Procedūra : 2017/2109(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0281/2017

Pateikti tekstai :

A8-0281/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0336

PRANEŠIMAS     
PDF 679kWORD 53k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto, pridedamo prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Italijai

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Jens Geier

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto, pridedamo prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Italijai

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2016 m. gruodžio 1 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3) (DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą Nr. 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektą, kurį Komisija priėmė 2017 m. birželio 26 d. (COM(2017) 0541),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 4 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0281/2017),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto projektas Nr. 4/2017 yra susijęs su pasiūlymu mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas (1 196 797 579 EUR) siekiant suteikti pagalbą Italijai dėl 2016 m. rugpjūčio mėn. – 2017 m. sausio mėn. Abrucų, Lacijaus, Markės ir Umbrijos regionuose įvykusių žemės drebėjimų;

B.  kadangi dėl šio Europos Sąjungos solidarumo fondo panaudojimo atvejo iš 2016 m. Sąjungos biudžeto avansu jau buvo išmokėta 30 000 000 EUR suma;

C.  kadangi šis mobilizavimas yra didžiausias Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas;

D.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto tikslas – oficialiai įtraukti šį biudžeto patikslinimą į 2017 m. Sąjungos biudžetą;

E.  kadangi todėl Komisija siūlo iš dalies pakeisti 2017 m. biudžetą ir padidinti biudžeto straipsnio Nr. 13 06 01 „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ lėšas 1 166 797 579 EUR suma – tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų asignavimų;

F.  kadangi, nors bendra turima suma, kurią numatyta mobilizuoti iš Europos Sąjungos solidarumo fondo, šiuo metu yra 293 971 080 EUR mažesnė suma, Komisija siūlo padengti šį skirtumą iš metinės 2018 m. biudžeto sumos, kaip nustatyta DFP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje; kadangi tokia galimybe niekada nebuvo pasinaudota anksčiau;

G.  kadangi Europos Sąjungos solidarumo fondas yra speciali priemonė kaip apibrėžta DFP reglamente ir atitinkami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai turi būti įtraukti į biudžetą viršijant DFP viršutines ribas;

H.  kadangi Komisija siūlo perskirstyti visus dėl šio Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo reikalingus mokėjimų asignavimus neviršijant 2017 m. biudžeto, o neigiamą rezervą, susidariusį Taisomajame biudžete Nr. 1/2017 (70 402 434 EUR), papildyti iš biudžeto eilučių, skirtų tam tikroms 2007–2013 m. struktūrinių fondų programoms;

1.  pabrėžia, kad regionams, nukentėjusiems nuo šių gaivalinių nelaimių, reikia kuo skubiau suteikti finansinę paramą iš Europos Sąjungos solidarumo fondo; pažymi, kad itin svarbus yra visų turimų Sąjungos priemonių sąveikos sukūrimas, taip užtikrinant, kad ištekliai būtų veiksmingai naudojami atkūrimo veiklai ir visiems kitiems būtiniems veiksmams;

2.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektą;

3.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto;

4.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 4/2017 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

  OL L 51, 2017 2 28.

(3)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(5)

  OL L 168, 2014 6 7, p. 105.


PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS,

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Europos Parlamentas

Tema:  Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Italijai

Gerb. J. Arthuis,

Europos Komisija perdavė Europos Parlamentui savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2017)0540), remdamasi Italijos pateikta paraiška dėl fondo lėšų mobilizavimo po laikotarpiu tarp 2016 m. rugpjūčio mėn. ir 2017 m. sausio mėn. Abrucų, Lacijaus, Markės ir Umbrijos regionuose vienas po kito įvykusių žemės drebėjimų.

Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas dėl nelaimių patirtus nuostolius įvertinant taip:

Nelaimė

Bendra tiesioginė žala

(mln. EUR)

Didelės nelaimės riba

 

(mln. EUR)

2,5 % tiesioginės žalos, nesiekiančios ribos (EUR)

(mln. EUR)

 

6 % tiesioginės žalos, viršijančios ribą(EUR)

 

Bendra siūlomos pagalbos suma

 

(EUR)

ITALIJA

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

IŠ VISO

1 196 797 579

Atsižvelgdama į tai, kad 30 000 000 EUR suma dėl šios Europos Sąjungos solidarumo fondo bylos jau buvo sumokėta iš anksto iš 2016 m. biudžeto, Komisija siūlo 2017 m. taisomojo biudžeto Nr. 4 projektą (COM(2017)0541 final) siekdama padengti pirmiau nurodytą siūlomą Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimą padidinant biudžeto 06 01 13 eilutės „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ lėšas 1 166 797 579 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija, ir pritaria Komisijos siūlomam Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektui.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

30.8.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Fabio Massimo Castaldo


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika