Förfarande : 2016/0217(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0279/2017

Ingivna texter :

A8-0279/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0368

REKOMMENDATION     ***
PDF 370kWORD 59k
4.9.2017
PE 602.916v02-00 A8-0279/2017

om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC

(11342/2016 – C8‑0458/2016 – 2016/0217(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Javier Couso Permuy

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC

(11342/2016 – C8‑0458/2016 – 2016/0217(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11342/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC (11356/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet lagt fram i enlighet med artiklarna 209.2 och 212.1, i förhållande till artikel 218.6 andra stycket led a och artikel 218.8 andra stycket, i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0458/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0279/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i länderna i Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (Celac).


MOTIVERING

Bakgrund

Under det första världstoppmötet i Rio de Janeiro 1999 inledde Latinamerika, Västindien och Europeiska unionen ett ”strategiskt biregionalt partnerskap” grundat på de starka historiska, sociala och ekonomiska förbindelserna och värdegemenskapen dem emellan. Detta ambitiösa projekt, som bland annat syftar till en dynamisk politisk dialog och upprättandet av ett område för politiskt och ekonomiskt utbyte mellan de båda regionerna, förstärktes under 2010 i och med grundandet av Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (Celac), som är formad som en regionalpolitisk plattform och samlar 33 stater på den amerikanska kontinenten. Celac har blivit EU:s motpart i det biregionala partnerskapet.

Den internationella stiftelsen EU–LAC

Stiftelsen EU–Latinamerika/Västindien (stiftelsen EU–LAC) skapades av EU:s stats- och regeringschefer samt Celac under 2010. Stiftelsens medlemmar är EU-och Celac-länderna samt själva EU. Den är ett verktyg för partnerskapet mellan EU och Celac, och dess verksamheter ger näring åt den mellanstatliga dialogen i enlighet med den biregionala handlingsplanen.

Stiftelsens uppdrag är att stärka och främja det strategiska biregionala partnerskapet genom att öka dess synlighet och verka för ett aktivt deltagande av de respektive civilsamhällena.

Under det möte som Celacs och EU:s utrikesministrar höll tillsammans i Santo Domingo den 25 oktober 2016 undertecknades avtalet(1) om inrättande av stiftelsen som en internationell organisation. Depositarie för avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU-LAC är Europeiska rådet, och avtalet är öppet för ratificering från och med den 25 oktober 2016 till den dag då det träder i kraft.

Stiftelsen EU-LAC har olika program för att studera de biregionala förbindelserna, där man fördjupar sig i de frågor som ingår i den biregionala agendan och identifierar de nydanande aspekter av partnerskapet som skulle kunna leda till nya former av och områden för samarbete mellan EU och Latinamerika/Västindien.

Syftet är även att främja mötesplatser för dialog och diskussion med icke-statliga aktörer, som gör det möjligt att berika och stärka den mellanstatliga processen i sökandet efter lösningar på de utmaningar som samhällena i båda regionerna står inför.

Främjandet av analys- och kunskapsarbetet inom ramen för den biregionala agendan gör det möjligt för stiftelsen EU-LAC att inför de mellanstatliga forumen lägga fram förslag och idéer som beaktas i beslutsfattandet. Dessutom ger stiftelsen ut ett stort antal publikationer, dokument och akademiska och offentliga bibliografier om förbindelserna mellan EU och Latinamerika/Västindien sedan 1999. Detta utgör en unik tjänst för forskare och andra berörda parter avseende de biregionala förbindelserna och därtill kopplade frågor.

Föredragandens motivering

Förbindelserna mellan EU och Latinamerika/Västindien grundar sig på starka historiska, kulturella och mänskliga band samt på internationell rätt, full respekt för de mänskliga rättigheterna, gemensamma principer och värderingar och ömsesidiga intressen. Avtalet om inrättande av stiftelsen EU-LAC syftar till att fördjupa detta biregionala strategiska partnerskap.

EU och Celac har åter bekräftat sitt stöd för alla mål och principer som fastställs i FN-stadgan, liksom sitt åtagande att försvara alla staters lika suveränitet, respektera deras territoriella integritet och politiska oberoende och upprätthålla tvistelösningar som bygger på fredliga medel och som sker i överensstämmelse med rättssystemet och internationell rätt. De båda regionerna har förbundit sig att i de ömsesidiga förbindelserna avstå från varje handling som skulle kunna strida mot dessa principer och att avstå från alla former av hot eller våld i strid med FN:s mål och principer.

Sedan Celac inrättades 2010 har samarbetet mellan EU och Latinamerika/Västindien utvecklats och det har gjorts välkomna framsteg i de biregionala förbindelserna. De regionala integrationsprocesserna, den politiska dialogen, samarbetet, solidariteten, komplementariteten och utvecklingen av den nationella och regionala kapaciteten utgör grundvalarna för multilateralismen och en mer demokratisk och inkluderande världsordning.

I detta sammanhang skulle stiftelsen EU-Latinamerika/Västindien stärka den biregionala dialogen, fördjupa våra ömsesidiga förbindelser så att de når sin fulla potential, tillgodose de latinamerikanska och europeiska medborgarnas berättigade förväntningar och göra det möjligt att bemöta de globala utmaningarna på ett effektivt sätt.

Det bör det påpekas att man enlig Brysselförklaringen av den 11 juni 2015 om EU-Celac enats om att forma vår gemensamma framtid och verka för blomstrande, sammanhållna och hållbara samhällen till förmån för medborgarna, varför ratificeringen av inrättandet av stiftelsen EU-Celac som internationellt organ är helt berättigad.

(1)

Se följande länk till avtalet på 23 språk: https://eulacfoundation.org/en/constitutive-agreement-eu-lac-foundation


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–Latinamerika/Västindien

Referensnummer

11342/2016 – C8-0458/2016 – JOIN(2016)0034 – 2016/0217(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

10.11.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

21.11.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

21.11.2016

INTA

21.11.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

7.9.2016

INTA

31.8.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Javier Couso Permuy

21.3.2017

 

 

 

Antagande

30.8.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

59

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec

Ingivande

4.9.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

59

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu

NI

Georgios Epitideios

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Željana Zovko

S&D

Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Janusz Korwin-Mikke

4

0

ECR

Marek Jurek, Mirosław Piotrowski

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy