 1 000 iš 1 248 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti;

8.  pažymi, kad 92,5 proc. tikslinių paramos gavėjų yra 30–54 metų amžiaus ir kad daug šių atleistų darbuotojų yra labai išsilavinę; pažymi, kad labai išsilavinusių asmenų nedarbo lygis ženkliai padidėjo visuose trijuose regionuose; yra susirūpinęs dėl jau sudėtingos labai kvalifikuotų ir išsilavinusių žmonių, kurių įsidarbinimo perspektyvos kitomis sąlygomis tradiciškai būtų labai geros, nedarbo padėties;

9.  pažymi, kad Suomija planuoja taikyti šešių rūšių priemones: i) konsultuojamojo ugdymo priemones ir kitas parengiamąsias priemones, ii) užimtumo ir verslo paslaugas, iii) profesinį mokymą, iv) veiklos pradžios dotacijas, v) darbo užmokesčio subsidiją ir vi) kelionės, nakvynės ir perkraustymo išlaidas padengiančias išmokas; pažymi, kad šie veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės; pažymi, kad pakankamai lėšų skirta kontrolei ir ataskaitų teikimui;

10.  pažymi, kad pajamų paramos priemonės sudaro 26,74 proc. visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos (mažiau negu EGF reglamente nustatyta maksimali 35 proc. riba) ir kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos ar mokymosi veikloje;

11.  pabrėžia aktyvių darbo rinkos priemonių, kurias remia EGF, svarbą; pažymi, kad ankstesnių EGF paraiškų atveju tiesiogiai atleistiems darbuotojams teikiamos paslaugos pasiteisino kaip labai naudingos;

12.  palankiai vertina EURES tinklo paslaugos naudojimą darbo užsienyje skelbimams persiųsti darbo ieškantiems suomiams; palankiai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos ragina atleistus darbuotojus visapusiškai naudotis turima laisvo judėjimo teise;

13.  supranta, kad EGF lėšomis finansuojamos mokymo priemonės papildys priemones, finansuojamas iš bendrovės fondo, įsteigto siekiant padėti buvusiems darbuotojams pradėti smulkųjį verslą informacinių technologijų ir kituose sektoriuose; palankiai vertina šią iniciatyvą;

14.  teigiamai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos tiksliniams paramos gavėjams prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas pradėjo teikti 2016 m. liepos 12 d., t. y. gerokai anksčiau prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui;

15.  palankiai vertina tai, kad buvo konsultuojamasi su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant Ekonomikos plėtros centrų („ELY centrai“), atitinkamų regionų užimtumo ir ekonomikos plėtros tarnybų („TE“), „Microsoft“, Suomijos technologijų pramonės, „Trade Union Pro“, Suomijos profesinės inžinierių sąjungos ir Suomijos inovacijų finansavimo agentūros atstovus;

16.  primena, kad rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį remia EGF, reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įgūdžius, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

17.  pripažįsta, kad dabartinė paraiška yra susijusi su ankstesnėmis Suomijos pateiktomis paraiškomis, kurios visos pateiktos po „Nokia“ rinkos dalies sumažėjimo („EGF/2007/003 FI/Perlos“, „EGF/2012/006 FI/Nokia Salo“, „EGF/2013/001 FI/Nokia“, „EGF/2015/001 FI/Broadcom“, „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“, „EGF/2016/001 FI/Microsoft“ ir „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“);

18.  pažymi, kad jau vykdoma EGF intervencija, skirta darbuotojams, anksčiau atleistiems iš „Microsoft“, remti („EGF/2016/001 FI/Microsoft“); pabrėžia, kad šio pasiūlymo tiksliniai paramos gavėjai yra kiti nei minėto atvejo tiksliniai paramos gavėjai;

19.  pažymi, jog Suomijos valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai finansiškai nebus remiami iš kitų Sąjungos fondų arba taikant kitas Sąjungos finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

20.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius bei gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie iš darbo atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

21.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių; pažymi, jog Suomija patvirtino, kad parama iš EGF iš tiesų nepakeis minėtų veiksmų ir priemonių;

22.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su EGF atvejais;

23.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

24.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Suomijos paraišką „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF lėšų didžiausia metinė suma neturi viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje;

(3)  2017 m. vasario 1 d. Suomija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės „Microsoft Oy“ („Micrsoft Mobile Oy“) ir 11 tiekėjų bei tolesnės gamybos grandies įmonių ir dėl šių įmonių veiklos nutraukimo. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 3 520 080 EUR suma finansinei paramai pagal Suomijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2017 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 3 520 080 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo ... [jo priėmimo data](4)*.

Priimta

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

*  Parlamentas įrašo datą prieš paskelbiant Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  BENDROJI INFORMACIJA

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Suomijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2017 m. birželio 21 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Suomijai remti darbuotojų, atleistų iš bendrovės „Microsoft“ („Microsoft Mobile Oy“) ir 11 tiekimo bei tolesnės gamybos grandies įmonių, veikiančių NACE 2 red. 62 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje („Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla“), daugiausia NUTS 2 lygio regionuose Helsinkis-Ūsima (Ūsima) (FI1B1),Vakarų Suomija (Pirkanma) (FI197) ir Pietų Suomija (Pietvakarių Suomija) (FI1C1), grįžimą į darbo rinką.

Įmonės ir atleistų darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

„Microsoft Mobile Oy“

1 191

„Manpower Group Solutions“

14

„Accenture Oy“

„HCL Technologies Ltd“

„ISS Palvelut OyManpower“

„JOT Automation Oy“

„Lionbridge Oy“

5

3

20

1

6

 

„Sale Nordic Oy“

„Spellpoint Oy“

„Symbio Finland Oy“

„Tieto Oy“

„Varamiespalvelu-Group Oy“

1

1

3

2

1

Iš viso įmonių: 12

Iš viso atleistų darbuotojų:

1 248

Iš viso savarankiškai dirbančių asmenų, kurių veikla nutrūko:

0

Iš viso reikalavimus atitinkančių darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų:

1 248

Iki šiol tai yra ketvirtoji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2017 m. biudžetą, ir antroji paraiška dėl NACE 2 red. 62 skyriuje nurodyto sektoriaus („Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla“). Ji yra susijusi su 1 248 atleistais darbuotojais ir pagal ją Suomijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 3 520 080 EUR.

Paraiška Komisijai pateikta 2017 m. vasario 1 d., papildoma informacija pateikta per šešias savaites nuo Komisijos prašymo dienos. Komisija savo vertinimą užbaigė 2017 m. birželio 21 d. ir, vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte.

IRT sektorius yra labai jautrus pasaulio ekonomikos pokyčiams dėl didelės konkurencijos, sparčios technologijų ir inovacijų pažangos, bendrovių susijungimų, įsigijimų ir veiklos perdavimo. Konkurencija tarp darbuotojų iš ES ir iš ES nepriklausančių šalių yra labai didelė. Europos IRT sektoriaus darbuotojai sensta ir yra mažiau išsilavinę nei jų kolegos iš Amerikos ir Azijos. Palyginti su bet kurio kito sektoriaus darbuotojais, Suomijos IRT specialistai susiduria su vis didėjančia pasauline konkurencija.

Šešių rūšių veiksmus, kurie turi būti taikomi atleistiems darbuotojams, sudaro:

–  Konsultuojamojo ugdymo priemonės ir kitos parengiamosios priemonės. Šios priemonės apims darbo paieškos mokymą, paramą darbuotojų judumui (EURES paslaugas), individualias konsultacijas (konsultuojamąjį ugdymą profesinio orientavimo srityje), konsultuojamąjį ugdymą karjeros srityje ir ekspertų vertinimus.

–  Užimtumo ir verslo paslaugos. Šios priemonės apims paramą savarankiškai darbo ieškantiems asmenims, kompetencijų vertinimą, darbo praktinį pabandymą ir darbuotojų paieškos renginius.

–  Mokymas. Ši priemonė apims profesinį, tęstinį ir prisitaikymo prie pokyčių mokymą, profesinį perkvalifikavimą ir su darbuotojų judumu susijusį mokymą.

–  Veiklos pradžios dotacijų tikslas – skatinti verslo kūrimą ir atskirų asmenų savarankišką darbą. Veiklos pradžios dotacijomis siekiama užtikrinti pradedančiųjų verslininkų pajamas per numatytą laikotarpį, kurio reikia visą darbo etatą atitinkančiam verslui pradėti ir sukurti.

–  Siekiant remti atleistus darbuotojus jiems įsidarbinus naujoje darbo vietoje arba gavus pameistrystės vietą, tam tikrą laikotarpį jiems bus mokamos darbo užmokesčio subsidijos, taip sumažinant naujo darbdavio darbo užmokesčio sąnaudas. Darbo užmokesčio subsidijos tam tikrą laikotarpį (6–24 mėnesius) sudaro 30–50 proc. darbuotojo darbo užmokesčio sąnaudų.

–  Kelionės, nakvynės ir persikraustymo išlaidas padengiančios išmokos. Darbo ieškančiam asmeniui gali būti skirta išmoka kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, patirtoms ieškant darbo, arba kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, patirtoms dalyvaujant mokymo programose, padengti, taip pat persikraustymo išlaidų kompensacija.

Minėtos priemonės yra pritaikytos asmeniniams poreikiams ir skirtos atleistiems darbuotojams, o verslumo skatinimo priemonės skirtos ribotam skaičiui asmenų, turinčių realistiškus verslo projektus.

Kaip nurodo Komisija, nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Suomija suteikė visas būtinas garantijas, kad:

–  suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant, bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo;

–  buvo laikytasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

–  darbuotojus atleidusios įmonės, tęsusios veiklą po atleidimo, patenkino visus teisinius reikalavimus, susijusius su atleidimais, ir tinkamai parėmė tuos darbuotojus;

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

–  finansinė parama EGF lėšomis atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateiks prašymą į atitinkamą biudžeto eilutę perkelti bendrą 3 520 080 EUR asignavimų sumą.

2017 m. iki šiol tai yra ketvirtas biudžeto valdymo institucijai pateiktas pasiūlymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.


PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

  CF/jb

D(2017)27397

Jeanui Arthuisui

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“ ir priėmė šią nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos nedaro įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti šiomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir yra susijusi su 1 248 darbuotojais, atleistais iš įmonės „Microsoft Oy“ („Microsoft Mobile Oy“) ir 11 jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 62 skyriui: Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla;

B) kadangi, siekdama nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, Suomija teigia, kad pagrindinė darbuotojų skaičiaus sumažėjimo priežastis – pasaulinė konkurencija mobiliųjų telefonų sektoriuje ir dėl šios priežasties įmonės „Microsoft Mobile Oy“ (ir jos „Windows“ pagrįstos operacinės sistemos) prarasta rinkos dalis;

C) kadangi 74 proc. darbuotojų, kuriems numatyta taikyti šią priemonę, yra vyrai ir 26 proc. – moterys; kadangi 92,5 proc. tikslinių naudos gavėjų yra 30–54 metų amžiaus, 2,5 proc. yra 25–29 metų amžiaus ir 5 proc. yra 55–64 metų amžiaus;

D) kadangi tai aštuntoji Suomijos paraiška EGF, susijusi su „Nokia“ rinkos dalies mažėjimu,

todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Suomijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad todėl Suomija turi teisę gauti finansinę 3 520 080 EUR paramą pagal šį reglamentą, ši suma sudaro 60 proc. bendros sumos, siekiančios 5 559 300 EUR;

2. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo užpildytos paraiškos gavimo iš Suomijos valdžios institucijų termino ir 2017 m. birželio 21 d. baigė vertinti, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną apie atliktą vertinimą pranešė Parlamentui;

3. pripažįsta, kad nukentėjusiuose Helsinkio-Ūsimos, Vakarų Suomijos ir Pietų Suomijos regionuose jau atleista daug darbuotojų iš įmonių elektronikos ir programinės įrangos sektoriuose ir kad pastaruosiuose dvejuose regionuose yra didelis nedarbo lygis (14,6 proc. ir 17,5 proc. atitinkamai);

4. yra susirūpinęs dėl didėjančio aukštos kvalifikacijos žmonių nedarbo lygio;

5. apgailestaudamas pripažįsta iššūkius, su kuriais susiduria ES mobiliųjų telefonų gamintojai; mano, kad reikia siūlyti tinkamą paramą, kad nukentėję darbuotojai galėtų persikvalifikuoti taip, kad įgytų daugiau galimybių rasti darbą susijusiuose ar besiplečiančiuose pramonės sektoriuose;

6. pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių atleistų darbuotojų poreikių pritaikytos paslaugos apima konsultuojamojo ugdymo priemones ir kitas parengiamąsias priemones, užimtumo ir verslo paslaugas, profesinį mokymą, veiklos pradžios dotacijas, darbo užmokesčio subsidiją ir kelionės, nakvynės ir perkraustymo išmokas;

7. palankiai vertina konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant Ekonomikos plėtros centrų („ELY centrai“), atitinkamų regionų užimtumo ir ekonomikos plėtros tarnybų („TE“), „Microsoft“, Suomijos technologijų pramonės, „Trade Union Pro“, Suomijos profesinės inžinierių sąjungos ir Suomijos inovacijų finansavimo agentūros atstovus;

8. supranta, kad EGF lėšomis finansuojamos mokymo priemonės papildys priemones, finansuojamas iš fondo, įsteigto siekiant padėti buvusiems bendrovės darbuotojams pradėti steigti mažąsias įmones informacinių technologijų ir kituose sektoriuose; palankiai vertina šią iniciatyvą;

9. pažymi, kad pajamų paramos priemonių suma sudarys 26,74 proc. visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos, taigi ji bus mažesnė už reglamente nustatytą maksimalią 35 proc. dalį; taip pat pažymi, jog šie veiksmai taikomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvaus darbo paieškos ar mokymų veikloje;

10. pažymi, jog Suomijos valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai finansiškai neremiami iš kitų Sąjungos fondų arba taikant kitas Sąjungos finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

11. palankiai vertina Suomijos patvirtinimą, kad EGF finansinė parama nepakeis veiksmų, kuriuos atitinkama bendrovė turi vykdyti pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis;

12. primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, paketas turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Thomas HÄNDEL

EMPL komiteto pirmininkas


PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS,

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2017) 0322 siūlo iš EGF skirti 3 520 080 eurų paramą 1248 darbuotojams, atleistiems iš įmonės „Microsoft Oy“ („Microsoft Mobile Oy“) ir 11 tiekimo bei tolesnės gamybos grandies įmonių. Pagrindinė įmonė vykdo veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas prie NACE 2 red. 62 skyriaus (Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla). Didžioji dalis iš įmonės „Microsoft Mobile Oy“ atleistų darbuotojų yra NUTS 2 lygio Helsinkio-Ūsimos, Vakarų Suomijos ir Pietų Suomijos regionuose.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

30.8.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika