AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU‑LAC-Stichting

4.9.2017 - (11342/2016 – C8‑0458/2016 – 2016/0217(NLE)) - ***

Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Javier Couso Permuy

Procedure : 2016/0217(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0279/2017
Ingediende teksten :
A8-0279/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU‑LAC-Stichting

(11342/2016 – C8‑0458/2016 – 2016/0217(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (11342/2016),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tot oprichting van de internationale EU‑LAC-Stichting (11356/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend in overeenstemming met artikel 209, lid 2, en artikel 212, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0458/2016),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8‑0279/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de landen van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC).

TOELICHTING

Achtergrond

Met het bestaan van nauwe historische, sociale en economische betrekkingen en een gemeenschap van waarden als basis zijn Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de Europese Unie (EU) bij de eerste top van Rio de Janeiro in 1999 van start gegaan met een "biregionaal strategisch partnerschapsproces". Dit ambitieuze project, dat onder andere gericht is op een dynamische politieke dialoog en de totstandbrenging van een ruimte voor politieke en economische uitwisseling tussen beide regio's, werd in 2010 versterkt met de oprichting van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) als regionaal politiek platform dat 33 landen van het Amerikaanse continent omvat. De CELAC is de tegenhanger van de EU geworden in het biregionale partnerschap.

Over de EU-LAC-Stichting

De Stichting Europese Unie-Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (EU‑LAC-Stichting) werd in 2010 in het leven geroepen door de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie (EU) en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC). Haar leden zijn de EU-lidstaten, de CELAC-landen en de EU zelf. De Stichting is een instrument van het partnerschap EU-CELAC en haar activiteiten werken door in de intergouvernementele dialoog, in overeenstemming met het biregionale actieplan.

De Stichting heeft tot doel het biregionaal strategisch partnerschap te versterken en te bevorderen, de zichtbaarheid ervan te verbeteren en de actieve betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld te stimuleren.

Tijdens de bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de CELAC en de EU, die op 25 oktober 2016 in Santo Domingo werd gehouden, werd de overeenkomst[1] tot oprichting van de Stichting als internationale organisatie ondertekend. De Europese Raad is de depositaris van de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU‑LAC-Stichting, die openstaat voor bekrachtiging van 25 oktober 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan.

De EU-LAC-Stichting beschikt over verschillende programma's in het kader waarvan onderzoek wordt gedaan naar de biregionale betrekkingen en dieper wordt ingegaan op thema's van de biregionale agenda, waarbij ze nieuwe aspecten van het partnerschap aanwijst die mogelijk kunnen leiden tot nieuwe vormen van en gebieden voor samenwerking tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

De Stichting richt zich tevens op het bevorderen van ruimte voor dialoog en overleg met niet‑gouvernementele actoren, waardoor het intergouvernementele proces – gericht op de uitdagingen waar de samenlevingen van beide regio's voor staan – kan worden verrijkt en versterkt.

De bevordering van de analyse en kennis van de biregionale agenda stelt de EU‑LAC-Stichting in staat intergouvernementele instanties voorstellen en benaderingen voor te leggen die bij de besluitvorming in aanmerking kunnen worden genomen. Ze beschikt tevens over talrijke publicaties, documenten en bibliografische referenties uit de academische wereld en van overheden over de betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika sinds 1999. De Stichting verleent onderzoekers en geïnteresseerden in de biregionale betrekkingen en thema's die hieronder vallen een unieke dienst.

Motivering van de rapporteur

De betrekkingen tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn gebaseerd op historische, culturele en menselijke banden, alsmede op het internationaal recht, de volledige eerbiediging van de mensenrechten, gemeenschappelijke beginselen en waarden en gedeelde belangen. Deze overeenkomst tot oprichting van de EU‑LAC-Stichting streeft naar intensivering van dit biregionale strategische partnerschap.

De Europese Unie en de CELAC hebben opnieuw hun gehechtheid uitgesproken aan alle in het VN-Handvest verankerde doelstellingen en beginselen, evenals aan de toezegging om de soevereine gelijkheid van alle staten te verdedigen, hun territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid te eerbiedigen en de beslechting van geschillen langs vreedzame weg en in overeenstemming met de rechtspraak en het internationaal recht te verdedigen. Beide regio's hebben, in het kader van de onderlinge internationale betrekkingen, toegezegd af te zien van gedragingen die mogelijk in strijd zijn met deze beginselen en zich te onthouden van bedreiging met of het gebruik van geweld op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.

Sinds de oprichting van de CELAC in 2010 is er vooruitgang geboekt op het gebied van de samenwerking tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, hetgeen heeft geleid tot verbeterde biregionale betrekkingen. Deze processen van regionale integratie, politieke dialoog, samenwerking, solidariteit, complementariteit en ontwikkeling van nationale en regionale capaciteiten vormen de grondslagen van het multilateralisme en van een democratischer en inclusiever mondiaal bestuur.

In dit verband kan de EU‑LAC-Stichting de biregionale dialoog versterken, dieper ingaan op onze betrekkingen zodat het volledige potentieel ervan kan worden benut, tegemoetkomen aan de legitieme verwachtingen van de Latijns-Amerikaanse en Europese burgers en op doeltreffende wijze het hoofd bieden aan mondiale uitdagingen.

Daarnaast dient te worden opgemerkt dat in de Verklaring van Brussel van de EU‑CELAC-top van 11 juni 2015 werd overeengekomen om "[v]orm [te] geven aan onze gemeenschappelijke toekomst: werken aan welvarende, hechte en duurzame samenlevingen voor onze burgers". De bekrachtiging van de overeenkomst tot oprichting van de EU‑LAC-Stichting als internationaal organisme is dus volkomen gerechtvaardigd.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

De sluiting van de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting

Document- en procedurenummers

11342/2016 – C8-0458/2016 – JOIN(2016)0034 – 2016/0217(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

10.11.2016

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFET

21.11.2016

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

DEVE

21.11.2016

INTA

21.11.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

DEVE

7.9.2016

INTA

31.8.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Javier Couso Permuy

21.3.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

30.8.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

59

2

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec

Datum indiening

4.9.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

59

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu

NI

Georgios Epitideios

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Željana Zovko

S&D

Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Janusz Korwin-Mikke

4

0

ECR

Marek Jurek, Mirosław Piotrowski

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding