Postup : 2017/2109(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0281/2017

Predkladané texty :

A8-0281/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0336

SPRÁVA     
PDF 617kWORD 53k
5.9.2017
PE 607.951v03-00 A8-0281/2017

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2017 na rozpočtový rok 2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Jens Geier

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2017 na rozpočtový rok 2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku

(11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorý Komisia prijala 26. júna 2017 (COM(2017)0541),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorú prijala Rada 4. septembra 2017 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0281/2017),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 sa týka mobilizácie Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „FSEÚ“) vo výške 1 196 797 579 EUR v súvislosti so zemetraseniami, ku ktorým došlo v Taliansku v období od augusta 2016 do januára 2017, a to v regiónoch Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria;

B.  keďže v súvislosti s týmto prípadom financovaným z FSEÚ už bola vyplatená suma 30 000 000 EUR prostredníctvom zálohovej platby z rozpočtu Únie na rok 2016;

C.  keďže táto mobilizácia predstavuje historicky najväčšiu mobilizáciu FSEÚ;

D.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 je formálne zahrnúť zodpovedajúcu rozpočtovú úpravu do rozpočtu Únie na rok 2017;

E.  keďže Komisia preto navrhuje zmeniť rozpočet Únie na rok 2017 a zvýšiť prostriedky v článku 13 06 01 „Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo“ o 1 166 797 579 EUR vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch;

F.  keďže zatiaľ čo celková suma disponibilná pre mobilizáciu FSEÚ v tejto fáze roka je o 293 971 080 EUR nižšia ako navrhovaná suma, Komisia navrhuje pokryť tento rozdiel z ročnej sumy dostupnej v roku 2018 v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia o VFR; keďže táto možnosť nebola ešte nikdy predtým využitá;

G.  keďže FSEÚ je osobitný nástroj vymedzený v nariadení o VFR a zodpovedajúce viazané a platobné rozpočtové prostriedky majú byť zahrnuté do rozpočtu nad rámec stropov VFR;

H.  keďže Komisia navrhuje úplné prerozdelenie potrebných platobných rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu Únie na rok 2017 a doplnenie zápornej rezervy aktivovanej v opravnom rozpočte č. 1/2017 (70 402 434 EUR) z rozpočtových riadkov určených na programy štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013;

1.  zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc prostredníctvom FSEÚ regiónom postihnutým týmito prírodnými katastrofami; konštatuje, že je mimoriadne dôležité vytvoriť synergie medzi všetkými dostupnými nástrojmi Únie, čo zabezpečí účinné využívanie zdrojov na rekonštrukciu a všetky ostatné potrebné opatrenia;

2.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ako ho predložila Komisia;

3.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 4/2017 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1)

  Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

  Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.

(3)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

  Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku

Vážený pán Arthuis,

Európska komisia postúpila Európskemu parlamentu svoj návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie (COM(2017)0540) na základe žiadosti o mobilizáciu fondu, ktorú predložilo Taliansko v nadväznosti na sériu zemetrasení, ktoré v období od augusta 2016 do januára 2017 postihli regióny Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria.

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na základe odhadovaných škôd spôsobených týmito katastrofami takto:

Katastrofa

Celkové priame škody

(v mil. EUR)

Prahová hodnota v prípade veľkej katastrofy

 

(v mil. EUR)

2,5 % priamych škôd do výšky prahovej hodnoty

(v mil. EUR)

6 % priamych škôd nad prahovou hodnotou(v EUR)

 

Celková výška navrhovanej pomoci

 

(v EUR)

TALIANSKO

21 878,767

3 312,242 

82 806 050

1 113 991 529

1 196 797 579

SPOLU

1 196 797 579

So zreteľom na sumu 30 000 000 EUR, ktorá už bola pre tento prípad týkajúci sa Fondu solidarity Európskej únie vyplatená ako preddavok z rozpočtu na rok 2016, Komisia ďalej navrhuje návrh opravného rozpočtu č. 4 na rok 2017 (COM(2017)0541 final) s cieľom pokryť uvedenú mobilizáciu FSEÚ zvýšením prostriedkov v rozpočtovom článku 13 06 01 Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo o 1 166 797 579 EUR vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Koordinátori výboru posúdili tieto návrhy a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie ani prideleniu uvedenej sumy podľa návrhu Komisie a podporuje príslušný návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 podľa návrhu Komisie.

S úctou

Iskra MICHAJLOVOVÁ


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

30.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fabio Massimo Castaldo


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

35

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet,

ECR

Richard Ashworth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel,

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Marco Zanni,

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee,

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský,

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos,

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana,

1

-

ENF

André Elissen,

0

0

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia