ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017, kterým se navyšují rozpočtové zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí s cílem snížit nezaměstnanost mladých v Evropské unii a aktualizace plánů pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2

5.9.2017 - (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Jens Geier


Postup : 2017/2078(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0282/2017
Předložené texty :
A8-0282/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017, kterým se navyšují rozpočtové zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí s cílem snížit nezaměstnanost mladých v Evropské unii a aktualizace plánů pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2

(11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje se nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017, schválený s konečnou platností dne 1. prosince 2016[2],

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[3],

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[4],

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 5/2017 s názvem „Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí“,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie[5],

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2017, který Komise přijala dne 30. května 2017 (COM(2017)0288),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014, který Rada přijala dne 4. září 2017 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0282/2017),

A.  vzhledem k tomu, že předmětem návrhu opravného rozpočtu č. 3/2017 je poskytnutí dodatečných prostředků na závazky ve výši 500 milionů EUR na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), kterou Evropský parlament a Rada sjednaly v dohodě o rozpočtu na rok 2017, a změny v plánech pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2, jimiž se nemění celkový rozpočet ani celkový počet pracovních míst;

B.  vzhledem k tomu, že Rada a Evropský parlament vyzvaly Komisi, aby ihned po přijetí technické úpravy stanovené v článku 6 nařízení o VFR rámci navrhla v roce 2017 opravný rozpočet, kterým stanoví částku 500 milionů EUR pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí v roce 2017, která bude financována z celkového rozpětí pro závazky;

C.  vzhledem k tomu, že po přijetí zmíněné technické úpravy Komise následně navrhuje změnit rozpočet Unie na rok 2017 a zvýšit prostředky v článku 04 02 64 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí“;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci přezkumu víceletého finančního rámce (VFR) v polovině období se Evropský parlament a Rada dohodly na navýšení prostředků pro YEI na období 2017–2020 o 1,2 miliardy EUR a Evropský parlament ve svém prohlášení připojeném k přezkumu VFR v polovině období zdůraznil, že tento limit je politickým rozhodnutím bez jakýchkoli právních důsledků;

E.  vzhledem k tomu, že v rámci přezkumu VFR v polovině období Komise také zdůraznila ve svém prohlášení, že by se mělo uvažovat o zvýšení finančních prostředků na YEI o ještě více než o dohodnutou částku 1,2 miliardy EUR a využít k tomu rozpětí, která jsou k dispozici v rámci celkového rozpětí pro závazky, v souladu s článkem 14 nařízení o VFR;

F.  vzhledem k tomu, že požadavek provést v roce 2017 změny v pracovním zařazení je u decentralizované agentury ACER i u společného podniku SESAR2 naprosto nutný;

1.  zdůrazňuje, že prioritně je naléhavě třeba dále zvýšit finanční angažovanost Unie v boji proti nezaměstnanosti mladých přidáním dalších finančních prostředků na iniciativu YEI;

2.  lituje zpoždění při změně rozpočtu Unie na rok 2017 s cílem zvýšit prostředky na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), jak bylo dohodnuto během ročního rozpočtového procesu pro rok 2017, kvůli tomu, že přezkum VFR v polovině období byl v Radě zablokován a byl schválen pozdě;

3.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 3/2017, jak jej předložila Komise;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily urychlené organizační změny v příslušných operačních programech, aby bylo zajištěno, že se podaří celý dodatečný příděl prostředků pro YEI ve výši 500 milionů EUR v plném rozsahu a efektivně vyčerpat do konce roku 2017; dále vyzývá členské státy, aby před vytvořením programů provedly posouzení nedostatků a analýzy trhu ve snaze optimalizovat přínosy YEI;

5.  bere na vědomí změny v plánech pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2; konstatuje, že tyto změny nemění celkový počet míst a lze je financovat v rámci letošního rozpočtu obou subjektů; souhlasí s tím, že změna v platovém zařazení u dané pracovní pozice ve třídě AD 15 ve společném podniku SESAR2 je prováděna ad personam a s koncem mandátu stávajícího výkonného ředitele pozbude platnosti;

6.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2017;

7.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2017 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. 51, 28.2.2017.
  • [3]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [4]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [5]  Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

30.8.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anneli Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se