Menettely : 2016/0217(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0279/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0279/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/10/2017 - 9.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0368

SUOSITUS     ***
PDF 368kWORD 59k
4.9.2017
PE 602.916v02-00 A8-0279/2017

esityksestä neuvoston päätökseksi EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(11342/2016 – C8‑0458/2016 – 2016/0217(NLE))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Javier Couso Permuy

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(11342/2016 – C8‑0458/2016 – 2016/0217(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11342/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen sopimukseksi EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta (11356/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 209 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan kanssa ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0458/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A8-0279/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Tausta

Latinalainen Amerikka, Karibia ja Euroopan unioni (EU) käynnistivät vuonna 1999 Rio de Janeirossa järjestetyssä ensimmäisessä huippukokouksessa vahvoihin historiallisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin siteisiin sekä yhteisiin arvoihin perustuvan alueiden välisen strategisen kumppanuuden. Tätä kunnianhimoista hanketta, jonka puitteissa pyritään muun muassa dynaamiseen poliittiseen vuoropuheluun sekä alueiden välisen poliittisen ja taloudellisen keskustelufoorumin perustamiseen, vahvistettiin vuonna 2010 perustamalla Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisö (CELAC). Yhteisö perustettiin aluepoliittiseksi foorumiksi, johon kuuluu 33 valtiota Amerikan mantereelta. CELACista on tullut EU:n vastapuoli alueiden välisen kumppanuuden alalla.

EU–LAC-säätiö

EU:n ja CELACin valtion- ja hallitusten päämiehet perustivat Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen säätiön (EU–LAC-säätiö) vuonna 2010. Sen jäseniä ovat EU:hun ja CELACiin kuuluvat maat ja EU itse. Säätiö on EU:n ja CELACin välisen kumppanuuden väline, ja sen toimilla edistetään hallitustenvälistä vuoropuhelua alueiden välisen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Säätiön tehtävänä on vahvistaa ja edistää alueiden välistä strategista kumppanuutta, parantaa sen näkyvyyttä ja edistää kansalaisyhteiskuntien aktiivista osallistumista.

Santo Domingossa 25. lokakuuta 2016 pidetyssä CELACin ja EU:n ulkoministerien kokouksessa allekirjoitettiin sopimus(1) säätiön perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi. EU–LAC-säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen tallettaja on Eurooppa-neuvosto, ja se on avoinna ratifioimista varten 25. lokakuuta 2016 alkaen sen voimaantulopäivään saakka.

EU–LAC-säätiöllä on erilaisia ohjelmia, joiden avulla tutkitaan alueiden välistä suhdetta ja syvennytään alueiden välisellä asialistalla oleviin aiheisiin. Säätiö kartoittaa niiden puitteissa sellaisia uusia kumppanuuden näkökohtia, joista voisi lopulta syntyä EU:n, Latinalaisen Amerikan ja Karibian välisen yhteistyön uusia muotoja ja aloja.

Säätiö pyrkii myös edistämään keskustelu- ja pohdintafoorumeja valtiosta riippumattomien toimijoiden kanssa, minkä avulla voidaan rikastuttaa ja vahvistaa hallitustenvälistä prosessia etsittäessä ratkaisuja molempien alueiden yhteiskuntien kohtaamiin haasteisiin.

Analyysityön edistämisen ja alueiden välisen asialistan tuntemisen avulla EU–LAC-säätiö voi esittää hallitustenvälisille tahoille ehdotuksia ja lähestymistapoja, jotka otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä. Säätiöllä on lisäksi lukuisia julkaisuja, asiakirjoja sekä tieteellisiä ja virallisia kirjallisuusviitteitä EU:n, Latinalaisen Amerikan ja Karibian suhteista vuodesta 1999 alkaen. Säätiö tarjoaa ainutlaatuista palvelua tutkijoille ja sidosryhmille alueiden välisestä suhteesta ja siihen liittyvistä aiheista.

Esittelijän perustelut

EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian suhteet perustuvat lujiin historiallisiin, kulttuurisiin ja ihmisten välisiin siteisiin sekä kansainväliseen oikeuteen, ihmisoikeuksien täysimääräiseen kunnioittamiseen, yhteisiin periaatteisiin ja arvoihin sekä keskinäisiin intresseihin. EU–LAC-säätiön perustamista koskevalla sopimuksella pyritään syventämään alueiden välistä strategista kumppanuutta.

Euroopan unioni ja CELAC ovat vahvistaneet sitoutuneensa kaikkiin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan tavoitteisiin ja periaatteisiin sekä sitoutuneet puolustamaan kaikkien valtioiden suvereenia tasavertaisuutta, kunnioittamaan niiden alueellista koskemattomuutta ja poliittista riippumattomuutta ja puolustamaan riitojen ratkaisua rauhanomaisin keinoin oikeudenmukaisuuden ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Alueiden kansainvälisissä suhteissa on sitouduttu pidättymään kaikesta toiminnasta, joka voi olla näiden periaatteiden vastaista, ja välttämään uhkailua tai kaikenlaista voimankäyttöä, joka ei ole Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden mukaista.

EU:n, Latinalaisen Amerikan ja Karibian välisessä yhteistyössä on edistytty siitä lähtien, kun CELAC perustettiin vuonna 2010, joten voimme olla tyytyväisiä alueiden välisissä suhteissa tapahtuneeseen kehitykseen. Nämä alueelliseen yhdentymiseen, poliittiseen vuoropuheluun, yhteistyöhön, solidaarisuuteen, täydentävyyteen sekä kansallisten ja alueellisten valmiuksien kehittämiseen liittyvät prosessit muodostavat monenvälisyyden sekä entistä demokraattisemman ja osallistavamman maailmanlaajuisen hallinnon perustan.

Tässä suhteessa EU–LAC-säätiön avulla voitaisiin tehostaa alueiden välistä vuoropuhelua, syventää keskinäisiä suhteitamme niiden koko potentiaalin saavuttamiseksi, ottaa huomioon Latinalaisen Amerikan ja EU:n kansalaisten oikeutetut odotukset ja vastata tehokkaasti maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Lisäksi on korostettava, että 11. kesäkuuta 2015 annetussa EU:n ja CELACin julkilausumassa sovittiin teemasta ”Yhteinen tulevaisuutemme: menestyvien, yhtenäisten ja kestävien yhteiskuntien rakentaminen kansalaisillemme”, joten EU–LAC-säätiön ratifiointi kansainvälisenä järjestönä on täysin oikeutettu.

(1)

Sopimus on saatavilla 23 kielellä osoitteessa: https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-de-la-fundaci%C3%B3n-internacional-eu-lac


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskevan sopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

11342/2016 – C8-0458/2016 – JOIN(2016)0034 – 2016/0217(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

10.11.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

21.11.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

21.11.2016

INTA

21.11.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

7.9.2016

INTA

31.8.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Javier Couso Permuy

21.3.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.8.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

59

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.9.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

59

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu

NI

Georgios Epitideios

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Željana Zovko

S&D

Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Janusz Korwin-Mikke

4

0

ECR

Marek Jurek, Mirosław Piotrowski

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö