HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond

4.9.2017 - (11342/2016 – C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE)) - ***

Udenrigsudvalget
Ordfører: Javier Couso Permuy

Procedure : 2016/0217(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0279/2017
Indgivne tekster :
A8-0279/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond

(11342/2016 – C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11342/2016),

–  der henviser til udkast til aftale om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond (11356/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 209, stk. 2, og artikel 212, stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (C8-0458/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A8-0279/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til regeringer og parlamenter i landene i Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC).

BEGRUNDELSE

Baggrund

Med udgangspunkt i de eksisterende stærke historiske, sociale og økonomiske bånd og et værdifællesskab indledte Latinamerika, Vestindien og Den Europæiske Union (EU) på det første topmøde i Rio de Janeiro i 1999, et "biregionalt strategisk partnerskab". Dette ambitiøse projekt, der bl.a. sigter mod en dynamisk politisk dialog og skabelse af et område med politisk og økonomisk udveksling mellem de to regioner, blev i 2010 styrket med oprettelsen af Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC). Denne sammenslutning er oprettet som en regionalpolitisk platform, der omfatter 33 lande på det amerikanske kontinent. CELAC er blevet til EU's modstykke i det biregionale partnerskab.

Om EU-LAC-fonden

EU-LAC-fonden mellem Den Europæiske Union og Latinamerika og Vestindien blev oprettet i 2010 af stats- og regeringscheferne i Den Europæiske Union (EU) og i Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC). Medlemmer af fonden er landene i EU og CELAC og selve EU. Fonden er et redskab for partnerskabet mellem EU og CELAC, og dens virksomhed giver næring til den mellemstatslige dialog i overensstemmelse med den biregionale handlingsplan.

Fonden har til opgave er at styrke og fremme det strategiske biregionale partnerskab, øge dets synlighed og fremme aktiv inddragelse af de respektive civilsamfund.

Under mødet mellem udenrigsministrene i CELAC og EU, der blev afholdt i Santo Domingo den 25. oktober 2016, blev aftalen[1] om oprettelse af fonden som en international organisation undertegnet. Det Europæiske Råd er depositar for aftalen om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond, og aftalen er åben for ratificering fra og med den 25. oktober 2016 indtil datoen for dens ikrafttræden.

EU-LAC-fonden råder over forskellige programmer til at studere de biregionale forbindelser, idet der fokuseres på temaer, der er en del af den biregionale dagsorden, og identificerer nye aspekter af partnerskabet, der kan føre til nye måder og områder for samarbejde mellem EU og Latinamerika og Caribien.

Fonden har også til formål at fremme fælles muligheder for dialog og refleksion med ikke-statslige aktører, som kan berige og styrke den mellemstatslige proces med henblik på at finde løsninger på de udfordringer, som samfundene i begge regioner står overfor.

Fremme af arbejdet med at analysere og indsamle viden inden for rammerne af den biregionale dagsorden giver EU-LAC-fonden mulighed for i de mellemstatslige fora at fremføre forslag og idéer, der skal tages hensyn til, når der træffes beslutninger. Fonden har desuden udgivet talrige publikationer, dokumenter samt akademiske og statslige bibliografier om forbindelserne mellem EU og Latinamerika og Caribien siden 1999. Den frembyder en enestående tjeneste for forskere og andre interesserede i de biregionale forbindelser og dermed forbundne emner.

Ordførerens begrundelse

Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerika og Caribien, der bygger på omfattende historiske, kulturelle og menneskelige forbindelser samt folkeretten, fuld respekt for menneskerettighederne, fælles principper og værdier og gensidige interesser. Denne aftale om oprettelse af EU-LAC-fonden har til formål at uddybe det biregionale strategiske partnerskab.

Den Europæiske Union og CELAC har bekræftet deres tilslutning til alle de mål og principper, der er nedfældet i De Forenede Nationers pagt, og forpligtelsen til at forsvare alle staters suveræne lighed, til at respektere deres territoriale integritet og politiske uafhængighed, og til at opretholde bilæggelse af tvister med fredelige midler og i overensstemmelse med retsvæsenet og folkeretten. De to regioner har i deres internationale forbindelser givet tilsagn om at afstå fra enhver adfærd, der kunne være i strid med disse principper, og fra enhver trussel om magtanvendelse eller brug af magt i strid med De Forenede Nationers mål og principper.

Siden oprettelsen af CELAC i 2010 er der gjort fremskridt i samarbejdet mellem Europa og Latinamerika og Caribien, og vi glæder os derfor over forbedringen af de biregionale forbindelser. Disse processer med regional integration, politisk dialog, samarbejde, solidaritet, komplementaritet og udvikling af den nationale og regionale kapacitet, udgør det grundlæggende fundament for multilateralisme og en mere demokratisk og inklusiv forvaltning på verdensplan.

I denne forbindelse vil EU-LAC-fonden give mulighed for at styrke den biregionale dialog og uddybe de gensidige forbindelser med henblik på at udnytte deres fulde potentiale, imødekomme de berettigede forventninger hos latinamerikanske og europæiske borgere og at reagere effektivt på globale udfordringer.

Det skal desuden fremhæves, at man i Bruxelles-erklæringen EU-CELAC af 11. juni 2015 var enige om at udforme en fælles fremtid og arbejde på at skabe velstående, samhørige og bæredygtige samfund for borgerne, og derfor er ratifikationen af EU-LAC-fonden som en international organisation fuldt berettiget.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af aftalen om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond

Referencer

11342/2016 – C8-0458/2016 – JOIN(2016)0034 – 2016/0217(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

10.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

21.11.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

21.11.2016

INTA

21.11.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

7.9.2016

INTA

31.8.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Javier Couso Permuy

21.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

30.8.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

59

2

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec

Dato for indgivelse

4.9.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

59

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu

NI

Georgios Epitideios

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Željana Zovko

S&D

Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Janusz Korwin-Mikke

4

0

ECR

Marek Jurek, Mirosław Piotrowski

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller