Ziņojums - A8-0280/2017Ziņojums
A8-0280/2017

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai

5.9.2017 - (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Giovanni La Via

Procedūra : 2017/2101(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0280/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0280/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai

(COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu[1],

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0280/2017),

1.  norāda, ka ar šo lēmumu tiek īstenota Eiropas Savienības Solidaritātes fonda vienreizēja izmantošana līdz šim lielākajā apmērā;

2.  norāda, ka Regulas (EK) Nr. 2012/0020, kura grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 661/2014[4], 4.a pantā paredzētā avansa maksājuma maksimālā robežvērtība bieži varētu būt nepietiekams atbalsta pasākums katastrofām, kas tiek klasificētas kā lielas dabas katastrofas; uzsver nepieciešamību apsvērt augstākas robežvērtības noteikšanu minētajām īpašajām pirmajām finansiālajām iemaksām, lai efektīvi un ātri risinātu problēmas saistībā ar zaudējumiem, ko izraisījušas šādas kategorijas katastrofas;

3.  atzinīgi vērtē lēmumu, kas pauž Savienības solidaritāti ar Savienības pilsoņiem un reģioniem, ko skārušas dabas katastrofas;

4.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
  • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [4]  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 661/2014 (2014. gada 15. maijs), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (OV L 189, 27.6.2014., 1439. lpp.).

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu[1], un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[2] un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda ("fonds") mērķis ir ļaut Savienībai ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām, lai demonstrētu solidaritāti ar to reģionu iedzīvotājiem, kurus ir piemeklējušas dabas katastrofas.

(2)  Fondam pieejamo līdzekļu apjoms nepārsniedz EUR 500 000 000 gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[3] 10. panta 1. punktā. Viss 2016. gada piešķīrums palika neizlietots un tika pārnests uz nākamo gadu saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 10. panta 1. punktu, un tika daļēji izmantots 2017. gada aprīlī. 2017. gada piešķīrums vēl nav izmantots.

(3)  Itālija 2016. gada 16. novembrī iesniedza pieteikumu par fonda izmantošanu pēc zemestrīces, kas 2016. gada 24. augustā skāra Abruco, Lacio, Markes un Umbrijas reģionu. Papildu zemestrīces notika iepriekš skartajos apgabalos un ievērojami palielināja iepriekš ziņoto postījumu apmēru. Pēc tam Itālija 2017. gada 15. februārī iesniedza galīgo pieteikumu ar pārskatītām aplēsēm, tostarp visiem postījumiem, kas nodarīti no 2016. gada 24. augusta līdz 2017. gada 18. janvārim.

(4)  Itālijas pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālā ieguldījuma sniegšanai no Fonda.

(5)  Tāpēc Fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu atbalstu Itālijai.

(6)  Tā kā summa, ko var izmantot 2017. gadā, nav pietiekama, lai segtu atbalstu pilnā apmērā, starpība izņēmuma kārtā būtu jāfinansē, izmantojot 2018. gadam pieejamo gada summu, kā noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 10. panta 2. punktā.

(7)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs Fonda izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta ietvaros Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai sniegtu Itālijai summu EUR 1 196 797 579 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no.. [lēmuma pieņemšanas datums][4]*.

[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

  • [1]   OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
  • [2]   OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [3]   Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
  • [4] * Datumu ieraksta Parlaments pirms publicēšanas OV.

PASKAIDROJUMS

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF), lai piešķirtu finansiālu palīdzību saistībā ar zemestrīcēm, kas notika no 2016. gada augusta līdz 2017. gada janvārim Abruco, Lacio, Markes un Umbrijas reģionā Itālijā.

Laikposmā no 2016. gada augusta beigām līdz 2017. gada vidum notika vairākas spēcīgas zemestrīces no 5,9 līdz 6,5 ballēm pēc Rihtera skalas, kurām sekoja daudzi atkārtoti grūdieni un kuras skāra plašus Apenīnu kalnu apgabalus Itālijas vidienē, jo īpaši Abruco, Lacio, Markes un Umbrijas reģionā. Tās izraisīja 333 cilvēku bojāeju, vairāk nekā 30000 cilvēku bija nepieciešama palīdzība, tika nodarīts būtisks kaitējums infrastruktūrai, uzņēmumiem, tostarp saimniecībām un tūrisma nozarei, kā arī zemestrīces skarto iedzīvotāju dzīves apstākļiem. Piemēram, pēc augusta un oktobra satricinājumiem tika iznīcināts Amatričes pilsētas centrs un Sv. Benedikta 14. gadsimta baziliks Nursijā.

Pieteikumā, kuru Komisija sākotnēji saņēma 2016. gada 16. novembrī un kura izskatīšanu pabeidza 2017. gada 15. februārī, lai iekļautu visu veidu kaitējumu, kas radies laikposmā no 2016. gada 24. augustam līdz 2017. gada 18. janvārim, Itālijas iestādes aplēsa, ka kopējie katastrofas izraisītie tiešie zaudējumi ir mērāmi EUR 21 878,8 miljonu apmērā. Tā kā minētā summa veido 1,36 % no Itālijas IKP (EUR 3,3 miljardus) un tādējādi pārsniedz EUR 3 miljardu slieksni, katastrofa ir klasificējama kā liela dabas katastrofa ESSF regulas 2. panta 2. punkta nozīmē.

Regulas 3. panta 2. punktā paredzēto attiecināmo būtisko avārijas darbu izmaksas Itālijas iestādes ir aplēsušas EUR 2 149 363 344 apmērā, un lielākā daļa no tām attiecas uz izmaksām par infrastruktūras atjaunošanu darba kārtībā, jo īpaši attiecībā uz ceļiem, kam seko glābšanas pakalpojumu un pagaidu izmitināšanas izmaksas.

Katastrofu skartie reģioni ietilpst Eiropas strukturālo un investīciju fondu (2014–2020) kategorijā “pārejas reģioni” un “vairāk attīstīti reģioni”. Itālijas iestādes ir paziņojušas par savu nodomu pārvietot līdzekļus no ESI fondu programmām, lai izmantotu tos atjaunošanas darbiem.

Itālija ir pieprasījusi avansa maksājumu, kuru Komisija piešķīra 2016. gada 29. novembrī un kas sasniedza EUR 30 000 000 (lielākā saskaņā ar Regulas noteikumiem pieejamā summa) un pilnībā to izmaksāja.

Saskaņā ar iepriekšējo praksi Komisija ierosina piemērot likmi 2,5 % apmērā no kopējiem tiešajiem zaudējumiem līdz Itālijas “lielas katastrofas” slieksnim un 6 % apmērā no kopējiem tiešajiem zaudējumiem summai, kas pārsniedz šo slieksni. Līdz ar to ierosinātās palīdzības kopējā summa ir EUR 1 196 797 579.

Secinājumi

Saistībā ar ierosinājumu par šo līdzekļu izmantošanu ir nepieciešams izdarīt grozījumu 2017. gada budžetā un izstrādāt budžeta grozījuma (Nr. 4/2017) projektu, ar kuru gan saistību, gan maksājumu apropriācijās par EUR 1 166 797 579 tiktu palielināts finansējums 13 06 01. pantā Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku.

Šis ir otrais 2017. gada lēmums par izmantošanu un ar to tiek īstenota ESSF vienreizēja izmantošana līdz šim lielākajā apmērā.

Kopējā pieejamā summa ESSF izmantošanai 2017. gada sākumā bija EUR 1 115 121 612, kas ietvēra 2017. gada piešķīrumu un visu 2016. gada piešķīrumu, kas palika neizlietots un tika pārnests. Summa, kuru pašreizējā posmā ir iespējams izmantot 2017. gadā, ir EUR 902 826 499, kas atbilst kopējajai summai, kura pieejama gada sākumā, atskaitot iepriekšējo Fonda izmantojumu (EUR 71 524 810), atskaitot ieturēto summu EUR 140 770 303 apmērā, atbilstīgi DFS regulas 10. panta 1. punktam, kurā paredzēts pienākums līdz attiecīgā gada 1. oktobrim saglabāt rezervē 25 % no gada piešķīruma.

Tā kā summa nav pietiekama, lai pilnībā segtu izmantošanu, Komisija ierosina atšķirību EUR 293 971 080 apmērā segt, kompensējot to no gada summas, kas pieejama 2018. gadā, atbilstīgi DFS regulas 10. panta 2. punktam.

Referents iesaka ātri apstiprināt šim ziņojumam pievienoto Komisijas priekšlikumu, kā rezultātā tiks īstenota līdz šim nepieredzētas summas izmantošana vienā valstī, apliecinot Eiropas solidaritāti ar skartajiem Itālijas reģioniem.

PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean ARTHUIS

Temats:  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai

Godātais Arthuis kungs!

Eiropas Komisija ir nosūtījusi Eiropas Parlamentam priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai (COM(2017)0540), pamatojoties uz pieteikumu par Fonda izmantošanu, ko Itālija bija iesniegusi pēc vairākām zemestrīcēm, kuras laikā no 2016. gada augusta līdz 2017. gada janvārim notika Abruco, Lacio, Markes un Umbrijas reģionā.

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu un ir aprēķinājusi, ka katastrofas izraisītie zaudējumi ir šādi:

Katastrofa

Kopējie tiešie zaudējumi

(miljonos EUR)

Lielai katastrofai noteiktā robežvērtība

 

(miljonos EUR)

2,5 % no tiešiem zaudējumiem līdz robežvērtībai

(miljonos EUR)

 

6 % no tiešajiem zaudējumiem virs robežvērtības (EUR)

Ierosinātā atbalsta kopsumma

 

(EUR)

ITĀLIJA

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

KOPĀ

1 196 797 579

Ņemot vērā summu EUR 30 000 000 apmērā, kura jau tika izmaksāta par šo Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) gadījumu kā avanss no 2016. gada budžeta, Komisija papildus ierosina budžeta grozījuma Nr. 4 projektu (BGP) 2017. gadam (COM(2017)0541 final), lai segtu iepriekš minēto ierosināto ESSF izmantošanu, ar kuru gan saistību, gan maksājumu apropriācijās par EUR 1 166 797 579 tiktu palielināts finansējums 13 06 01. pantā “Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku”.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šos priekšlikumus un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija, un tie atbalsta attiecīgo BGP Nr. 4/2017, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

30.8.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Fabio Massimo Castaldo

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

36

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas