Procedūra : 2017/2098(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0278/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0278/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2017 - 9.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0337

ZIŅOJUMS     
PDF 671kWORD 68k
1.9.2017
PE 606.282v02-00 A8-0278/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2)

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0278/2017),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Somija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2017/002 FI/Microsoft 2, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem intervences kritērijiem saistībā ar to, ka uzņēmumā Microsoft Mobile Oy un 11 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. redakcijas 62. nodaļas (“Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”) nozarē Somijā, ir atlaisti 1248 darbinieki,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 3 520 080 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 5 559 300;

2.  norāda, ka Somija pieteikumu iesniedza 2017. gada 1. februārī un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2017. gada 21. jūnijā pēc papildu informācijas saņemšanas no Somijas;

3.  atgādina, ka Microsoft ir iegādājies Nokia mobilo tālruņu uzņēmējdarbības virzienu un ka 2014. gadā tika izveidots uzņēmums Microsoft Mobile Oy; norāda, ka apmēram 4700 Nokia darbinieku tika pārcelti uz Microsoft Mobile Oy Somijā;

4.  norāda, ka galvenais iemesls darbinieku atlaišanai uzņēmumā Microsoft Mobile Oy ir pasaules mēroga konkurence mobilo tālruņu nozarē un attiecīgi Microsoft Mobile Oy un tā uz Windows balstītās operētājsistēmas tirgus daļas samazināšanās; norāda, ka šī samazināšanās notika, neraugoties uz to, ka Microsoft Mobile Oy laida klajā jaunas mobilās ierīces un ieguldīja līdzekļus projektēšanā, komponentos un tirgvedībā;

5.  ar nožēlu pieņem zināšanai problēmas, ar kurām saskaras ES mobilo tālruņu ražotāji; uzskata, ka būtu jāsniedz piemērots atbalsts, lai skartie darbinieki varētu pārkvalificēties, tādējādi vairojot viņu iespējas atrast darbu saistītās rūpniecības nozarēs vai rūpniecības nozarēs, kas attīstās;

6.  secina, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar mobilo ierīču ražošanas pārcelšanu uz valstīm, kur atalgojums ir zemāks; norāda, ka viedtālruņu ražošanas konkurencē uzvarētāji ir ražotāji ASV un Āzijā, kuri izmanto Android vai iOs operētājsistēmu;

7.  atzīst, ka skartajos Helsinki-Ūsimā, Rietumsomijas un Dienvidsomijas reģionos jau ir notikusi plaša darbinieku atlaišana uzņēmumos, kas darbojas elektronikas un programmatūras nozarēs, un ka Rietumsomijā un Dienvidsomijā ir augsts reģionālā bezdarba līmenis (attiecīgi 14,6 % un 17,5 % no darbaspēka); norāda — sagaidāms, ka pasākumos piedalīsies 1000 no atlaistajiem 1248 darbiniekiem, kas ir tiesīgi saņemt EGF ieguldījumu;

8.  norāda, ka 92,5 % no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem un ka daudzi atlaistie darbinieki ir ar augstu izglītības līmeni; norāda, ka visos trijos reģionos ir ievērojami audzis augsti izglītotu cilvēku bezdarba līmenis; pauž bažas par jau tagad sarežģīto bezdarba situāciju, kādā atrodas cilvēki ar augstu kvalifikācijas un izglītības līmeni, kuru nodarbinātības izredzes citādi būtu ierasti labas;

9.  norāda, ka Somija plāno sešu veidu pasākumus: i) izaugsmes veicināšanas pasākumi un citi sagatavošanās pasākumi, ii) nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumi, iii) apmācība, iv) uzņēmējdarbības sākšanas dotācija, v) algas subsīdija un vi) pabalsti par ceļa un uzturēšanās izmaksām; norāda, ka šīs darbības ir aktīvi darba tirgus pasākumi; norāda, ka pietiekams finansējums ir piešķirts kontrolei un ziņošanai;

10.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi atbilst 26,74 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir mazāk par EGF regulā noteikto maksimālo apjomu — 35 %, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji aktīvi piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

11.  uzsver EGF atbalstīto aktīvu darba tirgus pasākumu nozīmīgumu; norāda, ka iepriekšējos EGF izmantošanas gadījumos ļoti noderīgi ir izrādījušies atlaistajiem darbiniekiem klātienē sniegtie pakalpojumi;

12.  atzinīgi vērtē EURES tīkla pakalpojumu izmantošanu Somijas darba meklētāju iepazīstināšanai ar darba piedāvājumiem ārvalstīs; atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes mudina atlaistos darbiniekus pilnībā izmantot tiesības uz brīvu pārvietošanos;

13.  apzinās, ka EGF finansētie apmācības pasākumi papildinās pasākumus, ko finansē no fonda, kuru uzņēmums izveidojis, lai palīdzētu bijušajiem darbiniekiem sākt mazo uzņēmējdarbību IT un citās nozarēs; atzinīgi vērtē šo iniciatīvu;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem sāka sniegt 2016. gada 12. jūlijā — labu laiku pirms pieteikuma iesniegšanas par EGF atbalstu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

15.  atzinīgi vērtē to, ka notikusi apspriešanās ar ieinteresētajām personām, tostarp ekonomiskās attīstības centru (ELY centri), attiecīgo reģionu nodarbinātības un ekonomiskās attīstības (TE) biroju, Microsoft, Somijas Tehnoloģiju nozaru apvienības, arodbiedrības Pro, Profesionālo inženieru apvienības Somijā un Somijas Inovācijas finansēšanas aģentūras pārstāvjiem;

16.  atgādina, ka saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

17.  konstatē, ka šis pieteikums ir turpinājums virknei iepriekšēju Somijas pieteikumu saistībā ar Nokia norietu (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft un EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  norāda, ka patlaban notiek EGF intervence (EGF/2016/001 FI/Microsoft), kuras mērķis ir atbalstīt darbiniekus, kas atlaisti no Microsoft jau agrāk; uzsver, ka šajā priekšlikumā paredzētie atbalsta saņēmēji nav identiski atbalsta saņēmējiem saistībā ar minēto intervenci;

19.  norāda, ka Somijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

20.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

21.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus; norāda — Somija ir apliecinājusi, ka EGF ieguldījums neaizstās minētās darbības;

22.  prasa, lai Komisija nodrošinātu publisku piekļuvi dokumentiem par EGF pieteikumiem;

23.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

24.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

25.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3)  Somija 2017. gada 1. februārī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) un vienpadsmit piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos un darbības izbeigšanu. Pieteikums tika papildināts, sniedzot papildu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Minētais pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā noteiktajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 3 520 080 apmērā saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 3 520 080 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [lēmuma pieņemšanas datums](4)*.

[Vieta, datums]

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs  

(1)

  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

*   Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

I.  PAMATINFORMĀCIJA

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013 Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II.  Somijas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2017. gada 21. jūnijā pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu, piešķirot līdzekļus Somijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kas atlaisti no darba uzņēmumā Microsoft (Microsoft Mobile Oy) un 11 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 62. nodaļas (“Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”) nozarē, galvenokārt Helsinki-Ūsimā (Ūsimā) (FI1B1), Rietumsomijā (Pirkanmā) (FI197) un Dienvidsomijā (Dienvidrietumsomija) (FI1C1), kas ir NUTS 2. līmeņa reģioni.

Uzņēmumi un atlaisto darbinieku skaits pārskata periodā

Microsoft Mobile Oy

1191

Manpower Group Solutions

14

Accenture Oy

HCL Technologies Ltd

ISS Palvelut OyManpower

JOT Automation Oy

Lionbridge Oy

5

3

20

1

6

 

Sale Nordic Oy

Spellpoint Oy

Symbio Finland Oy

Tieto Oy

Varamiespalvelu-Group Oy

1

1

3

2

1

Kopējais uzņēmumu skaits: 12

Kopējais atlaisto darbinieku skaits:

1248

To pašnodarbināto personu kopējais skaits, kuras beigušas darbību:

0

Atbalsttiesīgo darbinieku un pašnodarbināto personu kopējais skaits:

1248

Šis ir līdz šim ceturtais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2017. gada budžetu, un otrais, kas attiecas uz NACE 2. redakcijas 62. nodaļu (“Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”). Tas attiecas uz 1248 atlaistiem darbiniekiem un uz EGF līdzekļu piešķiršanu Somijai par kopējo summu EUR 3 520 080.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2017. gada 1. februārī, un sešu nedēļu laikā pēc Komisijas pieprasījuma tika sniegta papildu informācija. Komisija pabeidza tā izvērtējumu 2017. gada 21. jūnijā un, ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Lielās konkurences, straujā tehnoloģiskā progresa, inovāciju, apvienošanās un pārņemšanas gadījumu un ārpakalpojumu izmantošanas dēļ IKT nozare sevišķi izjūt pārmaiņas pasaules ekonomikā. Starp darba ņēmējiem no ES un no valstīm ārpus ES pastāv sīva konkurence. Darba ņēmēji Eiropas IKT nozarē noveco un ir mazāk izglītoti nekā viņu kolēģi Amerikā un Āzijā. Salīdzinājumā ar darba ņēmējiem citās nozarēs Somijas IKT speciālisti saskaras ar aizvien lielāku pasaules mēroga konkurenci.

Sešu veidu pasākumi, kas tiks piedāvāti atlaistajiem darbiniekiem, ir:

–  izaugsmes veicināšanas pasākumi un citi sagatavošanās pasākumi: šie pasākumi ietvers darba meklēšanas apmācību, atbalstu darbaspēka mobilitātei (EURES pakalpojumi), darbaudzināšanu (individuālas konsultācijas), karjeras veidošanu un ekspertu novērtējumu;

–  nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumi: šie pasākumi ietvers atbalstu neatkarīgiem darba meklētājiem, kompetenču novērtēšanu, izmēģināšanu un personāla atlases pasākumus;

–  apmācība: šis pasākums ietvers profesionālo apmācību, tālākizglītību, nepārtrauktu apmācību un pārmaiņu apmācību, pārkvalificēšanos, kā arī ar uzņēmējdarbību un mobilitāti saistītu apmācību;

–  uzņēmējdarbības uzsākšanas dotācijas paredzētas tam, lai veicinātu uzņēmējdarbības sākšanu un individuālu personu pašnodarbinātību. Uzņēmējdarbības uzsākšanas dotācijas mērķis ir nodrošināt ienākumus topošajam uzņēmējam laikā, kas saskaņā ar aplēsēm nepieciešams pilna laika uzņēmējdarbības uzsākšanai un izveidei;

–  atlaistajiem darbiniekiem būs pieejama algas subsīdija, lai atbalstītu nodarbinātību jaunā darbvietā vai prakses vietā, uz ierobežotu laikposmu samazinot jaunā darba devēja algu izmaksas. Algas subsīdija ir no 30 % līdz 50 % no darbinieka algas izmaksām uz ierobežotu laiku (6–24 mēneši);

–  pabalsti par ceļa, uzturēšanās un pārcelšanās izmaksām: darba meklētājam var piešķirt pabalstu ceļa un uzturēšanās izmaksām, kas rodas darba meklēšanas sakarā, vai ceļa un uzturēšanās izmaksām, kas rodas saistībā ar dalību apmācības pasākumos, kā arī var kompensēt pārcelšanās izdevumus.

Šie iepriekšminētie pasākumi ir individualizēti un paredzēti atlaistajiem darbiniekiem, savukārt uzņēmējdarbības pasākumi ir paredzēti ierobežotam skaitam personu, kurām ir reāli īstenojami uzņēmējdarbības projekti.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Somija ir sniegusi visus nepieciešamos apliecinājumus tam, ka:

–  piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

–  ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

–  uzņēmumi, kuros atlaisti darbinieki un kuri pēc tam turpinājuši veikt saimniecisko darbību, ir izpildījuši ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus un pienācīgi parūpējušies par saviem darbiniekiem;

–  ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

–  ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

–  EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

III.  Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija iesniegs budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu EUR 3 520 080 apmērā uz attiecīgo budžeta pozīciju.

Šis ir ceturtais budžeta lēmējinstitūcijai 2017. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

  CF/jb

D(2017)27397

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un tās darba grupa atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums ir iesniegts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un attiecas uz 1248 darbiniekiem, kas atlaisti uzņēmumā Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) un 11 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, kuri darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 62. nodaļā “Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”;

B)  tā kā, lai noteiktu saikni starp atlaišanu un globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Somija norāda, ka galvenais iemesls darbinieku skaita samazināšanai ir pasaules mēroga konkurence mobilo tālruņu nozarē un attiecīgi Microsoft Mobile Oy (un tā uz Windows balstītās operētājsistēmas) tirgus daļas samazināšanās;

C)  tā kā 74 % no darbiniekiem, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un 26 % — sievietes; tā kā 92,5 % paredzēto atbalsta saņēmēju ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, 2,5 % — vecumā no 25 līdz 29 gadiem, bet 5% — vecumā no 55 līdz 64 gadiem;

D)  tā kā šis ir astotais EGF pieteikums, ko Somija iesniegusi saistībā ar Nokia norietu,

tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Somijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 3 520 080 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 5 559 300;

2.  norāda, ka Komisija ievēroja 12 nedēļu termiņu no pilna Somijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas un 2017. gada 21. jūnijā pabeidza savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, šajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3.  konstatē, ka skartajos Helsinki-Ūsimā, Rietumsomijas un Dienvidsomijas reģionos jau ir notikusi plaša darbinieku atlaišana uzņēmumos, kas darbojas elektronikas un programmatūras nozarēs, un ka pēdējos divos no minētajiem reģioniem ir augsts reģionālā bezdarba līmenis (attiecīgi 14,6% un 17,5% no darbaspēka);

4.  pauž bažas par aizvien lielāko bezdarba līmeni augsti izglītotu cilvēku vidū;

5.  ar nožēlu pieņem zināšanai problēmas, ar kurām saskaras ES mobilo tālruņu ražotāji; uzskata, ka būtu jāsniedz piemērots atbalsts, lai skartie darbinieki varētu pārkvalificēties, tādējādi vairojot viņu iespējas atrast darbu saistītās rūpniecības nozarēs vai rūpniecības nozarēs, kuras attīstās;

6.  norāda, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi atlaistajiem darbiniekiem ietver izaugsmes veicināšanas pasākumus un citus sagatavošanās pasākumus, nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumus, apmācību, uzņēmējdarbības sākšanas dotāciju, algas subsīdiju un pabalstus par ceļa un uzturēšanās izmaksām;

7.  atzinīgi vērtē apspriešanos ar ieinteresētajām personām, tostarp ekonomiskās attīstības centru (ELY centri), attiecīgo reģionu nodarbinātības un ekonomiskās attīstības (TE) biroju, Microsoft, Somijas Tehnoloģiju nozaru apvienības, arodbiedrības Pro, Profesionālo inženieru apvienības Somijā un Somijas Inovācijas finansēšanas aģentūras pārstāvjiem;

8.  pieņem, ka EGF līdzfinansētie apmācības pasākumi papildinās pasākumus, ko finansē no fonda, kuru attiecīgais uzņēmums izveidojis, lai palīdzētu bijušajiem darbiniekiem sākt mazo uzņēmējdarbību IT un citās nozarēs; pauž atzinību par šo iniciatīvu;

9.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 26,74 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apjoms — 35 %, un ka šīs darbības ir atkarīgas no paredzēto atbalsta saņēmēju aktīvas līdzdalības darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

10.  norāda, ka Somijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

11.  atzinīgi vērtē Somijas sniegto apstiprinājumu, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

12.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Thomas HÄNDEL

EMPL komitejas priekšsēdētājs


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean ARTHUIS

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par šo priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2017. gada 31. augustā.

-  COM(2017)0322 ir priekšlikums piešķirt EUR 3 520 080 lielu EGF ieguldījumu 1248 darbiniekiem, kas atlaisti uzņēmumā Microsoft Oy (Microsoft Mobile Oy) un 11 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos. Galvenais uzņēmums darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 62. nodaļā “Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”. Microsoft Mobile Oy veiktā atlaišana galvenokārt notikusi Helsinki-Ūsimā, Rietumsomijā un Dienvidsomijā, kas ir NUTS 2. līmeņa reģioni.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

30.8.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika