Procedūra : 2017/2101(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0280/2017

Pateikti tekstai :

A8-0280/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0335

PRANEŠIMAS     
PDF 718kWORD 57k
5.9.2017
PE 607.953v02-00 A8-0280/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Giovanni La Via

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai

(COM(2017) 0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0540 – C8-0199/2017),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0280/2017),

1.  pažymi, kad šis sprendimas yra susijęs su pačiu didžiausiu bendru Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimu;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad didžiausia avanso riba, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2012/0020 su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 661/2014(4), 4a straipsnyje dažnai gali būti nepakankama pagalbos priemonė tokioms nelaimėms, kurios priskiriamos prie didelių gaivalinių nelaimių; pabrėžia, kad reikia apsvarstyti galimybę nustatyti didesnę ribą šiems konkretiems pirmiesiems finansiniams įnašams siekiant veiksmingai ir greitai spręsti šios kategorijos nelaimių padarytos žalos klausimus;

3.  palankiai vertina šį sprendimą, kaip Sąjungos solidarumo su nukentėjusiais nuo gaivalinių nelaimių Sąjungos piliečiais ir regionais ženklą;

4.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

5.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OJ L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 661/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL L 189, 2014 6 27, p. 143).


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – suteikti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais, kad būtų parodytas solidarumas su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)  didžiausia Fondo metinė suma neturi viršyti 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 10 straipsnio 1 dalyje. Visi 2016 m. asignavimai liko nepanaudoti ir buvo perkelti į kitus metus pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 10 straipsnio 1 dalį ir dalis jų buvo panaudota 2017 m. balandžio mėn. 2017 m. asignavimai dar nebuvo panaudoti;

(3)  dėl 2016 m. rugpjūčio 24 d. Abrucų, Lacijaus, Markės ir Umbrijos regionuose įvykusio žemės drebėjimo 2016 m. lapkričio 16 d. Italija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas. Nauji žemės drebėjimai sukrėtė prieš tai nukentėjusias vietoves ir gerokai padidino žalą, apie kurią jau buvo pranešta. Tada 2017 m. vasario 15 d. Italija pateikė galutinę paraišką, kurioje nurodė patikslintas sąmatas, į kurias buvo įtraukta visa 2016 m. rugpjūčio 24 d. – 2017 m. sausio 18 d. padaryta žala;

(4)  Italijos paraiška tenkina finansinės paramos teikimo iš Fondo lėšų sąlygas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4 straipsnyje;

(5)  todėl Fondo lėšos turėtų būti mobilizuotos siekiant suteikti finansinę pagalbą Italijai;

(6)  kadangi suma, kuri gali būti mobilizuota 2017 m., nepadengia viso įnašo, skirtumą reikėtų išimties tvarka finansuoti iš 2018 m. skirtos metinės sumos, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 10 straipsnio 2 dalyje;

(7)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2017 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo Italijai mobilizuojama 1 196 797 579 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo … [jo priėmimo data](4)*.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

* Parlamentas įrašo datą prieš paskelbiant Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti finansinę pagalbą dėl 2016 m. rugpjūčio mėn.–2017 m. sausio mėn. Abrucų, Lacijaus, Markės ir Umbrijos regionuose įvykusių žemės drebėjimų.

Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. pabaigos iki 2017 m. sausio mėn. vidurio dideli žemės drebėjimai (nuo 5,9 iki 6,5 balų pagal Richterio skalę) ir daugybė pakartotinių požeminių smūgių sukrėtė didelę dalį Apeninų kalnų grandinės centrinėje Italijoje, ypač Abrucų, Lacijaus, Markės ir Umbrijos regionus. Dėl jų žuvo 333 asmenys, daugiau kaip 30 000 žmonių reikia pagalbos, padaryta didelė žala infrastruktūrai, įmonėms, įskaitant žemės ūkio ir turizmo sektoriuje, ir nukentėjusių gyventojų gyvenimo sąlygoms. Pavyzdžiui, rugpjūčio ir spalio mėn. požeminiai smūgiai sugriovė Amatričės miesto centrą ir 14-ojo amžiaus Šv. Benedikto baziliką Norčoje.

Savo paraiškoje, kurią Komisija iš pradžių gavo 2016 m. lapkričio 16 d. ir kuri buvo papildyta 2017 m. vasario 15 d. siekiant įtraukti visą nuo rugpjūčio 24 d. iki 2017 m. sausio 18 d. padarytą žalą, Italijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad bendra tiesioginė nelaimės padaryta žala siekia 21 878,8 mln. EUR. Kadangi tai sudaro 1,36 proc. Italijos BNP (3,3 mlrd. EUR) ir todėl viršija 3 mlrd. EUR ribą, ši nelaimė priskiriama prie didelių gaivalinių nelaimių, kaip apibrėžta Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

Italijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad svarbiausių neatidėliotinų darbų, nustatytų šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 2 149 363 344 EUR, šių išlaidų didžiausią dalį sudaro infrastruktūros, ypač kelių, atstatymo išlaidos, taip pat gelbėjimo paslaugų ir laikino apgyvendinimo išlaidos.

Nukentėję regionai pagal Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriami pereinamojo laikotarpio regionų ir labiau išsivysčiusių regionų kategorijoms. Italijos valdžios institucijos pranešė apie ketinimą perskirstyti finansavimą pagal ESI fondų programą ir skirti lėšų atkūrimo priemonėms.

Italija paprašė sumokėti avansą ir jį, sudarantį 30 000 000 EUR (didžiausia galima suma pagal reglamento nuostatas), Komisija suteikė 2016 m. lapkričio 29 d. ir išmokėjo visą.

Komisija, vadovaudamasi ankstesne praktika, siūlo taikyti 2,5 proc. visos tiesioginės žalos koeficientą, kai žala nesiekia Italijos didelei nelaimei nustatytos ribos, ir 6 proc. koeficientą bendros tiesioginės žalos, viršijančios šią ribą, daliai. Taigi visa siūlomos pagalbos suma yra 1 196 797 579 EUR.

Išvada

Siekiant, kaip siūloma, mobilizuoti šias lėšas, reikia atlikti 2017 m. biudžeto pakeitimą ir priimti Taisomojo biudžeto (Nr. 4/2017) projektą tam, kad 1 166 797 579 EUR suma būtų padidintos biudžeto straipsnio 13 06 01 „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų lėšos.

2017 m. tai antrasis sprendimas dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo, kuris yra didžiausias visų laikų šio fondo lėšų mobilizavimas.

Bendra mobilizuotina Europos Sąjungos solidarumo lėšų suma 2017 m. pradžioje buvo 1 115 121 612 EUR, t. y. 2017 m. asignavimai ir visi nepanaudoti likę ir perkelti 2016 m. asignavimai. Lėšų suma, kuri gali būti mobilizuota šiuo 2017 m. etapu, yra 902 826 499 EUR, tai atitinka bendrą 2017 m. pradžioje turėtą sumą, atėmus anksčiau mobilizuotas fondo lėšas (71 524 810 EUR) ir atėmus 140 770 303 EUR pasiliktą sumą siekiant laikytis įpareigojimo iki 2017 m. spalio 1 d. atidėti 25 proc. 2017 m. metinių asignavimų, kaip nustatyta DFP reglamento 10 straipsnio 1 dalyje.

Kadangi šios sumos nepakanka visai Italijai skirtai Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų sumai padengti, Komisija siūlo 293 971 080 EUR skirtumą iš anksto padengti iš 2018 m. metinės sumos, laikantis DFP reglamento 10 straipsnio 2 dalies.

Pranešėjas rekomenduoja skubiai patvirtinti prie šio pranešimo pridedamą Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo, kurį priėmus bus mobilizuota iki šiol didžiausia vienai šaliai skiriama lėšų suma, ir taip išreikšti Europos solidarumą su nukentėjusiais Italijos regionais.


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jean ARTHUIS

Pirmininkas

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Tema:  Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Italijai

Gerb. J. Arthuis,

Europos Komisija perdavė Europos Parlamentui savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2017)0540), remdamasi Italijos pateikta paraiška dėl fondo lėšų mobilizavimo, susijusia su 2016 m. rugpjūčio mėn.–2017 m. sausio mėn. Abrucų, Lacijaus, Markės ir Umbrijos regionuose vienas po kito įvykusiais žemės drebėjimais.

Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas dėl nelaimių patirtus nuostolius įvertinant taip:

Nelaimė

Bendra tiesioginė žala

(mln. EUR)

Didelės nelaimės riba

 

(mln. EUR)

2,5 proc. tiesioginės žalos, nesiekiančios ribos

(mln. EUR)

6 proc. tiesioginės žalos, viršijančios ribą (EUR)

Bendra siūlomos pagalbos suma

 

(EUR)

ITALIJA

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

IŠ VISO

1 196 797 579

Atsižvelgdama į tai, kad 30 000 000 EUR suma dėl šios Europos Sąjungos solidarumo fondo bylos jau buvo sumokėta iš anksto iš 2016 m. biudžeto, Komisija taip pat siūlo priimti 2017 m. Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektą (COM(2017)0541 final) siekdama padengti pirmiau nurodytą siūlomą Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimą padidinant biudžeto straipsnio 06 01 13 „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ lėšas 1 166 797 579 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija, ir pritaria Komisijos siūlomam atitinkamam Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektui.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

30.8.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Fabio Massimo Castaldo


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika